ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 41 din 15 martie 2001privind acordarea pentru familiile cu venituri reduse a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, beneficiara împrumutului extern acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru Proiectul privind alimentarea cu apa şi protecţia mediului în Valea Jiului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 23 martie 2001    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1În vederea sprijinirii familiilor cu venituri reduse, ale căror locuinţe de domiciliu se afla pe raza teritorială, delimitata ca zona defavorizată, a municipiului Petrosani, a oraşelor Aninoasa, Lupeni, Petrila, Vulcan şi Uricani şi sunt racordate la sistemele centralizate de alimentare cu apa şi canalizare, autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale respective acorda lunar familiilor cu venituri reduse diferenţe de tarif la serviciile de alimentare cu apa potabilă şi canalizare, furnizate de Regia Autonomă a Apei Valea Jiului, până la rambursarea de către aceasta a creditului extern, în anul 2011.  +  Articolul 2 (1) Diferenţele de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare furnizate populaţiei prin reţeaua publică, pentru consumurile casnice menajere, se acordă familiilor cu venituri reduse, în funcţie de venitul net mediu lunar pe membru de familie, astfel: a) familiile al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza până la 1.000.000 lei sunt scutite de la plata tarifelor; b) familiile al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza între 1.000.000 şi 1.200.000 lei beneficiază de tarife reduse cu 75%; c) familiile al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza între 1.200.000 şi 1.400.000 lei beneficiază de tarife reduse cu 50%. (2) Prin familie în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege soţul, sotia şi copiii, alte persoane care au acelaşi domiciliu, precum şi persoanele singure. (3) Elementele care stau la baza stabilirii venitului net mediu lunar pe membru de familie sunt cele prevăzute la art. 6 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social. (4) Limitele de venituri prevăzute la alin. (1) se indexează periodic, avându-se în vedere rata inflaţiei, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 3Diferenţele de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare pentru familiile cu venituri reduse se suporta din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale menţionate la art. 1 pe a căror rază îşi au domiciliul familiile respective şi din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara.  +  Articolul 4Titularul facilitatii prevăzute la art. 2 este proprietarul locuinţei sau titularul contractului de închiriere a acesteia ori alt membru de familie, major şi legal împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere.  +  Articolul 5Sumele reprezentând diferenţele de tarif acordate potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă nu constituie venit impozabil şi nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi şi obligaţii prevăzute de normele legale în vigoare.  +  Articolul 6 (1) Acordarea diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare se face la cererea titularului, pe baza declaraţiei de venit net mediu lunar pe membru de familie, data pe propria răspundere, în fiecare luna şi se acordă în lunile în care sunt îndeplinite condiţiile de încadrare în limitele de venit stabilite la art. 2. (2) Cererile de acordare a diferenţelor de tarif la serviciile de alimentare cu apa şi canalizare se depun şi se înregistrează la primăria localităţii în a carei raza teritorială se afla locuinta de domiciliu. (3) Depunerea cererilor se face individual sau prin asociaţiile de proprietari/chiriaşi până la data de 25 a fiecărei luni şi vor fi însoţite de declaraţiile de venit din luna precedenta celei pentru care se acordă diferenţele de tarif.  +  Articolul 7 (1) Primăriile verifica veridicitatea documentelor depuse şi transmit lunar, până la data de 10 a lunii următoare, fiecărei asociaţii de proprietari/chiriaşi sau titularilor individuali de factura un formular al borderoului de plată, în care sunt înscrise numele titularilor şi procentul de tarif redus acordat. (2) După repartizarea pe familii a cheltuielilor aferente serviciilor de alimentare cu apa şi canalizare sau la primirea facturii individuale asociaţiile de proprietari/chiriaşi ori titularii individuali de factura vor completa pe propria răspundere, sub semnatura, coloana corespunzătoare din borderoul de plată cu sumele efective datorate de fiecare titular de locuinta, beneficiar al diferenţelor de tarif.  +  Articolul 8 (1) Furnizorul serviciilor de alimentare cu apa şi canalizare va primi de la primăriile în a căror rază teritorială îşi au domiciliul beneficiarii de tarife reduse sumele consemnate, care se acoperă de la bugetele locale şi din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara, şi o copie de pe borderoul de plată. (2) La primirea sumelor şi a copiilor de pe borderourile de plată de la primării furnizorul de servicii de alimentare cu apa şi canalizare va opera încasările, corespunzător facturilor emise către clienţii săi. (3) Titularii facturilor emise de furnizorul de servicii de alimentare cu apa şi canalizare vor achită diferenţa până la concurenta sumei datorate, depunând în acelaşi timp şi o copie de pe borderoul de plată aprobat de primărie.  +  Articolul 9Formularele cererii-tip, declaraţiei de venit şi borderoului de plată pentru acordarea diferenţelor de tarif sunt documente speciale. Tipărirea şi circulaţia formularelor se supun prevederilor legale în vigoare pentru documente speciale şi vor fi eliberate de primăriile localităţilor respective.  +  Articolul 10Completarea formularului-tip cu date nereale privind numărul membrilor de familie sau unele venituri mai mici decât cele reale, în scopul vadit de a obţine foloase materiale necuvenite, constituie infracţiunea de fals, uz de fals şi înşelăciune şi se pedepseşte potrivit dispoziţiilor Codului penal.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrulindustriei şi resurselor,Dan Ioan PopescuMinistrulfinanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuMinistruladministraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul munciişi solidarităţii sociale,Marian Sarbu-----