HOTĂRÂRE nr. 768 din 24 august 2023privind trecerea în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a sectorului de drum județean DJ 291C, inclusiv a terenurilor aferente, aflat în domeniul public al județului Botoșani și în administrarea Consiliului Județean Botoșani, încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național, precum și înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 29 august 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. 6 alin. (1) lit. d) pct. (i) și art. 12 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al art. V alin. (4) din Legea nr. 198/2015 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 7/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, precum și al art. 288, 297 și 299 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se aprobă trecerea sectorului de drum județean DJ 291C, inclusiv a terenurilor aferente, din domeniul public al județului Botoșani și din administrarea Consiliului Județean Botoșani, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor de interes național, în vederea realizării de către Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării drumurilor naționale, în condițiile legii.(2) Se aprobă înscrierea bunului prevăzut la alin. (1) în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.  +  Articolul 2Predarea-preluarea sectorului de drum județean DJ 291C, inclusiv a terenurilor aferente, prevăzut la art. 1, se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3(1) Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.(2) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, împreună cu Ministerul Finanțelor, operează modificarea prevăzută la alin. (1) în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările și completările ulterioare, la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 și 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează în mod corespunzător.  +  Articolul 5Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului privind aprobarea declasării din categoria drumurilor de interes național a sectorului de drum național DN 29F preluat prin Hotărârea Guvernului nr. 189/2023 privind trecerea sectoarelor de drum județean DJ 298 și DJ 291C din domeniul public al județului Botoșani în domeniul public al statului și darea din administrarea Consiliului Județean Botoșani în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și încadrarea acestora în categoria funcțională a drumurilor de interes național și înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Autorității Vamale Române, instituție publică din subordinea Ministerului Finanțelor, precum și transmiterea acestuia în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, conform Protocolului de predare-preluare nr. 10/235 din 3.04.2023.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 24 august 2023.Nr. 768.  +  ANEXĂ
  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale sectorului de drum județean care se preia din domeniul public
  al județului Botoșani și din administrarea Consiliului Județean Botoșani
  în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  Nr. MFPCodul de clasificațieDenumirea bunurilorDescrierea tehnicăValoarea de inventar(lei)Persoana juridică ce predă sectorul de drumPersoana juridică ce preia sectorul de drumIndicativul vechiIndicativul nou
  Se atribuie de MFP.8.12.04.01DN 29FDJ 291C; km 0+000-km 21+191, L = 21,191 km, S = 37,00 ha,CF 51986 - Șendriceni, CF 51069 - Hilișeu-Horia, CF 51087 - Hilișeu-Horia, CF 51001-C1 - Hilișeu-Horia, CF 51074 - Hilișeu-Horia, CF 51021-C1 - Hilișeu-Horia, CF 51002 - Hilișeu-Horia, CF 50951 - Pomârla, CF 50891-C1 - Pomârla, CF 50933 - Pomârla, CF 50912-C1 - Pomârla, CF 50941 - PomârlaCF 55746 - Dorohoi, CF 55747 - Dorohoi, CF 55739-C1 - Dorohoi, pe care sunt amplasate un număr de 15 poduri și podețe după cum urmează:1. podul pârâul Buhai la km 1+499, L = 31,86 m, Scd = 281 mp, din beton armat, nr. cadastral 55739-C1;2. podeț la km 8+130 - Hilișeu-Horia, L = 5,74 m, Scd = 47 mp, din beton armat, nr. cadastral 51087-C2;3. podeț la km 10+086 - Hilișeu-Horia, L = 6,41 m, Scd = 51 mp, din beton armat, nr. cadastral 51087-C1;4. pod râul Martin la km 10+312 - Hilișeu-Horia, L = 12,79 m, Scd = 96 mp, din beton armat, nr. cadastral 51001-C1;5. podeț la km 11+595 - Hilișeu-Horia, L = 9,19 m, Scd = 72 mp, din beton armat, nr. cadastral 51074-C1;6. podeț la km 11+793 - Hilișeu-Horia, L = 8,10 m, Scd = 60 mp, din beton armat, nr. cadastral 51074-C2;7. pod râul Martin la km 12+093 - Hilișeu-Horia, L = 20,16 m, Scd = 206 mp, din beton armat, nr. cadastral 51021-C1;8. podeț la km 12+168 - Hilișeu-Horia, L = 6,04 m, Scd = 49 mp, din beton armat, nr. cadastral 51002-C1;9. podeț la km 12+517 - Pomârla, L = 6,08 m, Scd = 49 mp, din beton armat, nr. cadastral 50951-C1;10. podeț la km 12+707 - Pomârla, L = 6,12 m, Scd = 44 mp, din beton armat, nr. cadastral 50951-C2;11. podeț la km 12+792 - Pomârla, L = 7,77 m, Scd = 57 mp, din beton armat, nr. cadastral 50951-C3;12. pod râul Martin la km 13+032 - Pomârla, L = 17,37 m, Scd = 173 mp, din beton armat, nr. cadastral 50891-C1;13. podeț la km 13+631 - Pomârla, L = 15,27 m, Scd = 93 mp, din beton armat, nr. cadastral 50933-C1;14. pod râul Martin la km 14+411 - Pomârla, L = 10,14 m, Scd = 77 mp, din beton armat, nr. cadastral 50912-C1;15. podeț la km 15+336 - Pomârla, L = 9,41 m, Scd = 75 mp, din beton armat, nr. cadastral 50941-C133.886.411Județul Botoșani, prin Consiliul Județean Botoșani(CUI 3372955)Statul român, domeniul public, în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii(CUI 13633330)DJ 291CDN 29F
  -----