ORDIN nr. 6.072 din 31 august 2023privind aprobarea unor măsuri tranzitorii aplicabile la nivelul sistemului național de învățământ preuniversitar și superior
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 793 din 1 septembrie 2023  Având în vedere prevederile art. 248 alin. (2) din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, precum și prevederile art. 260 alin. (2) din Legea învățământului superior nr. 199/2023,în temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.(2) Se aprobă calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii învățământului superior nr. 199/2023, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin. (3) Până la elaborarea metodologiilor, regulamentelor și a altor acte normative necesare pentru punerea în aplicare a Legii nr. 198/2023 se aplică dispozițiile privind organizarea, funcționarea sistemului de învățământ preuniversitar și desfășurarea procesului de învățământ aflate sau intrate în vigoare la data de 1 septembrie 2023.(4) Până la elaborarea metodologiilor, regulamentelor și a altor acte normative necesare pentru punerea în aplicare a Legii nr. 199/2023 se aplică dispozițiile privind organizarea, funcționarea sistemului de învățământ superior și desfășurarea procesului de învățământ aflate sau intrate în vigoare la data de 1 septembrie 2023. (5) În situații justificate, pentru buna desfășurare a procesului de învățământ, ministrul educației emite instrucțiuni.  +  Articolul 2(1) Planurile-cadru și programele școlare pentru învățământul preuniversitar aplicabile la data emiterii prezentului ordin rămân valabile până la modificarea curriculumului național, în conformitate cu dispozițiile Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023, respectiv până la începutul anului școlar 2025-2026. Calendarul de intrare în vigoare a noului curriculum se stabilește prin ordin al ministrului educației. (2) Până la intrarea în vigoare a dispozițiilor art. 101 privind evaluarea națională și admiterea la liceu, din Legea nr. 198/2023, se aplică prevederile legale în vigoare la data de 1 septembrie 2023, iar calendarul de desfășurare a examenelor naționale, calendarul de desfășurare a admiterii în clasa a IX-a și graficul examenelor de certificare a competențelor profesionale se aprobă, anual, prin ordin al ministrului educației.  +  Articolul 3Până la intrarea în vigoare a dispozițiilor art. 102 privind examenul național de bacalaureat, din Legea nr. 198/2023, se aplică prevederile legale în vigoare la data de 1 septembrie 2023.  +  Articolul 4Până la intrarea în vigoare a dispozițiilor art. 174, art. 177 și art. 185 privind examenul național de licențiere în cariera didactică, concursul național de ocupare a posturilor didactice de predare și obținerea gradelor didactice II și I din Legea nr. 198/2023 se desfășoară cu respectarea prevederilor legale în vigoare la data de 1 septembrie 2023.  +  Articolul 5Până la intrarea în vigoare a prevederilor art. 86 privind curriculumul la decizia elevului din oferta școlii din Legea nr. 198/2023 se aplică prevederile legale în vigoare la data de 1 septembrie 2023.  +  Articolul 6Până la data de 8 septembrie 2023, la propunerea Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar, ministrul educației emite ordinul de aprobare a metodologiei-cadru de acordare a burselor de merit, burselor sociale, burselor tehnologice și burselor de excelență olimpică I și II, cu aplicabilitate începând din anul școlar 2023-2024.  +  Articolul 7Metodologia de reorganizare a claselor de învățământ tehnic și profesional, cu durata de 3 ani, reglementat de Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, care funcționează în cadrul școlilor profesionale și liceelor tehnologice, se emite până la data de 31 decembrie 2024.  +  Articolul 8(1) Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 261 din Legea nr. 199/2023, instituțiile de învățământ superior definitivează noile carte universitare, regulamentele și metodologiile de organizare și funcționare a acestora, pentru stabilirea noilor organe de conducere în conformitate cu dispozițiile acestei legi.(2) Procedurile desfășurate la nivelul instituțiilor de învățământ superior privind stabilirea modului de alegere a structurilor de conducere din cadrul acestora sunt valabile și după data intrării în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 9(1) Direcțiile generale, direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, inspectoratele școlare județene/al municipiului București, instituțiile de învățământ superior și unitățile de învățământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.(2) În cuprinsul prezentului ordin, începând cu data reorganizării instituțiilor subordonate Ministerului Educației, denumirea „inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București“ se va citi „direcția județeană de învățământ preuniversitar/Direcția Municipiului București de Învățământ Preuniversitar“.  +  Articolul 10Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educației,
  Ligia Deca
  București, 31 august 2023.Nr. 6.072.  +  Anexa nr. 1
  Calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023
  Nr. crt.Denumirea actului normativTermen final
  1.Hotărâre de Guvern privind standardele de calitate pentru unitățile de educație timpurie ori serviciile de educație timpurie complementare01.12.2023
  2.Hotărâre de Guvern privind transportul elevilor08.09.2023
  3.Hotărâre de Guvern privind aprobarea structurii organizatorice, precum și funcțiile și atribuțiile aparatului propriu al Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare04.10.2023
  4.Hotărâre de Guvern privind aprobarea structurii organizatorice, precum și funcțiile și atribuțiile aparatului propriu ale IȘE04.10.2023
  5.Hotărâre de Guvern privind aprobarea metodologiei-cadru privind acordarea serviciilor educaționale și de asistență oferite beneficiarilor primari cu cerințe educaționale speciale, de stabilire a nivelului de sprijin necesar, precum și de implementare a planului individualizat de servicii01.11.2023
  6.Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului Național Integrat de Reducere a Abandonului Școlar01.11.2023
  7.Hotărâre de Guvern privind aprobarea structurii organizatorice și regulamentul de funcționare ale ARACIIP și ale birourilor județene/biroului municipiului București ale/al ARACIIP01.11.2023
  8.Hotărârea de Guvern de instituire a PNMS01.11.2023
  9.Hotărâre de Guvern privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev, inclusiv factorul de multiplicare pentru UIP sub 300 de studenți01.12.2023
  10.Hotărâre de Guvern privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Integrat de Management al Școlarității01.12.2023
  11.Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Centrului Național de Învățământ Tehnologic și Tehnologic Dual01.12.2023
  12.Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Federației Sportului Școlar și Universitar 01.12.2023
  13.Hotărâre de Guvern privind structura organizatorică și regulamentul de funcționare ale Centrului Național pentru Educație Incluzivă01.12.2023
  14.Hotărâre de Guvern privind aprobarea Metodologiei pentru oferirea de facilități angajatorilor care înființează unități de învățământ preuniversitar pentru a oferi servicii de educație timpurie, destinate cu precădere copiilor propriilor angajați01.12.2023
  15.Hotărâre de Guvern privind stabilirea atribuțiilor, structurii, organizării și funcționarea Centrelor de formare continuă în limbile minorităților naționale01.12.2023
  16.Hotărâre de Guvern privind tarifele percepute de ARACIIP17.12.2023
  17.Hotărâre de Guvern privind aprobarea Planului național pentru siguranța în învățământul preuniversitar01.01.2024
  18.Hotărâre de Guvern privind tipurile de informații conținute și formatul actelor de studii01.01.2024
  19.Hotărâre de Guvern privind aprobarea Planului național de combatere a violenței școlare01.02.2024
  20.Hotărâre de Guvern privind Strategia națională pentru susținerea părinților01.02.2024
  21.Hotărâre de Guvern privind aprobarea metodologiei-cadru de evaluare instituțională în vederea autorizării privind funcționarea provizorie, acreditării și evaluării periodice a unităților de învățământ din învățământul preuniversitar01.12.2023
  22.Hotărâre de Guvern privind aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și desfășurarea olimpiadelor, a competițiilor școlare, extrașcolare și extracurriculare, a taberelor de profil, a simpozioanelor și a altor activități specifice, cuantumul stimulentelor financiare acordate profesorilor care i-au pregătit și unităților școlare de proveniență a premianților01.04.2024
  23.Hotărâre de Guvern privind aprobarea procedurii de acordare a voucherelor educaționale pentru servicii de sprijin, intervenții psihopedagogice și materiale de suport01.04.2024
  24.Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului național „Vouchere culturale pentru elevi“01.04.2024
  25.Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului național de formare a cadrelor didactice în vederea creșterii nivelului de alfabetizare funcțională a elevilor01.04.2024
  26.Hotărâre de Guvern privind aprobarea standardelor de calitate pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar01.12.2023
  27.Hotărâre de Guvern privind aprobarea stimulentelor financiare pentru cadrele didactice încadrate în unitățile de învățământ din zonele de investiții prioritare în educație01.04.2024
  28.Hotărâre de Guvern privind condițiile financiare aplicabile și forma de angajare a persoanelor selectate pentru a activa în unități de învățământ din străinătate pentru predarea limbii române01.04.2024
  29.Hotărâre de Guvern privind condițiile de finanțare a beneficiarilor de burse pentru românii de pretutindeni01.04.2024
  30.Hotărâre de Guvern privind înființarea, organizarea și funcționarea Unității Executive pentru Suport, Mentenanță și Asistență Tehnică pentru Digitalizare01.04.2024
  31.Hotărâre de Guvern privind Registrul național al calificărilor01.04.2024
  32.Hotărâre de Guvern privind aprobarea metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă01.04.2024
  33.Hotărâre de Guvern privind aprobarea normelor metodologice de elaborare a statutului și rutei de profesionalizare a personalului care lucrează în domeniul educației pe tot parcursul vieții01.04.2024
  34.Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului național „O carte pentru fiecare“01.04.2024
  35.Hotărâre de Guvern privind aprobarea setului de standarde de calitate pentru programele de formare inițială și setul de standarde profesionale pentru funcțiile didactice01.04.2024
  36.Hotărâre de Guvern privind desfășurarea practicii pedagogice01.04.2024
  37.Hotărâre de Guvern privind finanțarea investițiilor specifice în agricultură și silvicultură desfășurate în cadrul liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol și silvic01.04.2024
  38.Hotărâre de Guvern privind stabilirea condițiilor de școlarizare a elevilor străini, inclusiv condițiile de finanțare01.04.2024
  39.Hotărâre de Guvern privind standardul informatic minim pentru dezvoltarea platformelor strategice educaționale01.04.2024
  40.Hotărâre de Guvern privind aprobarea Strategiei naționale pentru digitalizarea educației și dezvoltarea competențelor digitale în rândul comunității educaționale01.09.2024
  41.Hotărâre de Guvern privind stabilirea taxelor pentru elevii care se prezintă la examenul național de bacalaureat după cele 3 susțineri gratuite01.08.2025
  42.Hotărâre de Guvern privind aprobarea metodologiei de funcționare, utilizare și aprobare a formatului Cardului național de elev01.08.2025
  43.Ordin privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de educație timpurie 31.12.2023
  44.Ordin al ministrului educației privind aprobarea Metodologiei de organizare a Programului național „Școala altfel“29.09.2023
  45.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație al unității de învățământ preuniversitar04.09.2023
  46.Ordin al ministrului educației privind aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor elevilor04.09.2023
  47.Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al unităților de educație extrașcolară04.09.2023
  48.Ordin al ministrului educației privind organizarea și funcționarea învățământului liceal cu frecvență seral și cu frecvență redusă 01.04.2024
  49.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru depășirea formațiunilor de antepreșcolari, preșcolari sau de elevi cu cel mult 2 beneficiari15.09.2023
  50.Ordin al ministrului educației pentru aprobarea metodologiei privind organizarea claselor în regim simultan15.11.2023
  51.Ordin al ministrului educației privind aprobarea procedurii de distribuție aleatorie15.11.2023
  52.Ordin al ministrului educației pentru aprobarea Procedurii privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor și personalului școlii, precum și al altor situații corelate, în mediul școlar, și al suspiciunii de violență asupra copiilor în afara mediului școlar18.09.2023
  53.Ordin al ministrului educației privind aprobarea profilului de formare al absolventului30.09.2023
  54.Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a CNFÎP01.10.2023
  55.Ordin al ministrului educației privind aprobarea structurii, organizării și funcționării Unității pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar01.10.2023
  56.Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Centrului Național pentru Formare și Dezvoltarea în Cariera Didactică17.10.2023
  57.Ordin al ministrului educației privind aprobarea componenței Consiliului ARACIIP01.11.2023
  58.Ordin al ministrului educației privind aprobarea criteriilor pentru includerea unităților de învățământ în PNMS și pentru aprobarea listei acestora15.11.2023
  59.Ordin al ministrului educației privind aprobarea indicatorilor de eficiență și impact ai PNMS15.11.2023
  60.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a concursului privind ocuparea funcției de director al BJ-ARACIIP01.11.2023
  61.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de președinte al ARACIIP01.11.2023
  62.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru asigurarea accesului copiilor din spectrul autist la educație de calitate și servicii de asistență specifice01.11.2023
  63.Ordin al ministrului educației privind aprobarea modelului Registrului declarațiilor de interese și procedura de declarare a intereselor01.11.2023
  64.Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a DJIP/DMBIP01.11.2023
  65.Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a centrelor pentru carieră didactică01.11.2023
  66.Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Inspecție Școlară01.11.2023
  67.Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru funcționarea consiliului de administrație și consiliului consultativ al DJIP/DMBIP01.11.2023
  68.Ordin al ministrului educației privind aprobarea Standardelor pentru realizarea camerelor resursă pentru suport educațional și psihopedagogic01.11.2023
  69.Ordin al ministrului educației privind aprobarea structurii organizatorice a DJIP/DMBIP01.11.2023
  70.Ordin al ministrului educației privind înființarea BJ-ARACIIP01.11.2023
  71.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru reducerea normei didactice cadrelor didactice care coordonează implementarea proiectelor europene la nivel de unitate de învățământ15.11.2023
  72.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru înființarea unităților de învățământ unice la nivelul unității administrativ-teritoriale pentru limbă de predare15.11.2023
  73.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru pentru reîncadrarea în funcția de personal didactic a personalului didactic pensionat15.11.2023
  74.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din învățământul preuniversitar de stat cu personal încadrat în regim de plata cu ora, cu personal didactic de predare asociat sau pensionat15.11.2023
  75.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru reorganizarea unităților de învățământ15.11.2023
  76.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru angajarea de personal în situații justificate de lipsa de personal titular15.11.2023
  77.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru detașarea în interesul învățământului15.11.2023
  78.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea normei didactice în învățământul special, a consilierului școlar și profesorului logoped01.12.2023
  79.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea învățământului obligatoriu la forma de învățământ cu frecvență redusă 14.04.2024
  80.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare a concursului național unic pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate15.11.2023
  81.Ordin al ministrului educației privind aprobarea procedurii de constituire a posturilor didactice la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar15.11.2023
  82.Ordin al ministrului educației privind aprobarea listei bolilor profesionale dobândite ca urmare a desfășurării activităților didactice01.12.2023
  83.Ordin al ministrului educației privind aprobarea listei platformelor educaționale digitale și a metodologiilor privind gestionarea bazelor de date aferente01.12.2023
  84.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de evaluare a rezultatelor învățării programelor de formare continuă și procedura-cadru de finanțare01.12.2023
  85.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru înființarea consorțiilor școlare01.12.2023
  86.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea modului de îndeplinire a obligațiilor asumate de părțile implicate în fiecare consorțiu de învățământ dual01.12.2023
  87.Ordin al ministrului educației privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreșcolar/preșcolar/elev01.12.2023
  88.Ordin al ministrului educației privind aprobarea normelor metodologice de finanțare a învățământului preuniversitar01.12.2023
  89.Ordin al ministrului educației privind aprobarea Planului anual de cercetare - Institutul de Științe ale Educației01.12.2023
  90.Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a CJRAE/CMBRAE01.12.2023
  91.Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei Naționale pentru Desegregare Școlară01.12.2023
  92.Ordin al ministrului educației privind aprobarea tarifelor pentru plata colaboratorilor CNCE și IȘE01.12.2023
  93.Ordin al ministrului educației privind organizarea și funcționarea programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (este și în LIS)01.12.2023
  94.Ordin al ministrului educației privind stabilirea unităților de învățământ aflate în zone defavorizate sau izolate pentru acordarea primei de instalare01.12.2023
  95.Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al președintelui Institutului Național de Statistică privind modificarea Ordinului nr. 1.832/856/2011 privind aprobarea Clasificării ocupațiilor din România - nivel de ocupație (șase caractere), cu modificările și completările ulterioare01.12.2023
  96.Ordin al ministrului educației privind aprobarea contractului educațional-tip, inclusiv măsurile și sancțiunile aplicabile31.12.2023
  97.Ordin al ministrului educației privind conținutul contractului educațional încheiat în unitățile de învățământ preuniversitar din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională31.12.2023
  98.Ordin privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar31.12.2023
  99.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind organizarea programului educațional „A doua șansă“01.04.2024
  100.Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de finanțare a proiectelor de educație extrașcolară organizate la nivel național și internațional01.01.2024
  101.Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului pentru întocmirea calendarelor de proiecte de educație extrașcolară01.01.2024
  102.Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului privind organizarea activităților componente ale Planului național pentru siguranța în învățământul preuniversitar01.01.2024
  103.Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului-cadru de organizare a învățământului preuniversitar pedagogic01.01.2024
  104.Ordin al ministrului educației privind aprobarea unui program de reconversie profesională pentru ocupația de educator pentru educație timpurie01.01.2024
  105.Ordin al ministrului educației privind omologarea mijloacelor de învățământ01.01.2024
  106.Ordin al ministrului educației privind regimul actelor de studii emise de unitățile și de instituțiile de învățământ01.01.2024
  107.Ordin al ministrului educației privind aprobarea contractului de management educațional și a contractului de management administrativ-financiar01.02.2024
  108.Ordin al ministrului educației privind aprobarea, înființarea, organizarea, funcționarea, planul de migrare și interconectare, precum și calendarul operaționalizării catalogului electronic01.02.2024
  109.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind constituirea, organizarea concursului de selecție și funcționarea corpului managerilor educaționali01.02.2024
  110.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de prevenire și gestionare a suspiciunilor de rele tratamente aplicate minorilor01.02.2024
  111.Ordin al ministrului educației privind aprobarea Metodologiei de înscriere a copiilor antepreșcolari și preșcolari în unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar și în serviciile de educație timpurie complementare01.02.2024
  112.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare și funcționare a Comisiei pentru Tranziția către Învățământul Dual01.02.2024
  113.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a concursului național de recrutare pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct din unitățile de învățământ01.02.2024
  114.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de constituire a comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de director și director adjunct al unității de învățământ preuniversitar01.02.2024
  115.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director general/director general adjunct al DJIP/DMBIP01.02.2024
  116.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de evaluare anuală a directorilor generali/directorilor generali adjuncți01.02.2024
  117.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a concursului public pentru directorii unităților destinate activităților extrașcolare01.02.2024
  118.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a concursului în vederea ocupării funcțiilor de îndrumare și control din DJIP/DMBIP01.02.2024
  119.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a concursului național pentru ocuparea funcțiilor de conducere de director birou județean al ARACIIP, respectiv a funcțiilor de conducere de director din cadrul CCD01.02.2024
  120.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru înscrierea copiilor în învățământul primar01.02.2024
  121.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea grupelor de acomodare01.02.2024
  122.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea programului Școala după școală01.02.2024
  123.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea formatului portofoliului educațional și modalitatea de funcționare a acestuia01.02.2024
  124.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru predarea disciplinei Religie01.02.2024
  125.Ordin al ministrului educației privind aprobarea normelor specifice privind instalarea camerelor de supraveghere audio-video01.02.2024
  126.Ordin al ministrului educației privind aprobarea reperelor curriculare și calificărilor de formare inițială în specialitate a personalului didactic01.02.2024
  127.Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor profesionale care formează profilul profesional al managerului școlar01.02.2024
  128.Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor profesionale pentru funcțiile didactice01.02.2024
  129.Ordin al ministrului educației privind aprobarea planurilor-cadru pentru învățământul liceal29.02.2024
  130.Ordin al ministrului educației privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ și programelor școlare pentru învățământul liceal vocațional teologic29.02.2024
  131.Ordin al ministrului educației privind aprobarea calendarului proiectelor de educație extrașcolară01.03.2024
  132.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru consiliere vocațională, orientare școlară și profesională pe parcursul ciclului gimnazial01.03.2024
  133.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru înscrierea elevilor în clasa a V-a, la unitățile de învățământ care nu dețin clase de nivel primar01.03.2024
  134.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea învățământului postliceal01.03.2024
  135.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea programului Învățare remedială01.12.2023
  136.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind organizarea și monitorizarea școlarizării integrate a elevelor gravide și a elevilor părinți01.03.2024
  137.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind înființarea și autorizarea unităților de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot și de aplicație01.03.2024
  138.Ordin al ministrului educației privind aprobarea normelor metodologice pentru aprobarea alternativelor educaționale01.03.2024
  139.Ordin al ministrului educației privind aprobarea normelor metodologice pentru realizarea activităților propuse în cadrul programului Învățare remedială01.03.2024
  140.Ordin al ministrului educației privind organizarea nivelurilor de învățământ pentru alternativele educaționale01.03.2024
  141.Ordin al ministrului educației privind stabilirea criteriilor pentru admiterea în învățământul postliceal01.03.2024
  142.Ordin al ministrului educației pentru aplicarea dispozițiilor art. 35 din Legea nr. 198/2023 privind activitățile de tutorat din cadrul programelor de învățământ tehnologic dual01.04.2024
  143.Ordin al ministrului educației pentru aprobarea metodologiei privind autorizarea/acreditarea centrelor de evaluare a competențelor profesionale obținute în contexte de învățare nonformală și informală01.04.2024
  144.Ordin al ministrului educației pentru aprobarea metodologiei privind rezultatele învățării în domeniul formării continue a personalului didactic, de conducere, de îndrumare și control01.04.2024
  145.Ordin al ministrului educației pentru aprobarea metodologiei privind procedura și criteriile de selecție a profesioniștilor din alte domenii fundamentale ale dezvoltării copilului și adolescentului: sănătate, consiliere/evaluare/terapie psihologică și asistență socială01.04.2024
  146.Ordin al ministrului educației pentru aprobarea metodologiei privind profilul profesional al cadrului didactic01.04.2024
  147.Ordin al ministrului educației privind aprobarea activităților specifice de gestionare a activităților medicale la nivelul unităților de învățământ01.04.2024
  148.Ordin al ministrului educației privind aprobarea avizelor pentru exercitarea profesiei01.04.2024
  149.Ordin al ministrului educației privind aprobarea codului-cadru de etică profesională01.04.2024
  150.Ordin al ministrului educației privind aprobarea componenței Grupului Național pentru Asigurarea Calității în Educație și Formare Profesională01.04.2024
  151.Ordin al ministrului educației privind aprobarea condițiilor de desfășurare a stagiului atestat de pregătire teoretică și practică în educație specială01.04.2024
  152.Ordin al ministrului educației privind aprobarea condițiilor de ocupare a funcțiilor didactice specifice CCD, școlilor din spital și a funcției de profesor-mentor01.04.2024
  153.Ordin al ministrului educației privind aprobarea condițiilor de ocupare a funcției de tehnician01.04.2024
  154.Ordin al ministrului educației privind aprobarea criteriilor de evaluare a activității profesionale a personalului didactic de predare în baza rezultatelor evaluărilor sumative standardizate01.04.2024
  155.Ordin al ministrului educației privind aprobarea criteriilor pentru studiul disciplinelor de specialitate pe clase, grupe sau individual în cadrul învățământului de artă și sportiv01.04.2024
  156.Ordin al ministrului educației privind aprobarea degrevării totale sau parțiale pentru personalul didactic de conducere, de îndrumare și control01.04.2024
  157.Ordin al ministrului educației privind aprobarea listei de filiere/profiluri/specializări/calificări pentru care absolvenții învățământului liceal pot susține un examen de certificare a calificării01.04.2024
  158.Ordin al ministrului educației privind aprobarea listei liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol01.04.2024
  159.Ordin al ministrului educației privind aprobarea listei liceelor tehnologice cu profil preponderent silvic01.04.2024
  160.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de prevenire a segregării școlare și intervenție în situații de segregare școlară01.04.2024
  161.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de echivalare a activității de instruire practică desfășurată la operatorul economic01.04.2024
  162.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare, desfășurare și stabilire a calendarului pentru examenul de certificare de nivel 3 și 401.04.2024
  163.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de acordare a stimulentelor financiare sau de altă natură, finanțate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, pentru elevii care participă la acțiuni de voluntariat01.04.2024
  164.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de promovare a 2 ani de studii într-un an școlar01.04.2024
  165.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de evaluarea instituțională în vederea autorizării privind funcționarea provizorie, a acreditării și evaluării periodice a unităților de învățământ special01.12.2023
  166.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de evaluare instituțională în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a furnizorilor de educație timpurie antepreșcolară, a alternativelor educaționale și a unităților de învățământ special01.04.2024
  167.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de acordare a statutului de școală verde01.04.2024
  168.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a activităților din cadrul practicii pedagogice, coordonate de instituțiile de învățământ superior01.04.2024
  169.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de evaluare a activității personalului didactic de predare și didactic auxiliar01.04.2024
  170.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de evaluare anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și a inspectorilor școlari din cadrul DJIP/DMBIP01.04.2024
  171.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de evaluare anuală a activității inspectorilor școlari din birourile județene/biroul municipiului București ale/al ARACIIP01.04.2024
  172.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de personalul de conducere al DJIP/DMBIP01.04.2024
  173.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de evaluare a directorului biroului județean al ARACIIP01.04.2024
  174.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacantate pe parcursul anului școlar01.04.2024
  175.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a probei de evaluare a competențelor pedagogice și în didactica specialității01.04.2024
  176.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare și funcționare a școlarizării la domiciliu01.04.2024
  177.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a concursului „Școala Europeană“01.04.2024
  178.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru asigurarea condițiilor de egalizare de șanse, în funcție de tipul de tulburare/afecțiune/dizabilitate01.04.2024
  179.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru prelungirea școlarizării elevilor cu CES01.04.2024
  180.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru finalizarea absolvirii nivelului de învățământ corespunzător în cazul specializărilor unice la nivel național la data retragerii acreditării/autorizației de funcționare01.04.2024
  181.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru criteriile de încadrare a unei unități de învățământ liceal într-una dintre cele trei filiere, teoretică, vocațională sau tehnologică01.04.2024
  182.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru colaborarea între unitățile de învățământ care desfășoară învățământ de artă și învățământ sportiv și unitățile de educație extrașcolară cu activități de profil01.04.2024
  183.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru modul de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale01.04.2024
  184.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru stabilirea listei probelor, conținutului programelor, calendarului, procedurii, precum și modului de organizare și desfășurare a evaluării naționale și a examenului național de bacalaureat pentru elevii din afara granițelor țării01.04.2024
  185.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru înscrierea în registrul special al unităților de învățământ de tip școală românească în afara granițelor țării01.04.2024
  186.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru înscrierea elevilor în unități de învățământ după școlarizarea în alte sisteme de învățământ01.04.2024
  187.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea programelor de limbă, cultură și civilizație românească ca parte a învățământului antepreșcolar, preșcolar, primar, gimnazial și liceal01.04.2024
  188.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru realizarea raportului descriptiv de evaluare referitor la dezvoltarea fizică și la formarea competențelor cognitive și socioemoționale ale copilului01.04.2024
  189.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru susținerea evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a01.04.2024
  190.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru autorizarea privind funcționarea provizorie, acreditarea și evaluarea periodică a unităților de educație extrașcolară01.12.2023
  191.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru utilizarea și asigurarea manualelor școlare alternative și altor auxiliare didactice01.04.2024
  192.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru înființarea de clase constituite pe bază de contracte de parteneriat între unități de învățământ de stat și particulare acreditate, între unități de învățământ și operatori economici, precum și între instituții din țară și străinătate, pe baza unor acorduri interguvernamentale sau interinstituționale01.04.2024
  193.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru cartografierea și identificarea zonelor de investiții prioritare în educație01.04.2024
  194.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru transferul formațiunilor de studiu constituite la nivelul spitalelor care funcționează în cadrul unităților de învățământ preuniversitar speciale01.04.2024
  195.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru consilierea administrativă pe perioada școlarizării în spital01.04.2024
  196.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind asigurarea suportului necesar pentru elevii cu tulburări specifice de învățare, precum și a protocolului național de evaluare complexă01.04.2024
  197.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind organizarea și funcționarea echipelor multidisciplinare01.04.2024
  198.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind desfășurarea activităților în sistem online sau hibrid în unitățile de învățământ01.04.2024
  199.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind acordarea burselor pentru românii de pretutindeni01.04.2024
  200.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind condițiile de școlarizare a bursierilor români de pretutindeni01.04.2024
  201.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind organizarea și funcționarea centrelor județene de excelență/Centrului Municipiului București pentru Excelență01.04.2024
  202.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind evaluarea instituțională în vederea autorizării privind funcționarea provizorie, a acreditării și evaluării periodice a furnizorilor de educație timpurie01.12.2023
  203.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind autorizarea de funcționare provizorie, acreditarea și evaluarea periodică a alternativelor educaționale01.12.2023
  204.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind avizarea organizațiilor furnizoare de educație care școlarizează în baza unui curriculum al altui stat01.04.2024
  205.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind verificarea aplicării componentelor de etică și integritate01.04.2024
  206.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind organizarea, funcționarea și rolurile consiliilor de coordonare a zonelor de investiții prioritare în educație01.04.2024
  207.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind înregistrarea și monitorizarea portofoliilor profesionale și a programelor de formare profesională ale cadrelor didactice01.04.2024
  208.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei prin care se stabilește tipul programelor pentru dezvoltare în cariera didactică, asigurarea calității programelor și sistemul de acumulare a creditelor01.04.2024
  209.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei privind înființarea, organizarea și funcționarea școlilor din spital01.04.2024
  210.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei referitoare la efectuarea concediului de odihnă anual de către cadrele didactice01.04.2024
  211.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei și standardelor naționale de evaluare 01.01.2024
  212.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei și criteriilor de repartizare a elevilor/studenților în unitățile de aplicație pentru desfășurarea pregătirii practice01.04.2024
  213.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei și criteriilor de selecție a membrilor Corpului de mentorat și licențiere în cariera didactică01.04.2024
  214.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei și criteriilor de obținere a titlului de profesor emerit01.04.2024
  215.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei și a condițiilor de participare a cadrelor didactice la organizarea și funcționarea cluburilor și cercurilor ȘTIAM 01.04.2024
  216.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei și criteriilor de acordare a gradației de merit01.04.2024
  217.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru privind acordarea serviciilor educaționale și de asistență oferite beneficiarilor primari cu cerințe educaționale speciale, de stabilire a nivelului de sprijin necesar, precum și de implementare a planului individualizat de servicii01.04.2024
  218.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru pentru acordarea premiului pentru activitate suplimentară (2%)01.04.2024
  219.Ordin al ministrului educației privind aprobarea modelului „Planului educațional personalizat“, precum și procedura de monitorizare a acestuia01.04.2024
  220.Ordin al ministrului educației privind aprobarea modului de utilizare a veniturilor proprii, obținute prin valorificarea produselor realizate din loturile didactice, pepiniere, răchitării, păstrăvării, păduri didactice, fonduri cinegetice didactice01.04.2024
  221.Ordin al ministrului educației privind aprobarea normelor metodologice pentru înmatricularea persoanelor care nu dețin un cod numeric personal01.04.2024
  222.Ordin al ministrului educației privind aprobarea normelor metodologice pentru asigurarea resurselor umane, curriculare, informaționale, materiale și financiare pentru susținerea elevilor capabili de performanțe înalte01.04.2024
  223.Ordin al ministrului educației privind aprobarea planului național de formare continuă a resurselor umane din învățământul preuniversitar01.04.2024
  224.Ordin al ministrului educației privind aprobarea planurilor-cadru de învățământ pentru învățământul liceal militar01.04.2024
  225.Ordin al ministrului educației privind aprobarea procedurii de acces și participare pe piața forței de muncă și/sau în învățământul superior a beneficiarilor primari cu CES01.04.2024
  226.Ordin al ministrului educației privind aprobarea procedurii de emitere a acordului ARACIIP privind reprofilarea și înființarea de noi cercuri, discipline sau ramuri sportive în cadrul palatelor, cluburilor copiilor, cluburilor sportive școlare01.04.2024
  227.Ordin al ministrului educației privind aprobarea procedurii de înscriere în clasa a IX-a fără susținerea evaluării naționale sau a concursului de admitere la liceu01.03.2024
  228.Ordin al ministrului educației privind aprobarea procedurilor de elaborare a avizelor de schimbare a destinației bazei materiale și a terenului unităților de învățământ preuniversitar01.04.2024
  229.Ordin al ministrului educației privind aprobarea programelor școlare, programelor de asistență psihopedagogică, a manualelor și metodologiilor didactice alternative, precum și metodelor de evaluare adaptate tipului și nivelului de severitate a dizabilității01.04.2024
  230.Ordin al ministrului educației privind aprobarea programelor școlare pentru disciplinele de specialitate militară01.04.2024
  231.Ordin al ministrului educației privind aprobarea Programului național de stimulare a excelenței didactice01.04.2024
  232.Ordin al ministrului educației privind aprobarea recunoașterii rezultatelor învățării obținute de elevii care participă la mobilități în proiectele finanțate prin programele UE în domeniul educației01.04.2024
  233.Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a educației incluzive01.04.2024
  234.Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Național al Elevilor01.02.2024
  235.Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului Național pentru Excelență01.04.2024
  236.Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de inspecție școlară generală, tematică și inspecția de specialitate a unităților de învățământ preuniversitar01.04.2024
  237.Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului de experți externi pentru monitorizare și control01.04.2024
  238.Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului consultativ pentru învățământ preuniversitar01.04.2024
  239.Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea învățământului de artă și învățământului sportiv integrat01.04.2024
  240.Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea distincțiilor și premiilor01.04.2024
  241.Ordin al ministrului educației privind aprobarea Regulamentului pentru funcționarea bibliotecilor școlare, inclusiv cele virtuale01.04.2024
  242.Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor de pregătire profesională01.04.2024
  243.Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor ocupaționale pentru ocupațiile specifice sistemului de învățământ preuniversitar01.04.2024
  244.Ordin al ministrului educației privind aprobarea Standardelor privind asigurarea bazei materiale necesare pentru integrarea copiilor cu CES în unitățile de învățământ preuniversitar01.04.2024
  245.Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor specifice de calitate privind educația specială01.12.2023
  246.Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor specifice de calitate privind educația timpurie, educația extrașcolară, alternativele educaționale și serviciile complementare01.12.2023
  247.Ordin al ministrului educației privind aprobarea Statutului elevului01.02.2024
  248.Ordin al ministrului educației privind constituirea comisiei de expertiza capacității de muncă în domeniul educației pentru aprobarea situațiilor de inaptitudine profesională de natură psihocomportamentală01.04.2024
  249.Ordin al ministrului educației privind operaționalizarea mecanismului de monitorizare a nivelului de maturitate digitală pentru învățământul preuniversitar01.04.2024
  250.Ordin al ministrului educației privind organizarea și funcționarea învățământului liceal vocațional teologic01.04.2024
  251.Ordin al ministrului educației privind organizarea și funcționarea Corpului Național al Profesorilor pentru „Școala din spital“01.04.2024
  252.Ordin al ministrului educației privind organizarea, funcționarea și accesul în filiera tehnologică, durata și conținutul programelor de pregătire profesională, contractul-cadru de parteneriat, contractul individual de pregătire practică, precum și modul de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării01.04.2024
  253.Ordin al ministrului educației privind organizarea, funcționarea și accesul în învățământul liceal tehnologic dual, precum și modul de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării01.04.2024
  254.Ordin al ministrului educației privind recunoașterea și echivalarea rezultatelor învățării obținute de cadrele didactice care participă la mobilități în proiectele finanțate prin programele UE în domeniul educației01.04.2024
  255.Ordin al ministrului educației privind reperele de adaptare curriculară în funcție de nivelul de sprijin01.04.2024
  256.Ordin al ministrului educației privind stabilirea cadrului general de organizare și funcționare a structurilor parteneriale consultative pentru învățământul liceal tehnologic01.04.2024
  257.Ordin al ministrului educației privind stabilirea condițiilor de studii, vechime și competențe pentru funcția didactică auxiliară de informatician sau analist programator01.04.2024
  258.Ordin al ministrului educației privind stabilirea condițiilor de emitere a documentelor școlare01.04.2024
  259.Ordin al ministrului educației privind stabilirea procedurii de acordare a avizului ARACIIP pentru înființarea de specializări în cadrul profilurilor autorizate01.04.2024
  260.Ordin al ministrului educației privind unitățile de învățământ preuniversitar înființate în structura sau în subordinea instituțiilor de învățământ superior și unitățile de educație extrașcolară din sistemul național de învățământ01.04.2024
  261.Ordin comun al ministrului educației, al ministrului sănătății și al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse privind aprobarea metodologiei privind organizarea și funcționarea serviciilor de intervenție timpurie01.04.2024
  262.Ordin comun al ministrului educației și al ministrului justiției privind desfășurarea activităților de instruire școlară în penitenciare, centre educative și centrele de detenție01.04.2024
  263.Ordin comun al ministrului educației și al ministrului sănătății privind aprobarea metodologiei pentru asigurarea asistenței medicale în unitățile de învățământ preuniversitar, precum și examinarea periodică a stării de sănătate a beneficiarilor primari01.04.2024
  264.Ordin comun al ministrului educației și al ministrului apărării naționale privind conducerea, îndrumarea și controlul activităților specifice procesului educațional în cadrul unităților de învățământ liceal militar01.04.2024
  265.Ordin al ministrului educației privind normele de încadrare și de activitate ale mediatorului școlar01.04.2024
  266.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru obținerea calificărilor în cadrul CDEOȘ31.08.2024
  267.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru proiectarea și aprobarea CDEOȘ pentru filiera tehnologică31.08.2024
  268.Ordin al ministrului educației privind aprobarea programei școlare, manualele, materialele didactice și metodologiile specifice pentru disciplina „Istoria Evreilor. Holocaustul“31.08.2024
  269.Ordin al ministrului educației privind aprobarea programei școlare, manualele, materialele didactice și metodologiile specifice pentru disciplina „Istoria Comunismului din România“31.08.2024
  270.Ordin al ministrului educației privind aprobarea programelor școlare pentru disciplinele de specialitate31.08.2024
  271.Ordin al ministrului educației privind aprobarea programelor și manualelor disciplinei „Istoria și tradițiile minorității naționale“31.08.2024
  272.Ordin al ministrului educației privind aprobarea trunchiului comun pentru elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal, indiferent de filieră, profil și specializare/calificare profesională31.08.2024
  273.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a examenului de bacalaureat pentru elevii surzi și/sau hipoacuzici01.09.2024
  274.Ordin al ministrului educației privind aprobarea listei disciplinelor la examenul național de bacalaureat01.08.2025
  275.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea cursurilor de pregătire în vederea promovării examenului național de bacalaureat01.08.2025
  276.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare a examenului de bacalaureat01.08.2025
  277.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru echivalarea competențelor lingvistice și digitale31.08.2025
  278.Ordin al ministrului educației privind aprobarea calendarului desfășurării concursului de admitere01.08.2026
  279.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea evaluării naționale01.08.2026
  280.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare a examenului național de licențiere în cariera didactică01.08.2027
  281.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor pentru obținerea gradelor didactice01.08.2027
   +  Anexa nr. 2
  Calendarul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii învățământului superior nr. 199/2023
  Nr. crt.Denumirea actului normativTermen final
  1.Hotărâre de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice privind transportul studenților15.09.2023
  2.Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Codului-cadru de etică și deontologie universitară01.11.2023
  3.Hotărâre de Guvern privind aprobarea structurii organizatorice, atribuțiile specifice, numărul de posturi pentru Autoritatea Națională pentru Calificări01.11.2023
  4.Hotărâre de Guvern privind aprobarea metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor vacante din instituțiile de învățământ superior01.11.2023
  5.Hotărâre de Guvern pentru aprobarea metodologiei-cadru privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în cariera didactică01.11.2023
  6.Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Federației Sportului Școlar și Universitar01.12.2023
  7.Hotărâre de Guvern privind aprobarea structurii organizatorice și a regulamentului de funcționare ale CNRID01.12.2023
  8.Hotărâre de Guvern privind organizarea și funcționarea Institutului Limbii Române01.12.2023
  9.Hotărâre de Guvern pentru aprobarea tipurilor de conținut și formatul actelor de studii, precum și al suplimentului la diplomă01.01.2024
  10.Hotărâre de Guvern pentru aprobarea metodologiei privind elementele și procesele de evaluare externă și de auditare01.01.2024
  11.Hotărâre de Guvern privind aprobarea metodologiei de evaluare externă, standardele și indicatorii specifici pentru fiecare proces de evaluare externă a instituțiilor de învățământ superior01.01.2024
  12.Hotărâre de Guvern privind aprobarea tarifelor de autorizare, de acreditare și de menținere a acreditării pentru organizațiile furnizoare de educație/instituțiile de învățământ superior și pentru programe și domenii de studii01.01.2024
  13.Hotărâre de Guvern pentru aprobarea titlurilor și calificărilor universitare01.02.2024
  14.Hotărâre de Guvern pentru aprobarea burselor și stagiilor pentru școlarizarea studenților români de pretutindeni și a studenților străini01.02.2024
  15.Hotărâre de Guvern privind aprobarea formatului și conținutului cadrului național al calificărilor01.02.2024
  16.Hotărâre de Guvern pentru aprobarea cadrului strategic privind internaționalizarea sistemului de învățământ superior01.04.2024
  17.Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Programului Național pentru Internaționalizare Universitară „Study in Romania“01.04.2024
  18.Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Programului Național de Reducere a Abandonului Universitar01.04.2024
  19.Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Programului Național de Sprijinire a Învățării Științelor Exacte, a Ingineriei și Matematicii01.04.2024
  20.Hotărâre de Guvern pentru aprobarea metodologiei de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță,01.04.2024
  21.Hotărâre de Guvern privind aprobarea Registrului Național al Calificărilor01.04.2024
  22.Hotărâre de Guvern pentru aprobarea metodologiei privind corespondența nivelurilor de calificare și titlurile ocupațiilor din COR01.04.2024
  23.Hotărâre de Guvern pentru operaționalizarea Platformei Naționale de Raportare Unică în Învățământul Superior (PNRUIS)01.09.2024
  24.Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Registrului Unic Național Integrat al Diplomelor și Actelor de Studii (RUNIDAS)01.09.2024
  25.Hotărâre de Guvern privind aprobarea sistemului de indicatori pentru monitorizarea eficienței manageriale, a echității și a relevanței învățământului superior pentru piața muncii01.09.2024
  26.Ordin al ministrului educației privind constituirea CNFIS15.09.2023
  27.Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare CNFIS15.09.2023
  28.Ordin al ministrului educației privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor de la bugetul de stat și cuantumul minim al bursei sociale01.10.2023
  29.Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului-cadru privind studiile universitare de doctorat01.11.2023
  30.Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor minimale naționale pentru obținerea atestatului de abilitare01.11.2023
  31.Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor minimale naționale necesare și obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice de conferențiar și profesor din învățământul superior, a atestatului de abilitare, precum și a diplomei de doctor01.11.2023
  32.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru obținerea atestatului de abilitare01.11.2023
  33.Ordin al ministrului educației privind aprobarea setului de indicatori necesari pentru monitorizarea învățământului superior01.11.2023
  34.Ordin al ministrului educației privind aprobarea procedurii pentru virarea către Ministerul Educației a 5% din încasările în valută01.12.2023
  35.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de finanțare a instituțiilor de învățământ superior01.12.2023
  36.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru utilizarea sumelor din finanțare bază, într-un procent de maximum 10%, pentru cheltuieli de investiții01.12.2023
  37.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de alocare și utilizare a fondului pentru dezvoltare instituțională01.12.2023
  38.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare a procesului de admitere în învățământul superior01.01.2024
  39.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor01.01.2024
  40.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru privind admiterea la programele de studii universitare de masterat01.01.2024
  41.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru finanțarea învățământului superior dual01.01.2024
  42.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru organizarea învățământului superior dual (ciclul scurt, I, II și III, doctorat profesional)01.01.2024
  43.Ordin comun al ministrului educației și al ministrului de finanțare privind aprobarea metodologiei pentru scutirea plății impozitului pe venitul din salarii personalului desemnat de operatorul economic01.01.2024
  44.Ordin comun al ministrului educației, al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului finanțelor privind aprobarea condițiilor specifice pentru persoanele care sunt îndrumători de practică și tutori01.01.2024
  45.Ordin al ministrului educației privind stabilirea cuantumului minim al bursei de excelență olimpică I/internațională01.01.2024
  46.Ordin comun al ministrului educației și al ministrului afacerilor externe privind aprobarea metodologiei de acordare burse și stagii de specializare a românilor de pretutindeni01.01.2024
  47.Ordin comun al ministrului educației și al ministrului cercetării, inovării și digitalizării privind aprobarea standardelor minimale naționale necesare și obligatorii pentru conferirea gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare01.01.2024
  48.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de confirmare a deciziei agenției de evaluare a calității înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior01.01.2024
  49.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de recunoaștere automată a diplomelor și certificatelor obținute în instituții de învățământ superior din statele membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană01.02.2024
  50.Ordin al ministrului educației privind aprobarea listei instituțiilor de învățământ de prestigiu01.02.2024
  51.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru pentru organizarea de programe de studii integrate finalizate cu diplomă comună sau diplomă dublă sau multiplă01.02.2024
  52.Ordin al ministrului educației pentru aprobarea standardelor minime privind organizarea activităților de evaluare continuă și evaluare sumativă01.02.2024
  53.Ordin al ministrului educației pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind actele de studii și documentele universitare emise de instituțiile de învățământ superior01.02.2024
  54.Ordin al ministrului educației pentru aprobarea listei dublelor specializări01.02.2024
  55.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a programelor de studii postuniversitare de formare profesională a adulților01.02.2024
  56.Ordin al ministrului educației privind organizarea practicii pedagogice din cadrul programelor de studii universitare de masterat didactic01.02.2024
  57.Ordin al ministrului educației privind aprobarea Codului drepturilor și obligațiilor studentului01.02.2024
  58.Ordin comun al ministrului educației și al ministrului sănătății privind aprobarea metodologiei pentru acordarea asistenței medicale, stomatologice și psihologice gratuite studenților01.02.2024
  59.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de organizare și funcționare a centrelor de consiliere din instituțiile de învățământ superior01.02.2024
  60.Ordin al ministrului educației pentru aprobarea Nomenclatorului programelor de studii cu profil similar01.03.2024
  61.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei-cadru pentru recunoașterea și echivalarea, precum și recunoașterea studiilor sau a perioadelor de studii efectuate în țară sau în străinătate01.03.2024
  62.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru înscrierea și înregistrarea programelor de studii în Registrul Național al Calificărilor01.03.2024
  63.Ordin al ministrului educației privind aprobarea specializărilor pentru care se organizează licență didactică cu dublă specializare01.03.2024
  64.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru finanțarea cercetării științifice universitare01.03.2024
  65.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru alocare de resurse financiare consorțiilor sau instituțiilor de învățământ superior fuzionate01.03.2024
  66.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de acordare a creditelor transferabile în învățarea pe tot parcursul vieții01.03.2024
  67.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru restituirea contravalorii serviciilor de școlarizare cu finanțare de la bugetul de stat01.04.2024
  68.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru mobilitatea academică01.04.2024
  69.Ordin al ministrului educației privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor de la bugetul de stat pentru studenții înmatriculați la programele de licență didactică cu dublă specializare sau masterat didactic01.04.2024
  70.Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de alocare a codului matricol individual, precum și conținutul informațiilor care vor fi scrise în RMUR/RUNIDAS01.04.2024
  71.Ordin al ministrului educației privind aprobarea normelor pentru accesibilizarea învățământului superior pentru persoanele cu dizabilități01.04.2024
  72.Ordin comun al ministrului educației și al ministrului afacerilor externe privind aprobarea metodologiei de acordare a burselor pentru stagii de formare profesională a cadrelor didactice care predau limba română sau în limba română în unități de învățământ sau instituții de învățământ superior din străinătate01.04.2024
  73.Ordin al ministrului educației privind aprobarea condițiilor de școlarizare a românilor de pretutindeni și a cetățenilor străini01.04.2024
  74.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru închirierea bunurilor mobile și imobile din proprietatea privată a statului01.04.2024
  75.Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea comisiilor de etică universitară01.04.2024
  76.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru utilizarea microcertificărilor01.04.2024
  77.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru modelele de certificate utilizate, interoperabilitatea registrelor și fluiditatea schimbului de date01.04.2024
  78.Ordin comun al ministrului educației și al ministrului muncii și solidarității sociale privind aprobarea corespondenței dintre nivelurile CNC, actele de studii sau calificare eliberate, tipul de programe de educație și formare profesională prin care pot fi dobândite niveluri de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiilor de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare01.04.2024
  79.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru recunoașterea certificatelor dobândite, după caz, în sistem formal, nonformal și informal la furnizori de formare profesională autorizați/acreditați sau în centre de evaluare a competențelor autorizate/acreditate și/sau în cadrul altor entități cu rol echivalent din afara României01.04.2024
  80.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru identificarea, descrierea, evaluarea, validarea și certificarea rezultatelor învățării obținute în contexte nonformale și informale01.04.2024
  81.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru recunoașterea competențelor dobândite de tineri și adulți, în contexte nonformale și informale, în cadrul centrelor de evaluare01.04.2024
  82.Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, statului de funcții și condițiilor de încadrare ale personalului ANC01.04.2024
  83.Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a consiliului consultativ la nivelul ANC01.04.2024
  84.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei de elaborare și actualizare a calificărilor profesionale01.04.2024
  85.Ordin comun al ministrului educației și al ministrului muncii și solidarității sociale pentru aprobarea metodologiei privind elaborarea, validarea, aprobarea și gestionarea standardelor ocupaționale și de calificare01.04.2024
  86.Ordin al ministrului educației pentru aprobarea metodologiei privind stabilirea criteriilor și procedurilor de evaluare și certificare a evaluatorilor de competențe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori și a evaluatorilor externi01.04.2024
  87.Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului pentru autorizarea/acreditarea centrelor de evaluare a competențelor profesionale obținute în contexte de învățare nonformală și informală01.04.2024
  88.Ordin al ministrului educației privind aprobarea standardelor pentru acordarea certificatului de competențe transversale01.04.2024
  89.Ordin comun al ministrului educației și al ministrului sănătății privind aprobarea formularului specific pentru încadrarea într-o funcție didactică de predare sau didactică auxiliară01.04.2024
  90.Ordin comun al ministrului educației și al ministrului sănătății privind aprobarea modului de acordare a avizelor pentru exercitarea funcțiilor didactice de predare sau didactice auxiliare01.04.2024
  91.Ordin al ministrului educației privind aprobarea metodologiei pentru conferirea de plachete și diplome aniversare01.04.2024
  92.Ordin al ministrului educației privind aprobarea Comitetului de selecție pentru comisiile de specialitate CNATDCU01.06.2024
  93.Ordin al ministrului educației privind constituirea Registrului de experți CNATDCU01.08.2024
  94.Ordin al ministrului educației privind constituirea Registrului de experți CNEMU01.08.2024
  95.Ordin al ministrului educației privind constituirea și organizarea secretariatului tehnic al comisiilor naționale01.08.2024
  96.Ordin al ministrului educației privind constituirea CNEMU01.08.2024
  97.Ordin al ministrului educației privind constituirea CNSPIS01.08.2024
  98.Ordin al ministrului educației privind constituirea CNBU01.08.2024
  99.Ordin al ministrului educației privind constituirea CNATDCU01.08.2024
  100.Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a CNATDCU01.08.2024
  101.Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a CNEMU01.08.2024
  102.Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a CNSPIS01.08.2024
  103.Ordin al ministrului educației privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a CNBU01.08.2024
  104.Ordin al ministrului educației privind aprobarea nomenclatorului tipurilor de documente cuprinse în RUNIDAS01.09.2024
  105.Ordin al ministrului educației privind aprobarea normelor pentru organizarea activităților extracurriculare - științifice, tehnice, cultural-artistice și sportive01.11.2024
  -----