ORDIN nr. 7 din 24 august 2023privind modificarea și completarea unor acte normative emise de Banca Națională a României
EMITENT
 • BANCA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 31 august 2023  Având în vedere prevederile art. 153 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 22 și 54 din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 103 alin. (1) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 41 alin. (1), ale art. 42 și 43 din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative și ale art. 39 și 42 din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 420 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 73 alin. (1) din Legea nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 129 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 243 alin. (1) din Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și pentru modificarea unor acte normative, ale art. 116 alin. (1) din Legea nr. 210/2019 privind activitatea de emitere de monedă electronică și ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României,Banca Națională a României emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul Băncii Naționale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 10 august 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Sistemul de raportare contabilă semestrială, aprobat prin prezentul ordin, se aplică entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naționale a României (denumite în continuare entități), respectiv:a) instituțiilor de credit și instituțiilor financiare nebancare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-e), g) și h) din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, republicat, cu modificările și completările ulterioare; șib) instituțiilor prevăzute la art. 2 lit. a)-c) și e) din Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare.2. Anexa se modifică și se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexa nr. 1 la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 96 și 96 bis din 10 februarie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIIAnexa la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 540 și 540 bis din 20 iulie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează potrivit prevederilor cuprinse în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică după cum urmează:1. Prevederile art. I se aplică începând cu raportarea contabilă semestrială întocmită pentru data de raportare 30 iunie 2023.2. Prevederile art. II și III se aplică începând cu situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2023.
  Președintele Consiliului de administrație al
  Băncii Naționale a României,
  Mugur Constantin Isărescu
  București, 24 august 2023.Nr. 7.  +  Anexa nr. 1
  MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
  ale anexei „Sistemul de raportare contabilă semestrială aplicabil
  entităților ce intră în sfera de reglementare contabilă a
  Băncii Naționale a României“ la Ordinul Băncii Naționale a României nr. 10/2012
  1. La capitolul I „Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea și depunerea raportărilor contabile semestriale“ punctul 1 „Generalități“, subpunctul 1.2 se modifică și va avea următorul cuprins:1.2. Entitățile întocmesc și transmit Direcției supraveghere din cadrul Băncii Naționale a României raportările contabile semestriale exclusiv în format electronic, având atașată semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii, astfel cum este prevăzută în Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau semnătura electronică calificată creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat și care se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice, astfel cum este prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, inclusiv a persoanelor care angajează răspunderea instituției care a întocmit raportările contabile semestriale, astfel:a) instituțiile de credit prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) din ordin transmit raportările contabile semestriale prin rețeaua de comunicații interbancară (RCI);b) instituțiile financiare nebancare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) din ordin și instituțiile prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) din ordin transmit raportările contabile semestriale, prin intermediul unui mecanism securizat de transfer documente în format electronic prin internet, conform specificațiilor comunicate de Banca Națională a României - Direcția supraveghere.2. La capitolul I „Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea și depunerea raportărilor contabile semestriale“, punctul 2 „Prezentarea, semnarea, depunerea raportărilor contabile semestriale, precum și reguli generale referitoare la modul de completare a acestora“ se modifică după cum urmează:2.1. Subpunctul 2.9 se modifică și va avea următorul cuprins:2.9. Pentru raportările contabile semestriale care trebuie depuse la Direcția supraveghere din cadrul Băncii Naționale a României, entitățile primesc de la această direcție, prin rețeaua de comunicații interbancară, sau, după caz, descarcă de pe adresa www.bnro.ro, secțiunea «Raportări către BNR», fișierele cuprinzând modelele formularelor ce trebuie completate, care constituie baza pentru editarea formularelor respective în vederea completării și depunerii. Modificarea, în orice fel, a structurii fișierelor este interzisă.2.2. La subpunctul 2.12, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:2.12. a) fișierele cu modelele completate cu date au fost transmise prin rețeaua de comunicații interbancare în cazul instituțiilor de credit prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) din ordin sau, după caz, prin intermediul unui mecanism securizat de transfer documente în format electronic prin internet, în cazul instituțiilor financiare nebancare prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) din ordin și al instituțiilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. b) din ordin;3. La capitolul I „Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea și depunerea raportărilor contabile semestriale“, punctul 3 „Termenul pentru depunerea raportărilor contabile semestriale“ se modifică și se completează după cum urmează:3.1. După subpunctul 3.1^1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.1^2, cu următorul cuprins:3.1^2. Prin derogare de la subpunctul 3.1, depunerea raportărilor contabile semestriale întocmite pentru data de 30.06.2023 la Direcția supraveghere din cadrul Băncii Naționale a României și la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor se efectuează până cel târziu la data de 31.08.2023.3.2. Subpunctul 3.2 se modifică și va avea următorul cuprins:3.2. Nedepunerea raportării contabile semestriale la termenul și în condițiile prevăzute în prezentele norme metodologice, precum și prezentarea de raportări contabile semestriale care conțin date eronate sau necorelate se sancționează conform prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.4. La capitolul I „Norme metodologice privind întocmirea, semnarea, verificarea și depunerea raportărilor contabile semestriale“, punctul 4 „Informații privind completarea raportărilor contabile semestriale“ se modifică după cum urmează:4.1. Subpunctul 4.1 se modifică și va avea următorul cuprins:4.1. Completarea raportărilor contabile semestriale ale instituțiilor de credit și ale instituțiilor financiare nebancare se efectuează folosind Planul de conturi aplicabil instituțiilor care aplică IFRS, prevăzut la cap. VII din Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010, republicat, cu modificările și completările ulterioare. Instituțiile de credit vor avea în vedere și respectarea prevederilor corespunzătoare din Normele metodologice privind întocmirea situațiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor de credit în scopuri de supraveghere prudențială, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 9/2017, cu modificările și completările ulterioare. Instituțiile financiare nebancare vor avea în vedere și respectarea prevederilor corespunzătoare din Normele metodologice privind întocmirea situațiilor financiare periodice la nivel individual, conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile instituțiilor financiare nebancare în scopuri de monitorizare/supraveghere prudențială, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 4/2022.4.2. Subpunctul 4.2 se modifică și va avea următorul cuprins:4.2. Completarea raportărilor contabile semestriale ale entităților, altele decât instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare, se efectuează folosind Planul de conturi prevăzut la cap. VIII din Reglementările contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015, cu modificările și completările ulterioare.4.3. Subpunctul 4.3 se modifică și va avea următorul cuprins:4.3. Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială sunt cele prevăzute la cap. II - pentru instituțiile de credit, cap. II^1 - pentru instituțiile financiare nebancare, cap. III - pentru entitățile, altele decât instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare și Fondul de garantare a depozitelor bancare, cap. IV - pentru Fondul de garantare a depozitelor bancare, respectiv cap. V - pentru schemele de garantare a depozitelor, iar corelațiile din cadrul formularelor, precum și dintre formulare sunt cele prevăzute la cap. XI - pentru instituțiile de credit, cap. XII - pentru instituțiile financiare nebancare, cap. XIII - pentru entitățile, altele decât instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare și Fondul de garantare a depozitelor bancare, cap. XIV - pentru Fondul de garantare a depozitelor bancare, respectiv cap. XV - pentru schemele de garantare a depozitelor.4.4. La subpunctul 4.5, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Entitățile, altele decât instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare, înscriu în formularul «Contul de profit și pierdere», la poziția «Salarii», toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale, precum și contravaloarea tichetelor acordate salariaților, potrivit legii.5. La capitolul II „Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituțiilor de credit“, formatul formularului de raportare contabilă semestrială cod 20 - „Contul de profit sau pierdere la data de 30 iunie........“*) se modifică și va avea următorul cuprins:*) Formularul este reprodus în facsimil.
  CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE
  la data de 30 iunie .........
  20-lei-
  Denumirea indicatoruluiCodpozițieRealizări aferente perioadei de raportare
  precedentăcurentă
  AB12
  Venituri din dobânzi (poz.041+051+080+ 085)010
  Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global041
  Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat051
  Venituri din dobânzi aferente altor active080
  Venituri din dobânzi aferente datoriilor085
  (Cheltuieli cu dobânzile) (poz.120+140+ 145)090
  (Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat)120
  (Cheltuieli cu dobânzile aferente altor datorii)140
  (Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor)145
  (Cheltuieli cu capitalul social rambursabil la cerere)150
  Venituri din dividende (poz.191+192)160
  Venituri din dividende aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global191
  Venituri din dividende aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate (poz.193+194)192
  Venituri din dividende aferente titlurilor de participare contabilizate la cost193
  Venituri din dividende aferente titlurilor de participare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global194
  Venituri din taxe si comisioane200
  (Cheltuieli cu taxe si comisioane)210
  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoasterea activelor si datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net (poz.231+241+260+270)220
  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, net231
  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor financiare evaluate la cost amortizat, net241
  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea datoriilor financiare evaluate la cost amortizat, net260
  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea altor active și datorii financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net270
  Câstiguri sau (-) pierderi aferente activelor si datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, net280
  Câstiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net287
  Câstiguri sau (-) pierderi aferente activelor si datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net290
  Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net300
  Diferențe de curs de schimb [câștig sau (-) pierdere], net310
  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, net330
  Alte venituri din exploatare340
  (Alte cheltuieli de exploatare)350
  VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET (poz.010-090-150+ 160+200-210+220+280+287+290+300+310 +330+340-350)355
  (Cheltuieli administrative) (poz.370+380)360
  (Cheltuieli cu personalul)370
  (Alte cheltuieli administrative), din care:380
  (Cheltuieli privind utilitățile), din care:381
  (Cheltuieli privind consumul de energie)382
  (Cheltuieli privind consumul de gazenaturale)383
  (Contribuții în numerar la fondurile de rezoluție și la schemele de garantare a depozitelor) *)385
  (Cheltuieli cu amortizarea) (poz.400+410+ 420)390
  (Cheltuieli cu amortizarea aferentă imobilizărilor corporale)400
  (Cheltuieli cu amortizarea aferentă investițiilor imobiliare)410
  (Cheltuieli cu amortizarea aferentă altor imobilizări necorporale)420
  Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, net (poz.426+427)425
  Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, net426
  Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat, net427
  (Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane) (poz.435+440+450)430
  (Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane pentru angajamente de plată la fondurile de rezoluție și la schemele de garantare a depozitelor) *)435
  (Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane pentru angajamente și garanții date)440
  (Cheltuieli cu alte provizioane sau (-) venituri din reluări de alte provizioane)450
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere) (poz.481+491)460
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global)481
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la cost amortizat)491
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate)510
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare) (poz.530+540+550+560+570)520
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea imobilizărilor corporale)530
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investițiilor imobiliare)540
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea fondului comercial)550
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor imobilizări necorporale)560
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor active nefinanciare)570
  Venituri reprezentând fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere580
  Venituri totale585
  Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate si grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte600
  PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE (poz.010-090-150+ 160+200-210+220+280+287+290+300+ 310+330+340-350-360-385-390+425-430460-510-520+580+600)610
  (Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operațiuni continue), din care:620
  (Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit)623
  (-) Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit626
  PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE (poz.610-620)630
  Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte după impozitare (poz.650-660)640
  Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte înainte de impozitare650
  (Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate de activități întrerupte), din care:660
  (Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit)663
  (-) Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit666
  PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/Ă PERIOADEI (poz.630+ 640)670
  Administrator……………………………(nume și prenume)Semnătura.................ÎntocmitNumele și prenumeleCalitateaSemnătura…………..Nr. de înregistrare în organismul profesional……………………..
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.
  6. După capitolul II „Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituțiilor de credit“ se introduce un nou capitol, capitolul II^1 „Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituțiilor financiare nebancare“, cu următorul cuprins:  +  Capitolul II^1 Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile instituțiilor financiare nebancare*)*) Modelele sunt reproduse în facsimil.
  Județul …………………..[ ][ ]Forma de proprietate …………….. [ ] [ ]
  Entitatea: ..........................................Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN)……………………………………………….Cod clasă CAEN ……………………… [ ] [ ] [ ] [ ]
  Adresă: localitate .....................................sector .................. strada .........................nr.: ............................................................Telefon ................., fax .............................Număr din registrul comerțului ................Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN) ……………………….Cod clasă CAEN ……………………… [ ] [ ] [ ] [ ]Cod unic de înregistrare .... [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]Codul LEI va fi completat în situația în care instituția financiară nebancară dispune de cod LEI[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

  SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
  la data de 30 iunie .........
  10-lei-
  10.01 - ACTIVECodPozițieSold la:
  începutulanuluisfârșitulperioadei
  AB12
  Numerar și alte valori (poz. 020 + 040)010
  Numerar020
  Alte valori040
  Active financiare deținute în vederea tranzacționării (poz. 060 + 070 + 080 + 090)050
  Instrumente financiare derivate060
  Instrumente de capital070
  Titluri de datorie080
  Credite și avansuri090
  Active financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz. 097 + 098 + 099)096
  Instrumente de capital097
  Titluri de datorie098
  Credite și avansuri099
  Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz. 120 + 130)100
  Titluri de datorie120
  Credite și avansuri130
  Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global (poz. 142 + 143 + 144)141
  Instrumente de capital142
  Titluri de datorie143
  Credite și avansuri144
  Active financiare evaluate la cost amortizat (poz. 182 + 183)181
  Titluri de datorie182
  Credite și avansuri183
  Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire240
  Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii250
  Investiții în filiale, asocieri în participație și entități asociate (poz. 261 + 262 + 263)260
  Titluri de participare contabilizate la cost261
  Titluri de participare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere262
  Titluri de participare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global263
  Imobilizări corporale (poz. 280 + 290)270
  Imobilizări corporale280
  Investiții imobiliare290
  Imobilizări necorporale (poz. 310 + 320)300
  Fond comercial310
  Alte imobilizări necorporale320
  Creanțe privind impozitele (poz. 340 + 350)330
  Creanțe privind impozitul curent340
  Creanțe privind impozitul amânat350
  Alte active360
  Active imobilizate si grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării370
  TOTAL ACTIVE (poz. 010 + 050 + 096 + 100 + 141 + 181 + 240 + 250 + 260 + 270 + 300 + 330 + 360 + 370)380
  10.02 - DATORIICodPozițieSold la:
  începutulanuluisfârșitulperioadei
  AB12
  Datorii financiare deținute în vederea tranzacționării (poz. 020 + 030 + 040 + 050 + 060)010
  Instrumente financiare derivate020
  Poziții scurte030
  împrumuturi primite040
  Titluri de datorie emise050
  Alte datorii financiare060
  Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere (poz. 080 + 090 + 100)070
  împrumuturi primite080
  Titluri de datorie emise090
  Alte datorii financiare100
  Datorii financiare evaluate la cost amortizat (poz. 120 + 130 + 140)110
  împrumuturi primite120
  Titluri de datorie emise130
  Alte datorii financiare140
  Instrumente financiare derivate - contabilitatea de acoperire150
  Modificările de valoare justă aferente elementelor acoperite în cadrul unei operațiuni de acoperire a unui portofoliu împotriva riscului de rată a dobânzii160
  Provizioane (poz. 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230)170
  Pensii și alte obligații privind beneficiile determinate post- angajare180
  Alte beneficii pe termen lung pentru angajați190
  Restructurare200
  Aspecte juridice nesoluționate și litigii fiscale210
  Angajamente și garanții date220
  Alte provizioane230
  Datorii privind impozitele (poz. 250 + 260)240
  Datorii privind impozitul curent250
  Datorii privind impozitul amânat260
  Alte datorii280
  Datorii incluse în grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării290
  TOTAL DATORII(poz. 010 + 070 + 110 + 150 + 160 + 170 + 240 + 280 + 290)300
  10.03 - CAPITALURI PROPRIICodPozițieSold la:
  începutulanuluisfârșitulperioadei
  AB12
  Capital social (poz. 020 + 030)010
  Capital vărsat020
  Capital subscris nevărsat030
  Prime de capital040
  Instrumente de capital emise, altele decât capitalul social (poz. 060 + 070)050
  Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse060
  Alte instrumente de capital emise070
  Alte capitaluri proprii080
  Valoarea cumulată a altor elemente ale rezultatului global (poz. 095 + 128)090
  Elemente care nu vor fi reclasificate în profit sau pierdere (poz. 100 + 110 + 120 + 122 + 320 + 330 + 360)095
  Imobilizări corporale100
  Imobilizări necorporale110
  Câștiguri sau (-) pierderi actuariale din planurile de pensii cu beneficii determinate120
  Active imobilizate și grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării122
  Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global320
  Valoarea ineficacității acoperirii valorii juste aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global330
  Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [element acoperit]340
  Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de capital evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global [instrument de acoperire]350
  Modificări de valoare justă aferente datoriilor financiare evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere atribuibile modificărilor riscului de credit propriu360
  Elemente care pot fi reclasificate în profit sau pierdere (poz. 130 + 140 + 150 + 155 + 165 + 170)128
  Acoperirea unei investiții nete într-o operațiune din străinătate [partea eficace]130
  Conversia valutară140
  Instrumente financiare derivate de acoperire. Rezerva din operațiuni de acoperire a fluxurilor de trezorerie[partea eficace]150
  Modificări de valoare justă aferente instrumentelor de datorie evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global155
  Instrumente de acoperire [elemente nedesemnate]165
  Active imobilizate si grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării170
  Rezultatul reportat190
  Rezerve de reevaluare200
  Alte rezerve210
  (-) Acțiuni proprii240
  Profit sau (-) pierdere aferent(ă) perioadei250
  (-) Repartizarea profitului255
  (-) Dividende interimare260
  TOTAL CAPITALURI PROPRII (poz. 010 + 040 + 050 + 080 + 090 + 190 + 200 + 210 + 240 + 250 + 255 + 260)300
  TOTAL DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII9310
  Administrator……………………………(nume și prenume)Semnătura.................întocmitNumele și prenumeleCalitateaSemnătura…………..Nr. de înregistrare în organismul profesional……………………..
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.
  CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE
  la data de 30 iunie ........
  20-lei-
  Denumirea indicatoruluiCodpozițieRealizări aferente perioadei de raportare
  precedentă*)curentă
  AB12
  Venituri din dobânzi (poz. 041 + 051 + 080 + 085)010
  Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global041
  Venituri din dobânzi aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat051
  Venituri din dobânzi aferente altor active080
  Venituri din dobânzi aferente datoriilor085
  (Cheltuieli cu dobânzile) (poz. 120 + 140 + 145)090
  (Cheltuieli cu dobânzile aferente datoriilor financiare evaluate la cost amortizat)120
  (Cheltuieli cu dobânzile aferente altor datorii)140
  (Cheltuieli cu dobânzile aferente activelor)145
  Venituri din dividende (poz. 191 + 192)160
  Venituri din dividende aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global191
  Venituri din dividende aferente investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate (poz. 193 + 194)192
  Venituri din dividende aferente titlurilor de participare contabilizate la cost193
  Venituri din dividende aferente titlurilor de participare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global194
  Venituri din taxe si comisioane200
  (Cheltuieli cu taxe si comisioane)210
  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor si datoriilor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net (poz. 231 + 241 + 260 + 270)220
  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, net231
  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor financiare evaluate la cost amortizat, net241
  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea datoriilor financiare evaluate la cost amortizat, net260
  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea altor active și datorii financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net270
  Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor si datoriilor financiare deținute în vederea tranzacționării, net280
  Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor financiare nedestinate tranzacționării, evaluate obligatoriu la valoarea justă prin profit sau pierdere, net287
  Câștiguri sau (-) pierderi aferente activelor și datoriilor financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere, net290
  Câștiguri sau (-) pierderi din contabilitatea de acoperire, net300
  Diferențe de curs de schimb [câștig sau (-) pierdere], net310
  Câștiguri sau (-) pierderi din derecunoașterea activelor nefinanciare, net330
  Alte venituri din exploatare340
  (Alte cheltuieli de exploatare)350
  VENITURI TOTALE DIN EXPLOATARE, NET (poz. 010-090 + 160 + 200-210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340-350)355
  (Cheltuieli administrative) (poz. 370 + 380)360
  (Cheltuieli cu personalul)370
  (Alte cheltuieli administrative), din care:380
  (Cheltuieli privind utilitățile), din care:381
  (Cheltuieli privind consumul de energie)382
  (Cheltuieli privind consumul de gaze naturale)383
  (Cheltuieli cu amortizarea) (poz. 400 + 410 + 420)390
  (Cheltuieli cu amortizarea aferentă imobilizărilor corporale)400
  (Cheltuieli cu amortizarea aferentă investițiilor imobiliare)410
  (Cheltuieli cu amortizarea aferentă altor imobilizări necorporale)420
  Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, net (poz. 426 + 427)425
  Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, aferente activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global, net426
  Câștiguri sau (-) pierderi din modificare, aferente activelor financiare evaluate la cost amortizat, net427
  (Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane) (poz. 440 + 450)430
  (Cheltuieli cu provizioane sau (-) venituri din reluări de provizioane pentru angajamente și garanții date)440
  (Cheltuieli cu alte provizioane sau (-) venituri din reluări de alte provizioane)450
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare care nu sunt evaluate la valoarea justă prin profit sau pierdere) (poz. 481 + 491)460
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global)481
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor financiare evaluate la cost amortizat)491
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investițiilor în filiale, asocieri în participație și entități asociate)510
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea activelor nefinanciare) (poz. 530 + 540 + 550 + 560 + 570)520
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea imobilizărilor corporale)530
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea investițiilor imobiliare)540
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea fondului comercial)550
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor imobilizări necorporale)560
  (Cheltuieli privind deprecierea sau (-) venituri din reluarea pierderilor din deprecierea altor active nefinanciare)570
  Venituri reprezentând fond comercial negativ recunoscut în profit sau pierdere580
  Venituri totale585
  Profitul sau (-) pierderea din active imobilizate si grupuri destinate cedării, clasificate drept deținute în vederea vânzării, care nu pot fi considerate activități întrerupte600
  PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE ÎNAINTE DE IMPOZITARE (poz. 010 - 090 + 160 + 200 - 210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 - 350 - 360 -390 + 425 - 430 - 460 - 510 - 520 + 580 + 600)610
  (Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul aferent profitului sau pierderii din operațiuni continue), din care:620
  (Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit)623
  (-) Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit626
  PROFIT SAU (-) PIERDERE DIN OPERAȚIUNI CONTINUE DUPĂ IMPOZITARE (poz. 610-620)630
  Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte după impozitare (poz. 650-660)640
  Profit sau (-) pierdere din activități întrerupte înainte de impozitare650
  (Cheltuieli sau (-) venituri cu impozitul, legate de activități întrerupte), din care:660
  (Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit)663
  (-) Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit666
  PROFIT SAU (-) PIERDERE AFERENT/A PERIOADEI (poz. 630 + 640)670
  *) Nu se completează pentru realizările aferente perioadei de raportare 1 ianuarie 2022 - 30 iunie 2022.
  Administrator……………………………(nume și prenume)Semnătura.................ÎntocmitNumele și prenumeleCalitateaSemnătura…………..Nr. de înregistrare în organismul profesional……………………..
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.
  DATE INFORMATIVE
  la data de 30 iunie ..............
  30-lei-
  I. Date privind rezultatul înregistratCodpozițieNumărunitățiSume
  AB12
  Unități care au înregistrat profit101
  Unități care au înregistrat pierdere102
  Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere103
  II. Date privind plățile restanteCod pozițieTotal col.2 + 3din care:
  PentruactivitateacurentăPentruactivitateadeinvestiții
  AB123
  Plăți restante - total (poz. 202+206+212 la 214+215+216+221), din care:201
  Furnizori restanți - total (poz. 203 la 205), din care:202
  - peste 30 de zile203
  - peste 90 de zile204
  - peste 1 an205
  Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (poz.207 la 211), din care:206
  - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate207
  - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate208
  - contribuția pentru pensia suplimentară209
  - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj210
  - alte datorii sociale211
  Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri212
  Obligații restante față de alți creditori213
  Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stability la bugetul de stat, din care:214
  -contribuția asiguratorie pentru muncă214a
  Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale215
  împrumuturi primate nerambursate la scadență – total (poz.217 la 220), din care:216
  -restante până la 30 de zile217
  -restante după 30 de zile218
  -restante după 90 de zile219
  -restante după 1 an220
  Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite221
  III. Număr mediu de salariațiCodpoziție30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Număr mediu de salariați301
  Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie302
  IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate sicreanțe restanteCodpozițieSume - lei -
  AB1
  Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:401
  - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat402
  Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1)403
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:404
  - impozitul datorat la bugetul de stat405
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:406
  - impozitul datorat la bugetul de stat407
  Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:408
  - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor409
  - subvenții aferente veniturilor, din care:410
  - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)411
  - subvenții pentru energie din surse regenerabile412
  - subvenții pentru combustibili fosili413
  Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:414
  - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat415
  - creanțe restante de la entități din sectorul privat416
  V. Tichete acordate salariațilorCodpozițieSume - lei -
  AB1
  Contravaloarea tichetelor acordate salariaților501
  Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații502
  VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare- dezvoltare **)CodpozițieSume - lei -
  30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Cheltuieli de cercetare-dezvoltare601
  - din care efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile602
  - după surse de finanțare (poz. 604 + 605), din care:603
  - din fonduri publice604
  - din fonduri private605
  - după natura cheltuielilor (poz. 607 + 608), din care:606
  - cheltuieli curente607
  - cheltuieli de capital608
  VII. Cheltuieli de inovare ***)CodpozițieSume - lei -
  30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Cheltuieli de inovare701
  - din care efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile702
  VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratoriiCodpozițieSume- lei -
  30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Cheltuieli cu colaboratorii801
  IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statuluiCodpozițieSume - lei -
  30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare901
  Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune902
  Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate903
  X. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanțelor publice si al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările si completările ulterioareCodpozițieSume - lei -
  30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Valoarea contabilă netă a bunurilor*2)1000
  XI. Capital social vărsat****)Codpoziție30 iunie
  An precedentAncurent
  ABSumeCol.1%*3)Col.2SumeCol.3%*3)Col.4
  Capital social vărsat*3) (poz. 1110+1113 + 1117+1118+1119+ 1120), din care:1100XX
  - deținut de instituții publice (poz. 1111 + poz.1112), din care:1110
  - deținut de instituții publice de subordonare centrală1111
  - deținut de instituții publice de subordonare locală1112
  - deținut de societățile cu capital de stat, din care:1113
  - cu capital integral de stat1114
  - cu capital majoritar de stat1115
  - cu capital minoritar de stat1116
  - deținut de regii autonome1117
  - deținut de societățile cu capital privat1118
  - deținut de persoane fizice1119
  - deținut de alte entități1120
  XII. Dividende distribuite acționarilor din profitul reportatCodSume - lei -
  poziție30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Dividende distribuite acționarilor în perioada de raportare din profitul reportat1120a
  XIII. Repartizări interimare de dividende potrivit Legii nr. 163/2018CodpozițieSume - lei -
  30 iunie an curent
  AB1
  Dividende interimare repartizate*4)1120b
  XIV. Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice*****)CodpozițieSume - lei -
  30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:1121
  - creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate1122
  Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:1123
  - creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate1124
  XV. Cheltuieli privind calamitățile si alte evenimente similareCodpozițieSume - lei -
  30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare, din care:1125
  - inundații1126
  - secetă1127
  - alunecări de teren1128
  *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situații prevăzute de legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 1197/2020 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2152/2019 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020.***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 1197/2020 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2152/2019 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020.****) Se raportează doar de către instituțiile financiare nebancare, cu capital de stat, care sunt organizate și funcționează în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și la care statul este acționar sau deține direct sau indirect o participație.*****) Pentru creanțele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.*1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc).*2) Se va completa de către instituțiile financiare nebancare cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.*3) La secțiunea XI "Capital social vărsat", la poz. 1110 - 1120 în col. 2 și col.4, instituțiile financiare nebancare vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.*4) La această poziție se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea și completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației.
  Administrator……………………………(nume și prenume)Semnătura.................ÎntocmitNumele și prenumeleCalitateaSemnătura…………..Nr. de înregistrare în organismul profesional……………………..
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar ale acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.
  7. Capitolul III „Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile entităților, altele decât instituțiile de credit și Fondul de garantare a depozitelor bancare“ se modifică după cum urmează:7.1. Titlul capitolului III „Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile entităților, altele decât instituțiile de credit și Fondul de garantare a depozitelor bancare“ se modifică și va avea următorul cuprins: „Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile entităților, altele decât instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare și Fondul de garantare a depozitelor bancare“.7.2. În cadrul formatului de raportare contabilă semestrială cod 10 - „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“, partea aferentă „Elementelor în afara bilanțului“ se modifică și va avea următorul cuprins:
  ELEMENTE ÎN AFARA BILANȚULUICod pozițieSold la:
  începutul anuluisfârșitul perioadei
  AB12
  Datorii contingente, din care:600
  - active gajate606
  Angajamente, din care:610
  - angajamente aferente tranzacțiilor de vânzare cu posibilitate de răscumpărare615
  7.3. Formatul formularului de raportare contabilă semestrială cod 20 - „Contul de profit și pierdere la data de 30 iunie ...“*) se modifică și va avea următorul cuprins:*) Formularul este reprodus în facsimil.
  CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
  la data de 30 iunie ............
  20-lei-
  Denumirea indicatoruluiCodpozițieRealizări aferente perioadei de raportare
  precedentăcurentă
  AB12
  Dobânzi de primit și venituri asimilate, din care:010
  - aferente obligațiunilor și altor titluri cu venit fix015
  Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate020
  Venituri privind titlurile (poz. 033+035+037)030
  - Venituri din acțiuni și alte titluri cu venit variabil033
  - Venituri din participații035
  - Venituri din părți în cadrul societăților comerciale legate037
  Venituri din comisioane040
  Cheltuieli cu comisioane050
  Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare060
  Alte venituri din exploatare070
  Cheltuieli administrative generale (poz. 083+087)080
  - Cheltuieli cu personalul, din care:083
  - Salarii084
  - Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:085
  - cheltuieli aferente pensiilor086
  - Alte cheltuieli administrative, din care:087
  - Cheltuieli privind utilitățile, din care:088
  - Cheltuieli privind consumul de energie088a
  - Cheltuieli privind consumul de gaze naturale088b
  Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale și corporale090
  Alte cheltuieli de exploatare100
  Corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente110
  Reluări din corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente120
  Corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor și a părților în cadrul societăților comerciale legate130
  Reluări din corecții asupra valorii titlurilor transferabile care au caracter de imobilizări financiare, a participațiilor și a părților în cadrul societăților comerciale legate140
  Rezultatul activității curente
  - Profit (poz. 010-020+030+040-050+060+070-080-090-100110+120-130+140)153
  - Pierdere (poz. -(010-020+030+040-050+060+070-080-090100-110+120-130+140))156
  Venituri extraordinare160
  Cheltuieli extraordinare170
  Rezultatul activității extraordinare
  -Profit (poz. 160-170)183
  - Pierdere (poz. -(160-170))186
  Venituri totale190
  Cheltuieli totale200
  Rezultatul brut
  - Profit (poz. 190-200)213
  - Pierdere (poz. -(190-200))216
  Impozitul pe profit220
  Cheltuieli cu impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit223
  Venituri din impozitul pe profit rezultat din decontările în cadrul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit226
  Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus230
  Rezultatul net al perioadei
  - Profit (poz. 213-216-220-223+226-230)243
  - Pierdere (poz. - (213-216-220-223+226-230))246
  Administrator……………………………(nume și prenume)Semnătura.................ÎntocmitNumele și prenumeleCalitateaSemnătura…………..Nr. de înregistrare în organismul profesional……………………..
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.
  7.4. După formatul formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 - „Date informative la data de 30 iunie....“, următoarele note de subsol se modifică și vor avea următorul cuprins:****) Se raportează doar de către entitățile, altele decât instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare, cu capital de stat, care sunt organizate și funcționează în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și la care statul este acționar sau deține direct sau indirect o participație................................................................................................................................................................................................^3) La secțiunea XI «Capital social vărsat», la poz. 1110-1120, în col. 2 și 4, entitățile, altele decât instituțiile de credit și instituțiile financiare nebancare, vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la poz. 1100.
  8. Capitolul IV „Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile Fondului de garantare a depozitelor bancare“ se modifică după cum urmează:8.1. Formatul formularului de raportare contabilă semestrială cod 20 - „Contul de profit și pierdere la data de 30 iunie........“*) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  1*) Formularul este reprodus în facsimil.
  CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE
  la data de 30 iunie .......
  20-lei-
  Denumirea indicatoruluiCodpozițieRealizări aferente perioadei de raportare
  precedentăcurentă
  AB12
  Dobânzi de primit și venituri asimilate, din care:010
  - aferente efectelor publice, obligațiunilor și altor titluri cu venit fix015
  Dobânzi de plătit și cheltuieli asimilate020
  Venituri din comisioane030
  Cheltuieli cu comisioane040
  Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare050
  Alte venituri din exploatare060
  Cheltuieli administrative generale (poz. 073+077)070
  - Cheltuieli cu personalul, din care:073
  - Salarii074
  - Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:075
  - cheltuieli aferente pensiilor076
  - Alte cheltuieli administrative, din care077
  - Cheltuieli privind utilitățile, din care:078
  - Cheltuieli privind consumul de energie078a
  - Cheltuieli privind consumul de gaze naturale078b
  Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale și corporale080
  Alte cheltuieli de exploatare090
  Corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente100
  Reluări din corecții asupra valorii creanțelor și provizioanelor pentru datorii contingente și angajamente110
  Corecții asupra valorii titlurilor de investiții120
  Reluări din corecții asupra valorii titlurilor de investiții130
  Rezultatul activității curente
  - Profit (poz. 010-020+030-040±050+060-070-080-090100+110-120+130)143
  - Pierdere (poz. -(010-020+030-040±050+060-070-080090-100 +110-120+130))146
  Venituri extraordinare150
  Cheltuieli extraordinare160
  Rezultatul activității extraordinare
  - Profit (poz. 150-160)173
  - Pierdere(poz. -(150-160))176
  Venituri totale180
  Cheltuieli totale190
  Rezultatul brut
  - Profit (poz. 180-190)203
  - Pierdere (poz. -(180-190))206
  Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus210
  Rezultatul net al perioadei
  - Profit (poz. 203-206-210)223
  - Pierdere (poz. -(203-206-210))226
  Administrator……………………………(nume și prenume)Semnătura.................ÎntocmitNumele și prenumeleCalitateaSemnătura…………..Nr. de înregistrare în organismul profesional……………………..
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.
  8.2. Formatul formularului de raportare contabilă semestrială cod 30 - „Date informative la data de 30 iunie...“*) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  2*) Formularul este reprodus în facsimil.
  DATE INFORMATIVE
  la data de 30 iunie ......
  30-lei-
  I. Date privind rezultatul înregistratCodpozițieNumărunitătiSume
  AB12
  Unități care au înregistrat profit101
  Unități care au înregistrat pierdere102
  Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere103
  II. Date privind plătile restanteCodpozițieTotal col.2 + 3din care:
  PentruactivitateacurentăPentru activitatea de investitii
  AB123
  Plăți restante - total(poz.202+206+212 la 214+215+216+221), din care:201
  Furnizori restanți - total (poz. 203 la 205), din care:202
  - peste 30 de zile203
  - peste 90 de zile204
  - peste 1 an205
  Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (poz.207 la 211), din care:206
  - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate207
  - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate208
  - contribuția pentru pensia suplimentară209
  - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj210
  - alte datorii sociale211
  Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri212
  Obligații restante față de alți creditori213
  Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:214
  - contribuția asiguratorie pentru muncă214a
  Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale215
  împrumuturi primite nerambursate la scadență - total (poz.217 la 220), din care:216
  - restante până la 30 de zile217
  - restante după 30 de zile218
  - restante după 90 de zile219
  - restante după 1 an220
  Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite221
  III. Număr mediu de salariațiCodpoziție30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Număr mediu de salariați301
  Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie302
  IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate si creanțe restanteCodpozițieSume-lei-
  AB1
  Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:401
  - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat402
  Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri*1)403
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:404
  - impozitul datorat la bugetul de stat405
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:406
  - impozitul datorat la bugetul de stat407
  Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:408
  - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor409
  - subvenții aferente veniturilor, din care:410
  - subvenții pentru stimularea ocupării forței demuncă*)411
  - subvenții pentru energie din surse regenerabile412
  - subvenții pentru combustibili fosili413
  Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:414
  - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat415
  - creanțe restante de la entități din sectorul privat416
  V. Tichete acordate salariațilorCodpozițieSume-lei-
  AB1
  Contravaloarea tichetelor acordate salariaților501
  Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații502
  VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)CodpozițieSume-lei-
  30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Cheltuieli de cercetare-dezvoltare601
  - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile602
  - după surse de finanțare (poz. 604 + 605), din care:603
  - din fonduri publice604
  - din fonduri private605
  - după natura cheltuielilor (poz. 607 + 608), din care:606
  - cheltuieli curente607
  - cheltuieli de capital608
  VII. Cheltuieli de inovare ***)CodpozițieSume-lei-
  30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Cheltuieli de inovare701
  - din care, efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile702
  VIII. Informații privind cheltuielile cucolaboratoriiCodpozițieSume-lei-
  30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Cheltuieli cu colaboratorii801
  IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statuluiCodpozițieSume-lei-
  30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare901
  Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune902
  Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate903
  X. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările și completările ulterioareCodpozițieSume-lei-
  30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Valoarea contabilă netă a bunurilor*2)1000
  XI. Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice****)CodpozițieSume-lei-
  30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:1121
  - creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate1122
  Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:1123
  - creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate1124
  XII. Cheltuieli privind calamitățile si alte evenimente similareCodpozițieSume-lei-
  30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare, din care:1125
  - inundații1126
  - secetă1127
  - alunecări de teren1128
  *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute de legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 1197/2020 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2152/2019 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020.***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 1197/2020 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2152/2019 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020.****) Pentru creanțele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.*1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase, etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc).*2) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
  Administrator,Numele și prenumele(nume și prenume)Semnătura.................ÎntocmitNumele și prenumeleCalitateaSemnătura…………..Nr. de înregistrare în organismul profesional……………………..
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar ale acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.
  9. După capitolul IV „Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile Fondului de garantare a depozitelor bancare“ se introduce un nou capitol, capitolul V „Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile schemelor de garantare a depozitelor“, cu următorul cuprins:  +  Capitolul V Modelele formularelor de raportare contabilă semestrială aplicabile schemelor de garantare a depozitelor*)*) Modelele sunt reproduse în facsimil.
  Județul …………………..[ ][ ]Forma de proprietate …………….. [ ] [ ]
  Entitatea: ..........................................Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN)……………………………………………….Cod clasă CAEN ……………………… [ ] [ ] [ ] [ ]
  Adresă: localitate .....................................sector .................. strada .........................nr.: ............................................................Telefon ................., fax .............................Număr din registrul comerțului ................Activitatea preponderentă efectiv desfășurată (denumire clasă CAEN) ……………………….Cod clasă CAEN ……………………… [ ] [ ] [ ] [ ]Cod unic de înregistrare .... [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]Codul LEI va fi completat în situația în care instituția dispune de cod LEI[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

  SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
  la data de 30 iunie .........
  10-lei-
  10.01 - ACTIVECodPozițieSold la:
  începutulanuluisfârșitul perioadei
  AB12
  Casa010
  Creanțe asupra instituțiilor de credit (poz. 023+026)020
  - la vedere023
  - alte creanțe026
  Creanțe asupra societăților financiare sau altor entități030
  Efecte publice, obligațiuni si alte titluri cu venit fix(poz. 043+046)040
  - emise de organisme publice043
  - emise de alți emitenți, din care:046
  - obligațiuni proprii048
  Participații050
  Imobilizări necorporale, din care:080
  - cheltuieli de constituire085
  Imobilizări corporale, din care:090
  - terenuri și construcții utilizate în scopul desfășurării activităților proprii095
  Alte active100
  Cheltuieli înregistrate în avans si venituri angajate110
  Total activ (poz.010+020+030+040+050+080+090+100+110)120
  10.02 - DATORII ȘI CAPITALURI PROPRIICodPozițieSold la:
  începutulanuluisfârșitulperioadei
  AB12
  Datorii privind instituțiile de credit (poz. 303+306)300
  - împrumuturi primite (poz. 304+305)303
  - la vedere304
  - la termen305
  - Alte datorii (poz. 307+308)306
  - la vedere307
  - la termen308
  Datorii privind societățile financiare sau alte instituții(poz. 313+316)310
  - împrumuturi primite (poz. 314+315)313
  - la vedere314
  - la termen315
  - Alte datorii (poz. 317+318)316
  - la vedere317
  - la termen318
  Datorii constituite prin titluri (poz. 323+326)320
  - obligațiuni323
  - alte titluri326
  Alte datorii330
  Venituri înregistrate în avans si datorii angajate340
  Provizioane350
  Resursele financiare ale schemei de garantare a depozitelor (poz. 361 la 365)360
  - Contribuții anuale ale instituțiilor de credit participante361
  - Contribuții extraordinare ale instituțiilor de credit participante362
  - încasări din recuperarea creanțelor schemelor de garantare a depozitelor363
  - Venituri din investirea resurselor financiare disponibile364
  - Alte resurse stabilite potrivit legii sau actului de înființare a schemei de garantare a depozitelor365
  Rezerve370
  Rezerve din reevaluare380
  Rezultatul reportat
  - Profit393
  - Pierdere396
  Rezultatul exercițiului financiar
  - Profit403
  - Pierdere406
  Repartizarea profitului410
  Total datorii si capitaluri proprii (poz. 300+310+320+330 +340+350+360+370+380+393-396+403-406-410)420
  ELEMENTE ÎN AFARA BILANȚULUICod PozițieSold la:
  începutul anuluisfârșitulperioadei
  AB12
  Datorii contingente600
  Angajamente610
  Administrator……………………………(nume și prenume)Semnătura.................întocmitNumele și prenumeleCalitateaSemnătura…………..Nr. de înregistrare în organismul profesional……………………..
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.
  CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE
  la data de 30 iunie .........
  20-lei-
  Denumirea indicatoruluiCodpozițieRealizări aferente perioadei de raportare
  precedentă)curentă
  AB12
  Dobânzi de primit si venituri asimilate, din care:010
  - aferente efectelor publice, obligațiunilor și altor titluri cu venit fix015
  Dobânzi de plătit si cheltuieli asimilate020
  Venituri din comisioane030
  Cheltuieli cu comisioane040
  Profit sau pierdere netă din operațiuni financiare050
  Alte venituri din exploatare060
  Cheltuieli administrative generale (poz. 073+077)070
  - Cheltuieli cu personalul, din care:073
  - Salarii074
  - Cheltuieli cu asigurările sociale, din care:075
  - cheltuieli aferente pensiilor076
  - Alte cheltuieli administrative, din care:077
  - Cheltuieli privind utilitățile, din care:078
  - Cheltuieli privind consumul de energie078a
  - Cheltuieli privind consumul de gaze naturale078b
  Corecții asupra valorii imobilizărilor necorporale si corporale080
  Alte cheltuieli de exploatare090
  Corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente100
  Reluări din corecții asupra valorii creanțelor si provizioanelor pentru datorii contingente si angajamente110
  Corecții asupra valorii titlurilor care au caracter de imobilizări financiare120
  Reluări din corecții asupra valorii titlurilor care au caracter de imobilizări financiare130
  Rezultatul activității curente
  - Profit (poz. 010-020+030-040±050+060-070-080-090100+110-120+130)143
  - Pierdere (poz. -(010-020+030-040±050+060-070-080-090100 +110-120+130))146
  Venituri extraordinare150
  Cheltuieli extraordinare160
  Rezultatul activității extraordinare
  - Profit (poz. 150-160)173
  - Pierdere (poz. -(150-160))176
  Venituri totale180
  Cheltuieli totale190
  Rezultatul brut
  - Profit (poz. 180-190)203
  - Pierdere (poz. -(180-190))206
  Alte impozite ce nu apar în elementele de mai sus210
  Rezultatul net al perioadei
  -Profit (poz. 203-206-210)223
  - Pierdere (poz. -(203-206-210))226
  Administrator……………………………(nume și prenume)Semnătura.................ÎntocmitNumele și prenumeleCalitateaSemnătura…………..Nr. de înregistrare în organismul profesional……………………..
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar al acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.
  DATE INFORMATIVE
  la data de 30 iunie .........
  30-lei-
  I. Date privind rezultatul înregistratCodpozițieNumărunitățiSume
  AB12
  Unități care au înregistrat profit101
  Unități care au înregistrat pierdere102
  Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere103
  II. Date privind plățile restanteCodpozițieTotal col.2 + 3din care:
  PentruactivitateacurentăPentru activitatea de investiții
  AB123
  Plăți restante - total (poz. 202+206+212 la 214+215+216+221), din care:201
  Furnizori restanți - total (poz. 203 la 205), din care:202
  - peste 30 de zile203
  - peste 90 de zile204
  - peste 1 an205
  Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (poz.207 la 211), din care:206
  - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate207
  - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate208
  - contribuția pentru pensia suplimentară209
  - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj210
  - alte datorii sociale211
  Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri212
  Obligații restante față de alți creditori213
  Impozite, taxe și contribuții neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:214
  - contribuția asiguratorie pentru muncă214a
  Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale215
  împrumuturi primite nerambursate la scadență - total (poz.217 la 220), din care:216
  - restante până la 30 de zile217
  - restante după 30 de zile218
  - restante după 90 de zile219
  - restante după 1 an220
  Dobânzi neplătite aferente împrumuturilor primite221
  III. Număr mediu de salariațiCodpoziție30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Număr mediu de salariați301
  Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie302
  IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restanteCodpozițieSume - lei -
  AB1
  Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:401
  - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat402
  Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri*1)403
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:404
  - impozitul datorat la bugetul de stat405
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:406
  - impozitul datorat la bugetul de stat407
  Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:408
  - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor409
  - subvenții aferente veniturilor, din care:410
  - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)411
  - subvenții pentru energie din surse regenerabile412
  - subvenții pentru combustibili fosili413
  Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:414
  - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat415
  - creanțe restante de la entități din sectorul privat416
  V. Tichete acordate salariațilorCodpozițieSume - lei -
  AB1
  Contravaloarea tichetelor acordate salariaților501
  Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații502
  VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare- dezvoltare **)CodpozițieSume - lei -
  30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Cheltuieli de cercetare-dezvoltare601
  - din care efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile602
  - după surse de finanțare (poz. 604 + 605), din care:603
  - din fonduri publice604
  - din fonduri private605
  - după natura cheltuielilor (poz. 607 + 608), din care:606
  - cheltuieli curente607
  - cheltuieli de capital608
  VII. Cheltuieli de inovare ***)CodpozițieSume - lei -
  30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Cheltuieli de inovare701
  - din care efectuate în scopul diminuării impactului activității entității asupra mediului sau al dezvoltării unor noi tehnologii sau a unor produse mai sustenabile702
  VIII. Informații privind cheltuielile cu colaboratoriiCodpozițieSume- lei -
  30 iunie an30 iunie
  precedentan curent
  AB12
  Cheltuieli cu colaboratorii801
  IX. Informații privind bunurile din domeniul public al statuluiCodpozițieSume - lei -
  30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare901
  Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune902
  Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate903
  X. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii conform Ordinului ministrului finanțelor publice si al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014, cu modificările si completările ulterioareCodpozițieSume - lei -
  30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Valoarea contabilă netă a bunurilor*2)1000
  XI. Creanțe preluate prin cesiune de la personae juridice****)CodpozițieSume - lei -
  30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:1121
  - creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate1122
  Creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:1123
  - creanțe preluate prin cesiune de la persoane juridice afiliate1124
  XII. Cheltuieli privind calamitățile si alte evenimente similareCodpozițieSume - lei -
  30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare, din care:1125
  - inundații1126
  - secetă1127
  - alunecări de teren1128
  *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă ori pentru alte situații prevăzute de legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 1197/2020 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2152/2019 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020.***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 1197/2020 al Comisiei din 30 iulie 2020 de stabilire a specificațiilor tehnice și a modalităților în temeiul Regulamentului (UE) 2152/2019 al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene de întreprindere și de abrogare a 10 acte juridice în domeniul statisticilor de întreprindere, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 271 din 18 august 2020.****) Pentru creanțele preluate prin cesiune de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.Pentru statutul de «persoane juridice afiliate» se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.*1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit, etc).*2) Se va completa de către schemele de garantare cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului delegat pentru buget nr. 668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea și actualizarea inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului și a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.
  Administrator……………………………(nume și prenume)Semnătura.................ÎntocmitNumele și prenumeleCalitateaSemnătura…………..Nr. de înregistrare în organismul profesional……………………..
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând și numele în clar ale acestora.Calitatea persoanei care a întocmit raportările contabile semestriale se completează astfel:– directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii;– persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.Raportările contabile semestriale se semnează și de către administratorul sau persoana care are obligația gestionării entității.
  10. Capitolul IV^1 „Corespondența cu planul de conturi aplicabil instituțiilor de credit“ se modifică după cum urmează:10.1. Titlul capitolului IV^1 „Corespondența cu planul de conturi aplicabil instituțiilor de credit“ se modifică și va avea următorul cuprins: „Capitolul VI - Corespondența cu planul de conturi aplicabil instituțiilor de credit“;10.2. La punctul 1, corespondența cu planul de conturi a formularului cod 10.03 - „Capitaluri proprii“ se modifică după cum urmează:
  Cod pozițieColoanaPlan de conturi
  0101 și 2501 ± 504
  1401 și 2± 521 ± ex. 524
  10.3. La punctul 2, corespondența cu planul de conturi a formularului cod 20 - „Contul de profit sau pierdere“ se modifică și se completează după cum urmează:
  Cod pozițieColoanaPlan de conturi
  3811 și 26342
  3821 și 263421
  3831 și 263423
  5851 și 2701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707 + 708 + 709 + 741 + 742 + 744 + 746 + 747 + 748 + 749 + 761 + 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 781
  6201 și 2ex. 691 + ex. 692 + ex. 693 - ex. 791 - ex. 793
  6231 și 2ex. 693
  6261 și 2- ex. 793
  6601 și 2ex. 691 + ex. 692 + ex. 693 - ex. 791 - ex. 793
  6631 și 2ex. 693
  6661 și 2- ex. 793
  11. După capitolul VI „Corespondența cu planul de conturi aplicabil instituțiilor de credit“ se introduce un nou capitol, capitolul VII „Corespondența cu planul de conturi aplicabil instituțiilor financiare nebancare“, cu următorul cuprins:  +  Capitolul VII*)*) Capitolul VII este reprodus în facsimil.Corespondența*1) cu planul de conturi aplicabil instituțiilor financiare nebancare*1) Corespondența conturilor prevăzută în prezentul capitol nu are caracter exhaustiv, aceasta putând fi adaptată în funcție de specificul operațiunilor, cu respectarea conținutului conturilor prevăzute de Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010, republicat, cu modificările și completările ulterioare.1. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
  10.
  CodpozițieColoanaPlan de conturi
  10.01 - ACTIVE
  0101 și 2101 + 102 + 109
  0201 și 2101+102
  0401 și 2109
  0501 și 23011 + 311 (solduri debitoare)*2)
  0601 și 2311 (solduri debitoare)
  0701 și 230111
  0801 și 230112
  0901 și 230113
  0971 și 23051
  0981 și 23052
  0991 și 23053
  1001 și 230212 +30213
  1201 și 230212
  1301 și 230213
  1411 și 2303 ± ex.*3) 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 - ex. 3566
  1421 și 23031
  1431 și 23032 + ex. 3037 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 - ex. 3566
  1441 și 23033 + ex. 3037 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 - ex. 3566
  1811 și 2± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243+ 2513 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 + 2711 (solduri debitoare) ± 27171 ± 272 ± 273 ± 276 ± 277 ± 281 ± 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (± 291 ± 292 + 297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare )) + 304 + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + 3571 + 371 + 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± 385 ± 386 - (± 391 + 3921 + 3922 ± 3923 + 3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + 401 + 402 ± 407 ± 471 ± 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485 - (4931 + 4932 ± 4933 + 4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± 494 ± 495 ± 496) + 508 (sold debitor) - 2632 - ex. 3566 - 408 - 4732
  1821 și 2304 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 - (± 391) - ex. 3566
  1831 și 2± 201 ± 202 ± 203 ± 204 ± 205 ± 206 ± 209 ± 231 ± 243 + 2513 (solduri debitoare) ± 25171 ± 261 + 2711 (solduri debitoare) ± 27171 ± 272 ± 273 ± 276 ± 277 ± 281 ± 282 ± 283 ± 284 ± 285 - (± 291 ± 292 + 297 ± 299 (solduri aferente activelor financiare)) + ex. 3515 + ex. 35192 ± ex. 355 + 3571 + 371 + 378 ± ex. 381 ± ex. 382 ± ex. 383 ± ex. 384 ± 385 ± 386 - (3921 + 3922 ± 3923 + 3927 ± 3929 (solduri aferente activelor financiare)) + 401 + 402 ± 407 ± 471 ± 481 ± 482 ± 483 ± 484 ± 485 - (4931 + 4932 ± 4933 + 4937 ± 4939 (solduri aferente activelor financiare) ± 494 ± 495 ± 496) + 508 (sold debitor) - 2632 - ex. 3566 - 408 - 4732
  2401 și 2312 (solduri debitoare) + 313 (solduri debitoare) + 314 (solduri debitoare) + 315 (solduri debitoare)
  2501 și 2316 (solduri debitoare)
  2601 și 2411 + 412 + 413 -491
  2611 și 2411 -491
  2621 și 2412
  2631 și 2413
  2701 și 2432 + 442 + ex. 443 - 4612 - ex. 462 - 49212 - 4923 - ex. 4924
  2801 și 2432 + 4421 + 4422 + 4423 + 4424 + ex. 443 - 46121- 46122 - 46123 - 46124 - ex. 462 -49212 - 49231 - 49232 - 49233 - 49234 - ex. 4924
  2901 și 24425 + ex. 443 - 46125 - ex. 462 - 49235 - ex. 4924
  3001 și 2431 + 441 + ex. 443 -4611-ex. 462 - 49211 - 4922 - ex. 4924
  3101 și 24411 -49221
  3201 și 2431 + 4419 + ex. 443 -4611-ex. 462 -49211 -49222 - ex. 4924
  3301 și 23531 (solduri debitoare)
  3401 și 235311 (solduri debitoare)
  3501 și 235312 (solduri debitoare)
  3601 și 2343 (sold debitor) + ex.3515 + ex.35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 ± ex.355 + 3611 + ex.3612 + 362 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 375 + 3799 (solduri debitoare) - ex.393 + 421
  3701 și 2ex. 3612 + 363 -ex. 393
  10.02 - DATORII
  0101 și 23012 + 311 (solduri creditoare)
  0201 și 2311 (solduri creditoare)
  0301 și 230121
  0401 și 2ex. 30129
  0501 și 230123
  0601 și 2ex. 30129
  0701 și 23022
  0801 și 2ex. 30229
  0901 și 230222
  1001 și 2ex. 30229
  1101 și 2± 232 ± 241 + 2512 + 2513 (solduri creditoare) ± 25172 + 2621 ± 2627 + 2711 (solduri creditoare) ± 27172 ± 274 ± 275 ± 278 ± 299 (solduri aferente datoriilor financiare ) ± 325 ± 326 + ex. 35191 + 354 ± ex. 356 + 3572 ± 358 + 377 + 3791 ± 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 472 ± 4939 (solduri aferente datoriilor financiare) + 531 + 532 ± 537 + 508 (sold creditor)- 2631 - ex. 3556 - 4731 - 538
  1201 și 2± 232 ± 241 + 2512 + 2513 (solduri creditoare) ± 25172 + 2711 (solduri creditoare) ± 27172 ± 274 ± 275 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) ± ex. 356 ± 358 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + 5312 + 5322 ± ex. 537- ex. 2631 - ex. 3556 - ex. 538
  1301 și 2± 325 ± 326 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) + 5311 + 5321 ± ex. 537 - ex. 3556 - ex. 538
  1401 și 22621 ± 2627 ± 278 ± ex. 299 (solduri aferente datoriilor financiare) + ex. 35191 + 354 ± ex. 356 + 3572 + 377 + 3791 ± ex. 3929 (solduri aferente datoriilor financiare) ± 472 ± 4939 (solduri aferente datoriilor financiare) + 508 (sold creditor)- ex. 2631 - ex. 3556 - 4731
  1501 și 2312 (solduri creditoare) + 313 (solduri creditoare) + 314 (solduri creditoare) + 315 (solduri creditoare)
  1601 și 2316 (solduri creditoare)
  1701 și 2551 + 552 + 553 + 554 + 555 + 559
  1801 și 25523 + 5525 + ex.5527
  1901 și 25526
  2001 și 2554
  2101 și 2553
  2201 și 2551
  2301 și 25521 + 5522 + ex.5527 + 5529 + 555 + 559
  2401 și 23531 (solduri creditoare)
  2501 și 235311 (solduri creditoare)
  2601 și 235312 (solduri creditoare)
  2801 și 2343 (sold creditor) + 3511 + 3512 + 3513 + 3514 + 3516 + 3517 + 3518 + ex.35191 + 3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 ± ex.356 + 3723 (sold creditor) + 3729 (sold creditor) + 376 + 3799 (solduri creditoare)
  10.03 - CAPITALURI PROPRII
  0101 și 2501±504
  0201 și 25012±ex. 504
  0301 și 25011± ex. 504
  0401 și 2511 -5291
  0501 și 2502 + 527 ± ex.5292 ± ex. 524
  0601 și 2527 ± ex. 524
  0701 și 2502 ± ex. 5292 ± ex. 524
  0801 și 2± 525 ± ex. 5292 ± ex.524
  0901 și 2516 ± 521 ± 522 ± 523 ± 526 ± 528 ± ex. 5292 ± ex. 524
  0951 și 2516 ±5221 ± 5232 ± 5233 ± ex. 526 ± 528 ± ex. 5292 ± ex. 524
  1001 și 25162 + ex. 5163±ex. 524
  1101 și 25161+ex. 5163±ex. 524
  1201 și 2± ex. 5292 ± ex. 524
  1221 și 2±ex. 526 ±ex. 524
  2601 și 2- 3553
  3201 și 2±5221 ±ex. 524
  3301 și 2± 5232 ± 5233 ± ex. 524
  3401 și 2± 5233 ± ex. 524
  3501 și 2± 5232 ± ex. 524
  3601 și 2± 528 ± ex. 524
  1281 și 2± 521 ± 5222 ± 5223 ± 5231 ± 5234 ± ex.526 ± ex.524
  1301 și 2± ex.5231 ± ex. 524
  1401 și 2±521±ex. 524
  1501 și 2± ex.5231 ± ex. 524
  1551 și 2± 5222 ± 5223 ± ex. 524
  1651 și 2± 5234 ± ex. 524
  1701 și 2± ex. 526 ± ex. 524
  1901 și 2± ex. 524 ± 5811 ± 5814 ± 5815 ± 5816 ± ex. 58172 ± ex. 58173 ± ex. 58174 ± 5818
  2001 și 2ex. 5817
  2101 și 2512 + 513 + 519 ± ex.524
  2401 și 2(-) 503
  2501 și 2±591
  2551 și 2-592
  *2) În cazul conturilor bifuncționale, sintagma «solduri debitoare», respectiv «solduri creditoare» se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice debitoare și, respectiv, creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifuncțional.*3) Sintagma „ex.” se referă la prezentarea extrasului din soldul contului respectiv, care corespunde conținutului poziției din situațiile financiare la care se referă.
  2. CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE (cod 20)
  20
  CodpozițieColoanaPlan de conturi
  0101 și 27021 + 7022 + 7023 + 70242 + 7027 + 7028 - 6627 + 70331 + 70341 + ex. 7037 + 7038 - 66327 + 7041 + 7043 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7053 + 7058 + 771 + 772 + 773 + 774 + 775 - 66447
  0411 și 270331 +ex. 7038
  0511 și 27021 + 7022 + 7023 + 70242 + ex. 7027 + 7028 - 6627 + 70341 + ex. 7037 + ex. 7038 - 66327 + 7041 + 7048 - 66437 + 7051 + 7052 + 7058 + 771 + 772 + 773 + 774 + 775 - 66447
  0801 și 2ex. 7037
  0851 și 2ex. 7027 + ex. 7037 + 7043 + 7053
  0901 și 26022 + 6023 + 60242 + 6027 + 60363 + 60364 + ex. 6037 + 6041 + 6043 + 6051 + 6052 + 6053 + 6495 + 6657 + 671 + 672 + 673 + 674
  1201 și 26022 + 6023 + 60242 + ex. 6027 + 60363 + 60364 + ex. 6037 + 6041 + 6051 + 6052 + 6495 + 671 + 672 + 673 + 674
  1401 și 2ex. 6027 + ex. 6037 + 6657
  1451 și 2ex. 6027 + ex. 6037 + 6043 + 6053
  1601 și 270333 + 7054
  1911 și 2ex. 70333
  1921 și 2ex. 70333 + 7054
  1931 și 27054
  1941 și 2ex. 70333
  2001 și 27029 + 7039 + 7049 + 7059 + 7069 + 7071 + 7072 + 7077 + 7083 + 7085 + 7087 + 779
  2101 și 26029 + 6039 + 6049 + 6059 + 6069 + 6071 + 6072 + 6077 + 608 + 679
  2201 și 270336 + 70342 + 7036 + ex. 7037 + ex. 767 - 6033 - 6034 - ex. 6037 - ex. 668
  2311 și 270336 - 6033
  2411 și 270342 + ex. 767 - 6034 - ex. 668
  2601 și 27036 + ex. 7037 - ex. 6037
  2701 și 2ex. 7037 - ex. 6037
  2801 și 270311 + 70312 + ex. 7061 + 70741 + 70742 + 70743 + 70744 + 70745 + 70746 + 70749 - 60311 - 60312 - 60313 - ex. 6061 - 60741 - 60742 - 60743 - 60744 - 60745 - 60746 - 60749
  2871 și 27035 - 6035
  2901 și 270321 + 70322 - 60321 - 60322 - 60323
  3001 și 270747 + 70751 + 70752 + 70753 - 60747 - 60751- 60752 - 60753
  3101 și 2ex. 7061 - ex. 6061
  3301 și 2746 + ex. 749 + 7055 - ex. 609 - 646 - 6055
  3401 și 27042 + 7045 + 709 + 741 + 744 + 747 + 748 + ex. 749 + 7629 + 76329 + 76439 + 76449+ 781
  3501 și 26045 + ex. 609 + 6311 + 644 + 647 + ex. 649 + 6629 + 66329 + 66439 + 66449 + 681
  3601 și 26042 + 611 + 612 + 617 + ex. 621 + 632 + 634 + 635 + 641 + ex. 649
  3701 și 2611 +612 + 617
  3801 și 26042 + ex. 621 + 632 + 634 + 635 + 641 + ex. 649
  3811 și 26342
  3821 și 263421
  3831 și 263423
  3901 și 2651 +652 + 653
  4001 și 2ex. 652 + ex. 653
  4101 și 2ex. 652 + ex. 653
  4201 și 2651 + ex. 653
  4251 și 27628 + 76318 + 76328 + 76438 + 76448 - 6628 - 66318 - 66328 - 66438 - 66448
  4261 și 2ex. 76318 - ex. 66318
  4271 și 27628 + ex. 76318 + 76328 + 76438 + 76448 - 6628 - ex. 66318 - 66328 - 66438 - 66448
  4301 și 26651 + 6652 + 6653 + 6654 + 6655 + 6659 - 765
  4401 și 2ex. 6651 - ex. 7651
  4501 și 2ex. 6651 + 6652 + 6653 + 6654 + 6655 + ex. 6659 - ex. 7651 - 7652 - 7653 - 7654 - 7655 - ex. 7659
  4601 și 26621 + 6622 + 6623 + 6624 + 6625 + 6631 + 66321 + 66324 + 66431 + 66432 + 66433 + 66434 + 66435 + 66441 + 66442 + 66443 + 66445 + ex. 668 - 7621 - 7622 - 7623 - 7624 - 7625 - 7631 - 76321 - 76324 - 76431 - 76432 - 76433 - 76434 - 76435 - 76441 - 76442 - 76443 - 76445 - ex. 767
  4811 și 266311 + ex. 668 -76311 - ex. 767
  4911 și 26621 + 6622 + 6623 + 6624 + 6625 + 66312 + 66321 + 66324 + 66431 + 66432 + 66433 + 66434 + 66435 + 66441 + 66442 + 66443 + 66445 + ex. 668 - 7621 - 7622 - 7623 - 7624 - 7625 - 76312 - 76321 - 76324 - 76431 -76432 - 76433 - 76434 - 76435 - 76441 - 76442 - 76443 - 76445 - ex. 767
  5101 și 26641 - 7641
  5201 și 26633 + 6642 - 7633 - 7642
  5301 și 2ex. 66421 + ex. 66423 + ex. 66424 - ex. 76421 - ex. 76423 - ex. 76424
  5401 și 2ex. 66423 + ex. 66424 - ex. 76423 - ex. 76424
  5501 și 2ex. 66422
  5601 și 2ex. 66421 + ex. 66422 + ex. 66424 - ex. 76421 - 76422 - ex. 76424
  5701 și 26633 - 7633
  5801 și 2ex. 74997
  5851 și 2701 + 702 + 703 + 704 + 705 + 706 + 707 + 708 + 709 + 741 + 744 + 746 + 747 + 748 + 749 + 761 + 762 + 763 + 764 + 765 + 767 + 781
  6001 și 2ex. 74997- 633
  6201 și 2ex. 691 + ex. 692 + ex.693 - ex. 791 - ex. 793
  6231 și 2ex. 693
  6261 și 2-ex. 793
  6601 și 2ex. 691 + ex. 692 + ex.693 - ex. 791 - ex. 793
  6631 și 2ex. 693
  6661 și 2-ex. 793
  6701 și 2±591
  12. Capitolul IV^2 „Corespondența cu planul de conturi aplicabil entităților, altele decât instituțiile de credit și Fondul de garantare a depozitelor bancare“ se modifică și se completează după cum urmează:12.1. Titlul capitolului IV^2 „Corespondența cu planul de conturi aplicabil entităților, altele decât instituțiile de credit și Fondul de garantare a depozitelor bancare“ se modifică și va avea următorul cuprins: „Capitolul VIII - Corespondența cu planul de conturi aplicabil entităților, altele decât instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare și Fondul de garantare a depozitelor bancare“.12.2. În cadrul formularului de raportare contabilă semestrială cod 10 - „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“, corespondența cu planul de conturi aferentă „Elementelor în afara bilanțului“ se modifică și va avea următorul cuprins:
  ELEMENTE ÎN AFARA BILANȚULUI
  Cod pozițieColoanaPlan de conturi
  6001 și 2962 + 971 + 981
  6061 și 2962
  6101 și 2901 + 903 + 921
  6151 și 29211
  12.3. Corespondența cu planul de conturi a formularului cod 20 - „Contul de profit și pierdere“ se completează după cum urmează:
  Cod pozițieColoanaPlan de conturi
  0881 și 26342
  088a1 și 263421
  088b1 și 263423
  2231 și 2693
  2261 și 2793
  13. Capitolul IV^3 „Corespondența cu planul de conturi aplicabil Fondului de garantare a depozitelor bancare“ se modifică după cum urmează:13.1. Titlul capitolului IV^3 „Corespondența cu planul de conturi aplicabil Fondului de garantare a depozitelor bancare“ se modifică și va avea următorul cuprins: „Capitolul IX - Corespondența cu planul de conturi aplicabil Fondului de garantare a depozitelor bancare“.13.2. În cadrul formularului cod 20 - „Contul de profit și pierdere“, corespondența cu planul de conturi se completează după cum urmează:
  Cod pozițieColoanaPlan de conturi
  0781 și 26342
  078a1 și 263421
  078b1 și 263423
  14. După capitolul IX „Corespondența cu planul de conturi aplicabil Fondului de garantare a depozitelor bancare“ se introduce un nou capitol, capitolul X „Corespondența cu planul de conturi aplicabil schemelor de garantare a depozitelor“, cu următorul cuprins:  +  Capitolul X*) Corespondența*4) cu planul de conturi aplicabil schemelor de garantare a depozitelor*) Capitolul X este reprodus în facsimil.*4) Corespondența conturilor prevăzută în prezentul capitol nu are caracter exhaustiv, aceasta putând fi adaptată în funcție de specificul operațiunilor, cu respectarea conținutului conturilor prevăzute de Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015, cu modificările și completările ulterioare.1. SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII (cod 10)
  10
  CodpozițieColoanaPlan de conturi
  10.01 - ACTIVE
  0231 și 22211 (solduri debitoare)*5) + ex*6).2233 + ex.2234 + ex.2251 + ex.2811 + ex.2821 - ex.2911 + ex.3811 + ex.3821 - ex.399
  0261 și 22231 + 2232 + ex.2233 + ex.2234 + ex.2251 + ex.2811 + ex.2821 - ex.2911 + ex.3811 + ex.3821 - ex.399
  0301 și 22212 (solduri debitoare) + ex.2251 + ex.2811 + ex.2821 - ex.2911 + ex.3811 + ex.3821 - ex.399
  0401 și 230211+30212+30251+30252+30261+30262+30311+30312+30351 + 30352 + ex. 30371+ ex. 30372 + 3041 + 3045 + ex. 30471 + ex. 30472 + ex.3799 + ex. 3811 + ex. 3821 - 39111 - 39112 - 3912 - ex. 399
  0481 și 2ex.30212 + ex.30252 + ex.30312 + ex.30352 + ex.30372 + ex.3799 - ex.39112
  0501 și 2224 - ex.291
  0801 și 2433 + 441 -4611-4922
  0851 și 24412-46112
  0901 și 2432 + 434 + 442 - 4612 - 49212 - 4923
  0951 și 244211 + 4422 - 46122 - ex.49231 - 49232
  1001 și 23514 + 35192 + 3521 (sold debitor) + 3522 (sold debitor) + 35262 + 35324 + 35328 (sold debitor) + 3533 (sold debitor) + 3534 + 3536 (sold debitor) + 3538 (sold debitor) + 35392 + 35516 + 3552 + 3556 + 362 + 363 + 365 + 367 + 368 + 3723 (sold debitor) + 3729 (sold debitor) + 373 (solduri debitoare) + ex.3791 (solduri debitoare) + 3799 (solduri debitoare) + ex. 3811 + ex. 3821 - 393 - ex. 399
  1101 și 222171 + 2237 + 2257 + 2812 + 2817 + 2822 + 2827 - 2912 + 30257 + ex. 30371 + ex. 30372 + ex. 30471 + ex. 30472 + 3557 + 3749 + 375 + 378 + 3812 + 3817 + 3822 + 3827 - ex. 399
  10.02 - DATORII ȘI CAPITALURI PROPRII
  3041 și 22211 (solduri creditoare) + ex.2221
  3051 și 2ex.2221
  3071 și 2ex.2261
  3081 și 2ex.2261 + ex.4721 + ex.4722
  3141 și 22212 (solduri creditoare) + ex.2222 + ex.2223
  3151 și 2ex.2222 + ex.2223
  3171 și 2ex.2261
  3181 și 2ex.2261 + ex.4721 + ex.4722
  3201 și 23251 + 3261 -3741 -3742
  3301 și 230271+30272+3036+3511+3512+3513 +3515+3516+35191+3521 (sold creditor) + 3522 (sold creditor) + 35261 + 35323 + 35328 (sold creditor) + 3533 (sold creditor) + 3536 (sold creditor) + 3538 (sold creditor) + 35391 + 3566 + 3723 (sold creditor) + 3729 (sold creditor) + 373 (solduri creditoare) + 3791 (solduri creditoare) + 3799 (solduri creditoare)
  3401 și 222172 + 2227 + 2267 + 30277 + 3257 + 3267 + 3567 + 376 + 377 + 3792 + 4727 + 537
  3501 și 2551 + 552 + 553 + 554 + 555 + 556 + 557 + 559
  3601 și 2571
  3611 și 25711
  3621 și 25712
  3631 și 25713
  3641 și 25714
  3651 și 25715
  3701 și 2519
  3801 și 2516
  3931 și 2581 (sold creditor)
  3961 și 2581 (sold debitor)
  4031 și 2591 (sold creditor)
  4061 și 2591 (sold debitor)
  4101 și 2592
  ELEMENTE IN AFARA BILANȚULUI
  6001 și 2911 + 913 + 962 + 971 + 981
  6101 și 2901 + 903 + 921
  *5) În cazul conturilor bifuncționale, sintagma «solduri debitoare», respectiv, «solduri creditoare» se referă la prezentarea distinctă a sumei soldurilor analitice debitoare și, respectiv, creditoare, componente ale soldului contului sintetic bifuncțional.*6) Sintagma «ex.» se referă la prezentarea extrasului din soldul contului respectiv, care corespunde conținutului poziției din situațiile financiare la care se referă.
  2. CONTUL DE PROFIT SAU PIERDERE (cod 20)
  20
  Cod pozițieColoanaPlan de conturi
  0101 și 270331 + 70341 + 70342 + 7036 + 7038 + 7072 + 70951 + 70952 + 70953 + 70954 + 70955
  0151 și 270331 + 70341 + 70342 + ex.7038
  0201 și 260341 + 60363 + 60369 + 6041 + 6071 + 6072 + 60951 + 60955
  0301 și 27039 + 70959
  0401 și 26039 + 6049 + 6069 + 60959
  0501 și 27032 + 70336 + 7061 + 76311-60321 -6033 -6061 -66311
  0601 și 27077 + (746 - 646)*) + 7495 + 74991 + ex.74997 + ex.765
  0701 și 2611 + 612 + 613 + 617 + 631 + 632 + 633 + 634 + 635 - ex.74997
  0731 și 2611 + 612 + 613 + 617 + ex.6344 - ex.74997
  0741 și 2611 + 613 + ex.6344 - ex.74997
  0751 și 2612
  0761 și 2ex.612
  0771 și 2631 + 632 + 633 + ex.634 + 635
  0801 și 2644 + 651 + 652 + 6642 - 744 - 7642
  0901 și 260322 + 6042 + 6077 + 6092 + 6093 + 621 + (646 - 746)**) + 6491 + 6493 + 6494 + 6496 + 6497 + ex.665
  1001 și 2662 + 6633 + ex.6637 + 6647 + ex.665 + 667 + (668 - 767) ***)
  1101 și 2762 + 7633 + ex.7637 + 7647 + ex.765 + (767 - 668) ****)
  1201 și 260342 +66312
  1301 și 270343 + 76312
  1501 și 2771
  1601 și 2671
  2101 și 2699
  *) pentru fiecare cesiune de imobilizări, dacă sumele înregistrate în contul 746 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 646 **) pentru fiecare cesiune de imobilizări, dacă sumele înregistrate în contul 646 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 746 ***) pentru fiecare creanță trecută la pierderi, dacă sumele înregistrate în contul 668 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 767 ****) pentru fiecare creanță trecută la pierderi, dacă sumele înregistrate în contul 767 sunt mai mari decât cele înregistrate în contul 668.
  15. Titlul capitolului V „Controlul raportărilor contabile semestriale ale instituțiilor de credit“ se modifică și va avea următorul cuprins: „Capitolul XI - Controlul raportărilor contabile semestriale ale instituțiilor de credit“.16. După capitolul XI „Controlul raportărilor contabile semestriale ale instituțiilor de credit“ se introduce un nou capitol, capitolul XII „Controlul raportărilor contabile semestriale ale instituțiilor financiare nebancare“, cu următorul cuprins:  +  Capitolul XII Controlul raportărilor contabile semestriale ale instituțiilor financiare nebancare1. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10)1.1. Active (cod 10.01)010 = 020 + 040050 = 060 + 070 + 080 + 090096 = 097 + 098 + 099100 = 120 + 130141 = 142 + 143 + 144181 = 182 + 183260 = 261 + 262 + 263270 = 280 + 290300 = 310 + 320330 = 340 + 350380 = 010 + 050 + 096 + 100 + 141 + 181 + 240 + 250 + 260 + 270 + 300 + 330 + 360 + 3701.2. Datorii (cod 10.02)010 = 020 + 030 + 040 + 050 + 060070 = 080 + 090 + 100110 = 120 + 130 + 140170 = 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230240 = 250 + 260300 = 010 + 070 + 110 + 150 + 160 + 170 + 240 + 280 + 2901.3. Capitaluri proprii (cod 10.03)010 = 020 + 030050 = 060 + 070090 = 095 + 128095 = 100 + 110 + 120 + 122 + 320 + 330 + 360128 = 130 + 140 + 150 + 155 + 165 + 170300 = 010 + 040 + 050 + 080 + 090 + 190 + 200 + 210 + 240 + 250 + 255 + 2602. Contul de profit și pierdere (20)010 = 041 + 051 + 080 + 085090 = 120 + 140 + 145160 = 191 + 192192 = 193 + 194220 = 231 + 241 + 260 + 270355 = 010 – 090 + 160 + 200 – 210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 – 350360 = 370 + 380390 = 400 + 410 + 420425 = 426 + 427430 = 440 + 450460 = 481 + 491520 = 530 + 540 + 550 + 560 + 570610 = 010 – 090 + 160 + 200 – 210 + 220 + 280 + 287 + 290 + 300 + 310 + 330 + 340 – 350 – 360 – 390 + 425 – 430- 460 – 510 – 520 + 580 + 600630 = 610 – 620640 = 650 – 660670 = 630 + 6403. Date informative (cod 30)I. Date privind rezultatul înregistratColoana 1101 + 102 + 103 = 1II. Date privind plățile restanteControlul orizontalcol. 1 = col. 2 + col. 3Controlul verticalPentru fiecare dintre coloanele 1, 2 și 3 trebuie respectate următoarele corelații:201 = 202 + 206 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 221202 = 203 + 204 + 205206 = 207 + 208 + 209 + 210 + 211216 = 217 + 218 + 219 + 22017. Capitolul VI „Controlul raportărilor contabile semestriale ale entităților, altele decât instituțiile de credit și Fondul de garantare a depozitelor bancare“ se modifică după cum urmează:17.1. Titlul capitolului VI „Controlul raportărilor contabile semestriale ale entităților, altele decât instituțiile de credit și Fondul de garantare a depozitelor bancare“ se modifică și va avea următorul cuprins: „Capitolul XIII - Controlul raportărilor contabile semestriale ale entităților, altele decât instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare și Fondul de garantare a depozitelor bancare“.17.2. În cadrul formularului de raportare contabilă semestrială cod 20 - „Cont de profit și pierdere“, corelațiile aferente pozițiilor 243 și 246 se modifică și vor avea următorul cuprins:243 = 213 – 216 – 220 – 223 + 226 – 230, dacă (213 – 216 – 220 – 223 + 226 – 230) >= 0246 = – (213 – 216 – 220 – 223 + 226 – 230), dacă (213 – 216 – 220 – 223 + 226 – 230) < 0243 – 246 = 213 – 216 – 220 – 223 + 226 – 23018. Titlul capitolului VII „Controlul raportărilor contabile semestriale ale Fondului de garantare a depozitelor bancare“ se modifică și va avea următorul cuprins: „Capitolul XIV - Controlul raportărilor contabile semestriale ale Fondului de garantare a depozitelor bancare“.19. După capitolul XIV „Controlul raportărilor contabile semestriale ale Fondului de garantare a depozitelor bancare“ se introduce un nou capitol, capitolul XV „Controlul raportărilor contabile semestriale ale schemelor de garantare a depozitelor“, cu următorul cuprins:  +  Capitolul XV Controlul raportărilor contabile semestriale ale schemelor de garantare1. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10) 020 = 023 + 026040 = 043 + 046120 = 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 080 + 090 + 100 + 110300 = 303 + 306303 = 304 + 305306 = 307 + 308310 = 313 + 316313 = 314 + 315316 = 317 + 318320 = 323 + 326360 = 361 + 362 + 363 + 364 + 365420 = 300 + 310 + 320 + 330 + 340 + 350 + 360 + 370 + 380 + 393 – 396 + 403 – 406 – 410120 = 4202. Contul de profit și pierdere (20)070 = 073 + 077143 = 010 – 020 + 030 – 040 ± 050 + 060 – 070 – 080 – 090 – 100 + 110 – 120 + 130, dacă (010 – 020 + 030 – 040 ± 050 + 060 – 070 – 080 – 090 – 100 + 110 – 120 + 130) >= 0146 = (010 – 020 + 030 – 040 ± 050 + 060 – 070 – 080 – 090 – 100 + 110 – 120 + 130), dacă (010 – 020 + 030 – 040 ± 050 + 060 – 070 – 080 – 090 – 100 + 110 – 120 + 130) < 0173 = 150 – 160, dacă (150 – 160) >= 0176 = (150 – 160), dacă (150 – 160) < 0203 = 180 – 190, dacă (180 – 190) >= 0206 = (180 – 190), dacă (180 – 190) < 0223 = 203 – 206 – 210, dacă (203 – 206 – 210) >= 0226 = (203 – 206 – 210), dacă (203 – 206 – 210) < 0223 – 226 = 203 – 206 – 2103. Date informative (cod 30)I. Date privind rezultatul înregistratColoana 1101 + 102 + 103 = 1II. Date privind plățile restante Controlul orizontalcol. 1 = col. 2 + col. 3Controlul verticalPentru fiecare dintre coloanele 1, 2 și 3 trebuie respectate următoarele corelații:201 = 202 + 206 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 221202 = 203 + 204 + 205206 = 207 + 208 + 209 + 210 + 211216 = 217 + 218 + 219 + 2204. Corelații dintre formulare de raportare contabilă semestrială
  Formular cod 10 (col. 1 și 2)RelațiaFormular cod 20 (col. 1 și 2)
  403=223
  406=226
  Formular cod 20 coloana 2RelațiaFormular cod 30coloana 2
  223=101
  226=102
  20. Titlul capitolului VIII „Nomenclator - forme de proprietate“ se modifică și va avea următorul cuprins: „Capitolul XVI - Nomenclator - forme de proprietate“.
   +  Anexa nr. 2
  MODIFICĂRI
  ale Reglementărilor contabile conforme cu
  Standardele Internaționale de Raportare Financiară,
  aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 27/2010
  1. La capitolul II „Prevederi referitoare la situațiile financiare anuale (individuale) ale instituțiilor“, punctul 23 se modifică și va avea următorul cuprins:23. Un exemplar al situațiilor financiare anuale, aprobate în mod corespunzător, împreună cu un exemplar al raportului administratorilor pentru exercițiul financiar respectiv, și un exemplar al raportului auditorului statutar sau firmei de audit vor fi trimise de instituție în termen de 130 de zile de la încheierea exercițiului financiar la Banca Națională a României. Situațiile financiare anuale vor fi trimise la Banca Națională a României - Direcția supraveghere, însoțite de balanța de verificare a conturilor sintetice pentru sfârșitul exercițiului financiar, astfel:a) Instituțiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-f) din ordin transmit situațiile financiare anuale atât în format letric, cât și electronic, prin rețeaua de comunicații interbancară (RCI).b) Instituțiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. g)-i) din ordin transmit situațiile financiare anuale exclusiv în format electronic, prin intermediul unui mecanism securizat de transfer documente în format electronic prin internet, conform specificațiilor comunicate de Banca Națională a României - Direcția supraveghere, având atașată semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii, astfel cum este prevăzută în Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau semnătura electronică calificată creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat și care se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice, astfel cum este prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, inclusiv a persoanelor care angajează răspunderea instituției care a întocmit situațiile financiare.2. La capitolul III „Prevederi referitoare la situațiile financiare anuale consolidate“, punctul 41 se modifică și va avea următorul cuprins:41. Un exemplar al situațiilor financiare anuale consolidate, aprobate în mod corespunzător, împreună cu un exemplar al raportului administratorilor pentru exercițiul financiar respectiv, și un exemplar al raportului auditorului statutar sau firmei de audit vor fi trimise în termenul prevăzut de lege la Banca Națională a României - Direcția supraveghere, astfel:a) Instituțiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-f) din ordin transmit situațiile financiare anuale consolidate atât în format letric, cât și electronic, prin rețeaua de comunicații interbancară (RCI).b) Instituțiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. g)-i) din ordin transmit situațiile financiare anuale consolidate exclusiv în format electronic, prin intermediul unui mecanism securizat de transfer documente în format electronic prin internet, conform specificațiilor comunicate de Banca Națională a României - Direcția supraveghere, având atașată semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii, astfel cum este prevăzută în Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau semnătura electronică calificată creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat și care se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice, astfel cum este prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, inclusiv a persoanelor care angajează răspunderea instituției care a întocmit situațiile financiare anuale consolidate.3. La capitolul IV „Prevederi referitoare la situațiile financiare interimare“ punctul 50, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Situațiile financiare interimare, aprobate în mod corespunzător, împreună cu un extras din hotărârea adunării generale a acționarilor, un exemplar al raportului auditorului statutar sau firmei de audit și al balanței de verificare a conturilor sintetice, vor fi trimise în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acționarilor la Banca Națională a României - Direcția supraveghere și la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. Transmiterea situațiilor financiare interimare la Banca Națională a României se va realiza astfel:a) Instituțiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-f) din ordin transmit situațiile financiare interimare atât în format letric, cât și electronic, prin rețeaua de comunicații interbancară (RCI).b) Instituțiile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. g)-i) din ordin transmit situațiile financiare interimare exclusiv în format electronic, prin intermediul unui mecanism securizat de transfer documente în format electronic prin internet, conform specificațiilor comunicate de Banca Națională a României - Direcția supraveghere, având atașată semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii, astfel cum este prevăzută în Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau semnătura electronică calificată creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat și care se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice, astfel cum este prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, inclusiv a persoanelor care angajează răspunderea instituției care a întocmit situațiile financiare interimare.
   +  Anexa nr. 3
  MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI
  ale Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene,
  aprobate prin Ordinul Băncii Naționale a României nr. 6/2015
  1. La capitolul IV^1 „Prevederi referitoare la situațiile financiare interimare“, punctul 237^4 se modifică și va avea următorul cuprins:237^4. Situațiile financiare interimare, aprobate în mod corespunzător, împreună cu un extras din hotărârea adunării generale a acționarilor, un exemplar al raportului auditorului statutar sau firmei de audit și al balanței de verificare a conturilor sintetice, vor fi trimise de către instituție, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acționarilor, la Banca Națională a României - Direcția supraveghere și la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. Transmiterea situațiilor financiare interimare la Banca Națională a României se va realiza exclusiv în format electronic, prin intermediul unui mecanism securizat de transfer documente în format electronic prin internet, conform specificațiilor comunicate de Banca Națională a României - Direcția supraveghere, având atașată semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii, astfel cum este prevăzută în Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare, sau semnătura electronică calificată creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat și care se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice, astfel cum este prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, inclusiv a persoanelor care angajează răspunderea instituției care a întocmit situațiile financiare interimare.2. La capitolul V „Aprobarea, semnarea, depunerea și publicarea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare anuale consolidate“, punctul 240 se modifică și va avea următorul cuprins:240. Un exemplar al situațiilor financiare anuale, aprobate în mod corespunzător, împreună cu un exemplar al raportului administratorilor pentru exercițiul financiar respectiv, și un exemplar al raportului auditorului statutar sau firmei de audit vor fi trimise de instituția care a întocmit situațiile financiare, în termen de 130 de zile de la încheierea exercițiului financiar, la Banca Națională a României. Situațiile financiare anuale, însoțite de situația activelor imobilizate și de un formular de date informative, vor fi trimise la Banca Națională a României - Direcția supraveghere împreună cu balanța de verificare a conturilor sintetice pentru sfârșitul exercițiului financiar. Situația activelor imobilizate și formularul de date informative vor fi întocmite potrivit modelelor puse la dispoziție de Banca Națională a României - Direcția supraveghere. Situațiile financiare anuale vor fi trimise la Banca Națională a României - Direcția supraveghere exclusiv în format electronic, prin intermediul unui mecanism securizat de transfer documente în format electronic prin internet, conform specificațiilor comunicate de Banca Națională a României - Direcția supraveghere, având atașată semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată prin intermediul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii, astfel cum este prevăzută în Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau semnătura electronică calificată creată de un dispozitiv de creare a semnăturilor electronice calificat și care se bazează pe un certificat calificat pentru semnăturile electronice, astfel cum este prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, inclusiv a persoanelor care angajează răspunderea instituției care a întocmit situațiile financiare.
  -----