ORDIN nr. 88 din 22 septembrie 2023pentru modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind piața de energie electrică
EMITENT
  • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 26 septembrie 2023    Având în vedere:– prevederile art. 6 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2017/2.195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică și ale art. 4 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2017/2.196 al Comisiei din 24 noiembrie 2017 de stabilire a unui cod de rețea privind starea de urgență și restaurarea sistemului electroenergetic;– prevederile art. 36 alin. (7) lit. j) și r) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările și completările ulterioare, președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 127/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru furnizorii de servicii de echilibrare și pentru furnizorii de rezervă de stabilizare a frecvenței și a Regulamentului privind clauzele și condițiile pentru părțile responsabile cu echilibrarea și pentru modificarea și abrogarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1196 din 17 decembrie 2021, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, intră în vigoare la data publicării și se aplică de la 1 aprilie 2024, cu excepția art. 3 și 4, care se aplică de la data intrării în vigoare.(2) La data de 1 aprilie 2024 se abrogă:a) articolele 1-3, 6, 9 și 15 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020 pentru aprobarea Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea - preț unic de dezechilibru și pentru modificarea unor ordine ale președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1201 și 1201 bis din 9 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare; b) articolele 1-3 și 8 din Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 152/2020 pentru aprobarea regulilor de compensare financiară a resurselor dispecerizabile angajate în scopul redispecerizării sau comercializării în contrapartidă coordonată care nu se bazează pe piață și pentru modificarea unor reguli din domeniul energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 26 august 2020, cu modificările ulterioare;c) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020 pentru aprobarea Regulamentului de programare a unităților de producție dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili și a instalațiilor de stocare dispecerizabile, a Regulamentului de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare și a Regulamentului de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 și 287 bis din 6 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare;d) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de vânzare-cumpărare a serviciilor tehnologice de sistem între [furnizorul de servicii tehnologice de sistem] și operatorul de transport și de sistem, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 1 august 2007, cu modificările și completările ulterioare.2. La anexa nr. 1 articolul 245, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: d) modificarea configurației platformei PE existente, conform cerințelor din prezentul regulament, în termen de 2 ani de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIOrdinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 128/2021 pentru aprobarea regulilor de suspendare și restabilire a activităților de piață și a regulilor de decontare aplicabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1187 din 15 decembrie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și pe pagina de internet a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. și se aplică de la data de 1 aprilie 2024.2. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6La data de 1 aprilie 2024 se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 23/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind suspendarea funcționării pieței angro de energie electrică și regulile comerciale aplicabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 17 mai 2016, cu modificările ulterioare.  +  Articolul IIIRegulamentul de funcționare și de decontare a pieței de echilibrare, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 și 287 bis din 6 aprilie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La articolul 4 alineatul (1), punctul 18 se abrogă.  +  Articolul IVRegulamentul de calcul și de decontare a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea - preț unic de dezechilibru, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 213/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1201 și 1201 bis din 9 decembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:– La articolul 4 alineatul (2), punctul 12 se abrogă.  +  Articolul V(1) Operatorul de transport și de sistem organizează și administrează piața de echilibrare a energiei electrice, inclusiv activitățile de decontare a energiei electrice de echilibrare și a dezechilibrelor părților responsabile cu echilibrarea.(2) În urma propriei analize, operatorul de transport și de sistem poate delega oricare dintre sarcinile prevăzute la alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 13 alin. (1)-(3) din Regulamentul (UE) 2017/2.195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică.  +  Articolul VIOperatorii economici din sectorul energiei electrice și Compania Națională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul VIIDirecțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul VIIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.
    Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
    George-Sergiu Niculescu
    București, 22 septembrie 2023.Nr. 88.------