ORDIN nr. 6.322 din 22 septembrie 2023privind aprobarea tipologiei și a necesarului de cursuri de pregătire profesională pentru personalul nedidactic, pentru anul școlar și universitar 2023-2024
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 895 din 5 octombrie 2023  Având în vedere:– art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile;– Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; – Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației nr. 2.209/4.469/2022 privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, cu modificările și completările ulterioare; – Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.554/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a casei corpului didactic;– Referatul de aprobare nr. 2.903/DGMRURS din 13.09.2023 pentru proiectul de Ordin privind aprobarea tipologiei și a necesarului de cursuri de pregătire profesională pentru personalul nedidactic, pentru anul școlar 2023-2024,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă tipologia și necesarul de cursuri de pregătire profesională pentru personalul nedidactic, pentru anul școlar și universitar 2023-2024, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Furnizorii cursurilor de pregătire profesională pentru personalul nedidactic sunt furnizorii autorizați în baza Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, furnizorii de instruire profesională pentru însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, precum și casele corpului didactic.  +  Articolul 3Casele corpului didactic vor include în oferta anuală de programe de formare cursurile de pregătire profesională pentru personalul nedidactic, conform tipologiei prezentate în anexă, în acord cu solicitările unităților/instituțiilor din învățământ din județ/municipiul București.  +  Articolul 4Modul de implementare, bugetul de timp asociat și forma de organizare a cursurilor de pregătire profesională pentru personalul nedidactic sunt stabilite de furnizorul de formare, cu respectarea legislației în vigoare în domeniul formării adulților.  +  Articolul 5Direcția generală management, resurse umane și rețea școlară și Direcția generală învățământ universitar, unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile din învățământ superior duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  București, 22 septembrie 2023.Nr. 6.322.  +  ANEXĂ
  Tipologia și necesarul de cursuri de pregătire profesională pentru personalul nedidactic,
  pentru anul școlar și universitar 2023-2024
  Nr. crt.Tip curs de pregătire profesională
  1.Dezvoltarea competențelor în domeniul de specialitate prevăzut de fișa postului
  2.Dezvoltarea competențelor în domeniul incluziunii
  3.Dezvoltarea competențelor de recunoaștere și prevenire a segregării și a oricăror forme de discriminare
  4.Dezvoltarea competențelor în domeniul gestionării situațiilor de conflict și de prevenire a oricăror forme de violență (inclusiv bullying și cyber-bullying)
  5.Dezvoltarea abilităților digitale de bază (basic digital skills)
  6.Dezvoltarea competențelor în domeniul protecției și securității muncii
  7.Dezvoltarea competențelor în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor și al rezilienței la dezastre
  8.Dezvoltarea competențelor în domeniile igienă și acordarea primului ajutor
  -----