ANEXE din 31 august 2023privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 804 bis din 6 septembrie 2023  Notă
  Conținute de ORDINUL nr. 6.154 din 31 august 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 6 septembrie 2023.
   +  Anexa nr. 1
  CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL
  pentru anul școlar 2024-2025
  Data limită/PerioadăEveniment
  A. Pregătirea admiterii
  23 februarie 2024Elaborarea planului de măsuri județean/al municipiului București pentru pregătirea și organizarea admiterii
  4 martie 2024Anunțarea, de către inspectoratele școlare, a metodologiei de organizare a probei de verificare a cunoștințelor de limbă maternăTransmiterea de către Comisia națională de admitere a modelului fișei de înscriere în clasa a IX-a și a anexei acesteia, pentru elevii care doresc să participe la probele de aptitudini sau la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  13 mai 2024Afișarea ofertei de școlarizare/ofertei de formare profesională, concretizată în profiluri, domenii și calificări profesionale, pentru învățământul liceal, filiera tehnologicăStabilirea codurilor pentru fiecare unitate de învățământ liceal pe filiere, profiluri, specializări/domenii de pregătire, limbă de predareCrearea bazei de date la nivelul fiecărei unități de învățământ gimnazial și la nivel județean, cuprinzând datele personale ale elevilor de clasa a VIII-a, în Sistemul informatic integrat al învățământului din România (SIIIR), prin verificarea și corectarea, după caz, a informațiilor privind elevii și formațiunile de studiu la care aceștia sunt asociațiTipărirea broșurii care cuprinde informațiile despre admitere; postarea broșurii pe site-urile inspectoratelor școlare
  13-17 mai 2024Transmiterea în unitățile de învățământ gimnazial a broșurilor cuprinzând informațiile legate de admitereTransmiterea de către inspectorate la școlile gimnaziale a listei centrelor de înscriere, precum și a școlilor arondate fiecărui centruAfișarea în unitățile de învățământ gimnazial și pe site-ul acestora a graficului ședințelor/acțiunilor de completare a opțiunilor de către absolvenții clasei a VIII-a și părinții acestora, precum și a Metodologiei și a Calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024 - 2025, precum și o adresă de e-mail și un număr de telefon dedicate admiterii
  24 mai 2024Transmiterea la Ministerul Educației a broșurilor de admitere ale fiecărui județ, în versiune electronică și tipărită
  20 mai - 14 iunie 2024Ședințe/acțiuni de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare, organizate la unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, videoconferință on-line etc.)
  20 iunie 2024Transmiterea de către fiecare unitate de învățământ gimnazial către comisia de admitere județeană/a municipiului București a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, precum și a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin completarea acestor informații în aplicația informatică centralizatăNOTĂ: Unitățile de învățământ vor verifica corectitudinea datelor cu privire la mediile generale de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a și efectuează eventualele corecții până la această dată.
  21 iunie 2024Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către Comisia națională de admitere a bazei de date cuprinzând mediile generale de absolvire ale absolvenților clasei a VIII-a, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în aplicația informatică centralizată
  9 iulie 2024Transmiterea de către Comisia națională de admitere către comisiile județene a bazei de date cu mediile de admitere și a ierarhiei județene prin activarea, în aplicația informatică centralizată, a secțiunilor și rapoartelor specificeDepunerea declarațiilor de către părinții sau reprezentanții legali ai candidaților care optează pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, la secretariatele unităților de învățământ de proveniență
  10 iulie 2024Completarea de către secretariatele școlilor a fișelor de înscriere cu numele/codul unității de învățământ gimnazial, cu datele personale ale absolvenților claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele și mediile obținute la evaluarea națională din clasa a VIII-a, cu mediile de admitere, prin preluarea acestora din aplicația informatică centralizată
  10 iulie 2024Anunțarea ierarhiei la nivel județean/al municipiului București a absolvenților claselor a VIII-a
  B. Probele de aptitudini
  13 - 15 mai 2024Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de aptitudini
  16 - 17 mai 2024Înscrierea pentru probele de aptitudini
  21 - 24 mai 2024Desfășurarea probelor de aptitudini
  27 mai 2024Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudiniDepunerea contestațiilor la probele de aptitudini (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
  31 mai 2024Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, la probele de aptitudiniTransmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
  20 iunie 2024Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a listei elevilor corigenți, repetenți, cu situația neîncheiată sau exmatriculați, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică centralizatăActualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional a listelor candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin eliminarea candidaților corigenți, repetenți, amânați sau exmatriculați, în aplicația informatică centralizată
  9 iulie 2024Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București către unitățile de învățământ liceal care au organizat probe de aptitudini a bazei de date județene cuprinzând mediile de admitere, prin confirmarea finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
  10 iulie 2024Validarea de către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată
  11 iulie 2024Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaționale a fișelor de înscriere ale candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini. Candidaților care nu au fost admiși la clasele pentru care au susținut probe de aptitudini, precum și candidaților care au fost admiși dar care au declarat, în scris, că renunță la locul obținut, li se poate elibera, de către unitatea de învățământ gimnazial, fișa de înscriere, pentru completarea opțiunilor în vederea participării la repartizarea computerizatăTransmiterea, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată
  C. Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  13 - 15 mai 2024Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  16 - 17 mai 2024Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor delimbă modernă sau maternăNOTĂ:Documentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi depuse la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 27 mai 2024.
  21 - 24 mai 2024Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  27 mai 2024Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternăDepunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor)
  31 mai 2024Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternăTransmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată
  3 - 4 iunie 2024Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  14 iunie 2024Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, la unitățile de învățământ de proveniență
  20 iunie 2024Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată
  D. Admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi
  12 aprilie 2024Ședințe de instruire a profesorilor diriginți de către inspectorii școlari pentru minorități/rromi privind prezentarea procedurilor de admitere pe locurile speciale pentru rromiȘedințe de informare și instruire cu părinții și elevii privind admiterea pe locurile speciale pentru rromi. La ședințe pot participa reprezentanți ai organizațiilor minorității rrome.NOTĂ: După fiecare ședință, se va întocmi proces-verbal de informare/ instruire
  21 iunie 2024Eliberarea recomandărilor scrise de apartenență la etnia rromăNOTĂ: Recomandările scrise vizând apartenența la etnia rromă pot fi eliberate și on-line. In această situație, recomandarea este transmisă, prin e-mail, unității de învățământ din care provine candidatul, în format pdf., având semnătura electronică a emitentului. Răspunderea pentru autenticitatea și conținutul recomandării revine atât organizației rromilor, care o emite, potrivit statutului și procedurilor interne proprii cu privire la eliberarea recomandării, cât și părintelui/reprezentantului legal al elevului care solicită eliberarea unei recomandări de apartenență la etnia rromă
  21 iunie 2024Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal a recomandării scrise, de apartenență la etnia rromă, la unitatea de învățământ de proveniență, în vederea înscrierii elevilor pe locurile speciale pentru rromi.
  13 mai 2024Afișarea locurilor speciale pentru candidații rromi (1-2 locuri/ clasă/grupă pentru fiecare filieră/pro fil/specializare/domeniu de pregătire/ calificare/limba de predare)
  15 - 16 iulie 2024Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile speciale pentru rromi și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, la unitatea de învățământ. Introducerea în aplicația informatică pentru admitere (baza de date computerizată) a datelor din fișele de înscriere, verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculatorNOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
  18 iulie 2024Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi și comunicarea rezultatelor candidaților prin afișarea la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar.Repartizarea candidaților pe locurile speciale pentru rromi se face computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere.NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi, precum si cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot solicita si primi o nouă fisă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de repartizare computerizată si admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului scolar 20242025
  E. Admiterea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă
  21 iunie 2024Obținerea certificatului de orientare școlară și profesională pentru ciclul gimnazial, valabil pentru anul școlar 2023 - 2024, emis de Centrul Județean/ al Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului.NOTĂ: Certificatul de orientare școlară si profesională este singurul document acceptat, conform prevederilor art.3, litera m) din OMECTS nr.5574/2011, cu modificările ulterioare, pentru admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitătile de învătământ de masă.
  21 iunie 2024Depunerea și înregistrarea de către părinte/reprezentantul legal, la unitatea de învățământ de proveniență, a certificatului de orientare școlară și profesională pentru ciclul gimnazial, valabil pentru anul școlar 2023 - 2024, emis CJRAE/CMBRAE, care atestă existența unei cerințe educaționale speciale a elevului, în vederea înscrierii acestora pe locurile distinct alocate în unități de învățământ de masă.
  13 mai 2024Afișarea locurilor distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații elevi cu CES (1-2 locuri/clasă/grupă pentru fiecare filieră/profil/specializare/domeniu de pregătire/calificare/limba de predare).
  7 iunie 2024Ședințe de informare și instruire cu părinții și elevii, organizate de profesorii diriginți, privind admiterea pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru elevii cu CES.NOTĂ: Ședințele vizează orientarea scolară a elevilor cu CES care doresc să candideze pe locuri distinct alocate în unități de învățământ de masă si la acestea pot participa, în calitate de invitați, reprezentanți ai unităților de învățământ liceal, profesional si profesional dual de masă, specialisti din cadrul CJRAE/ CMBRAE, precum si alți factori reprezentativi. După fiecare sedință, se va întocmi proces-verbal de informare/instruire.
  15 - 16 iulie 2024Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către candidații care solicită înscrierea pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VlII-a, la unitatea de învățământ. Introducerea în aplicația informatică pentru admitere (baza de date computerizată) a datelor din fișele de înscriere, verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculatorNOTĂ: Orice fișă depusă după această dată nu va mai fi luată în considerare.Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!
  18 iulie 2024Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă și comunicarea rezultatelor candidaților prin afișarea la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar.Repartizarea candidaților pe locurile distinct alocate candidaților cu CES se face computerizat într-o sesiune distinctă, în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și pe baza opțiunilor completate în fișa de înscriere.NOTĂ: Candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, pot solicita și primi o nouă fișă de înscriere pentru a putea participa la prima etapă de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024-2025
  F. Admiterea candidaților pentru învățământul special
  15 - 16 iulie 2024Înscrierea și repartizarea candidaților pentru învățământul special Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 14 iunie 2024. Procedura poate să prevadă inclusiv posibilitatea de repartizare computerizată a candidaților, în funcție de opțiunile exprimate de aceștia
  G. Etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024-2025
  11 - 12, 15 - 22 iulie 2024Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-aOrice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului!Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitereNOTĂ: 1) Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024-2025, completează opțiunile în perioada 19 - 22 iulie 2023.2) Candidații care au participat la prima etapă de admitere în învățământul profesional și dual și care nu au fost admiși, completează opțiunile în fișele de înscriere în perioada 20 - 21 iulie 2024.
  11 - 12, 15 - 19 iulie 2024Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere
  11 - 12, 15 - 19 iulie 2024Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
  22 iulie 2024Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizatăPredarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la centrul de admitere județean/al municipiului București
  22 iulie 2024Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată
  23 iulie 2024Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională
  23 iulie 2024Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată
  24 iulie 2024Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 - 2025
  24 iulie 2024Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul licealAfișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București
  25 - 30 iulie 2024Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați
  30 iulie 2024Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere
  31 iulie - 2 august 2024Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată
  H. A doua etapă de admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024-2025
  2 august 2024Afișarea centrului de admitere, a situației locurilor rămase libere, inclusiv a celor destinate candidaților rromi, precum și a celor destinate candidaților cu CES, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunoștințelor de limbă modernă ori maternă
  5 august 2024Înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă
  6 - 7 august 2024Desfășurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă
  8 - 9 august 2024Afișarea rezultatelor la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolvarea eventualelor contestații
  12 - 14 august 2024Primirea cererilor de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care au fost respinși la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini și a candidaților care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă în etapa a doua, precum și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru rromi și a candidaților pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă.Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VlII-a care nu au susținut evaluarea națională.NOTĂ: Candidații pe locurile speciale pentru rromi și candidații pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES în unitățile de învățământ de masă își păstrează prioritatea pe locurile destinate acestora.
  19 - 20 august 2024Repartizarea candidaților din etapa a doua, de către comisia de admitere județeană/a municipiului București. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de admitere județeană/a municipiului București, publicate pe site-ul inspectoratului școlar județean/al Municipiului București și comunicate unităților de învățământ până la data de 10 iulie 2024.
  20 august 2024Transmiterea către Centrul național de admitere a rezultatelor repartizării prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.
  I. Admiterea candidaților pentru învățământul seral
  13 mai 2024Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 - 2025
  15 iulie 2024Anunțarea calendarului admiterii la învățământ seral pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 - 2025
  25 - 26, 29 - 30 iulie 2024Înscrierea la învățământul seral a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 - 2025
  31 iulie - 2 august 2024Repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 - 2025 pe locurile de la învățământul seral
  J. Admiterea candidaților pentru învățământul cu frecvență redusă
  13 mai 2024Anunțarea centrului special de înscriere pentru candidații din seriile anterioare, care împlinesc 20 ani până la data de 31 august 2024 inclusiv
  15 iulie 2024Anunțarea calendarului admiterii la învățământ cu frecvență redusă pentru candidații din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 20 ani până la data de 31 august 2024 inclusiv
  25 - 26, 29 - 30 iulie 2024înscrierea la învățământul cu frecvență redusă a candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 20 ani până la data de 31 august 2024 inclusiv
  31 iulie - 2 august 2024Repartizarea candidaților din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 20 ani până la data de 31 august 2024 inclusiv pe locurile pentru învățământul cu frecvență redusă
  NOTĂ: La solicitarea comisiilor de admitere județene/a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Admitere poate aproba, în situații justificate, modificarea datelor limită/perioadelor și evenimentelor din calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025
   +  Anexa nr. 2I. Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-20251. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial o reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională*. * Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă si au susținut evaluarea națională la limba si literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal și de candidat, care însoțește fisa de înscriere în vederea repartizării computerizate și se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada prevăzută de calendar. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei generale la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal în clase cu predare în limbile minorităților naționale.II. Calculul mediei finale de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal vocațional, profilurile artistic, sportiv, teologic și militar, pentru anul școlar 2024 - 20251. Pentru profilul artistic, pentru profilul sportiv și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, media finală de admitere se calculează astfel:(3 APT + MA)/4 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); MFA = media finală de admitere.2. Pentru profilul teologic, media finală de admitere se calculează astfel: (APT + MA)/2 = MFA, unde: APT = nota finală la probele de aptitudini; MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); MFA = media finală de admitere.3. Pentru profilul militar, media finală de admitere se calculează astfel: 0,2 MA + 0,8 NP = MFA, unde: NP = nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică; MA = media de admitere (calculată conform Punctului I); MFA = media finală de admitere.  +  Anexa nr. 3
  METODOLOGIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE ȘI STRUCTURA
  PROBELOR DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN LICEELE VOCAȚIONALE
  PROFIL ARTISTIC - ARTE VIZUALE
  specializările
  Arte plastice, Arte decorative, Arhitectură,
  Arte ambientale, Design,
  Conservare - restaurare bunuri culturale
  I. PROBĂ DE PERCEPȚIE VIZUALĂ Desen de observație - studiu după natură: natură statică alcătuită din trei obiecte, dintre care cel puțin unul de rotație (vase de lut, corpuri geometrice, fructe sau legume, naturale sau mulaje, diferite obiecte.). Obiectele alese se vor caracteriza prin contraste valorice, de mărime, de formă, de textură etc. Note:(1) Se interzice alcătuirea naturii statice din obiecte albe pe fundal alb.(2) Dacă în fundal se folosește draperie, aceasta nu va avea falduri.(3) Tehnica, la alegerea candidatului: desen în creion sau în cărbune. Timp de lucru: 5 ore. Notă: Pentru specializarea Arhitectură, proba de percepție vizuală se subordonează contextului specializării. Criterii generale de apreciere:– compunerea spațiului plastic (încadrarea în pagină);– raportul dintre obiecte (proporții);– forma, caracterul obiectelor și sugerarea materialității acestora;– redarea spațiului și a volumului prin linie și valoare.II. PROBĂ DE CREATIVITATE O compoziție pe un subiect dat, executată, la alegerea candidatului, în culoare sau volum.a) CULOARE: compoziție cu personaje - tehnica, culori de apă.b) VOLUM: compoziție cu personaje - ronde - bosse, - tehnica, modelaj în lut. Timp de lucru: 4 ore Criterii generale de apreciere:– unitatea compoziției;– expresivitatea cromatică sau, după caz, proporții, mișcare, rezolvarea plastică a volumelor;– notă personală, originalitate, creativitate. Note:(1) Pentru specializarea Arhitectură, proba de creativitate se subordonează contextului specializării și constă într-o compoziție la alegerea candidatului, executată în culoare, cu tema Spațiu arhitectural exterior/interior; Spațiu ambiental exterior/interior.(2) Pentru specializarea Conservare - restaurare bunuri culturale, proba de creativitate se subordonează contextului specializării și constă în:a) reproducerea unui model decorativ dat;b) completarea unui fragment de model decorativ incomplet;c) crearea unui chenar decorativ utilizând principiile compoziției decorative. Proba va fi realizată, la alegere, în culoare sau volum. Criterii specifice de apreciere pentru proba de creativitate - specializarea Arhitectură:– compunerea spațiului plastic (încadrarea în pagină);– corectitudinea construcțiilor grafice (dacă se folosesc);– realizarea plastică a compozițiilor. Criterii specifice de apreciere pentru proba de creativitate - specializarea Conservare - restaurare bunuri culturale:– fidelitatea reproducerii;– respectarea caracteristicilor modelului/fragmentului, în cazul măririi sau micșorării acestuia;– originalitatea și complexitatea modelului decorativ creat. NOTE:1. Comisiile de examinare și evaluare, pentru toate specializările, sunt numite prin decizia inspectoratului școlar județean/al municipiului București și sunt compuse din:– președinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;– secretar (fără drept de notare) - secretarul unității de învățământ;– membri (cu drept de notare) - doi profesori de la disciplina/specializarea pentru care candidatul susține probele. În mod excepțional, unul din cei doi membri cu drept de notare poate fi de o specializare înrudită.2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare membru cu drept de notare al comisiei.3. Media finală la proba de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele I și a II-a.4. Media minimă de promovare a probei de aptitudini, calculată în conformitate cu punctul 3 din prezenta Notă, este 6 (șase).5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una din probele I și a II-a.6. La probele de aptitudini pentru profilul artistic - arte vizuale nu se admit contestații.
  PROFIL ARTISTIC - MUZICĂ
  SECȚIA INSTRUMENTALĂ
  A. Instrumente ale orchestrei simfonice1. Instrumente cu coarde cu arcuș, coarde ciupite, instrumente de suflat (vioara, viola, violoncel, contrabas, chitara, harpa, flaut, oboi, clarinet, saxofon, fagot, trompeta, corn, trombon, tuba)  +  Proba I Proba de instrument compusă din:a) o gamă aleasă, prin tragere la sorți, de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei din învățământul gimnazial;b) un studiu la alegerea candidatului, interpretat fără partitură. Studiul va fi la un nivel de dificultate de cel puțin al ultimei clase de gimnaziu. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).  +  Proba a II-a Recital instrumental compus din:a) două părți dintr-o lucrare/piesă muzicală preclasică, la alegerea candidatului, fără partitură;b) o lucrare/piesă muzicală clasică, romantică sau modernă, din repertoriul românesc sau universal, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură cu sau fără acompaniament. Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu și vor fi prezentate în ordinea aleasă de candidat. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).  +  Proba a III-aa) Auz melodic, constând în reproducerea de intervale simple și compuse până la decima și intonarea unui solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, pentru instrumentele vioară și pian și cu grad de dificultate diferențiat pentru instrumentele corzi grave, suflători și percuție;b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, pentru instrumentele vioară și pian și cu grad de dificultate diferențiat pentru instrumentele corzi grave, suflători și percuție; Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).2. Instrumente de percuție  +  Proba I Proba de instrument compusă din:a) o gamă aleasă, prin tragere la sorți, de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei învățământului gimnazial, interpretată la unul din instrumentele melodice ale grupei de percuție;b) un studiu pe note, la alegerea candidatului, de nivel de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la toba mică. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).  +  Proba a II-a Recital instrumental constând în două lucrări/piese muzicale culte, cu sau fără acompaniament de pian, din repertoriul românesc și universal (se admit și transcripții), la alegerea candidatului. Una dintre lucrări este interpretată la unul din instrumentele melodice de percuție, iar cealaltă este o lucrare pentru mai multe instrumente de percuție. Lucrările vor avea nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu și vor fi prezentate în ordinea aleasă de candidat. Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.  +  Proba a III-aa) Auz melodic, constând în reproducerea de intervale simple și compuse până la decima și intonarea unui solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, cu același grad de dificultate ca la corzi grave și suflători;b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, același ca la corzi grave și suflători. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).3. Pian, orgă clasică  +  Proba I Proba de instrument compusă din:a) un studiu, din trei studii propuse de candidat, de nivel de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, ales prin tragere la sorți de către acesta, executat fără partitură;b) o piesă polifonică la trei voci, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).  +  Proba a II-aRecital instrumental compus din:a) partea I dintr-o sonată clasică, la alegerea candidatului, executată fără partitură;b) o lucrare muzicală romantică, modernă, din repertoriul românesc sau universal, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).  +  Proba a III-aa) Auz melodic, constând în reproducerea de intervale simple și compuse până la decima și intonarea unui solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, cu același grad de dificultate ca cel de la vioară;b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, același ca la vioară. Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b). Notă: Pentru specializarea orgă clasică, candidații pot opta pentru susținerea probei I și probei a II-a la pian.4. Instrumente populare - nai, țambal, taragot, acordeon  +  Proba I Recital instrumental compus din:a) o piesă folclorică autentică, la alegerea candidatului, din zona de proveniență a acestuia, cu sau fără acompaniament;b) două piese, alese prin tragere la sorți, de către candidat, din patru piese pregătite de acesta, în mișcări ritmice diferite, din diverse zone ale țării, cu sau fără acompaniament. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).  +  Proba a II-a  +  Pentru candidații care intră în anul I de studiu Proba de auz, ritm, memorie muzicală, teoria muzicii, după cum urmează:a) reproducerea de sunete singulare și sunete în relație intervalică;b) reproducerea de fragmente ritmice;c) reproducerea de fragmente melodice;d) testarea cunoștințelor teoretice (note, valori de note, pauze, alterații, măsuri); Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a), b), c) și d).  +  Pentru candidații care intra în anul al V-lea de studiua) Auz melodic, constând în reproducerea de intervale simple și compuse până la decima;b) Solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeași dificultate ca acela de la corzi grave și suflători-percuție;c) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, același ca la corzi grave și suflători-percuție. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a), b) și c).5. Instrumente pentru muzica de jazz - muzică ușoară și6. Instrumente cu coarde și instrumente de suflat  +  Proba I Proba de instrument compusă din:a) o gamă, aleasă prin tragere la sorți de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei învățământului gimnazial;b) un studiu, pe note, de nivel de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, ales prin tragere la sorți de către acesta;c) improvizații la instrument pe o temă dată de comisie. Note:(1) Comisia va stabili tema pe care candidatul va improviza, cu o jumătate de oră înaintea începerii examenului, în prezența și cu avizul inspectorului de specialitate/profesorului metodist.(2) Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a), b) și c).  +  Proba a II-a Recital instrumental compus din:a) două părți dintr-o lucrare/o piesă muzicală preclasică, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat fără partitură;b) o lucrare/piesă muzicală clasică, romantică sau modernă, din repertoriul românesc sau universal, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretată fără partitură. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).  +  Proba a III-aa) Auz melodic, constând în reproducerea de intervale simple și compuse până la decima și intonarea unui solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeași dificultate cu cel de la corzi grave și suflători-percuție;b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, același ca la corzi grave și suflători-percuție; Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).7. Instrumente de percuție  +  Proba I Probă de instrument compusă din:a) o gamă, aleasă prin tragere la sorți de către candidat, din patru game pregătite de acesta, conform programei învățământului gimnazial, interpretată la marimbafon;b) un studiu pe note, la alegerea candidatului, având nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la tobă mică;c) un studiu, pe note, ales, prin tragere la sorți de candidat, din șase studii pregătite de acesta, având nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat la unul din instrumentele melodice de percuție indicat de comisie. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a), b) și c).  +  Proba a II-a Recital instrumental compus din:a) un "solo", la tobe, la alegerea candidatului;b) patru ritmuri de dans, după cum urmează: – latino american;– ritm în măsură ternară;– reggae;– twist sau rock and roll. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).  +  Proba a III-aa) Auz melodic, constând în reproducerea de intervale simple și compuse până la decima și intonarea unui solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeași dificultate cu acela de la corzi grave și suflători.b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, același ca la corzi grave și suflători. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).8. Pian  +  Proba I Proba de instrument compusă din:a) un studiu la alegere având nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu, interpretat fără partitură;b) o piesă polifonică la două voci, executată fără partitură, la alegerea candidatului;c) improvizații la instrument pe o temă dată de comisie. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a), b) și c). Comisia va stabili tema pe care candidatul va improviza, cu o jumătate de oră înaintea începerii examenului, în prezența și cu avizul inspectorului de specialitate/profesorului metodist.  +  Proba a II-a Recital instrumental compus din:a) partea I dintr-o sonată clasică la alegerea candidatului, interpretată fără partitură;b) o piesă romantică, modernă, din repertoriul românesc sau universal, la alegerea candidatului, interpretată fără partitură. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).  +  Proba a III-aa) Auz melodic, constând în reproducerea de intervale simple și compuse până la decima și intonarea unui solfegiu la prima vedere, pe bază de bilete de examen, de aceeași dificultate cu acela de la vioară;b) Dicteu melodic de 12-16 măsuri, același ca la vioară. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).
  SECȚIA ARTĂ VOCALĂ INTERPRETATIVĂ
  specializările
  Canto clasic, Canto jazz - muzică ușoară, Canto tradițional românesc
   +  Proba I - probă comună pentru specializările: Canto clasic, Canto jazz - muzică ușoară, Canto tradițional românesc:Testarea calităților vocale prin intonarea, după auz, a unui fragment muzical dat de către comisie. Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.  +  Proba a II-a - probă de interpretare alcătuită pe baza unui repertoriu de gen compus din 3 (trei) piese, cu sau fără acompaniament, astfel:1. Canto clasica) o piesă, aleasă de către comisie, din cele trei piese pregătite de candidat;b) o piesă aleasă de candidat din cele pregătite. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).2. Canto jazz - muzică ușoarăa) o piesă, aleasă de către comisie, din cele trei piese pregătite de candidat;b) o piesă aleasă de candidat din cele pregătite. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).3. Canto tradițional românesca) o piesă, aleasă de către comisie, din cele trei piese pregătite de candidat; piesele pregătite de candidați vor reprezenta stiluri diferite (doină, horă și sârbă);b) o piesă aleasă de candidat din cele pregătite. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).  +  Proba a III-a - probă comună pentru specializările: Canto clasic, Canto jazz - muzică ușoară, Canto tradițional românesc: Proba de aptitudini specifice (auz, ritm, teorie muzicală), după cum urmează:a) reproducerea de sunete singulare și sunete în relație intervalică;b) reproducerea de intervale melodice;c) reproducerea de fragmente ritmice;d) reproducerea de fragmente melodice;e) testarea cunoștințelor teoretice (note, valori de note, pauze, alterații, măsuri). Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a), b), c), d) și e).
  SECȚIA TEORETICĂ
   +  Proba Ia) Auz melodic, constând în reproducerea de intervale simple și compuse până la decima și auz armonic: bicorduri până la octavă, trisonuri majore și minore în poziție strânsă, toate stările;b) Solfegiu la prima vedere de 12-16 măsuri, până la trei alterații constitutive, în măsurile de 2, 3 sau 4 timpi, cu inflexiuni modulatorii la tonalități înrudite de gradul I, cu salturi de maximum o octavă perfectă, cu maximum patru durate de timp, cu elemente ale conflictului metrou-ritmic: sincopă, contratimp (conform programei ultimei clase de gimnaziu). Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă, calculată ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a) și b).  +  Proba a II-a Dicteu melodic de 12-16 măsuri, până la trei alterații constitutive, în măsurile de 2, 3 sau 4 pătrimi, cu inflexiuni modulatorii la tonalități înrudite de gradul I, cu salturi de maximum o octavă perfectă, cu maximum patru durate de timp, cu elemente ale conflictului metrou-ritmic: sincopă, contratimp (conform programei ultimei clase de gimnaziu). Notă: Această probă se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă.  +  Proba a III-a La un instrument studiat anterior de candidat (din categoria instrumentelor orchestrei simfonice sau pian), se prezintă, la alegerea candidatului, un studiu și două lucrări/piese muzicale diferite preclasice, clasice, romantice, sau moderne, din repertoriul românesc sau universal, din memorie, având nivelul de dificultate cel puțin al programei ultimei clase de gimnaziu. În cazul în care candidatul nu a studiat un instrument, va interpreta, vocal, trei piese culte din genuri diferite, din creația românească și universală, cu/fără partitură, cu sau fără acompaniament. Notă: Proba se apreciază de fiecare evaluator cu o singură notă. NOTE:1. Comisiile de examinare și evaluare, pentru toate specialitățile muzicale, sunt numite prin decizia inspectoratului școlar județean /al municipiului București și sunt compuse din:– președinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;– secretar (fără drept de notare) - secretarul unității de învățământ;– membri (cu drept de notare) - doi profesori de disciplina/specialitatea pentru care candidatul susține probele sau de specialități înrudite.2. În cadrul probei de solfegiu la prima vedere comisia de examinare este alcătuită din doi profesori de specialitate studii teoretice, iar subiectele vor fi elaborate de către aceștia cu o oră înaintea începerii probei, în prezența și cu avizul inspectorului de specialitate/profesor metodist. Comisia de examinare va elabora un număr de bilete egal cu cel puțin jumătate din numărul candidaților, cu respectarea precizărilor aferente fiecărei secții. În ziua examenului, fiecare candidat va extrage un bilet.3. Proba a III-a din cadrul secției teoretice va fi evaluată de doi profesori cu specialitatea instrumentului la care candidatul susține proba (profesori de instrument/canto).4. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.5. Media finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat reprezintă media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele I, II și III, respectiv la probele I și II.6. Media minimă de promovare a testelor de aptitudini este 6 (șase).7. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una din probele de examen.8. Pentru instrumentele cu corzi grave, instrumentele de suflat, instrumentele de percuție și instrumentele populare, se admit transcripții după lucrări muzicale originale.9. Rezultatele se afișează la încheierea fiecărei probe de examen.10. La probele de aptitudini nu se admit contestații, cu excepția probei de dicteu melodic, pentru toate secțiile la care această probă se susține. Pentru rezolvarea contestațiilor, președintele comisiei va stabili o altă comisie, alcătuită din cadre didactice de specialitatea respectivă. Nota rezultată după contestații rămâne definitivă.
  PROFIL ARTISTIC
  SPECIALIZAREA COREGRAFIE
   +  PROBA I:– de studiu cuprinzând elemente de dans clasic: exerciții la bară, la centrul sălii, sărituri, pointes. Durata probei: o oră.II. PROBA a II-a:– o variație în stil clasic, pregătită de candidat. Notă: Fiecare evaluator apreciază evoluțiile pentru fiecare probă și candidat cu note de la 1 la 10. Nota fiecărei probe se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare evaluator. Nota finală se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor celor două probe. NOTE:1. Comisiile de examinare și evaluare sunt numite prin decizia inspectoratului școlar județean /al municipiului București și sunt compuse din:– președinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;– secretar (fără drept de notare) - secretarul unității de învățământ;– membri (cu drept de notare) - doi profesori de specialitate.2. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare evaluator, membru al comisiei cu drept de notare.3. Nota finală la probele de aptitudini a fiecărui candidat este media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele I și II.4. Nota minimă de promovare a examenului este 6 (șase).5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una din probele de examen.7. La probele de examen pentru specializarea coregrafie nu se admit contestații.8. Rezultatele se afișează dupa fiecare probă.
  PROFIL ARTISTIC
  SPECIALIZAREA ARTA ACTORULUI
  I. PROBA DE APTITUDINI A SPECIALIZĂRIIa) citirea unui text la prima vedere;b) prezentarea unui repertoriu, care va cuprinde minimum o poezie și o povestire din literatura română sau universală, de maximum o pagină (A4);c) povestirea unei întâmplări din viața candidatului;d) un dialog pe o temă propusă de comisia de examinare. Durata probei: max. 20'. Notă: Proba de aptitudini a specializării se apreciază de către fiecare din cei doi profesori cu specializarea arta actorului cu câte o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat la punctele a), b), c) și d). Pentru promovare, candidații trebuie să obțină la fiecare punct minimum nota 5 (cinci).II. PROBA DE APTITUDINI MUZICALEa) prezentarea unei melodii la alegerea candidatului;b) reproducerea de intervale, formule ritmice/ritmico-melodice propuse de comisie. Durata probei: max. 10' Notă: Proba de aptitudini muzicale se apreciază de cel de-al treilea evaluator, profesorul cu specializarea muzică, cu o notă, care se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate separat pentru a), b). Pentru promovare, candidații trebuie să obțină la a) și b) minimum nota 5 (cinci). NOTE:1. Comisiile de examinare și evaluare pentru specializarea Arta actorului, numite prin decizia inspectoratului școlar județean/ al Municipiului București, sunt compuse din:– președinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;– secretar (fără drept de notare) - secretarul unității de învățământ;– membri (cu drept de notare) - doi profesori cu specializarea Arta actorului și un profesor specializarea Muzică.2. Textele la prima vedere, temele de conversație vor fi stabilite de comisia de examinare cu o oră înaintea începerii probelor, în prezența și cu avizul inspectorului de specialitate/profesorului metodist.3. Pentru proba I.a și pentru proba II.b, fiecare candidat extrage câte un bilet cu subiectul. Subiectele vor fi elaborate de examinatori cu o oră înaintea începerii probei, în prezența și cu avizul inspectorului de specialitate/profesor metodist. Numărul de bilete conținând subiecte examen cu grad de dificultate apropiat va fi egal cu cel puțin jumătate din numărul candidaților. Fiecare candidat va extrage câte un singur bilet la fiecare probă.4. Nota minimă de promovare pentru fiecare probă a examenului este 5 (cinci) și se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare examinator, membru al comisiei cu drept de notare.5. Nota finală la proba de aptitudini a fiecărui candidat este obținută ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de fiecare din cei trei evaluatori, la probele I și II.7. Nota minimă de promovare a probei de aptitudini este 6 (șase).8. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una din probele de examen.9. La probele de aptitudini pentru specializarea Arta actorului nu se admit contestații.
  PROFIL PEDAGOGIC
  SPECIALIZĂRILE: ÎNVĂȚĂTOR-EDUCATOARE, EDUCATOR-PUERICULTOR,
  INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE EXTRAȘCOLARĂ, MEDIATOR ȘCOLAR
  Admiterea elevilor în clasa a IX-a, în unitățile de învățământ preuniversitar cu profil pedagogic se face numai în urma unei selecții, prin probe de aptitudini specifice, cu următoarea structură:A. SPECIALIZĂRILE ÎNVĂȚĂTOR-EDUCATOARE ȘI EDUCATOR-PUERICULTOR1. Proba de aptitudini muzicale Proba de aptitudini muzicale constă în verificarea aptitudinilor interpretative și a auzului muzical prin:a) intonarea unui cântec dintr-un repertoriu de cântece învățate în clasele I-VII;b) reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice (2 - 4 măsuri), desprinse din cântece pentru copii. Aptitudinile investigate sunt: auzul specific, simțul ritmic, memoria muzicală, calitățile vocale.4. Proba de aptitudini fizice Proba de aptitudini fizice constă în verificarea aptitudinilor fizice prin:a) reproducerea, după model, a 2 - 3 exerciții de influențare specifică a aparatului locomotor;b) 3 - 4 elemente de gimnastică acrobatică din programul claselor V - VI, executate izolat;c) alergare 600 m - fără cerință de timp (cu efort moderat). Aptitudinile investigate sunt: memoria motrică și coordonarea, starea funcțională a coloanei vertebrale, funcția specifică a sistemului cardiorespirator.5. Proba de aptitudini artistice Proba de aptitudini artistice constă în realizarea unei naturi statice cu două sau trei obiecte, tema plastică fiind propusă de comisie. Aptitudinile investigate sunt: receptarea culorilor și a proporțiilor dintre obiecte și încadrarea echilibrată a formelor plastice într-un spațiu.4. Interviul Interviul constă în:a) lectură la prima vedere a unui text literar;b) conversație cu membrii comisiei pornind de la textul dat/tema textului dat (se verifică capacitatea de înțelegere, de argumentare, de persuasiune, modurile de predare-preluare a cuvântului). Prin interviu se evaluează aptitudinile de comunicare (inclusiv dicția) și de argumentare.B. SPECIALIZAREA INSTRUCTOR DE EDUCAȚIE EXTRAȘCOLARĂ1. Proba de aptitudini specifice și coordonare motrică evaluează:– auzul specific;– simțul ritmic;– memoria muzicală;– calitățile vocale;– condițiile generale fizico-estetice și de mișcare. Verificarea se face prin următoarele forme:– intonarea a 1-2 cântece prezentate de candidat;– reproducerea unor fragmente ritmico-melodice după modele date de comisie;– realizarea unor exerciții de mișcare la comanda profesorului. Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de muzică și un profesor de educație fizică.2. Proba de investigare a capacității de comunicare și a dicției evaluează :– pronunția;– capacitatea de comunicare;– capacitatea de argumentare în susținerea unor idei și identificarea valențelor artistice ale unui text literar. Evaluarea se face prin următoarele forme:– lectura cu intonație a unui text dialogat;– interviu pe o temă la alegerea candidatului. Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de pedagogie și un profesor de limba și literatura română/limba și literatura maternă.C. SPECIALIZAREA MEDIATOR ȘCOLAR1. Proba de evaluare a dicției verifică aptitudinile specifice prin următoarea formă:– citirea cu intonație a unui text literar/nonliterar. Aptitudinile evaluate sunt:– comunicarea;– pronunția cuvintelor, în general, și a cuvintelor cu aglomerări de consoane, în special;– expresivitatea.2. Proba de evaluare a capacității de comunicare - interviul constă într-o conversație pe o temă dată între candidat și comisie (se evaluează capacitatea de a înțelege și de a aduce argumente, de a fi persuasiv și receptiv în relația cu partenerul de discuție, de a-și exprima opinia pornind de la un fapt de viață și de a oferi soluții pertinente raportându-se la situația dată etc.). Evaluarea se face de o comisie formată dintr-un profesor de pedagogie și un profesor de limba și literatura română/limba și literatura maternă. Prin interviu se evaluează aptitudinile de comunicare (inclusiv dicția) și de argumentare. NOTE:1. Rezultatul fiecărei probe se apreciază cu ADMIS/RESPINS.2. Respingerea la o probă atrage obținerea calificativului RESPINS la probele de aptitudini.3. La probele de aptitudini nu se admit contestații.4. Pentru fiecare probă de aptitudini, comisia este alcătuită din doi profesori de specialitate, de regulă un profesor de gimnaziu și unul de liceu.5. Pentru candidații la clasele cu predare în limbile minorităților naționale, comisia este alcătuită din doi profesori de specialitate, de regulă un profesor de gimnaziu și unul de liceu, cunoscători ai limbii minorității respective.6. Admiterea la specializările din cadrul profilului pedagogic, filiera vocațională, a candidaților care au obținut calificativul ADMIS, în conformitate cu prevederile de mai sus, se face în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.
  PROFIL TEOLOGIC
  SPECIALIZĂRILE: TEOLOGIE, PATRIMONIU CULTURAL, GHID TURISM RELIGIOS,
  SEMINARII/COLEGII/LICEE TEOLOGICE ORTODOXE, BAPTISTE, ROMANO-CATOLICE,
  GRECO-CATOLICE, ROMANO-CATOLICE DE LIMBA MAGHIARĂ, REFORMATE,
  UNITARIENE, PENTICOSTALE, ADVENTISTE ȘI MUSULMANE
  1) Documentele necesare înscrierii pentru admiterea la unitățile de învățământ cu profil vocațional teologic, graficul admiterii și alte informații legate de aceasta vor fi anunțate pe pagina web/pagina de Facebook a școlii.2) Se pot înscrie la admiterea în clasa a IX-a la seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe, baptiste, romano-catolice, greco-catolice, romano-catolice de limba maghiară, reformate, unitariene, penticostale, adventiste și musulmane, absolvenți de gimnaziu având minimum media 9 la purtare pentru fiecare clasă din învățământul gimnazial.3) Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele acte:3.1. anexa la fișa de înscriere;3.2. certificat de naștere - copie;3.3. fișa medicală în original;3.4. declarație din partea candidatului și a părinților acestuia că au luat cunoștință de Regulamentul intern al unității școlare și că sunt de acord să-l respecte;3.5. adeverință/certificat de botez - copie (pentru cultele: ortodox și reformat);3.6. recomandarea consiliului parohial/preotului paroh (pentru cultele: ortodox, reformat și romano-catolic);3.7. binecuvântarea chiriarhului locului (pentru cultul ortodox).4) În cadrul examenului de admitere la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe, baptiste, romano-catolice, greco-catolice, romano-catolice de limba maghiară, reformate, unitariene, penticostale, adventiste și musulmane, candidații vor susține, la nivelul probelor de aptitudini, următoarele probe:a) un interviu/colocviu/probă orală, evaluate cu calificativ admis/respins;b) o probă de verificare a cunoștințelor religioase, evaluată cu notă.5) Interviul/colocviul/proba orală constă în:a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;c) verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului (numai pentru cultul ortodox).6) Proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constă în:6.1. calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V-VII pentru admiterea la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice baptiste, romano-catolice, greco-catolice, unitariene, penticostale și musulmane. Elevii care nu au note la disciplina Religie în clasele V-VII pot susține o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la disciplina Religie - pentru admiterea la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice baptiste, romano-catolice, greco-catolice, unitariene, penticostale și musulmane. Subiectele pentru proba scrisă se elaborează după o tematică dată, în conformitate cu programele școlare de religie, clasele a V-a - a VII-a. Tematica transmisă Ministerului Educației de seminariile/colegiile/liceele teologice baptiste, romano-catolice, greco-catolice, unitariene, penticostale și musulmane pentru admiterea la unitățile de învățământ cu profil teologic baptist, romano-catolic, greco-catolic, unitarian, penticostal și musulman va fi aprobată de către președintele Comisiei Naționale de Admitere, din cadrul Ministerului Educației, până la data de 13.10.2023;6.2. o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la disciplina Religie - pentru admiterea la profilul teologic, seminariile/colegiile/liceele teologice ortodoxe, reformate, romano-catolice de limba maghiară și adventiste. Subiectele pentru proba scrisă se elaborează după o tematică dată, în conformitate cu programele școlare de religie, clasele a V-a - a VII-a. Tematica transmisă Ministerului Educației de către Patriarhia Română, Biserica Reformată, Cultul Romano-Catolic de Limba Maghiară, respectiv de către Uniunea de Conferințe a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea pentru admiterea la unitățile de învățământ cu profil teologic ortodox, reformat, romano-catolic de limba maghiară și adventist, va fi aprobată de către președintele Comisiei Naționale de Admitere, din cadrul Ministerului Educației, până la data de 13.10.2023. NOTĂ: Nota prin care se evaluează proba de verificare a cunoștințelor religioase (VCR) constituie nota finală la proba de aptitudini (APT).7) Pentru toate specializările de la profilul teologic, media minimă la proba de verificare a cunoștințelor la disciplina Religie (VCR) trebuie să fie minimum 7 (șapte).8) Pentru profilul teologic, specializarea patrimoniu cultural examenul de admitere va cuprinde și o probă de verificare a unor aptitudini (VA) în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziție, care va consta din prezentarea unui portofoliu. Portofoliul va cuprinde trei lucrări ale candidatului, care vor fi avizate de către profesorul de religie/profesorul de educație plastică/directorul școlii de unde provine candidatul. La această specializare nota finală la proba de aptitudini (APT) se calculează astfel:APT = (VCR + VA)/2, unde:– VCR = nota obținută la proba de verificare a cunoștințelor religioase și constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V - VII. Elevii care nu au note la disciplina Religie în clasele V-VII pot susține o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la disciplina Religie, pentru profilul teologic, specializarea patrimoniu cultural. Subiectele se elaborează după o tematică dată, în conformitate cu programele școlare de religie, clasele a V-a - a VII-a. Tematica transmisă Ministerului Educației va fi aprobată de către președintele Comisiei Naționale de Admitere, din cadrul Ministerului Educației, până la data de 13.10.2023;– VA = nota la verificarea aptitudinilor în perceperea formelor/exprimarea cromatică în compoziție.9) Pentru profilul teologic, specializarea ghid turism religios examenul de admitere va cuprinde și o probă de verificare a unor aptitudini corespunzătoare specializării (VA), care va consta în prezentarea, în formă orală, a unui obiectiv turistic religios, la alegerea candidatului. La această specializare nota finală la proba de aptitudini (APT) se calculează astfel: APT = (VCR + VA)/2, unde:– VCR = nota obținută la proba de verificare a cunoștințelor religioase și constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V - VII. Elevii care nu au note la disciplina Religie în clasele V- VII pot susține o lucrare scrisă, cu durata de două ore, la disciplina Religie, pentru profilul teologic, specializarea ghid turism religios. Subiectele se elaborează după o tematică dată, în conformitate cu programele școlare de religie, clasele a V-a - a VII-a. Tematica transmisă Ministerului Educației va fi aprobată de către președintele Comisiei Naționale de Admitere, din cadrul Ministerului Educației, până la data de 13.10.2023 ;– VA = nota la proba de verificare a aptitudinilor.
  PROFIL MILITAR
  COLEGII NAȚIONALE MILITARE ALE MINISTERULUI APĂRĂRII NAȚIONALE
  Ministerul Apărării Naționale organizează clase de liceu,
  în filiera vocațională, profilul militar
  I. RECRUTAREA CANDIDAȚILOR Candidații la admiterea în colegiile naționale militare ale Ministerului Apărării Naționale sunt recrutați de către birourile informare-recrutare din cadrul centrelor militare zonale/județene/de sector al municipiului București și sunt planificați pentru susținerea probelor de selecție, dacă îndeplinesc criteriile generale și specifice de recrutare.II. SELECȚIA CANDIDAȚILOR Activitatea de selecție se organizează și se desfășoară în cadrul structurilor specializate stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale și constă în:a) evaluare psihologică;b) evaluarea capacității motrice;c) interviu de evaluare finală;d) examinare medicală. Fiecare probă de selecție are caracter eliminatoriu și se apreciază cu "ADMIS"/"APT" sau "RESPINS"/"INAPT", pe baza baremelor și standardelor stabilite de Ministerul Apărării Naționale.III. ADMITEREA CANDIDAȚILOR LA COLEGIILE NAȚIONALE MILITARE La admiterea în colegiile naționale militare, participă candidații care au fost declarați "ADMIS"/"APT" la toate probele de selecție. În perioada stabilită conform reglementărilor proprii ale Ministerului Apărării Naționale, candidații susțin o probă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică. Structura, durata, conținutul, baremul de evaluare și notare și modul de organizare pentru această probă se stabilesc prin reglementări proprii ale Ministerului Apărării Naționale. Candidații care au obținut la proba de verificare a cunoștințelor mai puțin de nota 6 (șase) sunt declarați "RESPINS". Media finală de admitere pentru candidații la admiterea în colegiile naționale militare se calculează astfel: MFA = 0,8 NP + 0,2 MA, unde: NP = nota la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică; MA = media de admitere (calculată conform prevederilor generale cu privire la organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal); MFA = media finală de admitere.Pentru candidații la admiterea în colegiile naționale militare, adeverința cu notele și media generală obținute la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și foaia matricolă conținând rezultatele din clasele V-VIII, cu calculul mediei generale, sunt eliberate de către unitatea de învățământ din care provin candidații, în prima zi lucrătoare după afișarea rezultatelor finale la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a. Candidații care participă la admiterea în învățământul preuniversitar liceal militar sunt ierarhizați și repartizați computerizat, utilizând aplicația informatică națională dedicată admiterii, în limita cifrei de școlarizare aprobate pentru fiecare colegiu național militar, în ordine strict descrescătoare a mediei finale de admitere și pe baza opțiunilor din fișa de înscriere specifică. La medii finale de admitere egale, departajarea candidaților se face folosind, în ordine, următoarele criterii de departajare:a) nota obținută la proba de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limba și literatura română și Matematică;b) media generală obținută la evaluarea națională;c) nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale;d) media generală pentru clasele V-VIII. În cazul în care, după comunicarea rezultatelor la colegiile naționale militare, existăcandidați admiși care declară, în scris, că renunță la locul obținut, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au promovat proba de verificare a cunoștințelor, în ordinea strict descrescătoare a mediei finale de admitere și în funcție de opțiunile exprimate în fișa de înscriere specifică. Candidații care nu sunt admiși în colegiile naționale militare, precum și candidații admiși dar care renunță la locul obținut vor participa la etapa de repartizare computerizată în unitățile de învățământ liceal din rețeaua Ministerului Educației.
  LICEUL WALDORF
  SPECIALIZAREA FILOLOGIE
   +  PROBA I - Limba și literatura română sau Limba și literatura maternă (pentru elevii care vor urma studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale) Proba constă într-un interviu. Fiecare candidat își va exprima opinia despre tema din biletul de examen. Criterii de apreciere:– capacitatea de exprimare liberă;– diversitatea vocabularului;– capacitatea de argumentare;– receptivitatea față de temă și partenerul de discuție. Durata probei: max. 15 minute pentru un candidat.  +  PROBA a II-a - La alegerea candidatului, una dintre probele A, B sau C.A. Artă plastică - La alegerea candidatului, una din probele Pictură/Grafică sau Modelaj PICTURĂ/GRAFICĂ Proba constă în realizarea unei compoziții pe un subiect dat, executată la alegerea candidatului, în culoare sau desen. Tehnica aleasă de către candidat este acuarelă sau creion/cărbune. Criterii de apreciere:– încadrarea în subiect;– compunerea spațiului plastic;– rezolvarea plastică în culoare sau valorație;– folosirea elementelor de limbaj plastic specifice picturii sau graficii. Timp de lucru: 90 de minute. MODELAJ Proba constă în realizarea unei compoziții pe un subiect dat, executate în volum. Tehnica aleasă de către candidat este modelaj în lut, cu mâna liberă. Criterii de apreciere:– încadrarea în subiect;– unitatea compoziției;– raportul între elemente;– rezolvarea plastică a volumelor;– folosirea elementelor de limbaj plastic specifice modelajului. Timp de lucru: 90 de minute.B. Muzică: Proba constă în:– interpretarea unei piese vocale sau instrumentale, din memorie, aleasă de candidat din repertoriul personal.– reproducerea unor scurte motive ritmico-melodice;– citirea unei partituri muzicale la prima vedere. Notă: Candidatul va utiliza propriul instrument acustic sau pianul pus la dispoziție de către unitatea de învățământ. Criterii de apreciere:– aptitudini interpretative, intonație, exactitate ritmică, dicție, sonoritate, expresivitate, sensibilitate muzicală;– acuratețe, exactitate ritmică, memorie muzicală;– cunoștințe de scris-citit muzical. Durata probei: max. 15 minute pentru un candidatC. Artă dramatică: Proba constă în:– interpretarea dramatică a unui text literar la alegerea candidatului;– prezentarea unei întâmplări din viața elevului. Criterii de apreciere:– pronunție corectă și dicție;– expresivitate;– creativitate și originalitate. Durata probei: max. 15 minute pentru un candidat NOTE:1. Pentru fiecare probă, comisia va fi formată din doi evaluatori. Fiecare evaluator va aprecia candidatul cu puncte. Nu se acordă fracțiuni de punct. Se acordă 10 puncte din oficiu. Punctajul maxim este 100. Nota evaluatorului se obține prin împărțirea la 10 a punctajului total acordat.2. Nota candidatului la fiecare probă de aptitudini se stabilește ca medie aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi evaluatori. Nota minimă de promovare a fiecărei probe de aptitudini este 5 (cinci).3. Nota finală la probele de aptitudini a candidatului este media aritmetică, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele I și a II-a. Nota minimă de promovare a probelor de aptitudini este 6 (șase).4. La probele de aptitudini nu se admit contestații.5. Un candidat se consideră neprezentat dacă a absentat la cel puțin una din probele de examen.6. Elevii care vor urma studiile liceale într-o limbă a minorităților naționale vor susține probele de aptitudini în limba maternă.
  PROFIL SPORTIV
  Admiterea elevilor în liceele vocaționale, la clasele cu program sportiv, este condiționată de :– existența avizului medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive - condiție eliminatorie;– susținerea și promovarea probelor de aptitudini sportive. La susținerea probelor de aptitudini sportive, elevii sunt admiși numai în echipament corespunzător. Comisia de examinare și evaluare pentru probele de aptitudini sportive este compusă din:– președinte (fără drept de notare) - directorul sau directorul adjunct al unității de învățământ;– secretar (fără drept de notare) - secretarul unității de învățământ;– membri (cu drept de notare) - doi profesori de specialitate sau de specialități înrudite. Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 1. Nota pentru fiecare probă se calculează ca medie aritmetică, cu rotunjire, a notelor acordate de fiecare dintre cei doi evaluatori. Nota minimă de admitere pentru fiecare dintre probele de aptitudini sportive este 6 (șase). Elevului, care nu obține nota de promovare la o probă de aptitudini, i se comunică imediat acest lucru. Acesta nu mai este primit la următoarele probe de aptitudini sportive și este declarat respins la probele de aptitudini. Nota finală la probele de aptitudini, pe disciplină sportivă, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate la fiecare probă în parte. Pot fi admiși în liceele vocaționale, la clasele cu program sportiv, doar candidații care au obținut nota finală la probele de aptitudini de minimum 7 (șapte). Nu se admit contestații la probele de aptitudini sportive. Notă: La disciplinele sportive care nu se regăsesc în anexă, probele și normele de evaluare vor fi elaborate de inspectorul școlar de educație fizică și sport împreună cu cadre didactice de specialitate. Acestea vor fi transmise la Ministerul Educației/Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, cel mai târziu până la sfârșitul lunii martie, și vor putea fi aplicate numai după ce au fost avizate de către aceasta.  +  ATLETISMA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE TRIATLON "A" SAU "B" - LA ALEGERE:
  Nr.crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Triatlon "A" (puncte)135145145155155165165175175185185195195205205215215225225235
  2.Triatlon “B" (puncte)125135135145145155155165165175175185185195195205205215215225
  NOTĂ: Triatlonul "A": 60 m.p. cu start de sus; săritură în lungime cu elan; 800 m.p. Triatlonul "B": 60 m.p. cu start de jos; săritură în lungime cu elan; aruncarea mingii de oină la distanță Transformarea performanțelor în puncte se face după tabela de tetratlon în vigoare
  B. PROBE SPECIFICE O PROBĂ LA ALEGERE DIN CELE PREVĂZUTE ÎN TABEL:
  Nr.crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.100 m.p. (sec)15.014.014.813.814.613.614.413.414.213.214.013.013.812.813.612.613.412.413.212.2
  2.200 m.p. (sec)29.828.329.528.029.227.728.927.428.627.128.326.828.026.527.726.227.425.927.125.6
  3.400 m.p. (sec)66.559.566.059.065.558.565.058.064.557.564.057.063.556.563.056.062.555.562.055.0
  4.800 m.p. (sec)2.422.312.402.292.382.272.362.252.342.232.322.212.302.192.282.172.262.152.242.13
  5.3000 m.p. (min)11.2010.4011.1510.3511.1010.3011.0510.2511.0010.2010.5510.1510.5010.1010.4510.0510.4010.0010.359.55
  6.100 m.g. F /110 m.g. B (sec)17.417.417.317.317.217.217.117.117.017.016.916.916.816.816.716.716.616.616.516.5
  7.400 m.g. F/ B (min)1.251.151.241.141.231.131.221.121.21.1.111.201.101.191.091.181.081.171.071.161.06
  8.2000 m. obst. (min)9.058.059.008.008.557.558.507.058.457.458.407.408.357.358.307.308.257.258.207.20
  9.Marș:- 3 km. F- 5 km. B (min)19.3031.0019.2030.5019.1030.4019.0030.3018.5030.2018.4030.1018.3030.0018.2029.5018.1029.4018.0029.30
  10.Săritura în înălțime (m)1.231.331.261.361.291.391.321.421.351451.381.481.411.511.441.541.471.571.501.60
  11.Săritura în lungime (m)4.104.604204.704.304.804.404.904.505.004.605.104.705.204.805.304.905.405.005.50
  12.Săritura cu prăjina (m)1.751.901.802.001.852.101.902.201.952.302.002.402.052.502.102.602.152.702.202.80
  13.Aruncarea greutății (m)7.408.407.608.607.808.808.009.008.209.208.409.408.609.608.809.809.0010.009.2010.20
  14.Aruncarea discului (m)172118221923202421252227232924.3125332635
  15.Aruncarea suliței (m)1621172218231924202522272429263128333035
  16.Aruncarea ciocanului (m)1621172218231924202521262227232824292530
   +  BADMINTONA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr.Crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Alergare de viteză pe 30 m cu start de sus (sec)6.15.96.05.85.95.75.85.65.75.55.65.45.55.35.45.25.35.15.25.0
  2.Quadrasalt de pe loc (m)8.109.108.209.208.309.308.409.408.509.508.609.608.709.708.809.808.909.909.0010.00
  3.Aruncarea mingii de oină la distanță de pe loc (m)2427252926312733283529373039314133433545
  B. PROBE SPECIFICE1. Structură tehnico-tactică: serviciu din stânga - clear în lung de linie - drop stop în lung de linie - lift pe diagonală - smach în lung de linie;2. Joc de simplu Se apreciază corectitudinea și eficiența execuțiilor.
   +  BASCHETA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr.crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Săritura în lungime de pe loc (cm)170185173180175185178190180195183200185205188210190215195220
  2.Detentă de pe loc (cm)2730293231343336353837403942414443464548
  3.Alergare de viteză pe 30m cu start de sus (sec)5.65.35.55.25.45.15.35.05.24.95.14.85.04.74.94.64.84.54.74.4
  B. PROBE SPECIFICE
  Nr.crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Aruncări libere *)00112233445566778899
  2.Complex tehnic **) (sec)2927282627252624252324222321222021192018
  3.Joc bilateral - 2 reprize de 10 min.Se apreciază corectitudinea și eficiența execuțiilor.
  *) Pentru proba de aruncări libere se executa 12 aruncări **) Micul maraton: executantul pornește în dribling printre trei jaloane situate în zig-zag - primul lateral pe semicercul de 6,25 m, în dreptul liniei de aruncări libere, al doilea în punctul de la centrul terenului, iar cel de-al treilea simetric cu primul, în cealaltă jumătate de teren. După ultimul jalon aruncă la coș din dribling, recuperează mingea, pornește în dribling în sens invers, ocolind primul jalon, după care se îndreaptă spre coș, efectuând o aruncare din săritură de la linia de aruncări libere.
   +  BASEBALL/SOFTBALLA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr. crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Alergare de viteză pe 50m cu start de sus (sec)8.68.38.58.28.48.18.38.08.27.98.17.88.07.77"97.67"87.57"77.4
  2.Săritura în lungime de pe loc (m)1.651751.701801.751851.801901.851951.902001.952052.002102.052152.10220
  3.Alergare de rezistență 1000 m (min)4.304.204.254.154.204.104.154.054.104.004.053.554.003.503.553.453.503.403.453.35
  B. PROBE SPECIFICE
  Nr.crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Navetaspecifică *) (sec)16.015.515.915.415.815.315.715.215.615.115.515.015.414.915.314.715.214.515.114.3
  2.Prinderea mingii și pasa în baza 1,10 execuții (nr. reușite)00112233445566778899
  0,5 puncte pentru prinderea mingiei și 0,5 puncte pentru aruncare precisă
  3.Atacul (bătaia mingii), 10 execuții (nr. reușite)00112233445566778899
  0,5 puncte pentru precizia lovirii mingiei și 0,5 puncte pentru forța lovirii mingiei
  4.Joc bilateral încondițiiregulamentareSe apreciază corectitudinea și eficiența execuțiilor.
  *) Naveta specifică - pe distanța de 20 m se trasează 5 linii paralele la distanța de 5 m una față de cealaltă. Elevul aleargă de la linia de start la linia de la 10 m, după care se întoarce la linia de la 5 m, continuă alergarea până la linia de la 15 m, se întoarce la linia de la 10 m, după care aleargă la linia de la 20 m și revine la linia de start. La fiecare schimbare de direcție elevul trebuie să atingă cu piciorul linia respectivă.
   +  BOXA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr.crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Flotări (nr. repetări)2025212622272328242925302631273228332934
  2.„Echer” (nr. repetări)1420162218242026222824302631273228332934
  3.Sărituri cu genunchii la piept (nr. repetări)3242344436463848405042524454465648585060
  B. PROBE SPECIFICE1. Box cu umbra (2 minute) Procedee tehnice de bază: ● poziția de gardă și deplasarea în ring ● poziția corectă a mișcării brațelor în funcție de procedeele de lovire:– lovitura directă la cap și la corp– lovitura laterală cap-corp, alternativ– lovitura oblică de sus în jos– blocajul2. Box cu partener (2 minute) în condiții regulamentare.
   +  CANOTAJA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr.crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Genuflexiuni libere (nr. de repetări) / 2 min4046424844504652485450565258546056625864
  2.Alergare de rezistență 2000 m (min)10.459.3510.409.3010.359.2510.309.2010.259.1510.209.1010.159.0510.109.0010.058.5510.008.50
  3.Ramat orizontal 15kg-fete; 20kg- baieti/ 2min4646484850505252545456565858606062626464
  B. PROBE SPECIFICE1. Vâslit în ERGOMETRU CONCEPT II, în cadență de 20/22 lovituri/min. Distanța de 500 m.2. Vâslit pe apă, în ambarcațiune de 4-vâsle sau 2-vâsle, cu demonstrarea loviturilor de brațe, brate-trunchi, 1/4 cărucior, 1/2 cărucior și parcurgerea distanței de 1000 m, în cadență de 20/22 lovituri/min, folosind lovitura întreagă. Comisia evaluează tehnica și ritmul de vâslire. Condiție de înscriere: Probă de înot pe distanța de 50m, fără cronometrare, procedeu la alegere (probă eliminatorie)
   +  CĂLĂRIEA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr.crt.Probe și normeEVALUAREA REZULTATELOR
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Flotări (nr. repetări)12243648610812914101611181220
  2.Săritură în lungime de pe loc (m)1,401,751,451,801,501,851,551,901,601,951,652,001,702,051,752,101,802,151,852,20
  3.Ridicareatrunchiuluidin culcatdorsal cupicioarelesprijinite(nr.repetări în 30 sec)1114121513161417151816191720182119222024
  4.Traseu aplicativ *) (sec.)48”45”46”43”44”41”42”39”40”37”38”35”36”33”34”31”32”29”30”27”
  *) Descrierea traseului aplicativ: Alergare 5m, ridicarea mingii medicinale de 3 kg, alergare pe planul înclinat, deplasare în echilibru pe bârna de gimnastică, coborâre prin săritură în adâncime pe salteaua de gimnastică, rostogolire înainte, alergare 5 m până la capra de sărituri, așezarea mingii medicinale pe capră, trecerea pe sub capră, recuperarea mingii și alergare înapoi pe lângă obstacole până la linia de plecare.
  B. PROBE SPECIFICE1. Poziția în șa2. Conducerea calului în trap3. Conducerea calului în galop4. Parcurgerea unui traseu cu 7 obstacole, înălțimea 0,80 m, dintre care 2 duble. Se apreciază cu note de la 1 la 10 poziția în șa, tehnica conducerii calului în trap și galop și siguranța parcurgerii traseului cu obstacole.
   +  DANSURI POPULAREA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr.crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Alergare de viteză pe 30 m cu start de sus (sec)5,65,45,55,35,45,25,35,15,22,05,14,95,04,84,94,74,84,64,74,5
  2.Săritura în lungime de pe loc (cm)145160150165155170160175165180170185175190180195185200190205
  3.Ridicări ale trunchiului din culcat dorsal, cu palmele la ceafă, atingând cu coatele genunchii îndoiți (nr. repetări în 30 sec)1012121414161618182020222224242626282830
  4.Ridicări ale trunchiului din culcat facial cu palmele la ceafă (nr. repetări în 30 sec)1012121414161618182020222224242626282830
  5.Din atârnat, menținerea picioarelor întinse la orizontală (sec)1012111312141315141615171618171918201921
  B. PROBE SPECIFICE 3 dansuri populare, executate cu partener imaginar: Jiana, învârtită, Hațegana. Se acordă 3 puncte pentru execuția corectă a fiecărui dans. Un punct se acordă din oficiu. Se acordă puncte întregi. Totalul punctelor acordate la cele 3 dansuri reprezintă nota la probele specifice.
   +  DANS SPORTIVA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr.crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  F BF BF BF BF BF BF BF BF BF B
  1.Mobilitate în articulațiile coxo- femurale (sfoară înainte cu piciorul drept - cm)+15+13+14+12+13+11+12+10+11+9+10+8+9+7+8+6+7+5+6+4
  2.Mobilitate în articulațiile coxo- femurale (sfoară înainte cu piciorul stâng - cm)+15+13+14+12+13+11+12+10+11+9+10+8+9+7+8+6+7+5+6+4
  3.Din atârnat menținerea picioarelor întinse la orizontală (sec.)1012111312141315141615171618171918201921
  4.Flotări pe sol (nr. repetări)122436485106127148169181020
  5.Ridicări ale trunchiului din culcat dorsal, cu palmele la ceafă, atingând cu coatele genunchii îndoiți - în 30 sec. (nr. repetări)1012121414161618182020222224242626282830
  6.Ridicări ale trunchiului din culcat facial cu palmele la ceafă, în 30 sec. (nr. repetări)1012121414161618182020222224242626282830
  B. PROBE SPECIFICE1. Coregrafie pentru minimum clasa "C", pentru două dansuri (un dans standard și un dans latino, la alegere). Evaluarea conținutului tehnic se va face conform regulamentului F.R.D.S., acordându-se note întregi de la 1 la 10.
   +  FOTBALA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr.crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Alergare de viteză pe 50m cu start de sus (sec.)8.28.08.17.98.07.87.97.77.87.67.77.57.67.47.57.37.47.27.37.1
  2Alergare de rezistență 2000 m (min.)8’208’108’158’'058’108’008’057’558’007’507’557’457’507’407’457’357’407’307’357’25
  3.Forța musculaturii abdominale(nr. repetări în 30 sec)1517161817191820202222242426262827292830
  B. PROBE SPECIFICE
  Nr.crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Șut la poartă de lângă minge statică -10 execuții (nr. reușite)*1122334455667788991010
  2.Dribling printre 5 jaloane **12’812’612’612’412’412’212’212’012’011’811’811’611’611’411’411’211’211’011’010’8
  3.Controlul balonului ***1015202025253030404050506060707080808590
  3.Joc bilateral pe teren redus 2x10 minuteSe apreciază comportarea în joc.
  * Mingea trebuie să treacă printre barele porții regulamentare fără să atingă solul. Șutul se execută de la 16 m. ** Jaloanele sunt situate la 3 m unul față de celălalt. Elevul și mingea se află la distanța de un metru față de primul jalon. Traseul se parcurge dus- întors. *** Controlul balonului prin lovituri succesive, fără ca acesta să atingă solul (cu orice segment al corpului, permis de regulament). Se acordă două încercări, notându-se cea mai bună.
   +  GIMNASTICĂ ARTISTICĂ FEMININĂA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr.crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  1.Tracțiuni din atârnat la bara fixă (nr. repetări)6789101112131415
  2.Ridicarea picioarelor întinse din atârnat la scara fixă până la punctul de apucare (nr. repetări)78910111213141516
  3.Săritura în lungime de pe loc (cm)160163165168170173175178180185
  B. PROBE SPECIFICE1. Exercițiu liber ales la două aparate diferite la alegere, conținând elemente și cerințe conform categoriei de clasificare pentru vârsta de 14-15 ani (juniori I). Evaluarea se face după codul de punctaj al Federației Române de Gimnastică, acordându-se prin rotunjire note întregi.
   +  GIMNASTICĂ ARTISTICĂ MASCULINĂA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr.crt.Probe și normeNota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  1.Tracțiuni în brațe din atârnat la bară (nr. repetări)9101112131415161718
  2.Ridicarea picioarelor întinse din atârnat până la punctul de apucare (nr. repetări)891014151617181920
  3.Săritura în lungime de pe loc (m)1,651,701,751,801,851,901.952.002.052.10
  B. PROBE SPECIFICE1. Exercițiu liber ales, la două aparate diferite, conținând elemente din categoria de clasificare pentru vârsta de 15 ani, juniori II, nivel IV. Evaluarea se face după codul de punctaj al Federația Română de Gimnastică Artistică Sportivă, acordându-se prin rotunjire note întregi.
  Note1098765
  PunctajPeste 24 puncte20-24 puncte16-19,950 puncte12-15,950 puncte10-11,950 puncteSub 10 puncte
   +  GIMNASTICĂ RITMICĂ SPORTIVĂA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr.crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  1.Balansul piciorului activ peste orizontală și menținerea lui la nivel maxim (sec.)0123456789
  B. PROBE SPECIFICE
  Nr.crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  1.a). Structură specifică* (nr. linii drepte timp de 2 min.)12345678910
  b). Structură specifică* (nr. diagonale timp de 2 min.)12345678910
  2.Exercițiu liber ales la două probe de concurs diferite, la alegere, cu elemente de conținut specifice minimum categoriei a Il-a de clasificare sportivă
  * Structură specifică: Se marchează 10 m pentru deplasare în linie dreaptă și 15 m pentru deplasare pe diagonală. Se folosește coarda. Deplasare cu coarda mânuită prin înainte, prin săltări de pe un picior pe celălalt pe distanța de 10 m, întoarcere fără oprire pe diagonală și mânuirea corzii din articulația pumnului, cotului și a umerilor. Se notează numărul de linii drepte și numărul de diagonale efectuate timp de 2 minute. Notă: Evaluarea se face conform codului de punctaj al Federației Române de Gimnastică Ritmică Sportivă.
   +  HALTEREA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nrcrt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Flotări (nr. execuții)611712813914101511161217131814191520
  2.Săritura în lungime de pe loc (cm)155170160175165180170185175190180195185200190205195210200215
  3.Extensii ale trunchiului din culcat facial pe lada de gimnastică, palmele la ceafă, trunchiul în afara lăzii în 30” (nr. repetări)611712813914101511161217131814191520
  B. PROBE SPECIFICE BĂIEȚI -performanța în kilograme cumulată la cele două stiluri (smuls și aruncat), în funcție de categoria de greutate.
  Categoria de greutateNota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  364042.54547.55052.5556062.565
  404547.55052.55557.5606567.570
  455052.55557.56062.5657072.575
  505557.56062.56567.570758085
  566062.56567.57072.575808590
  6267.57072,57577,58082,5859095
  697577.58082.58587.59095100105
  778082.58587.59092.595100105110
  858587.59092.59597.5100105110120
  +8587.59092.595100102.5105110115125
  FETE - performanța în kilograme la genoflexiuni cu haltera, în funcție de categoria de greutate.
  Categoria de greutateNota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  362022.52527.53032.53537.54045
  4022.52527.53032.53537.54042.547.5
  442527.53032.53537.54042.54550
  4827.53032.53537.54042.54547.552.5
  533032.53537.54042.54547.55055
  583537.54042.54547.55052.55560
  634042.54547.55052.55557.56065
  694547.55052.55557.56062.56570
  +695052.55557.56062.56567.57075
   +  HANDBALA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr.crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Alergare de viteză pe 30 m cu start de sus (sec)5,65,45,55,35,45,25,35,15,25,05,14,95,04,84,94,74,84,64,74,5
  2.Săritura în lungime de pe loc (cm)160180165185170190175195180200185205190210195215200220205225
  3.Aruncarea mingii de handbal la distanță (m)1521162217231824192520262127222823292430
  4.Ridicări ale trunchiului din culcat dorsal la 90°, palmele la ceafă în 30” (nr. repetări)1619172018211922202321242225232624272528
  5.Alergare de rezistență 800 m (F) / 1000 m (B) (min.)4.004.303.554.253.504.203.454.153.404.103.354.053.304.003.253.553.203.503.153.45
  B. PROBE SPECIFICE
  Nr.crt.Probe și normeValoarea notelor acordatte
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  F BF BF BF BF BF BFBF BF BF B
  1.Structură tehnică*Se apreciază corectitudinea și eficiența execuțiilor.
  2.Joc bilateral - două reprize de 15 minute fiecareSe apreciază corectitudinea și eficiența execuțiilor.
  * Structura tehnică - Pasarea mingii în trei cu schimb de locuri, urmată de aruncare la poartă efectuată (procedeul la alegere) de elevul evaluat, de la semicercul de 9 m.
   +  HOCHEI PE GHEAȚĂA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr.crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Alergare de viteză pe 50 m cu start de sus (sec)8.78.68.68.58.58.48.48.38.38.28.28.18.18.08.07.97.97.87.87.7
  2.Săritura în lungime de pe loc (m)1.551651.601701.651751.701801.751851.80190190195195200200205205210
  3.„Naveta” (sec) *9.29.09.28.89.08.68.88.48" 68.28.68.08.47.88.27„78.07.47.97.2
  * DESCRIEREA PROBEI Se trasează pe sol 2 linii paralele la distanță de 10 m una față de cealaltă. în spatele fiecărei linii se trasează două cercuri tangente cu diametru de 50 cm. în cercurile din înapoia uneia dintre linii se plasează câte un cub de lemn cu latura de 5 cm. Executantul se află în poziție stând depărtat cu picioarele în cele 2 cercuri care nu au cuburi. La semnal pornește, culege unul din cuburi aflat înapoia liniei opuse, revine la locul de plecare, așează cubul în unul din cercuri după care reia traseul aducând și cel de-al doilea cub.
  B. PROBE SPECIFICE1. Test de patinaj nr.l. Patinaj cu față de la linia porții până la linia roșie de centru,urmat de patinaj cu fața până la linia de plecare.2. Test de patinaj nr.2. Patinaj cu fața până la linia albastră, frâna, patinaj cu spatele între cele 2 linii albastre, patinaj cu fața între cele 2 linii albastre, patinaj cu spatele până la linia de plecare.
  NOTA5678910
  TESTUL NR.121,521,321,020,520,320,0
  TESTUL NR.227,527,327,026,526,326,0
   +  HOCHEI PE IARBĂA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr.crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Noita 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Alergare de viteză pe 50 m cu start de sus (sec)8.78.68.68.58.58.48.48.38.38.28.28.18.18.08.07.97.97.87.87.7
  2.Săritura în lungime de pe loc (m)1.551651.601701.651751.701801.751851.80190190195195200200205205210
  3.„Naveta” (sec) *9.29.09.28.89.08.68.88.48.68.28.68.08.47.88.27.78.07.47.97.2
  * Se trasează pe sol 2 linii paralele la distanță de 10 m una față de cealaltă. în spatele fiecărei linii se trasează două cercuri tangente cu diametru de 50 cm. în cercurile din înapoia uneia dintre linii se plasează câte un cub de lemn cu latura de 5 cm. Executantul se află în poziție stând depărtat cu picioarele în cele 2 cercuri care nu au cuburi. La semnal pornește, culege unul din cuburi aflat înapoia liniei opuse, revine la locul de plecare, așează cubul în unul din cercuri după care reia traseul aducând și cel de-al doilea cub.
  B. PROBE SPECIFICE Pasul 1. Plecare fără minge de la linia de fund. Pasul 2. Preluarea mingii de pe semicercul de la 9m. Pasul 3. Slalom cu mingea printre jaloane (3 buc). Pasul 4. Conducerea mingii spre semicercul de 9m din partea opusă a terenului. Pasul 5. Șutul la poartă imediat dupa intrarea în semicerc.
  NOTA5678910
  Timp baieti(sec)10,510,009,59,008,58,00
  Timp fete(sec)13,0012,512,0011,511,0010,5
   +  ÎNOTA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr.crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Săritura în lungime de pe loc (cm)170185175190180195185200190205195210200215205220210225215230
  2.Alergare de viteză pe 30 m cu start de sus (sec)5.65.45.55.35.45.25.35.15.25.05.14.95.04.84.94.74.84.64.74.5
  3.Alergare de rezistență 800 m fete și 1000 m băieți (min)4.154.154.104.104.054.054.004.003.553.553.503.503.453.453.403.403.353.353.303.30
  B. PROBE SPECIFICE O PROBĂ LA ALEGERE DIN CELE PREVĂZUTE ÎN TABEL:
  Nr.CrtProbe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.100 m liber (min)1.281.261.261.241.241.221.221.201.201.181.181.161.161.141.141.121.121.101.101.08
  2.200 m liber (min)3.103.043.063.003.022.562.582.522.542.482.502.442.462.402.422.362.382.322.342.28
  3.100 m bras (min)1.481.441.461.421.441.401.421.381.401.361.381.341.361.321.341.301.321.281.301.26
  4.200 m bras (min)3.473.413.433.373.393.333.353.293.313.253.273.213.233.173.193.133.153.093.113.05
  5.100 m spate (min)1.361.341.341.321.321.301.301.281.281.261.261.241.241.221.221.201.201.181.181.16
  6.200 m spate (min)3.223.163.183.123.143.083.103.043.063.003.022.562.582.522.542.482.502.442.462.40
  7.100 m fluture (min)1.361.321.341.301.321.281.301.261.281.241.261.221.241.201.221.181.201.161.181.14
  8.200 m fluture (min)3.243.183.203.143.163.103.123.063.083.023.042.583.002.542.562.502.522.462.482.42
  9.200 m mixt (min)3.203.143.163.103.123.063.083.023.042.583.002.542.562.502.522.462.482.422.442.38
   +  JUDOA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr.crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Săritura în lungime de pe loc (cm)140170145175150180155185160190165195170200175205180210185215
  2.Tracțiuni din atârnat la bara fixă (nr. repetări) - primele 2 categorii81391410151116121713181419152016211722
  3.Tracțiuni din atârnat la bara fixă (nr. repetări) - următoarele 3 categorii495106117128139141015111612171318
  4.Tracțiuni din atârnat la bara fixă (nr. repetări) - ultimele 2 categorii132435465768798109111012
  B. PROBE SPECIFICE
  Nr.crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Noita 4Nota 5Nota 6Noita 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Uchi komi la două procedee de bază în 15 sec. (nr. repetări)4556677881010121214141616181820
  2.Meci cu durata de 2 min.Se apreciază corectitudinea și eficiența execuțiilor.
   +  KAIAC-CANOEA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr.crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Tracțiuni din atârnat la bara fixă (nr. repetări)1728394105116127138149151016
  2.Ridicări ale trunchiului din culcat dorsal la 90°, palmele la ceafă în 30” (nr. repetări)1013111412151316141715181619172018212224
  3.Extensii ale trunchiului din culcat facial pe lada de gimnastică, palmele la ceafă, trunchiul în afara lăzii în 30” (nr. repetări)611712813914101511161217131814191520
  B. PROBE SPECIFICE
  Nr.crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Kaiac simplu 200m (sec)6156605559545853575256515550544953485247
  2.Kaiac simplu 500m (min)3.15-3.10-3,05-3.00-2.55-2.50-2.45-2.40-2.35-2.30-
  3.Kaiac simplu 1000m (min)-5.30-5.25-5.20-5.15-5.10-5.05-5.00-4.55-4.50-4.45
  4.Canoe simplu 200m (sec)7360725871577056695568546753665265516450
  5.Canoe simplu 500m (min)3.35-3.30-3.25-3.20-3.15-3.10-3.05-3.00-2.55-2.50-
  6.Canoe simplu 1000m (min)-6.05-6.00-5.55-5.50-5.45-5.40-5.35-5.25-5.20-5.15
  Condiție de înscriere: Probă de înot pe distanța de 50m, fără cronometrare, procedeu la alegere (probă eliminatorie)
   +  KARATEA. PROBE ȘI NORME PENTRU EVALUAREA CALITĂȚILOR MOTRICE
  Nr.crt.Probe și normeValoarea notelor acordate
  Nota 1Nota 2Nota 3Nota 4Nota 5Nota 6Nota 7Nota 8Nota 9Nota 10
  FBFBFBFBFBFBFBFBFBFB
  1.Flotări (nr. execuții)2025212622272328242925302631273228332934
  2.Din culcat dorsal, ridicarea simultană la 45° a trunchiului și a membrelor inferioare „echer” (nr. repetări)1420162218242026222824302631273228332934
  3.Sărituri cu genunchii la piept (nr. repetări)3242344436463848405042524454465648585060
  B. PROBE SPECIFICE1. KI-HON: - tehnici de brațe, 6 combinații;