ACORD din 6 iulie 1999între Guvernul României, Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind colaborarea în lupta împotriva criminalitatii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 22 martie 2001    Guvernul României, Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei, denumite în continuare părţi contractante,exprimand nazuinta statelor lor de a dezvolta şi aprofunda relaţiile de prietenie şi buna vecinătate,acordând o atenţie deosebită colaborării internaţionale în domeniul luptei împotriva criminalitatii şi al asigurării unei protecţii temeinice a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, inclusiv la nivel regional,fiind convinse ca o astfel de colaborare constituie o parte componenta a eforturilor statelor europene în aceasta direcţie şi demonstreaza voinţa lor de a se integra în structurile europene,ţinând seama de obligaţiile internaţionale asumate şi de legislatiile naţionale în acest domeniu,conducandu-se după prevederile Memorandumului preşedinţilor României, Republicii Moldova şi Ucrainei cu privire la colaborarea în combaterea criminalitatii din 22 octombrie 1998,ţinând seama ca, în toate formele ei, criminalitatea naţionala şi internationala reprezintă o ameninţare serioasă la adresa sănătăţii, siguranţei şi bunastarii oamenilor, subminand totodată bazele economice, culturale şi politice ale societăţii,constiente de necesitatea luării împreună a unor măsuri coordonate la nivel regional, pentru prevenirea criminalitatii,au căzut de acord asupra următoarelor:  +  Articolul 1Domeniile colaborării1. Părţile contractante vor colabora şi îşi vor acorda ajutor reciproc în prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în identificarea persoanelor care le-au săvârşit, în următoarele direcţii:1.1. combaterea crimei organizate şi corupţiei;1.2. combaterea terorismului;1.3. combaterea traficului ilegal de armament, muniţii, substanţe explozive şi toxice, materiale radioactive;1.4. combaterea producerii, procurării, deţinerii ilegale şi a traficului cu droguri, substanţe psihotrope şi precursori, precum şi a comerţului ilicit cu acestea;1.5. combaterea falsificării de moneda şi a punerii în circulaţie a banilor falsi;1.6. combaterea contrafacerii, fabricării şi modificării ilegale a hârtiilor de valoare şi a documentelor oficiale, precum şi a punerii în circulaţie a acestora;1.7. combaterea infracţiunilor din sfera economiei, inclusiv a evaziunii fiscale, a operaţiunilor internaţionale ilicite cu fonduri valutare, a operaţiunilor financiare şi de export ilegale, a legalizarii veniturilor ilicite;1.8. combaterea contrabandei;1.9. combaterea infracţiunilor comise cu violenta împotriva vieţii, sănătăţii, libertăţii şi demnităţii persoanei şi împotriva proprietăţii;1.10. căutarea persoanelor dispărute, stabilirea identităţii persoanelor necunoscute şi a cadavrelor neidentificate;1.11. combaterea infracţiunilor referitoare la proprietatea intelectuală;1.12. căutarea persoanelor despre care exista probe şi indicii ca au săvârşit infracţiuni, precum şi a persoanelor care se sustrag de la răspunderea penală sau de la executarea pedepsei;1.13. combaterea infracţiunilor legate de traficul ilegal cu obiecte care fac parte din patrimoniul cultural şi istoric, obiecte de arta, pietre şi metale preţioase, precum şi cu alte obiecte de valoare;1.14. combaterea furturilor şi a traficului ilegal de mijloace de transport auto, precum şi a contrafacerii documentelor insotitoare ale acestora;1.15. combaterea traficului cu fiinţe umane, a prostituţiei şi a exploatării copiilor în scopuri sexuale;1.16. combaterea migratiei ilegale;1.17. combaterea infracţiunilor săvârşite prin folosirea computerelor;1.18. combaterea infracţiunilor ecologice;1.19. realizarea în condiţii de siguranţă a transporturilor şi circulaţiei auto, a insotirii şi pazei incarcaturilor de valoare şi speciale.2. Părţile contractante vor colabora şi în alte domenii care prezintă interes comun, legate de obiectul prezentului acord şi convenite de ele.  +  Articolul 2Formele colaborării1. Colaborarea se va realiza prin:1.1. schimb de informaţii cu privire la domeniile prevăzute la art. 1;1.2. schimb de experienta în domeniul luptei împotriva criminalitatii, inclusiv prin realizarea de consultări, întruniri, seminare şi cursuri de instruire;1.3. schimb de acte juridice naţionale, date statistice, rezultate ale cercetărilor ştiinţifice, broşuri şi publicaţii;1.4. planificarea şi realizarea de acţiuni coordonate în lupta împotriva criminalitatii, cu respectarea legislatiilor naţionale ale părţilor contractante;1.5. îndeplinirea solicitărilor oficiale care vizează aplicarea prezentului acord;1.6. realizarea, în limitele legislatiilor statelor părţilor contractante, a altor acţiuni pentru transpunerea în practica a prezentului acord.2. Membrii autorităţilor competente ale statului unei părţi contractante pot desfăşura activităţi pe teritoriul statului unei alte părţi contractante, în scopul acordării de sprijin autorităţilor competente ale acestui stat în îndeplinirea solicitărilor ce le-au fost adresate în aplicarea prezentului acord.3. Sprijinul poate fi acordat autorităţilor competente ale unui alt stat parte contractantă la prezentul acord în scopul arătat la pct. 2 al prezentului articol, în următoarele forme:3.1. furnizarea de informaţii cu privire la infracţiune şi la persoanele suspectate de săvârşirea acesteia;3.2. participarea la desfăşurarea anumitor activităţi de investigare, cu respectarea legislaţiei statului de şedere;3.3. asistarea la realizarea activităţilor de urmărire penală efectuate în cadrul acordării de sprijin juridic.4. Membrii autorităţilor competente care acorda sprijin în conformitate cu prevederile pct. 2 al acestui articol nu au dreptul să efectueze în mod individual activităţi de urmărire penală şi de investigare.  +  Articolul 3Autorităţi competente1. Colaborarea se realizează prin autorităţile competente ale statelor părţilor contractante, în conformitate cu dispoziţiile prezentului acord, cu obligaţiile internaţionale asumate şi cu respectarea legislatiilor statelor acestora.2. Colaborarea în îndeplinirea sarcinilor care decurg din conţinutul prezentului acord se realizează de autorităţile competente ale statelor părţilor contractante, împuternicite pentru aceasta:Pentru partea română:────────────────────● Ministerul de Interne;● Ministerul Public;● Serviciul Roman de Informaţii;● Serviciul de Informaţii Externe;● Ministerul Finanţelor - Direcţia Generală a VamilorPentru partea moldoveana:──────────────────────── ● Procuratura Generală;● Ministerul Afacerilor Interne;● Ministerul Securităţii Naţionale;● Departamentul Controlului VamalPentru partea ucraineana:──────────────────────────● Ministerul de Interne;● Procuratura Generală;● Serviciul de Securitate;● Comitetul de Stat pentru Problemele Pazei Frontierei de Stat a Ucrainei;● Administraţia Fiscală de Stat a Ucrainei;● Serviciul Vamal de Stat al Ucrainei.3. Autorităţile competente ale statelor părţilor contractante vor stabili legăturile dintre ele prin structurile centrale sau teritoriale, iar dacă nu va fi stabilită o alta modalitate, vor stabili canale directe de legătură, puncte de contact şi, la nevoie, vor face schimb de ofiţeri de legătură şi/sau de reprezentanţi.4. Autorităţile competente ale statelor părţilor contractante, în aplicarea prevederilor prezentului acord, vor putea sa încheie protocoale, sa înfiinţeze grupuri comune de lucru, sa organizeze intalniri ale experţilor, specialiştilor, sa elaboreze şi sa realizeze acţiuni coordonate. Protocoalele vor putea fi încheiate şi între structurile teritoriale, în special cele din zonele limitrofe.  +  Articolul 4Solicitarea acordării de sprijin1. Colaborarea în cadrul prezentului acord se va realiza pe bază de cerere oficială de acordare de sprijin sau la iniţiativa autorităţilor competente ale statelor părţilor contractante interesate.2. Solicitarea acordării de sprijin se va trimite în forma scrisă. În cazuri de urgenta solicitarile pot fi transmise verbal, dar ele vor trebui să fie imediat (în cel mult 24 de ore) confirmate în scris.3. În cazul apariţiei unor dubii cu privire la veridicitatea sau la conţinutul solicitării acordării de sprijin se va putea cere confirmarea ei în scris.4. Solicitarea acordării de sprijin trebuie să fie formulată în mod oficial şi sa conţină următoarele: a) denumirea autorităţii solicitante; b) denumirea autorităţii solicitate; c) expunerea esentei cauzei; d) conţinutul sprijinului solicitat.5. În măsura în care este posibil, solicitarea va mai putea conţine:5.1. numele şi prenumele, poreclele, cetăţenia persoanelor care au legătură cu cauza, data şi locul naşterii acestora, ocupaţia, domiciliul stabil şi reşedinţa;5.2. denumirea şi reşedinţa persoanelor juridice care au legătură cu cauza;5.3. descrierea faptei sau a evenimentului, iar în cauzele penale, încadrarea juridică a faptei în concordanta cu legislaţia statului părţii contractante solicitante şi textul legii aplicate, precum şi textul altor norme care au importanţa esenţială pentru acordarea de sprijin;5.4. lista intrebarilor la care se solicita răspuns;5.5. descrierea procedurii care trebuie urmată pe parcursul îndeplinirii solicitării şi fundamentarea necesităţii acesteia;5.6. orice alta informaţie care poate fi utila pentru facilitarea îndeplinirii solicitării.  +  Articolul 5Îndeplinirea solicitării1. Autoritatea competenţa a statului părţii contractante solicitate ia toate măsurile necesare pentru asigurarea îndeplinirii cu operativitate a solicitării.2. Îndeplinirea solicitării poate fi refuzată total sau parţial dacă partea contractantă solicitată considera ca prin aceasta s-ar aduce prejudicii suveranităţii, siguranţei statului, ordinii publice sau altor interese esenţiale ale statului sau ori s-ar contraveni legislaţiei naţionale sau obligaţiilor internaţionale ale statului sau.3. Îndeplinirea solicitării poate fi refuzată dacă fapta în legătură cu care aceasta a fost transmisă nu constituie o încălcare a legislaţiei în vigoare în statul părţii contractante solicitate.4. Partea contractantă solicitanta este instiintata în scris de partea contractantă solicitată cu privire la refuzul complet sau parţial al îndeplinirii solicitării, arătându-se şi cauzele acestuia.5. Dacă îndeplinirea solicitării nu intră în competenţa autorităţii care a primit-o, aceasta înştiinţează imediat autoritatea competentă a părţii contractante solicitante cu privire la aceasta şi, la rugamintea acesteia, transmite solicitarea autorităţii competente a părţii contractante solicitate.6. Autoritatea competenţa a părţii contractante solicitate are dreptul de a cere informaţii suplimentare pentru rezolvarea corespunzătoare a solicitării.7. Autoritatea competenţa a părţii contractante solicitate, la rugamintea autorităţii competente a părţii contractante solicitante, ia toate măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialităţii solicitării. Autoritatea competenţa a părţii contractante solicitate, în cazul imposibilităţii îndeplinirii solicitării în condiţiile păstrării confidenţialităţii ei, informează cu privire la aceasta autoritatea competentă a părţii contractante solicitante, care hotărăşte dacă solicitarea poate fi îndeplinită în astfel de condiţii.8. Autoritatea competenţa a părţii contractante solicitate se poate adresa autorităţii competente a părţii contractante solicitante cu rugamintea ca rezultatele îndeplinirii solicitării, obţinute în conformitate cu prezentul acord, sa nu fie divulgate sau să fie folosite numai în condiţiile stabilite de ea. Dacă partea contractantă solicitanta primeşte rezultatele în astfel de condiţii, ea trebuie să le respecte.9. Transmiterea informaţiilor către alte autorităţi sau unei terţe părţi contractante este posibila numai în baza acordului părţii contractante care le-a furnizat.  +  Articolul 6Intalniri de lucruReprezentanţii părţilor contractante sau autorităţile lor competente, la nivel central sau teritorial, vor organiza, la nevoie, dar cel puţin o dată pe an, intalniri de lucru şi consultări în scopul analizarii problemelor legate de întărirea cooperării şi creşterea eficientei acesteia, în baza prezentului acord.  +  Articolul 7Cheltuielile1. Părţile contractante suporta individual cheltuielile care vor aparea în cursul realizării prezentului acord pe teritoriul lor, dacă pentru fiecare caz concret nu va fi convenită o alta modalitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare din statul respectiv.2. Părţile contractante pot să îşi acorde reciproc ajutor gratuit, inclusiv prin furnizarea de aparatura şi materiale necesare pentru rezolvarea sarcinilor concrete în lupta împotriva criminalitatii, în condiţiile legilor în vigoare în fiecare stat.  +  Articolul 8Limbile utilizateÎn cursul realizării prezentului acord părţile contractante vor folosi limbile română, rusa şi ucraineana.  +  Articolul 9Poziţia faţă de alte acorduri internaţionalePrezentul acord nu aduce atingere obligaţiilor părţilor contractante asumate prin alte acorduri şi înţelegeri internaţionale la care acestea sunt parte.  +  Articolul 10Intrarea în vigoare şi denunţarea valabilităţii acordului1. Prezentul acord se încheie pe termen nelimitat. Acordul intră în vigoare din ziua primirii de către depozitar a ultimei notificări a părţilor contractante cu privire la îndeplinirea de către acestea a procedurilor interne necesare pentru intrarea lui în vigoare.2. Fiecare parte contractantă poate denunta prezentul acord, instiintandu-l în scris pe depozitar cu privire la intenţia sa cu cel puţin 6 luni înainte de data propusă.  +  Articolul 11Dispoziţii finale1. După intrarea în vigoare la acest acord pot adera alte state, numai cu asentimentul prealabil al tuturor părţilor contractante, prin transmiterea către depozitar a documentelor necesare pentru aderare. Pentru statul care adera acordul intră în vigoare la 30 de zile de la data primirii de către depozitar a comunicării privind aderarea şi în condiţiile absentei obiectiilor în legătură cu aceasta ale părţilor contractante.2. Prezentul acord poate fi oricând modificat şi completat de orice parte contractantă cu acordul celorlalte părţi contractante. Aceste modificări şi completări vor intra în vigoare în conformitate cu pct. 1 al prezentului articol.3. Depozitarul prezentului acord este Cabinetul de Miniştri al Ucrainei.Semnat la Kiev la 6 iulie 1999, în trei exemplare originale, fiecare în limbile română, ucraineana şi rusa, toate textele fiind egal autentice.În cazul apariţiei unor divergenţe în interpretarea dispoziţiilor prezentului acord va prevala textul în limba rusa.Pentru Guvernul României,Constantin Dudu Ionescu,Pentru Guvernul Republicii Moldova,Victor CatanPentru Cabinetul de Miniştri al Ucrainei,Iurii Kravcenko──────────────────