ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 76 din 20 septembrie 2023pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 22 septembrie 2023  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, modificat prin Regulamentul (UE) 2023/435 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 februarie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) 2021/241 în ceea ce privește capitolele privind REPowerEU din planurile de redresare și reziliență și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.303/2013, (UE) 2021/1.060 și (UE) 2021/1.755 și a Directivei 2003/87/CE, ținând cont de Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României,luând în considerare dispozițiile: – Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012; – Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;– Regulamentului (UE) 2021/240 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic,având în vedere Acordul privind contribuția financiară și Acordul de împrumut, încheiate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru finanțarea Planului național de redresare și reziliență, denumit în continuare PNRR,luând în considerare nevoile financiare ridicate pe care le presupune implementarea în România a reformelor majore având ca scop dezvoltarea unei economii solide, sustenabile și reziliente, precum și a unui sistem financiar și de protecție socială bazat pe structuri sociale și economice puternice, care să stimuleze sectorul investițiilor grav afectat de pandemia de COVID-19, fiind necesară stabilirea cadrului instituțional și financiar de gestionare a fondurilor europene în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, pentru perioada 2021-2026, precum și asigurarea unui management financiar eficient al fondurilor și al capacității de absorbție,având în vedere necesitatea modificării și completării cadrului legal care să permită utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, în corelare directă cu obținerea de rezultate și implementarea reformelor și a investițiilor, luând în considerare orizontul de timp determinat, respectiv 31 august 2026, dată până la care a fost asumată îndeplinirea a 507 jaloane și ținte asociate investițiilor-cheie și reformelor majore aferente celor șase piloni principali stabiliți prin Regulamentul (UE) 2021/241 și calendarul asumat pentru atingerea jaloanelor și țintelor din cadrul Planului național de redresare și reziliență al României, precum și angajamentele asumate în implementarea acestuia,ținând cont că lipsa reglementării unitare și complete a cadrului instituțional și financiar general aplicabil fondurilor externe nerambursabile/rambursabile aferent Mecanismului de redresare și reziliență generează întârzieri în implementarea acestuia, cu impact asupra termenelor de depunere a cererilor de plată și a gradului de absorbție a fondurilor alocate României din Mecanismul de redresare și reziliență, întrucât întârzierea legiferării are vădite influențe negative asupra îndeplinirii satisfăcătoare a jaloanelor și țintelor incluse în PNRR și a absorbției fondurilor alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, fiind astfel pe deplin justificată urgența măsurilor propuse, în scopul evitării blocajului implementării investițiilor, cu precădere a componentei 5: Valul renovării, componentei 6: Energie, componentei 7: Transformare digitală și componentei 14: Buna guvernanță,având în vedere necesitatea clarificării cât mai urgente a mecanismelor și fluxurilor aplicabile investițiilor și proiectelor finanțate din Planul național de redresare și reziliență, precum și a rolurilor diferitelor structuri implicate, în scopul evitării blocajului implementării investițiilor, respectiv atingerii țintelor și jaloanelor, sunt necesare modificarea și completarea reglementărilor care să vizeze aspectele menționate anterior cu privire la mecanismele și fluxurile aplicabile structurilor implicate în implementarea PNRR și care să asigure o corectă utilizare a fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență.Ținând cont de faptul că elementele menționate vizează interesul public și strategic și constituie o situație de urgență și extraordinară, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1178 din 14 decembrie 2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, literele j), j^1), l), m), s), t), y), aa), nn), rr) se modifică și vor avea următorul cuprins: j) agenție de implementare a proiectelor - instituție publică finanțată integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, instituție publică finanțată integral din venituri proprii sau finanțată parțial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale sau entitate aflată în subordinea/coordonarea/sub autoritatea ministerelor sau agenția de dezvoltare regională, care are rolul de a implementa investițiile din cadrul PNRR, în numele coordonatorului de reforme și/sau investiții, în baza unui acord de implementare încheiat cu acesta;j^1) structură de implementare - entitate, persoană juridică, aflată în subordinea/coordonarea/sub autoritatea unei autorități publice centrale, care are rolul de a implementa obiective de investiții din cadrul componentelor PNRR, în numele beneficiarilor, conform contractelor de finanțare încheiate între coordonatorul de reforme și/sau investiții sau agenția de implementare a proiectelor și structura de implementare și beneficiari sau conform contractelor de finanțare încheiate între coordonatorul de reformă și/sau investiții cu rol de beneficiar și structura de implementare, ulterior emiterii deciziei/ordinului de finanțare, cu respectarea prevederilor legislației în domeniul ajutoarelor de stat;...............................................................................................l) beneficiar - entități, persoane juridice de drept public sau privat, persoane fizice, care, în baza unui raport juridic stabilit cu coordonatorul de reforme și/sau investiții, cu agențiile de implementare, cu responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale sau cu intermediarii financiari, implementează și derulează în mod direct proiectele, cu excepția proiectelor implementate prin intermediul unei structuri de implementare, inclusiv organizații neguvernamentale, care primesc sprijin din fonduri europene, inclusiv în cadrul unui instrument financiar;m) cerere de transfer - cererea depusă de către un beneficiar, alții decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1), (1^1) și art. 10 alin. (4), respectiv de către structura de implementare în numele beneficiarului, prin care se solicită coordonatorilor de reforme și/sau investiții sau agențiilor de implementare a proiectelor/ responsabililor de implementare a investițiilor specifice locale virarea sumelor, în baza contractului de finanțare și a documentației justificative stabilite prin ghiduri specifice pentru demararea, finanțarea și implementarea activităților proiectului;...............................................................................................s) contract de finanțare - act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros, de adeziune, comutativ și sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării reformelor și/sau investițiilor prevăzute în cadrul PNRR, încheiat între coordonatorii de reforme și/sau investiții, respectiv responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale/agențiile/structurile de implementare și beneficiari, pentru finanțarea implementării proiectului, pe durata stabilită și în conformitate cu obligațiile asumate, cuprinzând informațiile prevăzute în cadrul mecanismului de implementare și control din anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României, cu evidențierea distinctă a finanțării publice naționale care se asigură de fiecare parte din contract, pe surse de finanțare, în cazul în care aceasta este necesară pentru finanțarea proiectului, inclusiv componenta din PNRR în cadrul căreia se încheie contractul;t) convenție de finanțare - angajament legal anual în care se prevăd sumele aferente creditelor de angajament și creditelor bugetare aprobate pentru anul curent, aferente investițiilor încredințate prin acorduri de implementare agențiilor de implementare, precum și responsabililor de implementare a investițiilor specifice locale, în baza căruia coordonatorul de reforme și/sau investiții transferă acestora fondurile în conturile corespunzătoare deschise la Trezoreria Statului, respectiv îi notifică pe aceștia privind creditele de angajament prevăzute la art. 23 alin. (3) și (4), aprobate, în baza cărora se efectuează angajarea la nivel de reformă/investiție pentru beneficiarii prevăzuți la art. 9 alin. (1), (1^1) și art. 10 alin. (4), precum și operațiunile din faza de lichidare constând în verificarea cheltuielilor efectuate de către aceștia;...............................................................................................y) decizia de suspendare a acordului/contractului/deciziei/ ordinului de finanțare - actul administrativ emis de către coordonatorul național/coordonatorii de reforme și/sau investiții, agențiile de implementare și responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale, după caz, prin care sunt suspendate plățile aferente reformelor/investițiilor/proiectelor ca urmare a deciziei Comisiei Europene de dezangajare a fondurilor aferente acordurilor de finanțare încheiate de România în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență;...............................................................................................aa) finanțare publică națională - orice contribuție din fonduri publice naționale constând în credite de angajament și credite bugetare, destinată finanțării cheltuielilor necesare implementării unor reforme și/sau investiții, inclusiv investiții specifice locale, pentru care nu sunt prevăzute alocări în cadrul PNRR, cu scopul atingerii jaloanelor și țintelor prevăzute în Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României, contribuție care trebuie evidențiată distinct în contractele/deciziile/ordinele de finanțare, cu stabilirea cuantumului care se asigură de fiecare parte din contract, pe surse de finanțare;...............................................................................................nn) sistem informatic de management și control al PNRR - sistem informatic care răspunde cerințelor prevăzute la art. 22 alin. (1) și (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241 și pentru care MIPE deține toate drepturile asupra aplicațiilor informatice dezvoltate de Serviciul de Telecomunicații Speciale, inclusiv codurile-sursă ale acestora, în conformitate cu prevederile art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 155/2020, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările și completările ulterioare;...............................................................................................rr) declarație de conformitate - document prin care se certifică de către coordonatorii de reforme și/sau investiții, responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale, agențiile de implementare, după caz, în urma verificărilor efectuate potrivit atribuțiilor ce le revin, legalitatea, realitatea și conformitatea cheltuielilor raportate/incluse în solicitările de fonduri;2. La articolul 2, după litera l) se introduce o nouă literă, lit. l^1), cu următorul cuprins: l^1) beneficiar real - are înțelesul prevăzut la art. 4 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;3. La articolul 2, după litera ee) se introduce o nouă literă, lit. ee^1), cu următorul cuprins: ee^1) indicator de performanță anual - valoare măsurabilă a eficienței cu care un proiect își atinge obiectivul propus, într-o anumită perioadă;4. La articolul 2, după litera rr) se introduce o nouă literă, lit. ss), cu următorul cuprins: ss) raport de verificare ex post - act administrativ emis de coordonatorul național/coordonatorii de reforme și/sau investiții, după caz, pe baza listelor de verificare prevăzute la art. 5 alin. (8^1), având ca obiect controlul ex post al procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice.5. La articolul 3, litera n) se abrogă. 6. După articolul 3 se introduce un nou articol, art. 3^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1MIPE, în calitate de coordonator național, încheie cu instituțiile și organismele cu rol de control prevăzute la art. 3 protocoale de colaborare, în scopul optimizării activității de control.7. La articolul 5 alineatul (1), literele c), e) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins: c) autorizare și plată, care vizează verificarea sumelor plătite de coordonatorii de reforme și/sau investiții/responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale/agențiile de implementare a proiectelor, verificarea, prin eșantion, a procedurilor de achiziție realizate de către beneficiari/structurile de implementare, după caz;...............................................................................................e) control și recuperare, inclusiv în ceea ce privește primul nivel de verificare, administrativ, a existenței unor aspecte ce pot reprezenta elemente constitutive ale fraudei și conflictului de interese care se raportează către DLAF/DNA/OLAF, respectiv către ANI, iar în cazul dublei finanțări, constatarea și recuperarea se efectuează de către MIPE/coordonatorii de reforme și/sau investiții, după caz;...............................................................................................h) prevenție, care vizează evaluarea riscurilor de nereguli grave, evaluarea ex ante a riscului de dublă finanțare, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea și constatarea neregulilor/dublei finanțări, a neregulilor grave apărute în obținerea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora și recuperarea creanțelor rezultate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2023, asigurându-se de verificarea de către coordonatorii de reforme și/sau investiții a conformității procedurilor de achiziție realizate de către beneficiari/structurile de implementare cu dispozițiile legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice și/sau sectoriale, precum și de identificarea beneficiarului real, conform prevederilor art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241.8. La articolul 5 alineatul (3), după litera h) se introduce o nouă literă, lit. h^1), cu următorul cuprins: h^1) emiterea de instrucțiuni, cu caracter obligatoriu, de către conducătorul structurii de specialitate, cu privire la procesul de implementare și control al PNRR, în vederea asigurării unei bune îndrumări a coordonatorilor de reformă și/sau investiții;9. La articolul 5 alineatul (3), literele m), bb), cc), ff), hh), jj) și kk) se modifică și vor avea următorul cuprins:m) asigurarea verificării legalității și regularității cheltuielilor efectuate de coordonatorii de reforme și/sau investiții/responsabilii de implementarea investițiilor specifice locale/agențiile de implementare/structurile de implementare, inclusiv prin eșantion;...............................................................................................bb) evaluarea ex ante a riscului de dublă finanțare;cc) realizează verificări ex post, pe baza unei analize de risc, prin eșantion, în vederea respectării mecanismului de management și control al PNRR, respectiv de aplicare a dispozițiilor legale și procedurale de către coordonatorii de reforme și/sau investiții privind verificarea procedurilor de achiziții, din punctul de vedere al conformității acestora cu dispozițiile legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice și/sau sectoriale; ...............................................................................................ff) asigură centralizarea și transmiterea către MF a raportărilor privind execuția bugetară trimestrială pentru componenta de asistență financiară nerambursabilă și/sau rambursabilă, cu privire la cheltuielile efectuate în vederea realizării reformelor/investițiilor prevăzute în Planul național de redresare și reziliență al României;...............................................................................................hh) control, constând în verificarea aspectelor ce pot reprezenta elemente constitutive ale unei nereguli grave, pe care le raportează către DLAF/EPPO/DNA/OLAF/ANI; ...............................................................................................jj) evaluarea riscurilor de nereguli grave, pe baza informațiilor furnizate de coordonatorii de reforme și/sau investiții;kk) dezvoltarea și asigurarea mentenanței sistemului informatic de management și control al PNRR, precum și administrarea produselor tehnologice aferente acestora, împreună cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, potrivit competențelor;10. La articolul 5 alineatul (3), după litera z) se introduce o nouă literă, lit. z^1), cu următorul cuprins:z^1) emiterea de avize cu privire la instrucțiunile emise de coordonatorii de reformă și/sau investiții, în condițiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. k^1);11. La articolul 5 alineatul (3), litera dd) se abrogă.12. La articolul 5, alineatul (3^6) se modifică și va avea următorul cuprins:(3^6) Repartizarea, utilizarea și plata sumelor în cadrul reformelor și/sau investițiilor se realizează cu prioritate din fondurile europene aferente asistenței financiare nerambursabile și rambursabile și TVA aferent cuprinse în acordul de finanțare și acordul de împrumut încheiate cu Comisia Europeană, până la epuizarea cuantumului acestora.13. La articolul 5 alineatul (5), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) asigurarea raportării către Eurostat a progresului implementării PNRR din punct de vedere financiar și a raportărilor statistice privind facilitatea de redresare și reziliență, respectiv a cheltuielilor efectuate din PNNR și a altor costuri ale administrației guvernamentale pentru ducerea la îndeplinire a țintelor asumate în PNNR, anexă la Notificarea fiscală raportată Eurostat conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 479/2009 al Consiliului din 25 mai 2009 privind aplicarea Protocolului privind procedura aplicabilă deficitelor excesive anexat la Tratatul de instituire a Comunității Europene;14. La articolul 5 alineatul (5), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:h) asigurarea gestionării fluxurilor financiare și a operațiunilor aferente fondurilor alocate prin Mecanismul de redresare și reziliență pentru finanțarea proiectelor incluse în PNRR.15. La articolul 5 alineatul (6), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) realizarea unei strategii de audit și a regulilor de procedură privind activitatea specifică în ceea ce privește auditul PNRR, aprobate de președintele Autorității de Audit, potrivit prevederilor art. 15 alin. (3) lit. j) și k) din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care vor prezenta metodologia de audit, inclusiv metoda de eșantionare, analiza de risc, calendarul și resursele alocate;16. La articolul 5, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alin. (8^1) și (8^2), cu următorul cuprins:(8^1) Listele de verificare a achizițiilor publice utilizate de către coordonatorii de reforme/investiții pentru verificarea achizițiilor derulate ca urmare a încheierii contractelor finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de redresare și reziliență, alocate prin Planul național de redresare și reziliență, respectiv lista de verificare utilizată de către coordonatorii de reforme/investiții în cazul în care a fost exercitat controlul ex ante de către ANAP, lista de verificare utilizată de către coordonatorii de reforme/investiții în cazul în care nu a fost exercitat controlul ex ante de către ANAP, precum și modelul raportului de verificare ex post se aprobă prin ordin comun al ministrului investițiilor și proiectelor europene și al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(8^2) Modul de derulare a procedurii de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de redresare și reziliență, alocate prin Planul național de redresare și reziliență, aplicabilă beneficiarilor privați, care nu au obligația respectării prevederilor legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice, precum și listele utilizate pentru verificarea achizițiilor derulate de aceștia se aprobă prin ordin al ministrului investițiilor și proiectelor europene, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.17. La articolul 6 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, lit. g^1), cu următorul cuprins:g^1) adoptă politica antifraudă și anticorupție și se asigură de crearea unui/unor canal/canale de avertizori de integritate, în vederea respectării măsurilor de prevenire, detectare și constatare a fraudei, corupției și conflictului de interese;18. La articolul 6 alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, lit. k^1), cu următorul cuprins:k^1) emite, cu avizul MIPE, instrucțiuni cu privire la procesul de implementare a reformelor/investițiilor din PNRR pe care le gestionează, pentru asigurarea unei abordări unitare și a unui tratament egal al beneficiarilor/agențiilor de implementare/ structurilor de implementare;19. La articolul 6 alineatul (1), literele o)-q), s) și z) se modifică și vor avea următorul cuprins:o) asigură colectarea, transmiterea și stocarea, prin intermediul sistemului informatic de management și control al PNRR, a datelor privind beneficiarul real prevăzute la art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241, cu modificările și completările ulterioare, precum și tuturor informațiilor referitoare la proiecte, investiții/reforme, documentațiile aferente procedurilor de achiziție, rapoarte de verificare ex post a acestora, contractele încheiate cu beneficiari, inclusiv stadiul îndeplinirii țintelor și jaloanelor, potrivit obligațiilor stabilite în acordurile de finanțare încheiate cu MIPE;p) transmit trimestrial pentru asistența financiară nerambursabilă, respectiv lunar pentru asistența financiară rambursabilă coordonatorului național raportări centralizate privind cuantumul cheltuielilor efectuate pentru îndeplinirea reformelor și investițiilor prevăzute în PNRR, respectiv a îndeplinirii jaloanelor și țintelor în cadrul reformelor și investițiilor asociate acestor fonduri, pe care le certifică, însoțite de documentele justificative aferente cheltuielilor raportate;q) transmit MF, centralizat, solicitările de fonduri prevăzute la art. 19 alin. (3) și la art. 37 alin. (2), precum și spre informare coordonatorului național;..................................................................................................s) asigură colectarea/introducerea datelor și documentelor în sistemul informatic de management și control al PNRR privind procesul de evaluare, selecție, contractare, implementare, plată, a documentației de atribuire a procedurilor de achiziție, a contractelor încheiate pentru proiectele finanțate în cadrul PNRR, inclusiv pentru reformele și investițiile proprii, în vederea identificării beneficiarului real, conform prevederilor art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241, cu modificările și completările ulterioare;..................................................................................................z) realizează verificări ex post, pe baza listelor de verificare prevăzute la art. 5 alin. (8^1), asupra tuturor procedurilor de achiziții publice și se asigură de colectarea datelor privind beneficiarul real, conform prevederilor art. 22 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) 2021/241, cu modificările și completările ulterioare, precum și de existența/încărcarea tuturor documentelor aferente procedurilor de achiziție publică, a contractelor de achiziție încheiate cu beneficiarii și a rapoartelor de verificare ex post în sistemul informatic de management și control al PNRR;20. La articolul 6 alineatul (1), după litera z) se introduc cinci noi litere, lit. aa)-ee), cu următorul cuprins:aa) efectuează controale, constând în prevenirea, verificarea și detectarea aspectelor ce pot reprezenta elementele constitutive ale unor nereguli grave, și raportează către DLAF/EPPO/DNA/OLAF/ANI;bb) realizează verificări privind evitarea dublei finanțări și recuperează debitele stabilite în baza titlurilor de creanță devenite executorii;cc) verifică ex post respectarea prevederilor procedurii de atribuire a contractelor de furnizare de produse/prestare de servicii/execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de redresare și reziliență, aplicabilă beneficiarilor privați, care nu au obligația respectării prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice, menționând neregulile constatate în conformitate cu ordinul ministrului investițiilor și proiectelor europene prevăzut la art. 5 alin. (8^2);dd) urmăresc stingerea creanțelor bugetare rezultate din nereguli, stabilite ca urmare a verificărilor realizate în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2023;ee) se obligă să respecte prevederile art. 24 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 2021/241, cu modificările și completările ulterioare, și să nu revoce măsurile legate de jaloanele și țintele care anterior au fost considerate îndeplinite în mod satisfăcător de către Comisia Europeană.21. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:(2) Cheltuielile necesare organizării și funcționării structurii din cadrul MIPE care îndeplinește rolul de coordonator național se asigură din bugetul de stat, prin bugetul MIPE, cu încadrarea în creditele de angajament și creditele bugetare aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale.22. La articolul 9, după alineatul (1^1) se introduce un nou alineat, alin. (1^2), cu următorul cuprins:(1^2) În situația în care beneficiarii prevăzuți la alin. (1) realizează proiecte de investiții prin CNI, în calitate de structură de implementare, pe baza contractului de finanțare, respectiv a protocoalelor de implementare, CNI depune la aceștia cereri însoțite de documente justificative pentru transferul sumelor în vederea efectuării plăților către antreprenori, prestatori și furnizori.23. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (1) și art. 63 alin. (4) și (4^1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile referitoare la plafoanele privind finanțările rambursabile, care pot fi contractate de către unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum și cele privind tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de către unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale prevăzute în legile anuale pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar, pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare prevăzute la alin. (1), autoritățile administrației publice locale pot aproba contractarea de finanțări rambursabile, inclusiv pentru proiectele implementate de asociațiile de dezvoltare intercomunitară din care fac parte, proporțional cu contribuția asumată.24. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Coordonatorii de reformă și/sau investiții sunt responsabili de recuperarea sumelor aferente proiectelor ai căror indicatori nu au fost îndepliniți, având obligația recuperării sumelor plătite, în conformitate cu prevederile contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanțare.(2) În cazul în care sumele ce fac obiectul recuperării reprezintă ajutoare de stat, acestea se vor recupera conform procedurilor naționale în domeniul ajutoarelor de stat.25. La articolul 13 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) sumele reprezentând contravaloarea fondurilor europene, finanțare publică națională asigurată de la bugetul de stat, care nu poate depăși 25% din contravaloarea fondurilor europene, precum și TVA aferentă acestora, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 9 alin. (2) și art. 10, respectiv pentru întreprinderile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, așa cum sunt definite la art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru agențiile/structurile de implementare/responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale, așa cum sunt definite la art. 2 lit. j), j^1 și ll), altele decât instituțiile publice finanțate integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, la subdiviziuni distincte de cheltuieli bugetare în cadrul titlurilor prevăzute la art. 14 alin. (1);.b) sumele reprezentând contravaloarea fondurilor europene și TVA nedeductibilă aferentă fondurilor europene pentru persoane fizice și entități de drept privat, la subdiviziuni distincte de cheltuieli bugetare;26. La articolul 13 alineatul (1), literele d)-h) se abrogă.27. La articolul 13, alineatele (5) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(5) Prin excepție de la alin. (1), ordonatorii principali de credite finanțați integral din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, cu rol de agenție de implementare, cuprind în bugetele proprii, pe baza acordului de implementare, următoarele:a) sumele reprezentând contravaloarea fondurilor europene, finanțare publică națională asigurată de la bugetul de stat, care nu poate depăși 25% din contravaloarea fondurilor europene, precum și TVA aferentă acestora, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 9 alin. (2) și art. 10, respectiv pentru întreprinderile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, așa cum sunt definite la art. 17 din Ordonanța Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, la subdiviziuni distincte de cheltuieli bugetare;b) sumele reprezentând contravaloarea fondurilor europene și TVA nedeductibilă aferentă fondurilor europene pentru persoane fizice și entități de drept privat, la subdiviziuni distincte de cheltuieli bugetare...................................................................................................(7) Sumele prevăzute la alin. (6) se asigură din bugetul de stat, prin bugetul coordonatorilor de reforme și/sau investiții, în limita acordurilor de implementare, de la subdiviziuni distincte, și se cuprind în bugetul propriu al agențiilor de implementare, în baza convențiilor de finanțare, la partea de venituri, la subdiviziuni distincte, precum și la partea de cheltuieli la poziții distincte de transferuri bugetare, cu aprobarea ordonatorului principal de credite ierarhic superior.28. La articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Propunerile de credite de angajament și credite bugetare prevăzute la art. 9 și 10 se includ în buget de către beneficiari pe baza contractelor de finanțare încheiate cu coordonatorii de reforme și/sau investiții sau agențiile de implementare a proiectelor/responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale, după caz. În cazul beneficiarilor care au și calitatea de coordonatori de reforme și/sau investiții în cadrul acelorași reforme și/sau investiții, cuprinderea în buget a propunerilor de credite de angajament și a creditelor bugetare se realizează pe baza deciziilor/ordinelor de finanțare emise de către aceștia.29. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Sumele utilizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene în cadrul PNRR se comunică MIPE trimestrial, în primele 5 zile lucrătoare ale primei luni din trimestrul următor, de către coordonatorii de reforme și/sau investiții, defalcat pentru proiecte finanțate din asistența financiară nerambursabilă și, respectiv, din asistența financiară rambursabilă, pentru toți beneficiarii, indiferent de modalitatea de finanțare și subordonare a acestora, respectiv de către STS, în calitate de furnizor al sistemului informatic de management și control al PNRR.(2) Documentele întocmite potrivit alin. (1) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.30. La articolul 19, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pe baza solicitărilor de fonduri aferente asistenței financiare nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, primite trimestrial de la coordonatorii de reforme și/sau investiții potrivit dispozițiilor alin. (3), MF efectuează transferul sumelor solicitate, prin utilizarea cu prioritate a sumelor existente în contul distinct de disponibil prevăzut la alin. (1^1), alimentat inclusiv cu sumele existente în contul distinct de venituri al bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscală al MF, respectiv după epuizarea acestora, prin utilizarea echivalentului în lei al sumelor rezultate din schimbul valutar al prefinanțării în cuantum de 13% din asistența financiară nerambursabilă, care se virează în contul distinct de disponibil prevăzut la alin. (1^1).(3) Solicitările de fonduri întocmite de coordonatorii de reforme și/sau investiții pentru toți beneficiarii, indiferent de modalitatea de finanțare și subordonare a acestora, respectiv de la STS, se transmit trimestrial la MF, de regulă în ultimele cinci zile lucrătoare ale primei luni a trimestrului următor, în vederea distribuirii sumelor efectiv utilizate în trimestrele anterioare aferente asistenței financiare nerambursabile, în ordinea și din conturile prevăzute la alin. (2), astfel:a) în cazul beneficiarilor, alții decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1), într-un cont distinct de venituri al bugetului de stat codificat cu codul de identificare fiscală al coordonatorilor de reforme și/sau investiții/Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării, în cazul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații;b) în cazul beneficiarilor prevăzuți la art. 9 alin. (1), într-un cont distinct de venituri al bugetelor din care aceștia sunt finanțați, codificat cu codul de identificare fiscală al coordonatorilor de reforme și/sau investiții;c) în cazul STS, pentru sumele aferente implementării jalonului 450 din cadrul investiției 5 - componenta 14 - Bună guvernanță, într-un cont distinct de venituri al bugetului de stat codificat cu codul de identificare fiscală al coordonatorului național.31. La articolul 19, alineatele (5)-(7) se abrogă.32. La articolul 19, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alin. (8) și (9), cu următorul cuprins:(8) Prefinanțarea prevăzută la alin. (1) se deduce din tranșele ulterioare aferente asistenței financiare nerambursabile, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2021/241, cu modificările și completările ulterioare, și ale Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României și/sau astfel cum se stabilește prin Acordul privind contribuția financiară, până când va fi lichidată în totalitate.(9) Sumele din prefinanțare care nu au fost compensate, potrivit alin. (8), până la data de 31 decembrie 2026 și/sau pentru care Comisia Europeană solicită recuperarea vor fi restituite Comisiei Europene, la cererea acesteia. Restituirea se efectuează de MF din soldul neutilizat, rămas în contul pentru primirea fondurilor europene nerambursabile de la Comisia Europeană la Banca Națională a României, respectiv în contul distinct de disponibil prevăzut la art. 19 alin. (1^1).33. La articolul 23, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Prin excepție de la prevederile alin. (5), Ministerul Educației, în calitate de coordonator de reforme și/sau investiții, efectuează la nivel de reformă/investiție angajarea cheltuielilor în baza creditelor de angajament prevăzute la alin. (3) și operațiunile din faza de lichidare constând în verificarea cheltuielilor efectuate de beneficiari, pentru beneficiarii prevăzuți la art. 10 alin. (4).34. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) În cazul în care este prevăzută lansarea de apeluri de proiecte, în scopul atingerii jaloanelor și țintelor asumate prin PNRR, coordonatorii de reforme și/sau investiții sunt autorizați să încheie/să emită contracte/decizii/ordine de finanțare a căror valoare poate determina depășirea cu până la 15% a sumelor alocate în euro aferente fiecărei reforme și/sau investiții din acordurile de finanțare, numai pentru implementarea proiectelor pentru care este prevăzută lansarea de apeluri de proiecte, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale.35. La articolul 24, după alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alin. (1^1)-(1^5), cu următorul cuprins:(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care este prevăzută lansarea de apeluri de proiecte, în scopul atingerii jaloanelor și țintelor asumate prin PNRR, în acord cu prioritățile naționale, coordonatorii de investiții sunt autorizați să încheie/să emită contracte/decizii/ordine de finanțare a căror valoare poate determina depășirea cu până la 30% a sumelor alocate în euro aferente fiecărei investiții din acordurile de finanțare, numai pentru implementarea proiectelor pentru care coordonatorii de investiții își asumă, prin memorandum, avizat de MIPE și MF și aprobat de Guvern, importanța sectorială a investiției, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale, cu respectarea de către ordonatorul de credite a strategiei fiscal-bugetare.(1^2) În cazul în care se diminuează sumele aferente investițiilor din PNRR, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Regulamentului (UE) 2021/241, cu modificările și completările ulterioare, fără eliminarea/modificarea investiției ca jalon/țintă, sumele aferente fondurilor europene diminuate se suportă din bugetul de stat ca finanțare publică națională, în scopul îndeplinirii jaloanelor/țintelor respective, în limita a 30% din sumele alocate în euro aferente fiecărei investiții din acordurile de finanțare, conform Hotărârii Guvernului nr. 1.235/2022 privind aprobarea distribuției bugetului aferent reformelor și investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență al României pentru fiecare coordonator de reformă și/sau investiții, cu modificările ulterioare.(1^3) În situația în care, în scopul încheierii/emiterii de contracte/decizii/ordine de finanțare conform prevederilor alin. (1), valoarea jaloanelor și țintelor asumate prin PNRR se modifică, respectiv cuantumul fondurilor europene aferente PNRR nu acoperă întreaga valoare necesară implementării proiectelor și îndeplinirii satisfăcătoare a jaloanelor și țintelor, diferența se asigură din finanțare publică națională, pe baza demersurilor efectuate de coordonatorul de reforme și/sau investiții, cu respectarea dispozițiilor prevăzute la alin. (1).(1^4) Creditele de angajament destinate acoperirii depășirilor prevăzute la alin. (1)-(1^2) se angajează din fondurile europene aferente asistenței financiare nerambursabile și rambursabile, exclusiv TVA aferent, alocate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență prin Planul național de redresare și reziliență, până la epuizarea cuantumului alocărilor, iar diferența rămasă se suportă din finanțarea publică națională.(1^5) Creditele de angajament destinate acoperirii depășirilor prevăzute la alin. (1)-(1^2) nu pot depăși procentul de 25% din totalul alocării financiare a coordonatorilor de reforme și/sau investiții prevăzute în acordurile de finanțare.36. La articolul 24, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Coordonatorii de reforme și/sau investiții care încheie/emit contracte/decizii/ordine de finanțare conform prevederilor alin. (1)-(1^2) au obligația să includă în cuprinsul acestora indicatori de performanță anuali, stabiliți prin normele metodologice prevăzute la art. 38 alin. (2), care să furnizeze informații relevante pentru măsurarea stadiului de îndeplinire a jaloanelor/țintelor, și dreptul de a rezilia contractele/revoca ordinele/deciziile de finanțare în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță anuali și de a recupera de la beneficiari sumele plătite, precum și eventualele penalități, după caz.37. La articolul 24, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (4^1), cu următorul cuprins:(4^1) Coordonatorii de reformă și/sau investiții/Agențiile de implementare/Responsabilii de implementare a investițiilor specifice locale care au încheiat contracte de finanțare cu beneficiarii sau cărora li s-au emis decizii/ordine de finanțare, după caz, potrivit prevederilor alin. (1) și (1^2), au obligația rezilierii/revocării contractelor/ordinelor/deciziilor de finanțare, în cazul în care nu au fost îndepliniți indicatorii de performanță anuali, precum și obligația recuperării integrale a sumelor plătite în cadrul proiectelor și a eventualelor penalități, după caz, iar beneficiarii au obligația restituirii sumelor primite în cadrul proiectelor și a eventualelor penalități.38. La articolul 30, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Structura de specialitate din cadrul MIPE efectuează verificarea, prin eșantion, a cheltuielilor efectuate atât de beneficiarii publici, cât și de beneficiarii privați, pe baza informațiilor transmise de coordonatorii de reformă și/sau investiții.39. La articolul 31, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) MIPE, prin structura de specialitate cu rol de coordonator național, în baza documentelor existente în sistemul informatic de management și control al PNRR, realizează verificări ex post, pe baza unei analize de risc, prin eșantion, în vederea respectării mecanismului de management și control al PNRR, respectiv de aplicare a dispozițiilor legale și procedurale de către coordonatorii de reforme și/sau investiții privind verificarea procedurilor de achiziții din punctul de vedere al conformității acestora cu dispozițiile legale aplicabile în domeniul achizițiilor publice/sectoriale, verificări care nu exonerează de răspundere autoritățile contractante, în raport cu acțiunile și deciziile adoptate de acestea în procesul de atribuire și/sau modificare a contractului în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile și nici pe coordonatorii de reformă și/sau investiție în raport cu verificările efectuate conform art. 6 alin. (1) lit. z).40. La articolul 31, alineatul (14) se abrogă.41. La articolul 35, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35(1) Datele colectate în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) lit. (d) din Regulamentul (UE) 2021/241, cu modificările și completările ulterioare, se pun la dispoziția Comisiei Europene, ECA, AA, OLAF, DLAF, DNA și EPPO, de către MIPE, la solicitarea expresă a acestor instituții, fie prin asigurarea accesului în sistemul informatic de management și control al PNRR la documentele și informațiile ce fac obiectul cererilor, fie prin autorizarea accesului la fața locului al reprezentanților entităților respective.42. La articolul 36, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36(1) Rezilierea/Revocarea contractului/deciziei/ ordinului de finanțare poate interveni în situația identificării de nereguli, nereguli grave, dublă finanțare, precum și în cazul neîndeplinirii indicatorilor de performanță anuali prevăzuți la art. 24 alin. (3^1) și (4^1).43. La articolul 37, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Pentru recuperarea din fonduri europene și transferul sumelor prevăzute la alin. (1), beneficiarii care au suportat din surse proprii cheltuielile respective, alții decât cei prevăzuți la art. 9 alin. (1) și (1^1) și art. 10 alin. (4), întocmesc cereri de transfer distincte care se transmit coordonatorilor de reforme și/sau de investiții în termen de 15 zile lucrătoare de la încheierea contractelor/emiterii deciziilor/ordinelor de finanțare. Sumele pentru care au fost primite cererile de transfer distincte sunt centralizate la nivelul coordonatorilor de reformă și/sau investiții și transmise către MIPE. Sumele incluse în solicitările de fonduri sunt transmise de către coordonatorii de reforme și/sau investiții către MF, în scopul efectuării operațiunilor prevăzute la art. 19 alin. (2) sau în raportările periodice care se transmit potrivit art. 20 alin. (4) lit. a), după caz. .............................................................................................(4) Pe baza cererilor de transfer prevăzute la alin. (2), coordonatorii de reforme și/sau de investiții virează dintr-o subdiviziune distinctă de cheltuieli bugetare sumele cuvenite către beneficiari, la o subdiviziune distinctă de venituri bugetare în bugetele acestora. Sumele astfel virate se cuprind în solicitările de fonduri întocmite de coordonatorii de reforme și/sau investiții, care se transmit MF potrivit art. 19 alin. (3), sau în raportările periodice care se transmit potrivit art. 20 alin. (4) lit. a), după caz. Prevederile art. 19 alin. (3) cu privire la distribuirea sumelor în conturile de venituri bugetare codificate cu codul de identificare fiscală al coordonatorilor de reforme și/sau investiții/Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării în cazul Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații și, respectiv, prevederile art. 20 alin. (4) lit. a) cu privire la utilizarea sumelor din prefinanțarea din împrumut se aplică în mod corespunzător.44. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul II(1) În termen de 7 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, sumele existente în contul distinct de venituri al bugetului de stat, codificat cu codul de identificare fiscală al MF, se virează în contul distinct de disponibil prevăzut la art. 19 alin. (1^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare.(2) Prevederile art. 24 alin. (1), (1^1), (3^1) și (4^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate și completate prin art. I din prezenta ordonanță de urgență, se aplică apelurilor de proiecte lansate și contractelor/deciziilor/ ordinelor de finanțare încheiate/emise după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Apelurile de proiecte în cadrul PNRR în curs de desfășurare și contractele/deciziile/ordinele de finanțare încheiate/emise în cadrul PNRR la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se supun legislației în vigoare la data inițierii acestora.(4) Prin apel în curs de desfășurare se înțelege orice apel de proiecte lansat în cadrul PNRR până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul III(1) În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se modifică Hotărârea Guvernului nr. 1.235/2022 privind aprobarea distribuției bugetului aferent reformelor și investițiilor finanțate prin Planul național de redresare și reziliență al României pentru fiecare coordonator de reformă și/sau investiții, cu modificările ulterioare, cu sumele stabilite în urma aplicării prevederilor art. 18 alin. (2), art. 21, 21b și 21c din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, cu modificările și completările ulterioare.(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), acordurile de finanțare încheiate între coordonatorul național și coordonatorii de reforme și/sau investiții, precum și anexele prevăzute la art. 23 alin. (3), (3^1) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul IV(1) În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de coordonator de reforme și/sau investiții să introducă în buget și în anexele la acesta creditele de angajament necesare implementării reformelor/investițiilor reprezentând fonduri europene nerambursabile aferente asistenței financiare nerambursabile din cadrul PNRR, cu încadrarea în sumele prevăzute în acordurile de finanțare încheiate cu coordonatorul național.(2) Ordonatorii principali de credite comunică în termen de 5 zile lucrătoare Ministerului Finanțelor modificările efectuate potrivit dispozițiilor alin. (1), concomitent cu transmiterea anexelor, însușite de ordonatorul principal de credite.(3) Se autorizează Ministerul Finanțelor să aprobe, la propunerea ordonatorilor principali de credite, repartizarea pe trimestre ca urmare a modificărilor efectuate potrivit prevederilor prezentului articol.  +  Articolul V(1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 209/2022, se modifică în mod corespunzător.(2) Ordinele ministrului investițiilor și proiectelor europene și al președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, prevăzute la art. 5 alin. (8^1) și (8^2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost introduse prin art. I din prezenta ordonanță de urgență, se emit în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.  +  Articolul VIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1178 din 14 decembrie 2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  p. Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Adrian Câciu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  Secretarul general al Guvernului,
  Mircea Abrudean
  p. Ministrul culturii,
  Camelia Veronica Marcu,
  secretar general
  Ministrul cercetării, inovării și digitalizării,
  Bogdan-Gruia Ivan
  p. Ministrul energiei,
  Constantin Saragea,
  secretar general
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet
  p. Ministrul sănătății,
  Adriana Pistol,
  secretar de stat
  p. Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului,
  Lucian-Ioan Rus,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu
  p. Ministrul familiei, tineretului și egalității de șanse,
  Domnica-Doina Pârcălabu,
  secretar de stat
  București, 20 septembrie 2023.Nr. 76.  +  ANEXĂ(Anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021)
  LISTA
  coordonatorilor de reforme și/sau investiții
  1Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
  2Ministerul Finanțelor
  3Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
  4Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
  5Ministerul Energiei
  6Ministerul Culturii
  7Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
  8Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării
  9Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
  10Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse
  11Ministerul Sănătății
  12Ministerul Justiției
  13Ministerul Afacerilor Interne
  14Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului
  15Ministerul Educației
  16Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
  17Secretariatul General al Guvernului
  18Agenția Națională a Funcționarilor Publici
  19Agenția Națională pentru Achiziții Publice
  20Agenția Națională de Integritate
  -----