LEGE nr. 265 din 3 octombrie 2023privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 4 octombrie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97 din 29 iunie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 30 iunie 2022, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, după punctul 11 se introduc trei noi puncte, punctele 11^1-11^3, cu următorul cuprins:11^1. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) În situația în care, în urma verificărilor administrative și/sau la fața locului, autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene consideră necesare investigații suplimentare pentru a stabili eligibilitatea cheltuielilor care i-au fost solicitate la rambursare/plată de către un beneficiar, aceasta are dreptul, înainte de rambursarea/plata sumelor către beneficiar, să se adreseze pentru realizarea acestor investigații structurilor de control prevăzute la art. 20 alin. (1) și (4).(2) Verificările efectuate de structurile de control prevăzute la art. 20 alin. (1) și (4) în vederea constatării caracterului eligibil al unor cheltuieli solicitate de un beneficiar înainte de rambursarea/plata lor de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene se organizează și se desfășoară după proceduri proprii și reprezintă o activitate distinctă de activitatea organizată și desfășurată în aplicarea prevederilor art. 21 alin. (1)-(16).11^2. La articolul 8, alineatele (1) și (1^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 8(1) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația să sesizeze fără întârziere Parchetul European în cazul constatării unor indicii de fraudă pentru care acesta ar putea să își exercite competența în conformitate cu prevederile art. 22 și art. 25 alin. (2) și (3) din Regulamentul (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO) și să informeze DLAF.(1^1) Autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene au obligația să sesizeze fără întârziere DLAF și organele de urmărire penală în cazul constatării unor indicii de fraudă, în situațiile în care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1).11^3. La articolul 8, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^2), cu următorul cuprins: (1^2) Dacă în vederea punerii în aplicare a prevederilor alin. (1) sunt necesare verificări administrative suplimentare, care nu pot fi realizate de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene, acestea sesizează DLAF.2. La articolul I punctul 14, alineatul (2) al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Pentru personalul prevăzut la art. 10 alin. (1), precum și pentru persoanele care exercită funcții/demnități prevăzute expres la art. 1 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, evaluarea conflictelor de interese se realizează de către Agenția Națională de Integritate.3. La articolul I, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 18^1, cu următorul cuprins:18^1. La articolul 20 alineatul (2), punctul 2 al literei d) se modifică și va avea următorul cuprins: 2. atunci când autoritatea de certificare constată că nu au fost valorificate integral constatările cu implicații financiare din rapoartele sale de verificare;4. La articolul I, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 24^1, cu următorul cuprins:24^1. La articolul 21, partea introductivă a alineatului (5) se modifică și va avea următorul cuprins: (5) În vederea constatării neregulilor și stabilirii creanțelor bugetare, conducerea instituției publice în cadrul căreia funcționează structura de control în situațiile de excepție/derogare prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. d) și, după caz, la art. 20 alin. (4), respectiv conducerea autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, în celelalte situații, aprobă:5. La articolul I, după punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 31^1, cu următorul cuprins:31^1. La articolul 31, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Titlul de creanță poate fi anulat prin decizia autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, în situația în care în raportul final de audit emis de Autoritatea de audit/structurile de audit intern/structurile de audit extern, respectiv în raportul final de verificare emis de Autoritatea de Certificare și Plată, se renunță la recomandările formulate în proiectul raportului de audit sau raportul de verificare.(5) Formatul standard al deciziei de anulare a titlului de creanță este prevăzut în normele metodologice.6. La articolul I punctul 32, alineatul (3^1) al articolului 34 se modifică și va avea următorul cuprins:(3^1) În cazul fondurilor aferente politicii de coeziune ale Uniunii Europene și Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și fondurilor aferente domeniului afaceri interne, titlurile de creanță, contestațiile administrative formulate împotriva acestora și deciziile de soluționare a contestațiilor, emise în format electronic, cu semnătură electronică calificată conform prevederilor legale în vigoare, se comunică prin funcționalitățile disponibile ale sistemului informatic sau prin alte funcționalități disponibile la nivelul autorităților cu competențe în gestionarea fondurilor europene, precum și al beneficiarilor.7. La articolul I, după punctul 47 se introduce un nou punct, punctul 47^1, cu următorul cuprins:47^1. La articolul 57^4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 57^4(1) Autoritatea de certificare din cadrul programelor finanțate din instrumente structurale, din fondurile aferente Instrumentului de asistență pentru preaderare și din Fondul European pentru Pescuit aplică măsura amânării certificării pentru sumele care reprezintă constatări cu implicații financiare, la nivelul stabilit în proiectul de raport/raportul final de audit/control/verificare la fața locului emis de Autoritatea de audit/Comisia Europeană/Curtea Europeană de Conturi/Autoritatea de certificare, până la finalizarea procedurii contradictorii.8. La articolul I, după punctul 54 se introduce un nou punct, punctul 54^1, cu următorul cuprins:54^1. La articolul 60 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) neînregistrarea de către autoritățile cu competențe în gestionarea fondurilor europene a tuturor constatărilor cu implicații financiare din actele de control/audit întocmite de reprezentanții Uniunii Europene/donatorului public internațional, a celor din actele de control emise de DLAF, a celor din rapoartele de audit emise de Autoritatea de audit/structurile de audit intern și a celor din rapoartele de verificare emise de autoritatea de certificare, precum și a tuturor sesizărilor validate sau respinse;9. La articolul I punctul 55, litera b) a alineatului (1) al articolului 60 se modifică și va avea următorul cuprins:b) netransmiterea de către autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene, în termenul prevăzut în prezenta ordonanță de urgență, a tuturor constatărilor cu implicații financiare din actele de control/audit întocmite de reprezentanții Uniunii Europene/donatorului public internațional, a celor din actele de control emise de DLAF, a celor din rapoartele de audit emise de Autoritatea de audit/structurile de audit intern și a celor din rapoartele de verificare emise de autoritatea de certificare, precum și a sesizărilor către structurile de control prevăzute la art. 20;10. La articolul I, după punctul 55 se introduce un nou punct, punctul 56, cu următorul cuprins:56. La articolul 60, partea introductivă a alineatului (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Se consideră circumstanță agravantă a abaterii menționate la alin. (1) lit. c) situația în care constatările cu implicații financiare sunt incluse în:Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 3 octombrie 2023.Nr. 265. -----