NORME METODOLOGICE din 8 septembrie 2023privind acordarea facilităților de transport intern feroviar, cu metroul și naval pentru elevi
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 8 septembrie 2023  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 810 din 8 septembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 8 septembrie 2023.
   +  Articolul 1În înțelesul prezentelor norme metodologice, expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) an școlar - perioada anului calendaristic în care se desfășoară activitatea de învățământ preuniversitar a cărei durată este stabilită prin ordin al ministrului educației conform prevederilor art. 115 alin. (2) lit. r) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările ulterioare;b) canale alternative - automate de vânzare titluri de călătorie, aplicații funcționale pe dispozitive fixe, pagini de vânzări online, aplicații funcționale pe dispozitive mobile sau alte aplicații informatice de vânzare a titlurilor de călătorie;c) învățământ preuniversitar - sistemul național de învățământ preuniversitar constituit, conform cap. II al Legii nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, din totalitatea unităților de învățământ de stat, particulare și confesionale, autorizate să funcționeze provizoriu/acreditate;d) elevii din învățământul preuniversitar - elevii înscriși în unitățile de învățământ primar, gimnazial, liceal și postliceal;e) titlu de călătorie - biletul de călătorie sau abonamentul în format fizic sau electronic, care se emite prin canalele de vânzare proprii ale operatorilor de transport, ale partenerilor acestora sau ale autorităților publice, conform reglementărilor proprii ale acestora avizate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;f) relație de călătorie - distanța parcursă pe calea ferată care este cuprinsă între stația de cale ferată de îmbarcare și stația de cale ferată de coborâre.  +  Articolul 2(1) Elevii prevăzuți la art. 83 alin. (1) din Legea nr. 198/2023, cu modificările ulterioare, beneficiază de gratuitate pentru transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului școlar.(2) Operatorii de transport feroviar de călători emit elevilor titluri de călătorie gratuite pentru toate categoriile de tren, clasa a II-a, pe orice relație de călătorie, pe perioada anului școlar, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), astfel: titluri de călătorie cu reducere 100% din tariful de transport la toate categoriile de trenuri clasa a II-a și 100% din tariful de rezervare pentru trenurile cu regim de rezervare.(3) Pentru călătoria la vagon de dormit, vagon cușetă sau la clasa I, elevii plătesc integral următoarele diferențe tarifare: diferență de clasă, tarif de rezervare clasa I, supliment de pat/cușetă, după caz.(4) Emiterea titlurilor de călătorie gratuite pentru elevi se realizează de la punctele de vânzare cu operator uman sau prin canale alternative.(5) Emiterea titlurilor de călătorie de la punctele de vânzare cu operator uman se face în baza prezentării de către elev în format fizic, în original, a unuia dintre următoarele documente:a) cardul național de elev valabil;b) carnetul sau legitimația de elev emis/emisă de unitatea de învățământ de apartenență; carnetul/legitimația de elev conține minimum următoarele elemente: numele și prenumele elevului, CNP-ul elevului, numărul matricol, viza pentru anul școlar în curs;c) adeverință emisă de unitatea de învățământ de apartenență; adeverința, din care rezultă calitatea de elev, se emite pentru anul școlar în curs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1a);d) adeverință colectivă pentru elevi în cazul călătoriei grupurilor de elevi; adeverința este prevăzută cu semnătura conducătorului unității de învățământ și ștampila unității de învățământ, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1b).(6) Emiterea titlurilor de călătorie prin canale alternative după ce calitatea de elev a fost confirmată se realizează în unul din următoarele moduri:a) online prin interogarea bazei de date pe care Ministerul Educației o transmite Autorității pentru Reformă Feroviară și care este pusă la dispoziția operatorilor de transport feroviar;b) la casa de bilete a operatorului de transport prin prezentarea unuia dintre documentele prevăzute la alin. (5), ulterior elevul putând procura bilete online pe perioada întregului an școlar respectiv.(7) Pentru achiziționarea de titluri de călătorie gratuite, elevii sau reprezentanții legali ai acestora poartă responsabilitatea documentelor prezentate, precum și a datelor declarate în sistemul de achiziționare online sau prin canale alternative.(8) Pentru procurarea titlurilor de călătorie gratuite online, de la automatele de vânzare a titlurilor de călătorie sau prin canale alternative, confirmarea/validarea calității de elev se efectuează o singură dată pentru fiecare an școlar în parte.(9) De la data începerii anului școlar și până la data de 30 septembrie inclusiv, elevii pot călători în baza carnetului/legitimației de elev sau a adeverinței vizate pentru anul școlar anterior.(10) În cazul achiziționării mai multor titluri de călătorie în aceeași zi, pentru călătoria cu același tren sau pentru relații de călătorie diferite în același timp de către aceeași persoană, contravaloarea călătoriilor suplimentare se va imputa elevului sau reprezentantului său legal.(11) În cazul renunțării la călătorie, beneficiarul facilității la transport care deține titlul de călătorie este obligat să solicite restituirea acestuia în condițiile prevăzute de reglementările proprii ale operatorului de transport feroviar, în caz contrar călătoriile considerându-se efectuate.  +  Articolul 3(1) La verificarea legalității călătoriei în tren, elevii prezintă titlul de călătorie în format fizic, în original, cu excepția celor emise pe suport digital, și un document de identitate în format fizic, în original, prevăzut cu nume, prenume, CNP și fotografie, după caz: carte de identitate, pașaport, permis de ședere, permis de conducere, pentru elevii care au împlinit vârsta de 16 ani, sau certificatul de naștere în original/copie, pentru cei sub 14 ani. În locul documentului de identitate se acceptă și carnetul/legitimația de elev în original dacă acesta/aceasta conține fotografie și CNP.(2) În cazul în care, în tren, elevii nu prezintă documentele prevăzute la alin. (1), aceștia sunt considerați ca fiind fără titluri de călătorie și sunt tratați conform legislației în vigoare și reglementărilor proprii ale operatorului de transport feroviar.  +  Articolul 4(1) Operatorii de transport feroviar întocmesc și transmit Autorității pentru Reformă Feroviară, lunar, deconturi pentru titlurile de călătorie emise în cursul lunii respective pentru elevi, conform anexei nr. 1c). (2) Pentru operatorii de transport feroviar de călători organizați teritorial în sucursale, calculul cheltuielilor de transport se face pe baza decontului centralizator transmis conform modelului prevăzut în anexa nr. 1c), decont care are la bază deconturile transmise de către sucursalele regionale de transport feroviar de călători.(3) Decontarea facilităților la transportul elevilor pe calea ferată prevăzute în prezentele norme metodologice se efectuează în condițiile legii din bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, de la capitolul „Asigurări și asistență socială“, către operatorii de transport feroviar, în baza deconturilor prezentate, conform anexei nr. 1c).(4) Operatorii de transport feroviar răspund de păstrarea deconturilor și a documentelor primare în baza cărora s-au întocmit deconturile, conform legii. (5) Colectarea și prelucrarea datelor necesare acordării facilităților pentru elevi la transportul intern feroviar se fac cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.  +  Articolul 5(1) Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, inclusiv cei înmatriculați în cadrul unităților de învățământ preuniversitar înscrise în Registrul special al unităților de învățământ preuniversitar care funcționează după un curriculum străin, beneficiază de gratuitate pentru transportul cu metroul, pe bază de abonament lunar, pe tot parcursul anului școlar.(2) Abonamentele lunare gratuite pentru elevi se eliberează, prin casieriile din stațiile de metrou, pe suport card contactless reîncărcabil nominal, în baza confirmării/validării calității de elev. (3) Eliberarea/Reîncărcarea abonamentului lunar gratuit pentru elevi prin casieriile din stațiile de metrou se face în baza carnetului de elev, vizat pentru anul școlar în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, sau a adeverinței emise de unitatea de învățământ pentru anul școlar în curs, în original, sau a cardului național de elev, precum și a cărții de identitate, în original, pentru elevii de peste 14 ani, sau a certificatului de naștere în copie, pe suport hârtie sau electronic, pentru elevii sub 14 ani. În cazul în care verificarea calității de elev se va putea realiza prin intermediul Sistemului informatic integrat al învățământului din România, elevii care au împlinit vârsta de 14 ani trebuie să prezinte cartea de identitate, iar elevii cu vârsta până în 14 ani trebuie să prezinte copia certificatului de naștere. (4) Modelul adeverinței care se emite de unitatea de învățământ pentru gratuitate la transport este prevăzut în anexa nr. 1a).(5) În primele 30 de zile de la începerea anului școlar se va accepta carnetul de elev vizat pentru anul școlar anterior sau adeverința emisă de unitatea de învățământ pentru anul școlar în curs, pentru eliberarea abonamentului lunar gratuit.(6) Elevii pot opta pentru reîncărcarea abonamentului lunar gratuit pe cardurile contactless reîncărcabile nominale prin intermediul unui portal și/sau al aplicațiilor mobile, după implementarea acestor soluții de către operatorul de transport cu metroul.(7) În cazul în care abonamentele lunare gratuite pentru elevi sunt reîncărcate pe cardul contactless reîncărcabil nominal prin intermediul unui portal și/sau al aplicațiilor mobile, verificarea calității de elev se va putea realiza prin intermediul Sistemului informatic integrat al învățământului din România, conform unui protocol încheiat potrivit legii și reglementărilor proprii ale operatorului de transport cu metroul, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.(8) În lipsa carnetului de elev/adeverinței din care să rezulte calitatea de elev/cardului național de elev sau a actualizării Sistemului informatic integrat al învățământului din România, după caz, nu se emit/reîncarcă pe cardurile contactless reîncărcabile nominale abonamentele lunare gratuite pentru călătoria cu metroul.(9) Elevii prevăzuți la alin. (1) beneficiază lunar de un singur abonament lunar gratuit. În cazul pierderii/furtului titlului de călătorie, elevii pot solicita emiterea unui duplicat, conform reglementărilor proprii ale operatorului de transport cu metroul.(10) Abonamentul lunar gratuit pentru elevi se va putea elibera și pentru perioade succesive de timp, pe card contactless reîncărcabil nominal. Valabilitatea abonamentelor lunare gratuite eliberate pentru perioade succesive de timp nu va putea depăși data de 30 septembrie a anului școlar următor.  +  Articolul 6(1) La verificarea legalității călătoriei cu metroul, elevii prezintă carnetul de elev vizat pentru anul în curs, adeverința emisă de unitatea de învățământ pentru anul școlar în curs sau cardul național de elev, după caz, precum și cartea de identitate sau copia certificatului de naștere.(2) În cazul în care, la un control al documentelor de călătorie, elevii fie nu prezintă documentele prevăzute la alin. (1), fie prezintă documente nevizate pentru anul școlar în curs, aceștia sunt considerați ca fiind fără titlu de transport și sunt tratați conform legislației în vigoare și reglementărilor proprii ale operatorului de transport cu metroul.  +  Articolul 7(1) Operatorul de transport cu metroul va întocmi lunar decontul pentru titlurile de transport cu metroul pentru elevi, conform anexelor nr. 1c)-1e).(2) Calculul cheltuielilor aferente facilităților acordate elevilor pentru transportul cu metroul se va face de către operatorul de transport cu metroul, pe baza tabelelor nominale întocmite, conform anexei nr. 1d).(3) Operatorul de transport cu metroul transmite decontul lunar Ministerului Transporturilor și Infrastructurii până la data de 15 a lunii pentru titlurile de transport eliberate sau valabile, după caz, în luna precedentă.(4) Decontarea facilităților la transportul cu metroul al elevilor se va efectua, în condițiile legii, din bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din capitolul „Asigurări și asistență socială“, în baza deconturilor prezentate, conform anexelor nr. 1d) și 1e).(5) Operatorul de transport cu metroul răspunde de păstrarea deconturilor și a documentelor primare în baza cărora s-au întocmit deconturile, conform legii.(6) Colectarea și prelucrarea datelor necesare acordării facilităților de transport cu metroul se fac cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.  +  Articolul 8(1) Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, inclusiv cei înmatriculați în cadrul unităților de învățământ preuniversitar înscrise în Registrul special al unităților de învățământ preuniversitar care funcționează după un curriculum străin, beneficiază de gratuitate, pe bază de titlu de călătorie, pe tot parcursul anului școlar, la bordul navelor operatorilor de transport care efectuează serviciu public de transport persoane pe căile navigabile interioare, în baza contractului încheiat, după caz, cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu autoritatea administrației publice locale sau județene sau asociația de dezvoltare intracomunitară.(2) Titlurile de călătorie gratuite pentru elevi se eliberează prin punctele de vânzare ale operatorilor de transport care efectuează serviciu public de transport persoane pe căile navigabile interioare.(3) Emiterea titlului de călătorie gratuit pentru elevi prin punctele de vânzare ale operatorilor de transport care efectuează serviciu public de transport persoane pe căile navigabile interioare se face în baza carnetului de elev, vizat pentru anul școlar în curs, care va avea înscris pe prima filă codul numeric personal al elevului, sau a adeverinței emise de unitatea de învățământ pentru anul școlar în curs, în original, sau a cardului național de elev, precum și a cărții de identitate, în original, pentru elevii de peste 14 ani, sau a certificatului de naștere în copie, pe suport hârtie sau electronic, pentru elevii sub 14 ani. În cazul în care verificarea calității de elev se va putea realiza prin intermediul Sistemului informatic integrat al învățământului din România, elevii care au împlinit vârsta de 14 ani trebuie să prezinte cartea de identitate, iar elevii cu vârsta până în 14 ani trebuie să prezinte copia certificatului de naștere. (4) Adeverința emisă de unitatea de învățământ pentru gratuitate la transport este prevăzută în anexa nr. 1a).(5) În primele 30 de zile de la începerea anului școlar se va accepta carnetul de elev vizat pentru anul școlar anterior sau adeverința emisă de unitatea de învățământ pentru anul școlar în curs, pentru eliberarea titlului de călătorie gratuit.(6) În lipsa carnetului de elev/adeverinței din care să rezulte calitatea de elev/cardului național de elev sau a actualizării Sistemului informatic integrat al învățământului din România, după caz, nu se emit/reîncarcă pe cardurile contactless reîncărcabile nominale titluri de călătorie lunare gratuite pentru călătoria pe căile navigabile interioare.(7) Elevii prevăzuți la alin. (1) beneficiază de un singur titlu de călătorie gratuit, pentru intervalul de timp pentru care s-a emis titlul de călătorie inițial. În cazul pierderii/furtului titlului de călătorie, elevii pot solicita emiterea unui duplicat, conform reglementărilor proprii ale operatorului de transport pe căile navigabile interioare.(8) Titlul de călătorie gratuit pentru elevi se va putea elibera și pentru perioade succesive de timp, pe card contactless reîncărcabil nominal. Valabilitatea titlurilor de călătorie gratuite lunare eliberate pentru perioade succesive de timp nu va putea depăși data de 30 septembrie a anului școlar următor.  +  Articolul 9(1) Elevii primesc acces la bordul navelor operatorilor de transport care efectuează serviciu public de transport persoane pe căile navigabile interioare, pe baza titlului de călătorie în format fizic, în original, cu excepția celor emise pe suport digital, și a unuia dintre următoarele documente:a) cardul național de elev valabil; b) carnetul sau legitimația de elev emis/emisă de unitatea de învățământ de apartenență; carnetul/legitimația de elev conține minimum următoarele elemente: numele și prenumele elevului, CNP-ul elevului, numărul matricol, viza pentru anul școlar în curs;c) adeverința emisă de unitatea de învățământ de apartenență.(2) În cazul în care, la un control al documentelor de călătorie, elevii fie nu prezintă documentele prevăzute la alin. (1), fie prezintă documente nevizate pentru anul școlar în curs, aceștia sunt considerați ca fiind fără titlu de transport și sunt tratați conform legislației în vigoare și reglementărilor proprii ale operatorului de transport pe căile navigabile interioare.  +  Articolul 10(1) Operatorul de transport pe căile navigabile interioare va întocmi lunar decontul pentru titlurile de transport pentru elevi, conform anexelor nr. 1c) și 1d).(2) Calculul cheltuielilor aferente facilităților acordate elevilor pentru transportul pe căile navigabile interioare se va face de către operatorul de transport, pe baza tabelelor nominale întocmite, conform anexei nr. 1d).(3) Operatorul de transport va transmite decontul lunar Ministerului Transporturilor și Infrastructurii până la data de 15 a lunii pentru titlurile de transport eliberate sau valabile, după caz, în luna precedentă.(4) Decontarea facilităților la transportul pe căile navigabile interioare al elevilor se va efectua, în condițiile legii, din bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, din capitolul „Asigurări și asistență socială“, în baza deconturilor prezentate, conform anexei nr. 1e).(5) Operatorul de transport răspunde de păstrarea deconturilor și a documentelor primare în baza cărora s-au întocmit deconturile, conform legii.(6) Colectarea și prelucrarea datelor necesare acordării facilităților de transport intern feroviar se fac cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.  +  Articolul 11Cardurile naționale de elev, carnetele/legitimațiile de elev și adeverințele care atestă calitatea de elev sunt nominale și netransmisibile.  +  Articolul 12Unitățile de învățământ preuniversitar acreditat/autorizat, inclusiv unitățile de învățământ preuniversitar înscrise în Registrul special al unităților de învățământ preuniversitar care funcționează după un curriculum străin, au obligația să distribuie în timp util carnetele/legitimațiile de elev și adeverințele în format fizic, precum și obligația completării acestora cu datele de identificare ale elevilor, respectiv nume, prenume, cod numeric personal, și a vizării acestora la începutul fiecărui an școlar.  +  Articolul 13Viza de valabilitate constă în aplicarea ștampilei și semnăturii conducerii unității de învățământ pentru fiecare an școlar.  +  Articolul 14(1) Ministerul Educației și Autoritatea pentru Reformă Feroviară încheie un protocol pentru transmiterea datelor de identificare ale elevilor, pe care Autoritatea pentru Reformă Feroviară le va pune la dispoziția operatorilor de transport feroviar, operatorilor de transport cu metroul sau operatorilor de transport care efectuează serviciu public de transport persoane pe căile navigabile interioare, în baza contractului încheiat, după caz, cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu autoritatea administrației publice locale sau județene sau asociația de dezvoltare intracomunitară. (2) Datele sunt actualizate și transmise automat, pe cale electronică, de către Ministerul Educației către Autoritatea pentru Reformă Feroviară, conform prevederilor protocolului prevăzut la alin. (1), înainte de începerea fiecărui an școlar și ori de câte ori este necesar. (3) Datele transmise conform prevederilor alin. (2) se consideră a fi valabile până la momentul transmiterii unei versiuni actualizate a datelor.(4) În lipsa carnetului de elev/adeverinței din care să rezulte calitatea de elev/cardului național de elev sau a actualizării Sistemului informatic integrat al învățământului din România, după caz, nu se emit titluri de călătorie gratuite pentru călătoria cu operatorii de transport feroviar, operatorii de transport cu metroul și operatorii de transport care efectuează serviciu public de transport persoane pe căile navigabile interioare, în baza contractului încheiat, după caz, cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu autoritatea administrației publice locale sau județene sau asociația de dezvoltare intracomunitară.(5) Operatorii de transport feroviar, operatorii de transport cu metroul și operatorii de transport care efectuează serviciu public de transport persoane pe căile navigabile interioare, în baza contractului încheiat, după caz, cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu autoritatea administrației publice locale sau județene sau asociația de dezvoltare intracomunitară, au acces la rezultatul interogării bazei de date conform prevederilor protocolului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 15Ministerul Transporturilor și Infrastructurii emite proceduri de lucru valabile pentru operatorii de transport feroviar de călători, operatorii de transport cu metroul și operatorii de transport care efectuează serviciu public de transport persoane pe căile navigabile interioare, în baza contractului încheiat, după caz, cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu autoritatea administrației publice locale sau județene sau asociația de dezvoltare intracomunitară.  +  Articolul 16Anexele nr. 1a)-1e) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa nr. 1a)la Normele metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar, cu metroul și naval pentru eleviUnitatea de învățământNr. ...../data.....
  ADEVERINȚĂ
  Prin prezenta, unitatea de învățământ .................. acreditată/autorizată (sau care este înscrisă în Registrul special al unităților de învățământ preuniversitar care funcționează după un curriculum străin) atestă calitatea de elev a lui ...........(nume și prenume elev)..........., ........(CNP)........, în cursul anului școlar ............/.......... .Prezenta adeverință se eliberează pentru obținerea dreptului la transport gratuit pe calea ferată/metrou/naval (căi navigabile interioare).
  Director,
  .................................
  (semnătură și ștampila școlii)
   +  Anexa nr. 1b)la Normele metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar, cu metroul și naval pentru eleviUnitatea de învățământNr. ...../data.....
  ADEVERINȚĂ
  Prin prezenta, unitatea de învățământ ...................... acreditată/autorizată (sau care este înscrisă în Registrul special al unităților de învățământ preuniversitar care funcționează după un curriculum străin) atestă calitatea de elevi următoarelor persoane:
  Nr. crt.Numele și prenumele elevuluiCNP-ul elevului
  Prezenta adeverință se eliberează pentru obținerea dreptului la transport gratuit pentru anul școlar ........./................ .
  Director,
  .......................................
  (semnătură și ștampila școlii)
   +  Anexa nr. 1c)la Normele metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar, cu metroul și naval pentru eleviOperator de transport feroviar ......................... Nr. ...........
  DECONTUL
  titlurilor de călătorie gratuită (reducere 100%), inclusiv la tariful de rezervare,
  emise în cursul lunii ..... anul .... pentru transportul elevilor pe calea ferată
  Nr. crt.Denumirea operatorului de transport feroviar (sucursalei regionale de transport feroviar de călători*)Călători expediațiCălători kmValoarea prestației
  TOTAL
  *) Pentru SNTFC C.F.R. Călători - S.A.Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea și exactitatea datelor înscrise.
  Director,
  ..............
  Director economic,
  ...........
  Viză CFP
   +  Anexa nr. 1d)la Normele metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar, cu metroul și naval pentru elevi
  Tabel nominal pentru eliberarea titlurilor de transport cu metroul/naval pentru elevi
  Nr. crt.Numele și prenumeleNr. și seria carnetului de elev/ Nr. adeverinței/Nr. cardului naționalCNPSeria suportului de titluri de călătorie
  Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea și exactitatea datelor înscrise.
  Director,
  .............
  Director economic,
  ...............
  Viză CFP
   +  Anexa nr. 1e)la Normele metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar, cu metroul și naval pentru elevi
  Formular centralizator de decont pentru elevi
  Luna/AnulNumăr titluri de călătorieValoarea unitară a titlului de călătorieValoarea totalăValoarea totală cu reducere 100%
  0123 = 1*24 = 3*100%
  Certificăm pe propria răspundere legalitatea, necesitatea, oportunitatea și exactitatea datelor înscrise.
  Director,
  ..............
  Director economic,
  .............
  Viză CFP
  ------