ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 75 din 20 septembrie 2023pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 21 septembrie 2023  Având în vedere evoluția prețului la energie pentru consumurile energetice destinate populației și gospodăriilor individuale, prin care au fost înregistrate creșteri ale prețului final la consumator pentru energia electrică de peste 600%, precum și pentru gazele naturale de peste 535%, iar pentru compensarea acestor creșteri au fost întreprinse măsuri la nivel național de plafonare a prețurilor la 0,68 lei/kwh pentru consumurile energetice ale populației/familiilor,ținând cont că pentru energia termică livrată populației în sistem centralizat unde este racordată cea mai mare parte a consumatorilor din localitățile urbane s-au înregistrat de asemenea creșteri ale prețurilor care afectează condițiile de trai ale gospodăriilor, iar pentru populația considerată vulnerabilă nivelul valoric al unei Gcal a ajuns în jurul valorii de peste 400 lei/Gcal, în condițiile în care autoritățile publice locale alocă subvenții pentru livrarea de energie termică destinată populației,luând în considerare că bugetul unei gospodării cu un venit mediu lunar pe membru de familie de 2.000 lei/membru/lună se alocă într-un procent de peste 30% pentru achitarea consumurilor energetice livrate populației de furnizorii de energie electrică, furnizorii de gaze naturale, furnizorii de energie termică și alte forme de energie necesare pentru locuire, fiind necesară astfel sprijinirea acestor categorii de persoane pentru asigurarea unor condiții de viață civilizate,întrucât, ca urmare a creșterii prețurilor la energie, au fost înregistrate creșteri semnificative ale prețurilor bunurilor de consum, iar drept consecință alocările de buget ale familiilor pentru asigurarea hranei au crescut cu peste 50%, astfel că în aceste condiții majoritatea familiilor și persoanelor se confruntă cu serioase probleme de asigurare a subzistenței și a asigurării condițiilor de viață,luând în considerare că sunt considerate vulnerabile categoriile de persoane și familii care au un venit pe membru de familie sub 2.000 lei, la care se adaugă și condițiile de vârstă corelate cu capacitatea de muncă, fiind îndeplinite astfel toate condițiile de vulnerabilitate pentru ca o persoană/familie în situație de risc de sărăcie să beneficieze de sprijin din fonduri publice pentru a compensa prețurile la energie,luând în considerare că la nivelul Comisiei Europene s-a luat inițiativa de a sprijini populația vulnerabilă pentru a compensa prețul la energie, dar și pentru a sprijini mediul de afaceri cu granturi pentru capital de lucru în vederea compensării cheltuielilor cu utilitățile, iar aceste categorii de măsuri urmează a fi aprobate odată cu aprobarea Regulamentului de modificare a Mecanismului de redresare și reziliență până la sfârșitul anului 2023, în acest context s-a stabilit că din politica de coeziune pot fi utilizate maximum 10% din fondurile alocate pentru perioada de programare 2014-2020. Astfel, pentru aceste categorii de măsuri, pentru România bugetul disponibil este de maximum 2,4 mld. euro.Luând în considerare necesitatea acordării unui sprijin temporar, pentru aproximativ 2,8 milioane de gospodării vulnerabile, pentru a compensa prețul la energie, indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți și alte materiale de încălzire,având în vedere că, în prezent, se constată, pe de-o parte, insuficiența fondurilor alocate în acest scop prin Programul operațional „Capital uman“, Programul operațional Regional și Programul operațional „Capacitate administrativă“ pentru decontarea integrală a sumelor plătite de la bugetul de stat pentru gospodăriile vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, acordate conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare, și, pe de altă parte, nevoia creșterii absorbției la nivel de program și evitarea pierderii alocărilor UE din Programul operațional „Infrastructură mare“ 2014-2020 și din Programul operațional „Competitivitate“ 2014- 2020, în contextul în care perioada de eligibilitate a cheltuielilor aferente perioadei de programare 2014-2020 se finalizează la 31 decembrie 2023,având în vedere că elementele sus-menționate vizează interesul public și strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare 2023-2024 și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1179 din 8 decembrie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Bugetul măsurii temporare Sprijin pentru compensarea prețurilor la energie destinat categoriilor de persoane vulnerabile se stabilește în sumă de 4.000.000 mii lei și are ca sursă de finanțare fonduri externe nerambursabile prin bugetul MIPE, potrivit regulilor de eligibilitate stabilite prin Programul operațional «Capital uman», Programul operațional regional, Programul operațional «Capacitate administrativă», Programul operațional «Competitivitate», precum și prin Programul operațional «Infrastructură mare» pentru perioada de programare 2014-2020, în limita economiilor care sunt identificate la nivelul acestor programe și a sumelor care sunt considerate în risc de dezangajare în cadrul perioadei de programare 2014-2020.2. La articolul 21, după alineatul (6^1) se introduc două noi alineate, alin. (6^2) și (6^3), cu următorul cuprins:(6^2) Se autorizează Autoritatea de management al Programului operațional «Competitivitate», denumită în continuare AM POC, din bugetul aferent programului operațional pentru perioada de programare 2014-2020, să modifice programul operațional, să lanseze apelul de proiecte, să evalueze cererea de finanțare, să încheie contractul de finanțare, să autorizeze cheltuielile depuse prin cereri de rambursare, să monitorizeze proiectul, să constate nereguli și, dacă este cazul, să sesizeze fraude și să desfășoare orice alte categorii de activități necesare pentru implementarea programului Sprijin pentru persoanele vulnerabile în vederea compensării prețului la energie, pentru cheltuielile efectuate în limita creditelor de angajament și a celor bugetare aprobate cu această destinație, potrivit legii, pentru toate categoriile de cheltuieli realizate în perioada de valabilitate a acestora, care se înscriu în condițiile de eligibilitate și ale grupului-țintă specifice programului operațional.(6^3) Se autorizează Autoritatea de management al Programului operațional «Infrastructură mare», denumită în continuare AM POIM, din bugetul aferent programului operațional pentru perioada de programare 2014-2020, să modifice programul operațional, să lanseze apelul de proiecte, să evalueze cererea de finanțare, să încheie contractul de finanțare, să autorizeze cheltuielile depuse prin cereri de rambursare, să monitorizeze proiectul, să constate nereguli și, dacă este cazul, să sesizeze fraude și să desfășoare orice alte categorii de activități necesare pentru implementarea programului Sprijin pentru persoanele vulnerabile în vederea compensării prețului la energie, pentru cheltuielile efectuate în limita creditelor de angajament și a celor bugetare aprobate cu această destinație, potrivit legii, pentru toate categoriile de cheltuieli realizate în perioada de valabilitate a acestora, care se înscriu în condițiile de eligibilitate și ale grupului-țintă specifice programului operațional.3. La articolul 21, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Unitatea de implementare din cadrul MIPE are calitatea de beneficiar pentru apelul de proiecte destinat implementării programului Sprijin pentru persoanele vulnerabile în vederea compensării prețului la energie, pentru Programul operațional «Capital uman», Programul operațional regional, Programul operațional «Capacitate administrativă», Programul operațional «Competitivitate» și Programul operațional «Infrastructură mare» și exercită toate atribuțiile prevăzute prin ghidul solicitantului referitoare la încheierea și executarea contractului/ordinului/deciziei de finanțare, depunerea cererilor de rambursare, monitorizarea proiectului, precum și alte categorii de activități care decurg din calitatea de beneficiar de finanțare nerambursabilă.4. La articolul 22, după alineatul (2^1) se introduc două noi alineate, alin. (2^2) și (2^3), cu următorul cuprins:(2^2) Se autorizează Autoritatea de management a Programului operațional «Competitivitate» să emită avizul de principiu pentru formularul F1 - Fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare care vizează acordarea de sprijin pentru populația defavorizată în vederea compensării prețului la energie, întocmit de către unitatea de implementare din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate cu această destinație, potrivit legii, pentru toate categoriile de cheltuieli care se înscriu în condițiile de eligibilitate și ale grupului-țintă specifice programului operațional.(2^3) Se autorizează Autoritatea de management a Programului operațional «Infrastructură mare» să emită avizul de principiu pentru formularul F1 - Fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare care vizează acordarea de sprijin pentru populația defavorizată în vederea compensării prețului la energie, întocmit de către unitatea de implementare din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate cu această destinație, potrivit legii, pentru toate categoriile de cheltuieli care se înscriu în condițiile de eligibilitate și ale grupului-țintă specifice programului operațional.5. La articolul 22, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Se autorizează unitatea de implementare din cadrul MIPE să efectueze transferul sumelor necesare reprezentând sprijinul pentru persoanele vulnerabile în vederea compensării costului la energie în contul de disponibil al Companiei Naționale «Poșta Română» - S.A. în baza listelor de beneficiari întocmite de MMSS și verificate de STS potrivit prevederilor art. 25 și a cardurilor de energie emise. Transferul sumelor necesare pentru sprijinul populației vulnerabile în vederea compensării prețului la energie se efectuează pe baza convenției încheiate între MIPE și Compania Națională «Poșta Română» - S.A., cu respectarea prevederilor legale privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor.6. La articolul 23, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Sumele utilizate pentru serviciul de mandat poștal și utilizate de către beneficiarii sprijinului până la data expirării perioadei de valabilitate se includ în cereri de rambursare întocmite de către unitatea de implementare din cadrul MIPE, care se depun la datele prevăzute în contractele/ordinele/deciziile de finanțare la AM POCU, la AM POR, la AM POC, la AM POCA sau, după caz, la AM POIM.(2) Cheltuielile incluse în cererile de rambursare se cuprind în declarațiile de cheltuieli întocmite de AM POCU, AM POR, AM POC, AM POCA sau, după caz, AM POIM, care se transmit Autorității de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor, nu mai târziu de ultima declarație de cheltuieli aferentă anului contabil 2023-2024.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Adrian Câciu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 20 septembrie 2023.Nr. 75.------