HOTĂRÂRE nr. 314 din 15 martie 2001privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor de dialog social în cadrul unor ministere şi al prefecturilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 22 martie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În cadrul ministerelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi al Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, precum şi în cadrul prefecturilor se vor înfiinţa şi vor funcţiona comisii de dialog social între administraţia publică, patronat şi sindicate.  +  Articolul 2Din comisiile de dialog social fac parte:A. La nivelul ministerelor: a) reprezentanţi ai ministerelor şi ai Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, numiţi prin ordin al ministrului; b) reprezentanţi ai patronatului, numiţi de confederatiile patronale reprezentative la nivel naţional; c) reprezentanţi ai sindicatelor, numiţi de confederatiile sindicale reprezentative la nivel naţional.B. La nivel teritorial: a) reprezentanţi ai prefecturilor, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi ai Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, numiţi prin ordin de către prefect; b) reprezentanţi ai patronatului, numiţi de confederatiile patronale reprezentative la nivel naţional; c) reprezentanţi ai sindicatelor, numiţi de confederatiile sindicale reprezentative la nivel naţional.C. Ministerele care coordonează o diversitate de activităţi îşi pot constitui, după caz, subcomisii de dialog social.  +  Articolul 3 (1) Organizarea, funcţionarea şi conducerea comisiilor de dialog social se asigura astfel: a) la nivelul fiecărui minister şi al Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, de către un secretar de stat sau, în situaţii speciale - cu acordul partenerilor de dialog social -, de către un alt reprezentant al ministerului, împuternicit prin ordin al ministrului; b) la nivel teritorial, de către subprefect. (2) Secretariatul comisiilor de dialog social se asigura de instituţia în cadrul căreia acestea funcţionează, respectiv ministerul, Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului sau prefectura, după caz.  +  Articolul 4Activitatea comisiilor de dialog social are caracter consultativ şi vizează, în special, următoarele: a) asigurarea unor relaţii cu partenerii sociali - administraţie, patronat, sindicate -, care să permită o informare permanenta asupra nevoilor acestora şi sa faciliteze rezolvarea revendicarilor şi a problemelor ridicate care sunt de domeniul de activitate al ministerului respectiv sau al prefecturilor; b) consultarea partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de alta natura, cu caracter economico-social, din domeniul de activitate al ministerului respectiv; c) consultarea partenerilor sociali cu privire la măsurile ce se întreprind pe linia restructurării regiilor autonome de sub autoritatea ministerelor, a consiliilor judeţene şi, respectiv, a consiliilor locale, precum şi a societăţilor comerciale din sectorul respectiv de activitate, în corelare cu măsurile de reconversie a forţei de muncă; d) alte probleme din sfera de activitate a ministerului respectiv sau din judeţe, asupra cărora partenerii sociali convin sa discute.  +  Articolul 5Coordonarea metodologică a comisiilor de dialog social se asigura de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.  +  Articolul 6 (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în cadrul ministerelor, al Autorităţii pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, precum şi în cadrul prefecturilor vor fi constituite comisiile de dialog social. (2) Secretariatul comisiilor de dialog social va transmite Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale componenta comisiilor de dialog social în termen de 10 zile de la constituirea acestora. (3) În termen de 15 zile de la constituirea lor comisiile de dialog social vor adopta propriul regulament de organizare şi funcţionare. (4) În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale poate emite norme cu caracter de recomandare.  +  Articolul 7Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 89/1997 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor consultative de dialog social în cadrul unor ministere şi al prefecturilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 4 aprilie 1997.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Marian SarbuMinistruladministraţiei publice,Octav Cozmanca  +  Anexa 1 LISTAcuprinzând ministerele în cadrul cărora se vor organiza comisii de dialog social1. Ministerul Afacerilor Externe2. Ministerul Integrării Europene3. Ministerul Finanţelor Publice4. Ministerul Justiţiei5. Ministerul Apărării Naţionale6. Ministerul Dezvoltării şi Prognozei7. Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale8. Ministerul Industriei şi Resurselor9. Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor10. Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului11. Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei12. Ministerul Turismului13. Ministerul pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii şi Cooperatie14. Ministerul Educaţiei şi Cercetării15. Ministerul Culturii şi Cultelor16. Ministerul Sănătăţii şi Familiei17. Ministerul Tineretului şi Sportului18. Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei19. Ministerul Administraţiei Publice20. Ministerul de Interne-----