HOTĂRÂRE nr. 840 din 14 septembrie 2023privind reorganizarea unor structuri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 14 septembrie 2023  Având în vedere prevederile Hotărârii Senatului Universitar al Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ nr. 68 din 11 aprilie 2022,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 232-235 și art. 244 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 20 din Legea învățământului superior nr. 199/2023, cu modificările ulterioare, precum și al art. 12 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ și Institutul de Studii pentru Ordine Publică, structuri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, se reorganizează prin fuziune, ca urmare a absorbției în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ a Institutului de Studii pentru Ordine Publică, care se desființează.(2) Activitatea, personalul și patrimoniul Institutului de Studii pentru Ordine Publică se preiau, în condițiile legii, de către Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“, care se subrogă în toate drepturile și obligațiile acestuia.(3) Patrimoniul stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se preia de către Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ pe baza protocolului de predare-preluare întocmit în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(4) Prevederile bugetare și execuția bugetară pe anul 2023 ale Institutului de Studii pentru Ordine Publică se preiau de către Ministerul Afacerilor Interne, al cărui conducător are calitatea de ordonator de credite ierarhic superior, pe bază de protocol de predare-preluare.(5) Încadrarea personalului Institutului de Studii pentru Ordine Publică în noua structură organizatorică a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ se face la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă fiecărei categorii de personal.  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 294/2007 privind organizarea și funcționarea Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“ din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 3 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Academia coordonează metodologic, didactic și curricular Centrul Multifuncțional de Pregătire Schengen și Centrul de Formare Inițială și Continuă a personalului Ministerului Afacerilor Interne, structuri MAI cu atribuții privind organizarea și desfășurarea programelor de formare continuă nonuniversitară, în context formal.2. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Planurile de învățământ se elaborează de către facultățile Academiei în colaborare cu inspectoratele generale, pe baza standardelor ocupaționale și a rezultatelor învățării și în conformitate cu standardele naționale stabilite de instituțiile responsabile cu asigurarea calității, se validează de către senatul universitar, se avizează de Direcția generală management resurse umane a MAI și de Ministerul Educației și se aprobă de către ministrul afacerilor interne.3. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Suplimentar cerințelor prevăzute la alin. (2), planurile de învățământ elaborate de Facultatea de Pompieri se avizează de Departamentul pentru Situații de Urgență.4. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) În scopul desfășurării de activități de formare profesională continuă a personalului MAI, pentru elaborarea de studii și analize în domeniul ordinii publice, precum și pentru asigurarea formării manageriale în MAI, principala componentă organizatorică a Academiei este Institutul de Studii pentru Ordine Publică, structură fără personalitate juridică.5. La articolul 12, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Academia este instituție de învățământ superior finanțată integral din venituri proprii, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2014 privind finanțarea instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2015.6. La articolul 13, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Activitatea de instruire și formare continuă nonuniversitară din cadrul Academiei se desfășoară cu formatori.7. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 16Frecvența la cursuri a studenților Academiei este obligatorie în cadrul ciclului studiilor universitare de licență și de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție/ofițerilor.8. La articolul 17, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Pe durata studiilor universitare de licență sau de master profesional prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), studenții Academiei îndeplinesc serviciul militar activ, potrivit dispozițiilor art. 3 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare. În această calitate aceștia participă la misiuni și la alte activități ordonate de conducerea MAI.(5) Regimul juridic aplicabil studenților Academiei prevăzuți la alin. (1), inclusiv regimul disciplinar, precum și condițiile participării la misiunile și activitățile ordonate se reglementează de către Academie prin Regulamentul activității profesionale a studenților Academiei și fac parte integrantă din contractul de studii.9. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18Finalizarea studiilor universitare de licență/master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție/ofițerilor se face prin susținerea examenului de licență/disertație potrivit planului de învățământ aprobat pentru seria respectivă și în conformitate cu prevederile ordinelor ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenelor de licență/diplomă și disertație pentru anii universitari incidenți, precum și ale metodologiei proprii a Academiei cu privire la finalizarea studiilor.10. După articolul 18 se introduce un nou articol, art. 18^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 18^1Absolvirea cursurilor de formare profesională organizate și desfășurate în cadrul Institutului de Studii pentru Ordine Publică se finalizează cu certificarea cunoștințelor și competențelor dobândite, conform prevederilor legale în vigoare.11. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Absolvenții studiilor universitare de master profesional pentru formarea ofițerilor de poliție/ofițerilor, cu excepția celor care au calitatea de agent de poliție/subofițer/ maistru militar, și ai studiilor universitare de licență prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), care nu promovează examenul de licență/disertație, se repartizează la unități în specialitățile pentru care s-au pregătit și li se acordă gradul profesional de agent de poliție și, după caz, gradul de sergent-major pentru structurile militare.(2) Absolvenții studiilor universitare de master profesional și ai studiilor universitare de licență prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. a), care nu promovează examenul de licență/disertație, pot susține examenul de licență/disertație cu seriile următoare, conform contractului de studii, iar în cazul promovării li se acordă grade de ofițeri, în condițiile legii.  +  Articolul 3Cursurile/Programele de formare profesională organizate și desfășurate de către Institutul de Studii pentru Ordine Publică, aflate în desfășurare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se desfășoară în continuare, până la finalizare, în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“, potrivit graficului anual al programelor de formare profesională pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul 4(1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2023.(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:a) Hotărârea Guvernului nr. 1.678/2008 privind înființarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Afacerilor Interne și pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 19 decembrie 2008, cu modificările ulterioare;b) punctul 17 din anexa nr. 2 „Unități, instituții și structuri aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne“ la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare;c) articolul II din Hotărârea Guvernului nr. 266/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne și a Hotărârii Guvernului nr. 1.678/2008 privind înființarea Institutului de Studii pentru Ordine Publică în subordinea Ministerului Afacerilor Interne și pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 12 martie 2009.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
  p. Ministrul educației,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 14 septembrie 2023.Nr. 840.-----