REGULAMENT din 14 septembrie 2023de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Finanțarea Învățământului Superior
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 841 din 19 septembrie 2023    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 6.270 din 14 septembrie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 19 septembrie 2023.
     +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Comisia Națională pentru Finanțarea Învățământului Superior, denumită în continuare CNFIS, este o comisie consultativă de nivel național a Ministerului Educației.  +  Articolul 2(1) CNFIS își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările ulterioare, misiunea acesteia fiind de a sprijini Ministerul Educației în exercitarea atribuțiilor sale privind finanțarea învățământului superior, în interesul întregului sistem de învățământ.(2) Activitatea CNFIS este coordonată de direcția generală care gestionează învățământul superior din cadrul Ministerului Educației, conform art. 154 alin. (9) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul II Atribuții  +  Articolul 3CNFIS propune Ministerului Educației metodologia de finanțare a instituțiilor de învățământ superior, potrivit art. 155 lit. a) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 4CNFIS propune Ministerului Educației alocarea, pe bază de contract, conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educației, după caz, a sumelor pentru finanțarea de bază, finanțarea suplimentară, alocarea pe bază competițională a fondurilor pentru dezvoltare instituțională, alocarea fondurilor pentru granturi doctorale, fondurilor pentru situații speciale, fondurilor pentru incluziune, burse și protecția socială a studenților, subvențiilor pentru transportul local în comun al studenților, finanțarea obiectivelor și a altor cheltuieli de natura investițiilor și finanțarea complementară, potrivit art. 149 alin. (3) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare. Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), prin Direcția de învățământ superior, asigură expertiză de specialitate în implementarea metodologiilor și întocmește documentația- suport, în conformitate cu decizia CNFIS.  +  Articolul 5CNFIS stabilește anual costul mediu per student echivalent, pe cicluri și domenii de studii, inclusiv pentru învățământul superior dual, potrivit art. 155 lit. a) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 6(1) CNFIS propune Ministerului Educației spre aprobare criteriile și standardele de calitate pentru alocarea către instituțiile de învățământ superior a finanțării suplimentare destinate stimulării excelenței instituțiilor și a programelor de studii din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat, potrivit art. 149 alin. (11) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.(2) CNFIS asigură verificarea încrucișată de către instituțiile de învățământ superior a datelor raportate de instituțiile de învățământ superior pentru indicatorii de calitate.(3) CNFIS publică anual datele statistice pe baza cărora s-a alocat finanțarea suplimentară pentru toate instituțiile de învățământ superior, precum și valorile statistice medii și mediane pentru toți indicatorii de calitate, inclusiv pe ramuri de știință și grade didactice.(4) CNFIS propune modalitatea de finanțare suplimentară pentru programele de studii de masterat și doctorat în științe și tehnologii avansate, cele care se desfășoară în limbi de circulație internațională, precum și programele de studii comune cu diplomă dublă sau multiplă, inclusiv doctoratele în cotutelă, cu instituții de învățământ superior de prestigiu din străinătate, conform art. 151 alin. (1) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 7CNFIS stabilește standardele care stau la baza criteriilor competitive de alocare a fondului de dezvoltare instituțională pentru instituțiile de învățământ superior de stat. Acestea vor fi utilizate în procesul de elaborare în cadrul Ministerului Educației a metodologiei de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltare instituțională, aprobată prin ordin al ministrului educației, potrivit art. 149 alin. (12) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 8CNFIS propune Ministerului Educației măsuri pentru finanțarea complementară a instituțiilor de învățământ superior, pe bază de proiecte instituționale, potrivit art. 155 lit. c) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 9CNFIS propune Ministerului Educației metodologia de alocare de resurse financiare consorțiilor sau instituțiilor de învățământ superior fuzionate, potrivit art. 114 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 10CNFIS propune anual cuantumul minim al bursei sociale pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse, ținând cont de faptul că aceasta trebuie să acopere cheltuielile minime de masă și cazare, potrivit art. 149 alin. (26) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 11CNFIS colaborează cu Ministerul Educației în realizarea controlului periodic al modului de îndeplinire de către instituțiile de învățământ superior a prevederilor din contractele instituționale și complementare, al modului de realizare a proiectelor de dezvoltare instituțională și al eficienței gestionării fondurilor publice de către instituțiile de învățământ superior, potrivit art. 149 alin. (19) și art. 155 lit. b) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 12CNFIS colaborează cu Comisia Națională de Statistică și Prognoză a Învățământului Superior, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, Comisia Națională de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, Autoritatea Națională pentru Calificări, Consiliul Național al Rectorilor, precum și cu federațiile naționale studențești și sindicale, în vederea elaborării sistemului de indicatori statistici de referință pentru învățământul superior, corelat cu sistemele de indicatori statistici de referință la nivel european din domeniu, pe care îl propune Ministerului Educației, potrivit art. 263 alin. (2) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 13CNFIS desemnează un membru în Comisia Națională de Etică a Managementului Universitar, potrivit art. 158 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 14CNFIS propune Ministerului Educației regulamentul de alocare a codului matricol individual, precum și conținutul informațiilor care vor fi scrise în Registrul matricol unic din România/Registrul unic național integrat al diplomelor și actelor de studii (RMUR/RUNIDAS), potrivit art. 125 alin. (6) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 15(1) CNFIS prezintă anual Ministerului Educației un raport public privind starea finanțării învățământului superior și măsurile de optimizare ce se impun, potrivit art. 155 lit. d) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.(2) CNFIS publică datele care au stat la baza determinării finanțării din bugetul de stat a instituțiilor de învățământ superior de stat, acestea fiind informații publice, potrivit art. 149 alin. (33) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 16CNFIS constituie un registru de experți, care au rolul de a oferi puncte de vedere tehnice, în cazurile generate de conflictele de interese ale unora dintre membrii CNFIS, sau expertiză specifică în cazul în care a fost identificată această nevoie în cadrul CNFIS, conform art. 154 alin. (10) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul III Constituirea  +  Articolul 17(1) Membrii CNFIS sunt cadre didactice, personalități de prestigiu științific și cultural, recunoscute pe plan național și internațional, numite prin ordin al ministrului educației pentru un mandat de 4 ani, conform art. 154 alin. (8) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare, cu posibilitatea prelungirii mandatului cu încă 4 ani, pentru jumătate din membri, desemnați de către CNFIS pentru asigurarea continuității activităților CNFIS.(2) CNFIS are în componență 23 de membri. La fiecare 4 ani, ministrul educației numește 12 noi membri.(3) Desemnarea membrilor în CNFIS se face în urma consultării Consiliului Național al Rectorilor (CNR).  +  Articolul 18(1) Pot fi membri ai CNFIS cadre didactice având cel puțin funcția didactică de conferențiar ori echivalentă obținută în străinătate sau membri ai Academiei Române și ai unor instituții de cultură, selectați astfel încât să se asigure o reprezentare echitabilă a instituțiilor de învățământ superior și a tuturor domeniilor de studii fundamentale și a ramurilor de știință: matematică și științe ale naturii; științe inginerești; științe biologice și biomedicale; științe sociale; științe umaniste și arte; știința sportului și a educației fizice, conform art. 154 alin. (3) și (5) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.(2) CNFIS poate avea în componență și un membru al federației sindicale reprezentative din învățământul superior de stat cu cei mai mulți membri, potrivit art. 154 alin. (3) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.(3) Nu pot fi membri CNFIS rectorii în funcție, demnitarii și membri ai structurilor de conducere ale partidelor politice.(4) Membrii CNFIS nu pot fi membri în alte comisii consultative ale Ministerului Educației, cu excepția comisiilor și consiliilor la care se solicită desemnarea de reprezentanți de către CNFIS.  +  Articolul 19(1) Președintele Consiliului Național al Rectorilor și președintele Federației Naționale Sindicale „Alma Mater“ sau un reprezentant al acestora și reprezentanții studenților nominalizați de federațiile studențești legal constituite sunt invitați permanenți la ședințele CNFIS, fără drept de vot.(2) Pot participa la ședințele CNFIS, cu statut de observator și fără drept de vot, reprezentanți ai asociațiilor de instituții de învățământ superior, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri.  +  Articolul 20Membrii CNFIS sunt numiți prin ordin al ministrului educației pe întreaga perioadă a exercitării mandatului prevăzut la art. 17.  +  Articolul 21(1) CNFIS are un președinte și 3 vicepreședinți, desemnați dintre membrii CNFIS.(2) În cadrul CNFIS funcționează Biroul executiv, format din 9 membri ai CNFIS, incluzând președintele și cei 3 vicepreședinți. Componența Biroului executiv va asigura reprezentarea principalelor domenii fundamentale de studii. Atribuțiile Biroului executiv sunt stabilite prin norme interne de organizare și funcționare a CNFIS.  +  Articolul 22Președintele, vicepreședinții sau ceilalți membri ai Biroului executiv pot fi revocați din respectiva funcție de conducere prin votul secret a cel puțin două treimi dintre membrii CNFIS, la cererea a minimum o treime din membrii CNFIS.  +  Articolul 23(1) Metodologia de alegere a membrilor Biroului executiv al CNFIS este următoarea:a) președintele este ales prin vot secret, cu majoritatea voturilor exprimate, în urma depunerii de candidaturi;b) vicepreședinții și ceilalți membri ai Biroului executiv sunt propuși de către președinte și aleși prin vot secret, cu majoritatea voturilor exprimate de către membrii CNFIS.(2) Cvorumul necesar validării voturilor prevăzute la alin. (1) este de jumătate plus unu din numărul total de membri.  +  Articolul 24(1) În cazul existenței unui loc vacant în componența CNFIS sau în situația în care un membru este în imposibilitatea de a-și exercita mandatul, se procedează la numirea unui nou membru, pentru un mandat parțial, prin ordin al ministrului educației.(2) Mandatul noului membru încetează la expirarea mandatului membrului pe care îl înlocuiește.  +  Articolul 25(1) În cazul în care un membru al CNFIS încalcă normele etice sau de deontologie profesională ori nu se implică în mod sistematic în activitățile consiliului, acesta poate fi revocat din calitatea de membru al CNFIS.(2) Procedura de revocare se declanșează la solicitarea ministrului educației sau a unuia ori mai multor membri CNFIS și se confirmă prin votul secret a două treimi dintre membrii CNFIS.(3) Pe locul rămas vacant în urma revocării se numește un nou membru, conform prevederilor art. 24.  +  Capitolul IV Organizare și funcționare  +  Articolul 26Președintele CNFIS are următoarele atribuții:a) îndeplinește mandatul atribuit explicit prin decizie a membrilor CNFIS;b) conduce ședințele de lucru ale CNFIS și ale Biroului executiv;c) stabilește ordinea de zi a ședințelor de lucru ale CNFIS, pe baza propunerilor membrilor; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a Biroului executiv sau la cererea oricărui membru al CNFIS, cu minimum 48 de ore înainte de data ședinței;d) stabilește ordinea de zi a ședințelor de lucru ale Biroului executiv, pe baza propunerilor membrilor acestuia; ordinea de zi poate fi modificată prin decizie a membrilor Biroului executiv, la cererea oricăruia dintre membri;e) asigură legătura operativă a CNFIS cu ministrul educației, în vederea informării acestuia despre activitatea CNFIS;f) reprezintă CNFIS în relația cu terții.  +  Articolul 27(1) În cazul indisponibilității sale, atribuțiile președintelui sunt preluate de vicepreședinți, cu alternarea preluării atribuțiilor de către cei 3 vicepreședinți.(2) Președintele poate delega unui vicepreședinte sau unui alt membru al Biroului executiv unele dintre atribuțiile sale.  +  Articolul 28(1) Pentru realizarea diferitelor activități, CNFIS poate constitui, pe perioadă determinată, comisii sau grupuri de lucru, care sunt numite, restructurate, desființate și coordonate de către CNFIS și cărora CNFIS le poate delega unele dintre atribuțiile proprii.(2) Componența și regulamentele acestor comisii sau grupuri de lucru sunt stabilite de CNFIS și publicate pe site-ul web propriu.(3) Comisiile sau grupurile de lucru pot include membri CNFIS și experți din afara CNFIS, atât din țară, cât și din străinătate, inclusiv din registrul de experți constituit conform art. 154 alin. (10) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.(4) Suportul tehnic și executiv, inclusiv expertiza de specialitate, pentru activitatea CNFIS și a Biroului executiv CNFIS este asigurat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), prin Direcția de învățământ superior.  +  Articolul 29Documentele și propunerile pe care CNFIS le realizează în îndeplinirea atribuțiilor sale sunt avizate prin decizie a Biroului executiv și adoptate prin decizie a CNFIS.  +  Articolul 30CNFIS poate adopta norme interne de funcționare, care trebuie să respecte prevederile legale și ale prezentului regulament de organizare și funcționare.  +  Articolul 31(1) Pentru a adopta o decizie, membrii CNFIS, respectiv ai Biroului executiv pot vota atât în cadrul ședințelor, cât și de la distanță, exprimându-și dreptul la vot prin mijloace electronice.(2) Cvorumul necesar adoptării unei decizii este de jumătate plus unu din numărul total de membri.  +  Articolul 32Cu excepția cazurilor prevăzute la art. 22 și art. 25 alin. (2), deciziile CNFIS sunt aprobate prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor participanți, în cazul votului prin prezența fizică, respectiv prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor votanți, în cazul votului exprimat prin mijloace electronice.  +  Articolul 33(1) Ședințele CNFIS se convoacă de către președintele CNFIS, de către ministrul educației sau la cererea a cel puțin o treime dintre membrii CNFIS.(2) Ședințele Biroului executiv și ale CNFIS pot avea loc cu participare fizică sau online.  +  Articolul 34Deciziile Biroului executiv sunt aprobate prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor participanți ai Biroului executiv, în cazul votului în cadrul ședințelor cu participare fizică, respectiv prin votul a jumătate plus unu din numărul membrilor votanți ai Biroului executiv, în cazul votului exprimat prin mijloace electronice.  +  Articolul 35Ședințele Biroului executiv pot fi convocate de către președintele CNFIS, de către ministrul educației sau la cererea a cel puțin 3 dintre membrii Biroului executiv.  +  Articolul 36Ministrul educației sau un reprezentant al acestuia poate participa, de drept, la ședințele CNFIS sau ale Biroului executiv, în calitate de observator, fără drept de vot.  +  Articolul 37CNFIS, respectiv Biroul executiv poate invita în cadrul ședințelor proprii persoane externe în calitate de observatori și/sau consultanți.  +  Capitolul V Finanțarea CNFIS  +  Articolul 38Bugetul CNFIS este gestionat prin UEFISCDI și se constituie pe bază contractuală între Ministerul Educației și UEFISCDI sau din alte surse legal constituite, gestionate de UEFISCDI, conform art. 154 alin. (7) din Legea nr. 199/2023, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 39Pentru participarea la ședințe sau reuniuni de lucru, membrii CNFIS și ai comisiilor sau grupurilor de lucru ale acestuia primesc, pentru fiecare ședință sau reuniune de lucru, o retribuție brută egală cu 1/20 din valoarea brută a salariului de bază, corespunzător coeficientului de ierarhizare maxim, al unui profesor universitar din instituții de învățământ superior finanțate din fonduri publice, conform art. 38.  +  Articolul 40Pentru participarea la ședințe sau la reuniuni de lucru, membrilor CNFIS și ai comisiilor sau grupurilor de lucru ale acestuia le sunt decontate cheltuielile de transport, diurnă și cazare, în condițiile legii.  +  Articolul 41Remunerarea activității desfășurate în afara activității de bază de către membrii comisiilor sau grupurilor de lucru ale CNFIS și decontarea cheltuielilor de transport, diurnă și cazare ale acestora pentru participarea la ședințe sau la reuniuni de lucru se fac în condițiile legii și în limitele bugetului alocat cu această destinație.------