ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 43 din 15 martie 2001pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 148 din 26 martie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Articolul 82 va avea următorul cuprins:"Art. 82. - La cererea temeinic justificată a debitorilor Guvernul României, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, după caz, pot acorda: a) amânări sau eşalonări la plata impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii bugetare; b) amânări sau eşalonări la plata majorărilor de întârziere; c) scutiri sau reduceri de impozite şi taxe, în condiţiile legii; d) scutiri sau reduceri de majorări de întârziere.Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, după caz, pot acorda eşalonări la plata impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii bugetare şi a majorărilor de întârziere pe o perioadă de maximum 5 ani care poate începe cu un termen de graţie de până la 6 luni cuprins în perioada de eşalonare, precum şi amânări la plata impozitelor, taxelor şi a altor obligaţii bugetare şi a majorărilor de întârziere pe o perioadă de cel mult 6 luni.Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda înlesniri la plata, în condiţiile prezentei ordonanţe, pentru creanţele reprezentând venituri bugetare ale unităţilor administrativ-teritoriale.Începând cu data comunicării aprobării, pentru creanţele bugetare pentru care s-au aprobat înlesniri la plata executarea silită nu se porneşte sau nu se continua, după caz.Agenţii economici care beneficiază de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare, conform dispoziţiilor prezentei ordonanţe, nu pot participa la nici o procedură de privatizare organizată de instituţiile publice implicate sau de agenţii de privatizare, în vederea cumpărării de acţiuni la alte societăţi comerciale, sau la achiziţionarea de alte valori mobiliare ori părţi sociale, pe perioada în care beneficiază de înlesnirile la plata acordate.Orice suma, de restituit sau de rambursat, de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau de la bugetul altor autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, după caz, reprezentând impozite, taxe sau alte obligaţii bugetare, va modifica graficul de eşalonare aprobat prin afectarea ultimelor rate din grafic.Prin ordin al ministrului finanţelor publice sau al ministrului muncii şi solidarităţii sociale, după caz, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, se stabilesc procedura, criteriile şi competentele de acordare a înlesnirilor la plata creanţelor bugetare administrate de Ministerul Finanţelor Publice sau de Ministerul Muncii şi Solidarităţii sociale, după caz, cu avizul Consiliului Concurentei. În cazul celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale procedura se stabileşte de către acestea, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Consiliului Concurentei.Pentru autorităţile administraţiei publice locale procedura şi competentele de acordare a înlesnirilor la plata se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei Publice şi cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Consiliului Concurentei.Analiza şi/sau soluţionarea cererilor de înlesniri la plata se realizează de comisii stabilite la nivelul fiecărui creditor bugetar.Guvernul, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi a altor autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, după caz, poate acorda înlesnirile la plata obligaţiilor bugetare, prevăzute la alin. 1 lit. a), pentru o sumă totală mai mare de 500 miliarde lei şi/sau înlesnirile la plata obligaţiilor bugetare, prevăzute la alin. 1 lit. d), pentru sume mai mari de 50 miliarde lei.Înlesnirile la plata se pot acorda atât înaintea începerii executării silite, cat şi în timpul efectuării acesteia. Pentru acordarea înlesnirilor la plata creditorii bugetari pot cere debitorilor, persoane juridice, constituirea de garanţii, în termen de 60 de zile de data comunicării aprobării înlesnirilor.Înlesnirile la plata creanţelor bugetare administrate de Ministerul Finanţelor Publice, de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, după caz, se acordă pe baza datelor din evidenta analitica pe plătitori de la nivelul organelor teritoriale la care contribuabilii sunt înregistraţi ca plătitori de impozite, taxe, contribuţii şi alte obligaţii bugetare sau a unui document de verificare întocmit la sediul social al debitorului pe baza datelor din ultima balanţa de verificare.Diferenţele de impozite, taxe, contribuţii şi alte obligaţii bugetare, precum şi majorările de întârziere aferente acestora, constatate în urma controalelor efectuate ulterior de organele competente ale Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, după caz, se achită conform prevederilor legale în vigoare.Pentru debitorii persoane juridice, aflaţi în proces de privatizare ori cuprinşi în programe speciale care să conducă la creşterea atractivităţii acestora la privatizare, înlesnirile la plata se acordă de Guvern, de la caz la caz, prin hotărâre, la propunerea instituţiilor publice implicate în procesul de privatizare şi cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi al celorlalte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, după caz. Sumele pentru care se acordă înlesniri la plata sunt cuprinse în certificatele de obligaţii bugetare eliberate la cererea instituţiilor publice implicate sau a agentului de privatizare, adresată Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale, după caz. Certificatele de obligaţii bugetare se întocmesc conform reglementărilor legale în vigoare.Ajutoarele de stat, calculate pentru înlesnirile la plata acordate în condiţiile prezentei ordonanţe de Guvernul României, vor fi notificate Consiliului Concurentei de furnizorul ajutorului de stat, în conformitate cu reglementările legale privind ajutorul de stat."2. Articolul 84 va avea următorul cuprins:"Art. 84. - Nerespectarea condiţiilor şi a termenelor în care s-au aprobat înlesnirile la plata atrage anularea acestora, începerea sau continuarea, după caz, a executării silite pentru întreaga suma neplatita şi obligaţia de plată a majorărilor de întârziere calculate de la data la care termenele şi/sau condiţiile nu au fost respectate.O noua cerere pentru acordarea unor înlesniri la plata obligaţiilor bugetare nu poate fi depusa timp de 6 luni de la data nerespectării înlesnirilor anterioare acordate."  +  Articolul 2Pentru cererile de înlesniri la plata depuse înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi aflate în curs de soluţionare la diverse niveluri de competenţa taxa de 0,5% plătită anticipat se compensează, potrivit reglementărilor legale în vigoare, cu obligaţiile bugetare restante care fac obiectul cererilor de înlesniri la plata.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Hotărârea Guvernului nr. 1.165/2000 pentru aprobarea Procedurii şi competentelor de acordare a unor înlesniri la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor, sumelor datorate Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi a altor venituri bugetare, administrate de Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Agenţia Naţionala pentru Ocupare şi Formare Profesională, după caz, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 5 decembrie 2000.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian Sarbu---------