ORDIN nr. 2.591 din 3 august 2023pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.300/2023 privind aprobarea Ghidului de finanțare pentru investiția specifică: I3.1 - Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS) din cadrul pilonului II: Transformare digitală - componenta 7: Transformare digitală, investiția: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 763 din 23 august 2023  Văzând Referatul de aprobare nr. AR 13.934/2023 al Direcției generale implementare și monitorizare proiecte, având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19 și ale Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență,luând în considerare prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările și completările ulterioare,ținând cont și de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență,având în vedere Referatul de aprobare nr. AFR 2.452 din 6.07.2023 al Direcției generale implementare și monitorizare proiecte și Avizul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene nr. 100.403 din data de 6.07.2023, înregistrat la Ministerul Sănătății cu nr. AFR 2.439 din data de 6.07.2023,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 2.300/2023 privind aprobarea Ghidului de finanțare pentru investiția specifică: I3.1 - Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS) din cadrul pilonului II: Transformare digitală - componenta 7: Transformare digitală, investiția: I3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 și 623 bis din 7 iulie 2023, se modifică și se completează după cum urmează:1. La „Cuprins“, după punctul 6.4 „Ajutor de stat“ se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:7. Contribuția investiției la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei și din domeniul digital2. La secțiunea a 2-a, punctul 2.3 „Alocarea apelului de proiecte“ se modifică și va avea următorul cuprins:2.3. Alocarea apelului de proiecteAlocarea în cadrul investiției specifice a prezentului ghid este de 493.900.000,00 lei^2 (fără TVA) echivalent a 100.000.000,00 € (fără TVA) în cadrul I3.1 - Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS).NOTĂ:Ministerul Sănătății poate decide realocări bugetare între apeluri fără a afecta îndeplinirea indicatorilor minimi de rezultat.NOTĂ:În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021:În cazul în care este prevăzută lansarea de apeluri de proiecte, în scopul atingerii jaloanelor și țintelor asumate prin PNRR, coordonatorii de reforme și/sau investiții sunt autorizați să încheie/să emită contracte/decizii/ordine de finanțare a căror valoare poate determina depășirea cu până la 30% a sumelor alocate în euro aferente fiecărei reforme și/sau investiție din acordurile de finanțare, numai pentru implementarea proiectelor pentru care este prevăzută lansarea de apeluri de proiecte, cu încadrarea în creditele de angajament aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale.3. La secțiunea a 2-a, punctul 2.6 „Calendar apel“, „Data închiderii“ se modifică și va avea următorul cuprins:Data închiderii: 28 august 2023, ora 16.004. La secțiunea a 6-a, punctul 7 „Contribuția investiției la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei și din domeniul digital“ se modifică și va avea următorul cuprins:7. Contribuția investiției la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul climei și din domeniul digitalSuma alocată apelului, în valoare de 493.900.000,00 lei (fără TVA), echivalent a 100.000.000,00 € (fără TVA), în cadrul I3.1 - Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS) contribuie în proporție de 100% la obiectivele asumate pentru realizarea indicatorilor din domeniul digital.  +  Articolul IIDirecția generală implementare și monitorizare proiecte din cadrul Ministerului Sănătății va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul sănătății,
  Alexandru-Florin Rogobete,
  secretar de stat
  București, 3 august 2023.Nr. 2.591.-----