HOTĂRÂRE nr. 781 din 31 august 2023privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 31 august 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 5 iunie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Lista cuprinzând denumirile comune internaționale prevăzută la alin. (1) este alcătuită din sublistele A, B, C, D și E. Sublista C are în componență secțiunile C1, C2 și C3, iar sublista E are în componență secțiunile E1 și E2.2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2(1) Procentul de compensare pentru medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaționale incluse în sublistele prevăzute la art. 1 alin. (2) este de:a) 90% din prețul de referință pentru sublista A;b) 50% din prețul de referință pentru sublista B și sublista E - secțiunea E1;c) 100% din prețul de referință pentru sublista C - secțiunile C1 și C3 și sublista E - secțiunea E2;d) 20% din prețul de referință pentru sublista D.3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale prevăzute în sublistele A, B, secțiunile C1 și C3 din sublista C, sublista D și sublista E se realizează în conformitate cu prevederile Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate și ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.4. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În sistemul de asigurări sociale de sănătate, prescrierea, eliberarea și decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaționale incluse în sublistele prevăzute la art. 1 alin. (2), notate cu **, **1, **1β și **1Ω, se realizează potrivit prevederilor alin. (1) și (2) și în baza protocoalelor terapeutice aprobate în condițiile art. 4.5. La anexă, după sublista D „DCI-uri corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 20% din prețul de referință“ se introduce o nouă sublistă, sublista E «DCI-uri corespunzătoare medicamentelor imunologice folosite pentru producerea imunității active (sau folosite pentru prevenirea unor boli transmisibile), de care beneficiază unele segmente populaționale în tratamentul ambulatoriu», cu următorul cuprins:
  SUBLISTA E
  DCI-uri corespunzătoare medicamentelor imunologice folosite pentru producerea imunității active
  (sau folosite pentru prevenirea unor boli transmisibile), de care beneficiază unele segmente populaționale în tratamentul ambulatoriu
   +  Secțiunea E1 «DCI-uri corespunzătoare medicamentelor imunologice folosite pentru producerea imunității active (sau folosite pentru prevenirea unor boli transmisibile), de care beneficiază unele segmente populaționale* în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 50% din prețul de referință»
  Nr. crt.DCICOD ATC
  1.Vaccin gripal inactivat**J07BB02
  2.Vaccin papilomavirus (tip 6, 11, 16 și 18)**J07BM01
  3.Vaccin papilomavirus (tip 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)**J07BM03
  NOTĂ:* Segmentele populaționale care beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare 50% din prețul de referință a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în această secțiune se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.Administrarea medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor notate cu ** se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.
   +  Secțiunea E2 «DCI-uri corespunzătoare medicamentelor imunologice folosite pentru producerea imunității active (sau folosite pentru prevenirea unor boli transmisibile), de care beneficiază unele segmente populaționale* în tratamentul ambulatoriu în regim de compensare 100% din prețul de referință»
  Nr. crt.DCICod ATC
  1.Vaccin gripal inactivat**J07BB02
  2.Vaccin gripal viu atenuat**J07BB03
  3.Vaccin papilomavirus (tip 6, 11, 16 și 18)**J07BM01
  4.Vaccin papilomavirus (tip 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58)**J07BM03
  5.Vaccin pneumococic polizaharidic CONJ. 13-VALENT ADS**J07AL02
  6.Vaccin pneumococic polizaharidic CONJ. 15-VALENT ADS**J07AL02
  7.Vaccin pneumococic polizaharidic CONJ. 20-VALENT ADS**J07AL02
  8.Vaccin meningococic conjugat de grup A, C, W135 și Y**J07AH08
  9.Vaccin meningococic grup B** J07AH09
  10.Vaccin diftero-tetano-pertussis acelular**J07AJ52
  11.Vaccin hepatitic B**J07BC01
  12.Vaccin rujeolic, rubeolic, urlian, viu atenuat**J07BD52
  13.Vaccin varicelic viu atenuat**J07BK01
  NOTĂ:*Segmentele populaționale care beneficiază de prescrierea, eliberarea și decontarea în regim de compensare 100% din prețul de referință a medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor prevăzute în această secțiune se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.Administrarea medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor notate cu ** se efectuează pe baza protocoalelor terapeutice elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății.
   +  Articolul IIPrevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 1 septembrie 2023, cu excepția pozițiilor 2 și 3 din secțiunea E1 a sublistei E și a pozițiilor 3-13 din secțiunea E2 a sublistei E, care intră în vigoare la data de 1 decembrie 2023.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  p. Ministrul apărării naționale,
  Eduard Bachide,
  secretar de stat
  București, 31 august 2023.Nr. 781.-----