LEGE nr. 87 din 20 martie 2001pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei şi regresul statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabila
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 23 martie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 94 din 30 august 1999 privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei şi regresul statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabila, emisă în temeiul art. 1 lit. C pct. 4 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 31 august 1999, cu următoarele modificări şi completări:1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"ORDONANTAprivind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabila"2. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Desemnarea candidaţilor în numele României pentru funcţia de judecător al Curţii se face de Guvern, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, în urma audierii persoanelor propuse de membrii acestuia din rândul juristilor cu mare prestanta morala şi civică, cu reputaţie profesională recunoscută, cu avizul Comisiei juridice, de disciplina şi imunităţi, al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale ale Camerei Deputaţilor şi al Comisiei juridice, de numiri, disciplina, imunităţi şi validari, al Comisiei pentru drepturile omului şi minorităţi ale Senatului. Comisiile reunite vor audia candidaţii propuşi, în şedinţa comuna. Convocarea Consiliului Superior al Magistraturii se face de ministrul justiţiei, care va prezida lucrările acestuia, fără a participa la vot."3. La articolul 7, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:"(2) Expertiza se dispune de tribunal prin încheiere, în şedinţa publică, cu citarea părţilor, în termen de 5 zile libere de la primirea cererii. (3) Încheierea prevăzută la alin. (2) poate fi atacată cu recurs în termen de 48 de ore de la pronunţare. Cererea de recurs se depune la curtea de apel competenţa şi se soluţionează prin decizie, în şedinţa publică, cu citarea părţilor, în termen de 5 zile libere de la primirea cererii de recurs."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 octombrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELECAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 22 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,VALENTIN-ZOLTAN PUSKAS-----