ORDONANȚĂ nr. 37 din 31 august 2023pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 790 din 1 septembrie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 193/2023 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 38, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) În zonele în care administratorul drumului constată pericol de căderi de arbori pe partea carosabilă a drumurilor publice, care pot afecta siguranța participanților la trafic, în vederea protejării participanților la trafic, precum și a preîntâmpinării închiderii drumurilor, administratorul drumului înștiințează ocolul silvic și unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării proprietarului sau administratorului terenului pe care se află arborii în cauză. În termen de 15 zile de la obținerea datelor de identificare ale proprietarului terenului, administratorul drumului notifică, după caz, ocolul silvic, unitatea administrativ-teritorială, respectiv proprietarul care deține sau are în administrare terenul respectiv. În situația în care proprietarul terenului nu este identificat, administratorul drumului înștiințează garda forestieră competentă teritorial care, în termen de 15 zile de la înștiințare, dispune ocolului silvic nominalizat punerea în valoare a arborilor care creează stare de pericol și valorificarea acestora în condițiile legii.2. La articolul 38, după alineatul (1^1) se introduc zece noi alineate, alin. (1^2)-(1^11), cu următorul cuprins:(1^2) În termen de 15 zile de la primirea notificării de către proprietarul sau administratorul terenului prevăzut la alin. (1^1), acesta are obligația să solicite ocolului silvic/ocolului silvic nominalizat să asigure marcarea arborilor care prezintă pericol de cădere.(1^3) Identificarea arborilor care prezintă pericol de cădere se face de către echipe comune formate din reprezentanți din cadrul ocolului silvic/ocolului silvic nominalizat, din cadrul administratorului drumului și, după caz, proprietarul terenului. Odată cu identificarea, delegatul ocolului silvic efectuează și marcarea/punerea în valoare a acestor arbori.(1^4) Recoltarea arborilor care prezintă pericol de cădere se realizează în cel mult 60 de zile de la data notificării. Demersurile pentru întreruperea circulației rutiere în vederea recoltării arborilor care prezintă pericol de cădere se efectuează de către administratorul drumului.(1^5) Prin derogare de la prevederile art. 62 și 63 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în zonele în care administratorul drumului constată arbori căzuți/părți de arbori pe partea carosabilă, care afectează siguranța participanților la trafic, administratorul drumului degajează partea carosabilă, fiind autorizat să execute lucrările necesare de secționare, curățare de crăci și/sau toaletare a arborilor care creează stare de pericol, precum și strângerea și transportul materialelor lemnoase rezultate, fără marcarea prealabilă a arborilor. Administratorul drumului notifică în termen de 24 de ore ocolul silvic/ocolul silvic nominalizat cu privire la situația creată, iar ocolul silvic are obligația de a asigura îndeplinirea prevederilor legale privind evaluarea și exploatarea masei lemnoase, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, pentru materialul lemnos rezultat.(1^6) Prin derogare de la prevederile art. 62 și 63 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în scopul prevenirii accidentelor rutiere, administratorul drumului poate executa curățarea de crăci și toaletarea arborilor care afectează siguranța participanților la trafic, cu notificarea ocolului silvic/gărzii forestiere, fără a fi necesară vreo autorizare sau aprobare în acest sens, dacă aceștia se află în limita zonei de siguranță în plan orizontal și în plan vertical, până la înălțimea de cel puțin 4,50 metri, ori în cazul în care se reduce vizibilitatea mijloacelor de semnalizare rutieră.(1^7) Prin derogare de la prevederile art. 60 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru degajarea imediată a părții carosabile și asigurarea condițiilor de siguranță a circulației pentru participanții la trafic, materialele lemnoase rezultate ca urmare a acțiunilor prevăzute la alin. (1^5) și (1^6) se transportă de către administratorul drumului la un depozit aflat în proximitate, indicat de ocolul silvic. Transportul se efectuează fără a fi necesară vreo autorizare sau licențiere în acest sens.(1^8) Materialele lemnoase rezultate din masa lemnoasă care face obiectul acțiunilor prevăzute la alin. (1^5) și (1^6) se încadrează în categoria de produse extraordinare, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. e) din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, cu modificările și completările ulterioare.(1^9) În cazul în care proprietarul terenului forestier proprietate privată, pe care se execută acțiunile prevăzute la alin. (1^5) și (1^6), nu își exprimă acordul pentru preluarea materialelor lemnoase, în termen de maximum 30 de zile de la notificare, acestea se valorifică de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice sau de ocolul silvic nominalizat, iar sumele rezultate se consemnează într-un cont și se eliberează ulterior, la cererea proprietarului, după deducerea cheltuielilor de valorificare.(1^10) Cheltuielile de marcare, tăiere, extragere și transport, după caz, rezultate din acțiunile prevăzute la alin. (1^1) se suportă de către proprietarul sau administratorul terenului de pe care provin materialele lemnoase, iar cheltuielile angajate pentru degajarea părții carosabile rezultate în urma acțiunilor prevăzute la alin. (1^5) și (1^6), inclusiv transportul la depozitul indicat de ocolul silvic, se suportă de către administratorul drumului.(1^11) Sunt interzise plantațiile de orice fel în limita zonei de siguranță a drumurilor publice, cu excepția celor înființate și/sau îngrijite de către administratorul drumului.3. La articolul 45, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) În cazul circulației pe sectoare de drum restricționate din punctul de vedere al maselor sau dimensiunilor ori care sunt închise temporar circulației publice, cu autovehicule care nu au dreptul legal de a circula pe acestea, din care rezultă accidente rutiere sau imposibilitatea continuării deplasării, fiind necesară intervenția administratorului drumului pentru înlăturarea efectelor accidentelor sau scoaterea vehiculelor de pe aceste sectoare de drum, administratorul drumului: a) va fi notificat de poliția rutieră sau Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a intervenit la fața locului, cu privire la daunele rezultate, consemnate în procesul-verbal de constatare, dacă este cazul, și/sau societatea de asigurări emitentă a poliței de asigurare RCA sau CASCO, care instrumentează dosarul de daună;b) întocmește și transmite contravenientului și/sau societății de asigurări, după caz, în termen de maximum 30 de zile de la data notificării prevăzute la lit. a), un deviz cu contravaloarea reparațiilor și/sau a daunelor produse, contravenientul/ societatea de asigurări, după caz, având obligația să o achite în termen de 15 zile de la data primirii procesului-verbal;c) întocmește și transmite contravenientului și/sau societății de asigurări, după caz, în termen de maximum 30 de zile de la data notificării prevăzute la lit. a), un deviz cu contravaloarea intervenției, contravenientul/societatea de asigurări, după caz, având obligația să o achite în termen de 15 zile de la data primirii procesului-verbal.4. La articolul 45, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Prevederile alin. (6) și (6^1) se aplică și în cazul în care accidentul s-a produs ca urmare a nerespectării obligației de a dota autovehiculele cu anvelope de iarnă, cu lanțuri sau cu alte echipamente antiderapante omologate, pe sectoarele de drum pe care acestea sunt obligatorii.5. La articolul 61 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 17 alin. (2), art. 18 alin. (1), art. 19 alin. (4)-(6), art. 21 alin. (3), art. 22^1 alin. (9) și (10), art. 25, 26, art. 27 alin. (1), (2) și (4)-(9), art. 30, art. 32 alin. (2), art. 35, art. 37 alin. (2) și (6)-(9), art. 38 alin. (1^2), (1^11), (3) și (4), art. 39 alin. (2)-(4), art. 40 alin. (1), art. 43 lit. a)-j), art. 44 alin. (4) și (5), art. 45, art. 46 alin. (1) și (3)-(12), art. 47 alin. (1), (2), (4), (5), (8), (11), (13) și (14), art. 48, 50, art. 51 alin. (2) și (4), art. 52 și ale art. 54 alin. (2), cu amendă de la 2.000 lei la 6.000 lei, aplicată persoanei fizice sau juridice;  +  Articolul IIPrevederile de la art. I pct. 1-4 nu se aplică pentru situațiile produse până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.  +  Articolul IIIPrezenta ordonanță va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet
  București, 31 august 2023.Nr. 37.-----