METODOLOGIE din 27 iulie 2023privind asigurarea asistenței medicale a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior pentru menținerea stării de sănătate a colectivităților și pentru promovarea unui stil de viață sănătos
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 703 bis din 1 august 2023  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 2.508/4.493/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 1 august 2023.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Statul garantează drepturile antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și studenților la sănătate, educație, mediu sănătos, protecția și îngrijirile necesare în vederea dezvoltării optime și atingerii celei mai bune stări de sănătate, respectând drepturile și obligațiile părinților sau ale reprezentanților legali cărora acesta le-a fost încredințat.(2) Statul asigură în unitățile de învățământ tuturor antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și studenților accesul la asistență medicală primară gratuită, cu accent pe acțiunile medicale preventive.  +  Articolul 2(1) Asistența medicală și asistența medicală stomatologică destinată antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și studenților se asigură în cabinetele medicale și în cabinetele medicale stomatologice din unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior.(2) În unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior autorizate/acreditate, asistența medicală prevăzută la alin. (1) este asigurată de medici de medicină generală/medicină de familie, medici stomatologi și asistenți medicali, care își exercită profesia în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(3) În mediul rural, acolo unde nu există cabinete medicale și cabinete medicale stomatologice în unitățile de învățământ preuniversitar, asistența medicală prevăzută la alin. (1) se realizează prin medicii de medicină de familie/generală și medicii stomatologi din localitățile respective sau din localități apropiate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările și completările ulterioare.(4) Unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior particulare autorizate/acreditate respectă prevederile prezentului ordin și asigură inclusiv încadrarea personalului medical și dotarea cabinetelor medicale, conform baremelor prevăzute în prezentul ordin.(5) În vederea protecției datelor cu caracter personal, cabinetele medicale și stomatologice din unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior sunt prevăzute cu echipament IT, mobilier și spațiu de arhivă a documentelor, dotate cu elemente de securitate.  +  Articolul 3 Evaluarea stării de sănătate, realizată prin serviciile de asistență medicală și stomatologică școlară, are următoarele componente:a) servicii de asigurare a unui mediu sănătos prin identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității, asigurarea circuitelor funcționale (spațiu și instrumente), verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică;b) servicii profilactice de menținere a stării de sănătate individuale și colective:(i) efectuarea triajului epidemiologic zilnic în unitățile de învățământ cu grupe de nivel antepreșcolar și/sau preșcolar, înainte de intrarea în colectivitate;(ii) efectuarea triajului epidemiologic în unitățile de învățământ preuniversitar, după vacanțele școlare și ori de câte ori este nevoie;(iii) efectuarea imunizărilor în situații epidemiologice speciale, stabilite prin ordin al ministrului sănătății, cu respectarea legii drepturilor pacienților;(iv) inițierea măsurilor de control și combatere a bolilor transmisibile, după caz;c) servicii de supraveghere și evaluare a stării de sănătate, inclusiv sănătate orală, depistarea precoce a afecțiunilor aparatului dento-maxilar, depistarea precoce a afecțiunilor cronice sau cronicizabile, monitorizarea pacienților cu afecțiuni cronice, eliberarea documentelor medicale necesare;d) acțiuni medicale curative gratuite: servicii medicale de asigurare a stării de sănătate, inclusiv a sănătății orale, acordarea de consultații medicale și stomatologice, eliberarea de bilete de trimitere către medici de alte specialități, eliberarea de rețete gratuite și acordarea de prim ajutor în caz de urgență;e) activități de educație pentru sănătate, inclusiv sănătatea reproductivă, sănătatea orală, și de promovare a unui stil de viață sănătos;f) consilierea în vederea aplicării precoce a tratamentelor curative și de recuperare medicală.  +  Articolul 4(1) Categoriile de personal implicate în asigurarea asistenței medicale a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și studenților sunt următoarele:a) personalul medical din unitatea de învățământ preuniversitar sau instituția de învățământ superior;b) asistentul social responsabil de unitatea de învățământ;c) personalul cu atribuții specifice din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și al municipiului București;d) personalul din administrația publică locală cu competențe partajate în învățământul preuniversitar și universitar, de stat;e) directorul unității de învățământ preuniversitar/conducerea instituției de învățământ superior;f) personalul didactic, personalul didactic auxiliar și nedidactic din unitatea de învățământ;g) personalul din inspectoratele școlare județene/al municipiului București.(2) Încadrarea personalului medical din cabinetele medicale școlare și din cabinetele de stomatologie școlară din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și din instituțiile de învățământ superior de stat se asigură de către autoritățile administrației publice locale.(3) Pentru asigurarea în condiții optime a activității de medicină școlară, autoritățile administrației publice locale numesc medici coordonatori, din rândul medicilor încadrați în cabinetele medicale și stomatologice din unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior.a) Medicul coordonator este desemnat de către autoritățile administrației publice locale în baza următoarelor criterii:– gradul profesional; se va desemna medicul cu cel mai mare grad profesional din cadrul medicilor încadrați în cabinetele medicale școlare din aria administrativ-teritorială;– titlul didactic, după caz;– competențe, instruiri și specializări în asistența medicală școlară/asistența medicală stomatologică școlară.b) La propunerea medicilor coordonatori sunt desemnați asistenți medicali coordonatori pentru fiecare tip de cabinet.(4) Coordonarea activității medicale și stomatologice din unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior se realizează după cum urmează:a) Se vor numi medici coordonatori diferiți pentru:– cabinetele medicale școlare;– cabinetele medicale studențești,– cabinetele de stomatologie școlară;– cabinetele de stomatologie studențești.b) Medicii coordonatori, în funcție de specialitate, coordonează medicii și asistenții medicali din cabinetele medicale respective, colaborând în vederea realizării obiectivelor și indicatorilor, conform atribuțiilor prevăzute în prezentul ordin.c) Medicul coordonator școlar/universitar pentru asistența de medicină generală asigură coordonarea activității de asistență medicală din cabinetele școlare/universitare de medicină generală, medicul coordonator școlar/universitar pentru asistența stomatologică asigură coordonarea activității de asistență medicală școlară/universitară stomatologică, iar asistentul medical școlar/universitar coordonator de medicină generală/stomatologie colaborează și sprijină medicul coordonator, în desfășurarea activității acestuia.d) Personalul medical care exercită funcțiile de medic coordonator/asistent medical coordonator, pe perioada cât exercită această funcție, beneficiază de majorarea salariului de bază conform legii.(5) Atribuțiile categoriilor de personal medical implicat în asigurarea asistenței medicale a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și studenților, menționate la alin. (1) lit. a), sunt prevăzute, pe categorii, în anexele nr. 1-6 și 8.(6) Atribuțiile categoriilor de personal medical menționate la alin. (2) sunt prevăzute în anexa nr. 7.(7) Personalul prevăzut la alin. (1) și (2) are obligația profesională și deontologică de păstrare a confidențialității activităților prestate și a secretului de serviciu.  +  Articolul 5 Baremul de dotare a cabinetelor medicale și de medicină dentară din unitățile de învățământ de stat și particulare autorizate/acreditate este prevăzut în anexele nr. 9-12.  +  Capitolul II Organizarea evaluării și supravegherii stării de sănătate a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și studenților din unitățile școlare de stat și particulare autorizate/acreditate, de către personalul medical  +  Articolul 6(1) Supravegherea și evaluarea stării de sănătate a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior de stat și particulare autorizate/acreditate au ca scop menținerea și/sau îmbunătățirea stării de sănătate, prin evaluarea sănătății colectivităților, prevenirea îmbolnăvirilor și depistarea precoce a unor afecțiuni sau deficiențe și a factorilor de risc pentru sănătate, prin inițierea rapidă a acțiunilor necesare ori a măsurilor adecvate de educație pentru sănătate.(2) Medicii din cadrul cabinetelor medicale și stomatologice din unitățile de învățământ preuniversitar vor prezenta în consiliile profesorale ale unităților de învățământ arondate o analiză anuală a stării de sănătate a populației școlare, conform modelului din anexa nr. 13.(3) Supravegherea și evaluarea stării de sănătate a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar și studenților din instituțiile de învățământ superior de stat și particulare autorizate/acreditate se realizează cu respectarea programelor naționale de sănătate.(4) Supravegherea și evaluarea stării de sănătate a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particulare autorizate/acreditate, precum și administrarea oricărui tratament medical curativ sau profilactic se realizează cu înștiințarea și acordul părinților.(5) Datele de contact ale părinților sau reprezentaților legali ai antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor, cu acordul acestora, vor fi transmise de către conducerea unității de învățământ și personalului medical din cabinetele școlare, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (GDPR).  +  Articolul 7 Medicii din cabinetele medicale școlare vor elibera bilete de trimitere pentru antepreșcolarii, preșcolarii, elevii și studenții depistați cu anumite afecțiuni medicale către cabinetele medicale de specialitate, în funcție de patologia depistată, în vederea confirmării sau stabilirii diagnosticului definitiv, iar în baza scrisorii medicale emise de medicul specialist vor fi luați în evidență specială și supraveghere medicală la nivelul cabinetului medical școlar.  +  Articolul 8 Etapele examinărilor medicale periodice și de bilanț ale stării de sănătate sunt următoarele:a) examinările medicale periodice și de bilanț ale stării de sănătate efectuate anual antepreșcolarilor și preșcolarilor din colectivități;b) examinările medicale periodice ale stării de sănătate efectuate anual elevilor;c) examinările medicale de bilanț ale stării de sănătate efectuate elevilor din clasele I, a IV-a, a VIII-a, a XII-a/a XIII-a, din ultimul an al școlilor profesionale și studenților din anul II de facultate.  +  Articolul 9 Programarea evaluării medicale a stării de sănătate a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și studenților se face de către medicul/asistentul medical împreună cu conducerea unității de învățământ preuniversitar/instituției de învățământ superior care va asigura și mobilizarea preșcolarilor, elevilor și studenților la datele stabilite de comun acord.  +  Capitolul III Modul de efectuare a examinărilor medicale de bilanț ale stării de sănătate și a examinărilor periodice stomatologice  +  Articolul 10 Personalul care asigură examinarea este format din:a) medicul și asistentul din cabinetul medical din colectivitățile de antepreșcolari, preșcolari și din unitățile școlare/instituțiile de învățământ superior;b) medicul stomatolog și asistentul medical din cabinetele stomatologice;c) educatorul-puericultor, profesorul pentru învățământ preșcolar/educatorul/psihologul/logopedul din cadrul creșelor, grădinițelor în care se efectuează aprecierea dezvoltării neuropsihice și a limbajului, în vederea stabilirii conduitei medicale, care va informa medicul școlar asupra rezultatelor evaluării.  +  Articolul 11(1) Examinările medicale de bilanț ale stării de sănătate se realizează după cum urmează:a) efectuarea anamnezei;b) efectuarea unui examen clinic pe aparate și sisteme;c) efectuarea examenului dezvoltării fizice (somatoscopie, somatometrie, fiziometrie);(2) Datele obținute în urma examinărilor medicale periodice și de bilanț ale stării de sănătate se înregistrează în fișa medicală a copilului/elevului/studentului.(3) În examinarea medicală de bilanț a stării de sănătate a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor se utilizează ca reper indicii de înălțime și greutate conform referințelor naționale, prezentați în anexa nr.14.(4) Lunar, asistenții medicali din unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior completează centralizatorul lunar al activității medicale pentru acțiunile desfășurate în cabinetele din creșe, grădinițe, școli, licee și cabinete studențești, după caz, conform anexelor nr. 15.1-15.4, care sunt predate, conform specialității, medicului școlar coordonator.(5) Examinarea periodică stomatologică se face în cadrul dispensarizării afecțiunilor orodentare.  +  Articolul 12(1) Documentele medicale necesare înscrierii sau transferului în unitățile de învățământ sunt prezentate în anexele nr. 16, 16.1-16.3.(2) Normarea personalului medical din unitățile de învățământ este prevăzută în anexa nr. 17.  +  Capitolul IV Rolul unităților de învățământ preuniversitar și instituțiilor de învățământ superior și al autorităților publice locale în asigurarea și menținerea stării de sănătate a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și studenților  +  Articolul 13(1) Înființarea cabinetelor medicale și stomatologice în cadrul unităților de învățământ se face de către autoritatea administrației publice locale, la solicitarea conducerii acestora, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările și completările ulterioare.(2) Unitățile de învățământ, cu sprijinul autorităților administrației publice locale, asigură condițiile igienico-sanitare privind organizarea și desfășurarea în bune condiții a procesului instructiv-educativ în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr. 1.456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor, respectă în totalitate prevederile prezentului ordin privind acordarea asistenței medicale în unitățile de învățământ și creează cadrul corespunzător de aplicare și respectare a acestei legislații de către toate categoriile de personal din unitate.(3) Conducerea unităților de învățământ antepreșcolar și/sau preșcolar, în colaborare cu personalul de specialitate din direcțiile de sănătate publică, va stabili circuitele funcționale corespunzătoare în vederea prezentării antepreșcolarilor, preșcolarilor cu părinții la triajul epidemiologic zilnic, înainte de intrarea în colectivitate, iar unitățile de învățământ preuniversitar vor asigura condițiile necesare personalului medical în vederea efectuării triajului epidemiologic după vacanțe și ori de câte ori este nevoie, inclusiv prin mobilizarea antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor/studenților și cadrelor didactice.  +  Articolul 14 În unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior se pot organiza activități educative extracurriculare și extrașcolare pentru promovarea unui stil de viață sănătos, în parteneriat cu cabinetul medical și de medicină dentară școlar/universitar și autoritatea publică locală.  +  Articolul 15 Unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior prezintă în oferta educațională activități formale/nonformale de educație pentru sănătate.  +  Articolul 16(1) Unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior pot încheia parteneriate cu instituții guvernamentale și neguvernamentale în vederea promovării stilului de viață sănătos în rândul antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și studenților, informând atât personalul medical care deservește unitatea de învățământ asupra agendei acestor activități, cât și părinții.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) sunt excluse parteneriatele cu operatorii economici care produc sau comercializează produse din tutun, produse conexe sau băuturi alcoolice sau cu organizații nonguvernamentale care au primit sponsorizări sau alte beneficii materiale de la agenții economici menționați.  +  Articolul 17(1) Unitățile de învățământ preuniversitar colaborează cu autoritățile publice locale, precum și cu părinții sau reprezentanții legali ai antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor pentru promovarea principiilor de viață sănătoasă.(2) Instituțiile de învățământ superior colaborează cu autoritățile publice locale și organizațiile studențești pentru promovarea principiilor de viață sănătoasă.  +  Articolul 18(1) Unitățile de învățământ preuniversitar informează, în scris, părinții sau reprezentanții legali ai antepreșcolarilor, preșcolarilor/elevilor că semnarea contractului educațional include și responsabilitatea acestora față de sănătatea propriilor copii și în afara școlii.(2) Unitățile de învățământ preuniversitar anexează la contractul educațional, în două exemplare, fișa de prezentare a activităților cabinetului medical din cadrul creșelor/grădinițelor/școlilor conform modelului prevăzut în anexa nr. 18 și fișa de prezentare a activităților cabinetului stomatologic conform modelului prevăzut în anexa nr. 19 (după caz); un exemplar revine cabinetului medical/stomatologic, după semnarea și completarea de către părintele sau reprezentantul legal, iar celălalt exemplar va fi înmânat părintelui sau reprezentantului legal.(3) Instituțiile de învățământ superior anexează la contractul de studii universitare și la regulamentul de ordine interioară și fișa de prezentare a activităților cabinetului medical și stomatologic studențesc conform anexei nr. 20.(4) În timpul programului educativ antepreșcolarii, preșcolarii și elevii se află în supravegherea unităților de învățământ, iar conducerea acestora, în colaborare cu comitetul de părinți de la nivelul unității de învățământ, stabilește în regulamentul de ordine interioară următoarele:a) procedura privind informarea părinților/reprezentanților legali ai antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor minori privind depistarea problemelor de sănătate ale acestora;b) procedura privind preluarea din cadrul unității de învățământ de către părinți/aparținători ai antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor cu probleme de sănătate sau depistați cu probleme medicale acute/urgente în perioada cursurilor școlare;c) personalul medical din cabinetele medicale va fi informat asupra procedurilor menționate la lit. a) și b) stabilite la nivelul unității de învățământ.  +  Capitolul V Dispoziții finale  +  Articolul 19(1) Copiii cetățenilor rezidenți pe teritoriul României, înscriși în unități de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior de stat și particulare autorizate/acreditate, beneficiază de asistență medicală gratuită, în condițiile legii și a prezentului ordin.(2) Studenții cetățeni străini rezidenți pe teritoriul României beneficiază de asistență medicală și de medicină dentară gratuite în cabinetele medicale din instituțiile de învățământ superior în condițiile legii și a acordului bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-20 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa nr. 1 la metodologie
  Atribuțiile medicului școlar/medicului (după caz)
  din creșe, grădinițe, școli/licee
  1. Identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitățiia) Semnalează în scris nevoile de amenajare și dotare a cabinetelor medicale școlare directorului unității de învățământ și/sau autorității locale, după caz, depunând referate de necesitate.b) Monitorizează respectarea condițiilor de igienă din spațiile de învățământ, de cazare și alimentație, din unitățile de învățământ arondate, neregulile constatate vor fi consemnate într-un registru specific și face recomandări de remediere a neregulilor constatate.c) Instruiește personalul administrativ și auxiliar privind aplicarea și respectarea normelor de igienă și sănătate publică, în conformitate cu normele în vigoare.d) Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigațiile de laborator, în vederea depistării afecțiunilor infecto-contagioase la subiecți și contacți, în condiții epidemiologice bine stabilite, conform protocoalelor.e) Urmărește modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic și la orele de educație fizică).f) Controlează, prin sondaj, igiena individuală a antepreșcolarilor, preșcolarilor și școlarilor.2. Gestionarea circuitelor funcționalea) Evaluează circuitele funcționale și prezintă în scris directorului unității de învățământ măsurile pentru conformarea la standardele și normele de igienă.b) Sprijină conducerea unității de învățământ în menținerea condițiilor igienico-sanitare în conformitate cu normele în vigoare.c) Monitorizează implementarea măsurilor propuse.3. Monitorizează respectarea reglementărilor de sănătate publică și supervizează corectarea abaterilor.a) Raportează Direcției de Sănătate Publică județene și a municipiului București, în conformitate cu legislația în vigoare, toate cazurile și/sau focarele de boli transmisibile, efectuează ancheta epidemiologică în colectivitate sub îndrumarea epidemiologilor din Direcțiile de Sănătate Publică județene și a municipiului București și implementează măsurile necesare, stabilite conform metodologiilor elaborate de Institutul Național de Sănătate Publică.4. Monitorizarea condițiilor și a modului de preparare și servire a hraneia) Monitorizează periodic starea de igienă a blocului alimentar, igiena echipamentului precum și starea de sănătate a personalului blocului alimentar, consemnează constatările în caietul/fișa de control igienico-sanitar zilnic al blocului alimentar și aduce la cunoștința conducerii eventualele abateri constatate, în vederea instituirii imediate a măsurilor corective.b) Verifică meniurile care vor fi pregătite în săptămâna următoare în creșe, grădinițe și cantine școlare, propune modificări în cazul meniurilor neconforme și vizează meniurile care respectă legislația în vigoare.c) Supraveghează efectuarea anchetelor alimentare periodice în unitățile cu bloc alimentar propriu și le vizează în vederea respectării unei alimentații sănătoase, făcând recomandările necesare de remediere a meniurilor în funcție de rezultatele anchetelor alimentare.d) Monitorizează condițiile igienico-sanitare din cantine și sălile de masă special amenajate, precum și modul de servire a mesei.5. Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective5.1. Servicii curente: Întocmește referat de necesitate pentru aprovizionarea și dotarea cabinetului medical, conform baremului de dotare, în colaborare cu medicul coordonator și îl înaintează angajatorului.5.2. Imunizări:a) Verifică antecedentele vaccinale ale copiilor la înscrierea în colectivitate și pe întreg parcursul procesului de învățământ, informează și îndrumă părinții/aparținătorii legali către medicul de familie pentru efectuarea vaccinărilor în cazul în care acestea nu au fost efectuate corespunzător vârstei, conform recomandărilor prevăzute în Calendarul de vaccinări, din cadrul Programului național de vaccinare derulat de Ministerul Sănătății.b) Eliberează, la cererea părinților sau a tutorelui legal instituit al copiilor, fișa cu vaccinările efectuate în unitatea de învățământ, în vederea transmiterii către medicul de familie a informațiilor complete privind vaccinarea copiilor.c) Participă la realizarea de imunizări în situații epidemiologice speciale, stabilite prin ordin al ministrului sănătății.d) Organizează activitatea de vaccinare în situații epidemiologice speciale, respectând condițiile de igienă și de siguranță.e) Colaborează cu direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București în vederea aprovizionării cu vaccinurile necesare în situații epidemiologice speciale.f) Se îngrijește de întocmirea corectă a evidențelor necesare și de raportarea activităților de imunizare realizate în situații epidemiologice speciale, conform normelor stabilite prin ordin al ministrului sănătății, cu respectarea prevederilor Legii 46/2003, legea drepturilor pacienților.g) Eliberează părinților sau tutorilor legal instituiți ai copiilor adeverințe de vaccinare în cazul efectuării vaccinărilor în situații epidemiologice speciale, în vederea transmiterii către medicul de familie.5.3. Triaj epidemiologica) Inițiază supravegherea epidemiologică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ arondate.b) Depistează și declară bolile infecto-contagioase, conform reglementărilor în vigoare, izolează suspecții și informează conducerea unității de învățământ în vederea instituirii măsurilor antiepidemice.c) Participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor suspecți sau contacți din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi.d) Aplică tratamentele chimioprofilactice în focarele de boli infecto-contagioase și parazitare, la indicația scrisă a medicilor epidemiologi.e) Semnalează și solicită atât conducerii unității de învățământ, cât și direcțiilor județene de sănătate publică și a municipiului București necesitatea întreprinderii de acțiuni de dezinfecție-dezinsecție și deparazitare în cazul focarelor parazitare (pediculoză, scabie), virale sau microbiene (tuberculoză, infecții streptococice, boli diareice acute etc.) din creșe, grădinițe și școli, conform normelor legale în vigoare.f) Inițiază acțiuni de supraveghere epidemiologică a bolilor infecto-contagioase în sezonul epidemic.g) Inițiază, coordonează și efectuează împreună cu asistenții medicali triajul epidemiologic, la intrarea și revenirea în colectivitate după vacanțele școlare sau ori de câte ori este nevoie.h) La revenirea preșcolarilor după vacanțe nu este necesară prezentarea avizului epidemiologic.6. Servicii de examinare a stării de sănătate a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor6.1. Evaluarea stării de sănătatea) Inițiază și participă la evaluarea stării de sănătate în unitățile de copii și tineri arondate.b) În campaniile de vaccinare școlare în situații epidemiologice speciale, examinează antepreșcolarii, preșcolarii, elevii care vor fi supuși imunizărilor profilactice, pentru stabilirea eventualelor contraindicații, supraveghează efectuarea vaccinărilor și apariția reacțiilor adverse postimunizare (RAPI).b) Examinează, în cadrul examenului medical de bilanț al stării de sănătate, toți antepreșcolarii, preșcolarii din creșe și grădinițe și elevii din clasele I, a IV-a, a VIII-a, a XII-a/a XIII-a și ultimul an al școlilor profesionale, pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică și neuropsihică și pentru depistarea precoce a unor eventuale afecțiuni.c) Selecționează, din punct de vedere medical, elevii cu probleme de sănătate, în vederea îndrumării spre Comisiile de orientare școlar-profesională, la terminarea învățământului gimnazial și liceal.d) Examinează antepreșcolarii/preșcolarii și elevii care vor participa la concursuri, olimpiade școlare și în vacanțe, în diferite tipuri de tabere, eliberând avizul epidemiologic, în care se va menționa și patologia cronică a copilului, conform fișei medicale.e) Eliberează avizul medical pentru antepreșcolarii/preșcolarii și elevii care participă la concursuri/competiții sportive școlare cu caracter de masă, în conformitate cu starea de sănătate și cu evidențele medicale de la nivelul cabinetului medical școlar. Avizul pentru competițiile sportive de performanță sunt eliberate de medicii specialiști de medicină sportivă.f) Ia în evidență specială și consemnează în fișa medicală documentele medicale eliberate de medicul specialist pentru întocmirea dosarului de bursă socială pe criterii medicale.g) Efectuează vizita medicală a elevilor care se înscriu în licee de specialitate și școli profesionale/licee vocaționale.h) Asigură asistență medicală pe perioada desfășurării examenelor naționale, examenelor de bacalaureat, atestatelor profesionale, concursurilor și olimpiadelor școlare, cu excepția celor sportive, în timpul programului de lucru.6.2. Monitorizarea copiilor cu afecțiuni cronice Consemnează în registrul de evidență specială și în fișa medicală documentele medicale eliberate de medicul specialist sau medicul de familie, în cazul antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor cu probleme de sănătate..6.3. Implementează, împreună cu direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, programele naționale de sănătate adresate copiilor și tinerilor din școlile/grădinițele/creșele arondate6.4. Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informațional din sănătate Completează împreună cu asistentele medicale din subordine raportările curente privind morbiditatea înregistrată și activitatea cabinetelor medicale din creșe, grădinițe și școli, conform fișei lunare/anuale de raportare.6.5. Eliberarea documentelor medicale necesare Eliberează adeverințe medicale la terminarea creșei, grădiniței, școlii generale, școlii profesionale și a liceului și în cazul transferului la o altă unitate de învățământ, conform modelului din Anexa nr. 14.3 la ordin.7. Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale7.1. Acordarea de îngrijiri pentru afecțiuni curentea) Acordă, la nevoie, primul ajutor prespitalicesc antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ arondate, în limitele competențelor profesionale și dotărilor.b) Examinează, tratează și supraveghează medical, antepreșcolarii, preșcolarii și elevii cu afecțiuni acute, până la preluarea lor de către familie/reprezentantul legal/servicii de ambulanță.c) Acordă consultații la cerere antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ arondate și eliberează bilete de trimitere și rețete simple/gratuite.7.2. Acordarea de bilete de trimitere Eliberează la nevoie bilete de trimitere către medicul de altă specialitate antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ arondate.7.3. Acordarea de scutiri medicalea) Eliberează pentru elevii cu probleme de sănătate scutiri temporare/parțiale de efort fizic și de anumite condiții de muncă, în cadrul instruirii practice în atelierele școlare.b) Eliberează adeverințe medicale pentru motivarea absențelor de la cursuri pentru elevii bolnavi consultați în cabinetul medical școlar și pentru cei externați din spital, în baza biletului de externare.c) Eliberează scutiri medicale, anuale/temporare, parțiale sau totale, de la orele de educație fizică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.d) Vizează documentele medicale eliberate de alte unități sanitare pentru motivarea absențelor școlare.8. Servicii de promovare a unui stil de viață sănătosa) Medicul, în colaborare cu directorul unității de învățământ, inițiază, coordonează și efectuează activități de educație pentru sănătate în cel puțin următoarele domenii:(i) nutriție sănătoasă și prevenirea obezității sau altor boli legate de alimentație;(ii) activitate fizică;(iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool și de droguri (inclusiv noile substanțe psihoactive);(iv) educația pentru viața de familie, inclusiv profilaxia infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS);(v) acordarea primului ajutor;(vi) pregătirea pentru acțiune în caz de dezastre;(vii) instruirea grupelor "Sanitarii pricepuți";(viii) orice alte teme privind stilul de viață sănătos;(ix) prevenirea bolilor transmisibile, inclusiv prin imunizare;(x) educație pentru sănătate emoțională.b) Inițiază, coordonează și participă, după caz, la lecțiile de educație pentru sănătate.c) Participă, după caz, la lectoratele cu părinții, pe teme care vizează sănătatea copiilor.d) Ține prelegeri, după caz, în consiliile profesorale, pe teme privind sănătatea copiilor.e) Organizează instruiri ale personalului didactic și administrativ în probleme de sănătate a copiilor, după caz.f) Consiliază cadrele didactice în legătură cu principiile promovării sănătății și ale educației pentru sănătate, în rândul antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor.h) Participă la consiliile profesorale în care se discută și se iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de învățământ.9. Alte atribuții Colaborează cu medicul coordonator în evaluarea profesională a asistentelor medicale din cabinetele medicale școlare arondate.10. Educație medicală continuă Participă la programe de perfecționare profesională și la programe de educație medicală continuă, conform reglementărilor în vigoare.
   +  Anexa nr. 2 la metodologie
  Atribuțiile asistentului medical din creșe,
  grădinițe și școli/licee
  1. Identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitățiia) Semnalează medicului și directorului unității de învățământ nevoile de amenajare și dotare a cabinetului medical.b) Supraveghează modul în care se respectă programul de odihnă pasivă (somn) și activă (jocuri) a copiilor și condițiile în care se realizează aceasta.c) Îndrumă cadrele didactice în aplicarea metodelor de călire (aer, apă, soare, mișcare) a organismului copiilor.d) Supraveghează modul în care se respectă normele de igienă individuală a copiilor din creșe, grădinițe în timpul programului și la servirea mesei.e) Controlează igiena individuală a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor, colaborând cu personalul didactic în informarea părinților pentru remedierea situațiilor deficitare constatate.f) Izolează copiii suspecți de boli transmisibile și anunță urgent medicul colectivității, familia/reprezentantul legal, și conform metodologiei, după caz, părinții contacților.g) Supraveghează focarele de boli transmisibile, inițiază și aplică măsurile antiepidemice de prevenire, combatere și limitare a bolilor transmisibile din focar.h) Prezintă produsele biologice recoltate (exsudate nazo-faringiene) laboratoarelor de microbiologie și ridică buletinele de analiză cu rezultatele, în situațiile epidemiologice speciale din colectivitate.i) Întocmește zilnic în creșe, grădinițe evidența copiilor absenți din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie condiționată de prezentarea avizului epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de familie/medicul curant, pentru absențe ce depășesc 3 zile lucrătoare consecutiv.j) Monitorizează zilnic respectarea normelor de igienă din creșe, grădinițe (săli de grupă, bloc alimentar, dormitoare, spălătorie- călcătorie, grupuri sanitare, curte etc.) și școli, spațiile de învățământ (săli de clasă, laboratoare, ateliere școlare, grupuri sanitare, săli de sport), de cazare (dormitoare, săli de meditații, grupuri sanitare, spălătorii) și de alimentație (bucătăriile din incinta unității de învățământ și anexele acestora, săli de mese, inclusiv în unitățile de alimentație publică aflate în incinta unității de învățământ) consemnând în caietul/fișa special destinată toate constatările făcute și aducând operativ la cunoștința medicului și, după caz, conducerii unității deficiențele constatate.k) Instruiește personalul administrativ și de îngrijire din spațiile de învățământ, cazare și de alimentație cu privire la sarcinile ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spațiile respective.2. Gestionarea circuitelor funcționale Urmărește respectarea circuitelor funcționale autorizate și aduce la cunoștința medicului și directorului unității eventualele nereguli sesizate.3. Monitorizează respectarea reglementărilor de sănătate publică și se implică activ în corectarea abaterilor.4. Monitorizarea condițiilor și a modului de preparare și servire a hraneia) Participă la întocmirea meniurilor săptămânale.b) Participă la efectuarea periodică a anchetelor privind alimentația antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ cu bloc alimentar propriu.c) Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar/cantinei constatările privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazie și a mâncării.d) Controlează și consemnează igiena individuală a personalului blocului alimentar/cantinei și starea de sănătate a acestuia, identificând persoanele care prezintă febră, diaree, infecții ale pielii, tuse cu expectorație, amigdalite pultacee, aducând la cunoștința conducerii unității de învățământ aceste constatări, care contraindică desfășurarea activității în unitatea de învățământ.e) Asistă la scoaterea alimentelor din magazie și controlează calitățile organoleptice ale acestora, semnând foaia de alimentație privind calitatea alimentelor.f) Asistă, împreună cu administratorul unității de învățământ/persoana responsabilă desemnată, la preluarea mâncării și la modul de servire al acesteia, dacă este adusă în unitate prin sistem de catering, prin contract cu unitatea de învățământ; verifică certificatele de conformitate, respectarea legislației în ceea ce privește condițiile de transport, ambalarea corespunzătoare, termenul de valabilitate, documentele de însoțire și existența probelor alimentare inscripționate corespunzător. În situațiile în care se constată nereguli în acest proces anunță medicul și conducerea unității de învățământ pentru aplicarea măsurilor de remediere, înainte ca mâncarea să fie distribuită copiilor.5. Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective5.1. Servicii curentea) Gestionează, în condițiile legii și pe baza normelor Ministerului Sănătății, instrumentarul, materialele sanitare și medicamentele de la aparatul de urgență și răspunde de utilizarea lor.b) Urmărește aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgență, materiale sanitare și instrumentar medical, sub supravegherea medicului.c) Colaborează cu cadrele didactice, cu psihohologi/logopezi în depistarea tulburărilor dezvoltării neuropsihomotorii și a limbajului antepreșcolarilor, preșcolarilor, comunicând medicului cele constatate.d) Supraveghează starea de sănătate și de igienă individuală a copiilor, iar în situații de urgență anunță după caz, medicul colectivității, serviciul de ambulanță, conducerea unității de învățământ, precum și familiile/reprezentantul legal al antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor conform protocolului pentru situații de urgență.5.2. Imunizări în condiții epidemiologice specialea) Îndeplinește măsurile stabilite de medic pentru organizarea activității de imunizare în situații epidemiologice speciale.b) Efectuează catagrafia copiilor eligibili pentru imunizări în situații epidemiologice speciale.c) Efectuează, sub supravegherea medicului, imunizările în situații epidemiologice speciale.d) Înregistrează imunizările efectuate în situații epidemiologice speciale în fișa de consultație și în registrul de vaccinări.e) Supraveghează apariția reacțiilor adverse postimunizare la vaccinările efectuate în situații epidemiologice speciale.f) Încurajează cadrele didactice și părinții să faciliteze, respectiv, să accepte desfășurarea imunizărilor, în interesul superior al copilului.f) Răspunde de păstrarea vaccinurilor în cabinetul medical, pe durata programului de lucru, conform reglementărilor în vigoare.5.3. Triaj epidemiologica) Efectuează zilnic triajul epidemiologic al copiilor din creșe, grădinițe, examinând tegumentele, mucoasele și scalpul și consemnează triajul într-un registru special destinat. Nu vor fi admiși în colectivitate copiii care prezintă: angină cu febră, angină cu depozite pultacee, angină cu secreții nazale muco-purulente, sindrom tusigen cu febră, conjunctivită acută, ochi roșu până la diagnosticare, subicter și icter până la diagnosticare, erupții cutanate cu potențial infecto- contagios, până la diagnosticare, pediculoză (prezența de elemente vii sau lindini pe firele de păr).b) Efectuează triajul epidemiologic al tuturor copiilor și elevilor după fiecare vacanță și ori de câte ori este nevoie, izolând la domiciliu elevii depistați cu afecțiunile menționate la alin. a).c) Depistează și izolează orice suspiciune/boală infecto-contagioasă, informând medicul despre aceasta.d) Participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică a antepreșcolarilor, preșcolarilor/elevilor suspecți sau contacți din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea medicului, conform metodologiilor în vigoare.e) Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicația scrisă a medicului specialist și conform metodologiilor în vigoare.f) Inițiază și supraveghează aplicarea măsurilor antiparazitare și antiinfecțioase în focarele din creșe, grădinițe și școli, conform normelor legale în vigoare.g) Execută acțiunile de supraveghere epidemiologică a bolilor infecto-contagioase în sezonul epidemic, în conformitate cu protocoalele și procedurile în vigoare și a sarcinilor repartizate de medic.6. Servicii de examinare a stării de sănătate a copiilor, elevilora) Participă, sub îndrumarea medicului, la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile de copii și tineri arondate, conform dispozițiilor medicului.b) Participă alături de medicul colectivității la examinarea medicală de bilanț a stării de sănătate a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor, efectuând somatometria și fiziometria, cu consemnarea rezultatelor în fișele medicale.c) Efectuează somatometria, somatoscopia, fiziometria și examenul acuității vizuale în cadrul examenului medical periodic, înscriind datele rezultate în fișele medicale.d) Consemnează în fișele medicale ale antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor absențele din cauze medicale, scutirile medicale de educație fizică, scutirile medicale de efort fizic la instruirea practică, certificatele medicale pentru bursele medicale școlare vizate de către medic.e) Participă alături de medic la vizita medicală a elevilor care se înscriu în licee de specialitate și școli profesionale/licee vocaționale.f) Participă în consiliile profesorale ale unităților de învățământ la prezentarea analizei anuale a stării de sănătate a copiilor și/sau elevilor.g) Asigură asistență medicală pe perioada desfășurării examenelor naționale, a examenelor de bacalaureat, a examenului pentru obținerea atestatelor profesionale, a concursurilor și olimpiadelor școlare, cu excepția celor sportive, în timpul programului de lucru.7. Monitorizarea copiilor cu afecțiuni cronice Supraveghează copiii cu afecțiuni cronice, consemnând în fișele medicale și în registrul de evidență specială datele controalelor medicale și rezultatele examenelor/reevaluărilor medicale.8. Eliberarea documentelor medicale necesare Înmânează, la cerere, direct părinților/reprezentanților legali, sub semnătură, documentele medicale pregătite în prealabil, semnate și parafate de medic.9. Servicii de asigurare a stării de sănătate individualea) Acordă, la nevoie, în limita competențelor, primul ajutor antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor din unitățile de învățământ arondate; apelează Serviciul unic de urgență 112, informând ulterior familia și medicul colectivității, conform protocolului pentru urgențe.b) Efectuează tratamente simptomatice antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor, strict la indicația medicului școlar, cu acordul părinților/reprezentanților legali.c) Supraveghează antepreșcolarii, preșcolarii și elevii cu afecțiuni acute și efectuează strict tratamentul de urgență indicat acestora de către medicul școlar, până la preluarea de către familie/ambulanță.d) Completează, sub supravegherea medicului colectivității, condica de medicamente și de materiale sanitare pentru aparatul de urgență și participă la întocmirea referatului de necesitate.10. Servicii de promovare a unui stil de viață sănătosa) Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă individuală la antepreșcolari și preșcolari.b) Efectuează, sub îndrumarea medicului colectivității, activități de promovare a sănătății cu copiii, părinții și cu personalul didactic din creșă, grădiniță și, respectiv, în rândul copiilor/elevilor, al familiilor copiilor/elevilor și al cadrelor didactice.c) Instruiește grupele sanitare.d) Colaborează cu cadrele didactice în susținerea lecțiilor sau a prelegerilor privind educația pentru sănătate a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor.e) Participă la consiliile profesorale în care se discută și se iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de învățământ.11. Educație medicală continuă Participă la instruiri profesionale și la programe de educație medicală continuă conform reglementărilor în vigoare.12. Raportare activitate Completează, sub îndrumarea medicului, centralizatorul de activitate medicală specifică conform modelului prevăzut în Anexele: 15.1 și 15.2.
   +  Anexa nr. 3 la metodologie
  Atribuțiile medicului stomatolog școlar din cabinetele
  de medicină dentară din unități de învățământ
  preuniversitar și universități
  1. Identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitățiia) Semnalează, în scris, nevoile de amenajare, dotare, aprovizionare cu instrumentar, materiale sanitare, materiale stomatologice și tot ceea ce este necesar pentru o bună funcționare a cabinetului, managerului unității de învățământ preuniversitar, respectiv conducerii instituției de învățământ superior și autorității publice locale.b) Instruiește personalul auxiliar privind aplicarea și respectarea normelor de igienă și sănătate publică, în conformitate cu normele în vigoare2. Gestionarea circuitelor funcționalea) Evaluează circuitele funcționale în cabinetul propriu și propune, în scris, conducerii unității de învățământ, toate măsurile pentru conformarea la standardele și normele de igienă.b) Urmărește implementarea măsurilor propuse.3. Monitorizarea respectării reglementărilor de sănătate publicăa) Răspunde de modul de efectuare a dezinfecției și a sterilizării aparaturii, echipamentelor și a instrumentarului medical, conform prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia, cu modificările și completările ulterioare.4. Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colectivea) Solicită, în scris, autorității publice locale aprovizionarea cabinetului cu medicamente pentru aparatul de urgență, materiale sanitare, materiale stomatologice și cu instrumentar medical, în colaborare cu medicul stomatolog coordonator.b) Solicită, în scris, conducerii unității de învățământ dotarea cabinetului și a spațiilor comune aferente cu tot ce este necesar, conform baremului de dotare, în colaborare cu medicul stomatolog coordonator și reprezentanții autorității publice locale.5. Servicii de examinare a stării de sănătate a copiilor, elevilor și a studenților5.1. Evaluarea stării de sănătatea) Efectuează examinarea periodică a aparatului dento-maxilar.b) Depistează precoce și activ afecțiunile aparatului dento-maxilar (carii, parodontopatii etc.), elaborează planul de tratament și trimite la specialist cazurile care depășesc competențele medicului.c) Supraveghează și monitorizează erupția și evoluția sistemului dentar.d) Depistează precoce leziunile precanceroase și formele de debut a cancerului la nivelul aparatului dento-maxilar și îndrumă pacientul către serviciile de specialitate.e) Colaborează cu alte specialități de medicină dentară, cu medicul școlar și cu medicul de familie pentru monitorizarea unei dezvoltări armonioase și menținerea sănătății aparatului dento-maxilar.f) Întocmește la sfârșitul fiecărui ciclu de învățământ bilanțul de sănătate orodentară care va însoți fișa medicală a copiilor, elevilor și a studenților în ciclul următor.5.2. Monitorizarea copiilor, elevilor și studenților cu afecțiuni cronicea) Dispensarizează afecțiunile cronice orodentare depistate și efectuează tratamentele necesare în limita competențelor deținute sau la indicațiile medicilor stomatologi specialiști.b) Colaborează cu medicul specialist ortodont pentru monitorizarea decondiționării obiceiurilor vicioase.5.3. Implementează împreună cu direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, programele naționale de sănătate orală adresate copiilor și tinerilor.6. Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informațional din sănătate Raportează anual Direcției de Sănătate Publică județene/a municipiului București starea de sănătate orodentară a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și studenților din colectivitățile arondate.7. Eliberarea documentelor medicalea) Eliberează adeverințe medicale pentru motivarea absențelor de la cursuri din motive stomatologice.b) Eliberează bilete de trimite către medici specialiști și pentru examinări paraclinice.c) Prescrie rețete medicale în limita competențelor.d) Eliberează fișa medicală stomatologică, cu rezultatul examenului de bilanț, la sfârșitul fiecărui ciclu de învățământ.8. Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale8.1. Acordarea de îngrijiri pentru afecțiuni curentea) Efectuează tratamentul tuturor leziunilor carioase, simple și complicate, în dentiția temporară, mixtă și permanentă.b) Aplică măsuri de profilaxie a cariei dentare și a altor afecțiuni ale aparatului dento-maxilar.c) Reface morfologia funcțională a dinților temporari și permanenți.d) Efectuează intervenții de mică chirurgie în scop profilactic, preventiv și interceptive (extracții de dinți, incizii de abcese dentare etc.).e) Implementează terapia de decondiționare a obiceiurilor vicioase și de reeducare a funcțiilor aparatului dento-maxilar în colaborare cu medicul specialist ortodont.f) Urmărește dezvoltarea armonioasă a aparatului dento-maxilar prin conservarea și refacerea morfologiei dentare.g) Efectuează tratamente stomatologice de urgență în limita competențelor.8.2. Acordă primul ajutor în caz de urgență, în limita competențelor.9. Servicii de promovare a unui stil de viață sănătosa) Efectuează educația antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și studenților în vederea realizării profilaxiei cariei dentare și a anomaliilor dentomaxilare.b) Efectuează educația antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și studenților pentru igienă orală, igienă alimentară și stil de viață sănătos.10. Educație medicală continuă Participă la instruiri profesionale și la programe de educație medicală continuă conform reglementărilor în vigoare.11. Alte atribuții Colaborează cu medicul coordonator în evaluarea profesională a asistentului medical din cabinet.
   +  Anexa nr. 4 la metodologie
  Atribuțiile asistentului medical din cabinetul
  stomatologic școlar/universitar
  1. Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de copii, elevi și studenți1.1. Identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitățiia) Aplică măsurile de igienă și antiepidemice în cadrul cabinetului de medicină dentară, stabilite de medicul stomatolog.b) Răspunde de gestionarea deșeurilor provenite din activitatea medicală.2. Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colectivea) Propune aprovizionarea cabinetului de medicină dentară cu medicamente pentru aparatul de urgență, cu materiale sanitare și stomatologice și cu instrumentar medical, în urma verificărilor constante.b) Are în gestiune și administrează, în condițiile legii și în conformitate cu reglementările legale în vigoare, instrumentarul, materialele sanitare și stomatologice și medicamentele din cabinetul de medicină dentară.c) Efectuează și răspunde de dezinfectarea aparaturii și a instrumentarului, de sterilizarea și menținerea sterilității instrumentarului.d) Monitorizează realizarea sterilizării conform prevederilor Ordinului Ministerului Sănătății nr.1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia, cu modificările și completările ulterioare.e) Supraveghează și coordonează activitatea desfășurată de personalul auxiliar.3. Servicii de examinare a stării de sănătate a copiilor, elevilor și a studenților Desfășoară activitate de medicină preventivă împreună cu medicul stomatolog și sub îndrumarea acestuia (examene medicale, controlul aplicării și respectării normelor de igienă orodentară, cu accent pe prevenirea îmbolnăvirilor aparatului dento-maxilar).4. Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informațional din sănătate Completează, sub supravegherea medicului stomatolog:a) fișele și registrele de evidență a activității cabinetului de medicină dentară,b) formularele statistice privind activitatea cabinetului de medicină dentară,c) rapoartele curente pentru sistemul informatic din sănătate.5. Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale5.1. Acordarea de îngrijiri pentru afecțiuni curentea) Asigură pregătirea pacientului prin tehnici specifice în vederea consultului și tratamentului de specialitate.b) Desfășoară activitate de medicină dentară profilactică împreună cu medicul stomatolog și sub îndrumarea sa.c) Pregătește instrumentarul și materialele stomatologice pentru tratamentul de specialitate.d) Participă împreună cu medicul la acordarea tratamentului de specialitate.5.2. Asigură, în limita competențelor, primul ajutor în caz de urgență, copiilor, elevilor și studenților.6. Servicii de promovare a unui stil de viață sănătosa) Efectuează, împreună cu medicul stomatolog, educația antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și studenților în vederea realizării profilaxiei cariei dentare și a anomaliilor dentomaxilare.b) Efectuează, împreună cu medicul stomatolog, educația antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și studenților pentru igienă orală, igienă alimentară și stil de viață sănătos.7. Educație medicală continuă Participă la instruiri profesionale și la programe de educație medicală continuă conform reglementărilor în vigoare.8. Raportare Întocmește, sub îndrumarea medicului stomatologic școlar, centralizatorul de activitate medicală conform modelului prevăzut în Anexa nr. 15.3.
   +  Anexa nr. 5 la metodologie
  Atribuțiile medicului din cabinetele
  medicale studențești
  1. Atribuții referitoare la prestații medicale individualea) Examinează toți studenții din anul al II-lea de studii pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică și neuropsihică și pentru depistarea precoce a unor eventuale afecțiuni.b) la în evidență specială și dispensarizează studenții cu probleme de sănătate, în scop recuperator.c) Examinează și eliberează avize studenților care urmează să participe la competiții sportive.d) Examinează studenții care vor pleca în vacanțe în diverse tipuri de tabere (de odihnă, sportive etc.), semnând și parafând fișele medicale de tabără.e) Examinează studenții care vor fi supuși imunizărilor profilactice în condiții epidemiologice speciale pentru stabilirea eventualelor contraindicații medicale și supraveghează efectuarea vaccinărilor și apariția reacțiilor adverse postimunizare.f) Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigații de laborator, în vederea depistării afecțiunilor infectocontagioase la subiecți și contacți.g) Eliberează pentru studenții cu probleme de sănătate documente medicale în vederea scutirii parțiale de efort fizic și de anumite condiții de muncă în cadrul instruirii practice, precum și documente necesare obținerii de burse medicale.h) Eliberează scutiri medicale de prezență la cursurile universitare teoretice și practice pentru studenții bolnavi.i) Eliberează scutiri medicale, parțiale sau totale, de la orele de educație fizică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.j) Eliberează documente necesare înscrierii la master sau la a doua facultate, examinează și completează adeverințe la cerere pentru studenții care participă la practică, voluntariat, cursuri de formare pedagogică, examen de titularizare; eliberează adeverințe la cerere pentru studenții străini în vederea obținerii permiselor de ședere temporară.k) Vizează documentele medicale eliberate de alte unități sanitare pentru motivarea absențelor de la cursurile universitare.l) Eliberează adeverințe medicale la terminarea facultății.m) Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din cantinele studențești, în vederea prevenirii producerii de toxiinfecții alimentare.n) Solicită în scris autorităților publice locale și conducerii instituției de învățământ superior, prin referat de necesitate aprovizionarea și dotarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgență, materiale sanitare și cu instrumentar medical, conform baremului, în colaborare cu medicul coordonator.2. Atribuții referitoare la prestații medicale la nivelul colectivităților2.1. Inițiază supravegherea epidemiologică a studenților, scop în care îndeplinește următoarele atribuții:a) Depistează, izolează și declară orice boală infecto-contagioasă, conform recomandărilor direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.b) Sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi participă la efectuarea de acțiuni de investigare epidemiologică a studenților suspecți sau contacți din focarele de boli transmisibile.c) Inițiază acțiuni de prelucrare antiparazitară (pediculoză, scabie) și antiinfecțioasă (dezinfecție-dezinsecție) în focarele din unitățile de învățământ superior (hepatită virală, tuberculoză, infecții streptococice, boli diareice acute etc.).d) Inițiază acțiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic.2.2. Monitorizează zilnic respectarea condițiilor de igienă din spațiile de învățământ, cazare și alimentație din instituțiile de învățământ superior arondate.2.3. Inițiază și desfășoară diverse activități de educație pentru sănătate pentru studenți.2.4. Inițiază acțiuni individuale de educație pentru sănătatea reproducerii, boli cu transmitere sexuală, consum de droguri, adicții, comportamente cu risc pentru sănătate, în rândul studenților.2.5. Urmărește modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic și la orele de educație fizică).2.6. Participă la acțiunile profilactice organizate și desfășurate de alte foruri medicale în unități de învățământ superior.2.7. Completează împreună cu cadrele medii din subordine dările de seamă statistice lunare și anuale privind morbiditatea înregistrată și activitatea cabinetelor medicale din instituțiile de învățământ superior arondate.2.8. Participă la comisiile medicale de examinare a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ superior arondate.2.9. Participă la anchetele stării de sănătate inițiate în unitățile de tineri arondate.3. Atribuții privind asistența medicală curativăa) Acordă la nevoie primul ajutor studenților (inclusiv studenților străini) din instituțiile de învățământ superior arondate, în aria cabinetului medical, în limita competenței.b) Examinează, tratează și supraveghează medical studenții bolnavi.c) Acordă consultații medicale la solicitarea studenților din instituțiile de învățământ superior arondate.d) Prescrie medicamente eliberate fără contribuție personală, pentru maximum 7 zile, studenților care prezintă afecțiuni acute care nu necesită internare în spital.e) Prescrie medicamente compensate pentru afecțiuni cronice, conform scrisorii medicale eliberate de medicul specialist.f) Eliberează bilete de trimitere pentru servicii medicale clinice și paraclinice, pentru studenți.4. Educație medicală continuă Participă la instruiri profesionale și la programe de educație medicală continuă conform reglementărilor în vigoare.5. Alte atribuții Colaborează cu medicul coordonator în evaluarea profesională a asistentului medical din cabinet.
   +  Anexa nr. 6 la metodologie
  Atribuțiile asistentului medical din
  cabinetele medicale studențești
  1. Activități medicale privind asistența medicală preventivă, la nivel individuala) Participă la examinările medicale de bilanț al stării de sănătate, efectuate de medicul cabinetului medical studențesc la studenții din anul II de studii.b) Participă la dispensarizarea studenților aflați în evidența specială, asigurând prezentarea acestora la controalele planificate de medicii din cabinetele unităților de asistență medicală ambulatorie de specialitate și aplică tratamentele prescrise de aceștia împreună cu medicii de familie. Consemnează în fișele medicale ale studenților rezultatele examinărilor medicale de bilanț al stării de sănătate și rezultatele controalelor studenților dispensarizați, sub supravegherea medicului unității de învățământ superior, precum și motivările absențelor din cauză medicală ale studenților, scutirile medicale de la orele de educație fizică ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practică.c) Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare și anuale privind activitatea cabinetului medical studențesc, calculând indicatorii de prevalență, incidență și structură a morbidității; completează partea medicală a fișelor de tabără de odihnă ale studenților, precum și adeverințele medicale pentru studenții care termină cursurile instituțiilor de învățământ superior.d) Participă alături de medic la vizita medicală a candidaților care se înscriu în instituții de învățământ superior.e) Colaborează cu medicul în acțiunile de educație pentru sănătate privind planificarea familială, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală și participă la anchetele stării de sănătate din colectivitățile de tineri arondate.2. Activități medicale privind asistența medicală preventivă, la nivel colectiva) Participă împreună cu medicul la întocmirea meniurilor și la efectuarea anchetei alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentații raționale în cantinele studențești, controlând zilnic proprietățile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie și modul de funcționare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar.b) Efectuează, sub îndrumarea medicului, acțiuni de educație pentru sănătate în rândul studenților.c) Participă la consiliile de administrație în care se discută și se iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de învățământ arondată.d) Instruiește personalul administrativ și de îngrijire din spațiile de învățământ, cazare și de alimentație asupra sarcinilor ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spațiile respective.3. Activități cu caracter antiepidemica) Efectuează catagrafia studenților supuși (re)vaccinărilor, în situații epidemiologice specialeb) Efectuează sub supravegherea medicului imunizările profilactice planificate, în conformitate cu Programul național de imunizări.c) Înregistrează în fișa de consultație și în registrul de vaccinări imunizările efectuate.d) Efectuează triajul epidemiologic la studenți după vacanțe, precum și alte triaje, atunci când este cazul.e) Execută acțiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în unitățile de învățământ superior arondate, întocmind și fișe de supraveghere în focar.f) Controlează periodic respectarea condițiilor de igienă din spațiile de învățământ, de cazare și de alimentație (bucătării și anexele acestora, săli de mese), consemnând în caietul special destinat toate constatările făcute și aducându-le la cunoștință conducerilor unităților de învățământ superior.4. Activități medicale privind asistența medicală curativăa) Acordă studenților primului ajutor în caz de urgență, în limita competențelor.b) Efectuează tratamente studenților, la indicația medicului.5. Activități de perfecționare a pregătirii profesionale. Participă la instruirile profesionale și la educația medicală continuă, conform reglementărilor în vigoare.6. Raportare Întocmește, sub îndrumarea medicului școlar, centralizatorul de activitate medicală conform modelului prevăzut în Anexa nr. 15.4.
   +  Anexa nr. 7 la metodologie
  Atribuțiile medicului și asistentului
  medical coordonator
  I. Atribuțiile medicului coordonator al cabinetelor medicale și stomatologice, școlare și studențești1. Participă în comisiile de concurs organizate pentru ocuparea posturile vacante/nou înființate de medici/asistenți din cabinetele coordonate, conform metodologiilor de organizare a concursurilor.2. Instruiește fiecare nou angajat cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor profesionale, managementul cabinetului școlar, circuitul informațional.3. Participă la întocmirea fișelor de post pentru întregul personal din subordine, în conformitate cu legislația aplicabilă în vigoare, care reglementează activitatea în cabinetele medicale/stomatologice care deservesc unitățile de învățământ.4. Participă la toate comisiile de cercetare disciplinară prealabilă, organizate de angajator în cazul personalului medical din cabinetele coordonate.5. Mediază conflictele profesionale apărute între medici, medici-asistenți medicali, personal medical-conducerea unităților de învățământ/angajatoare.6. Monitorizează îndeplinirea atribuțiilor medicale de serviciu ale personalului medico-sanitar din cabinetele coordonate.7. Evaluează anual performanțele profesionale ale medicilor din cabinetele coordonate și realizează evaluarea profesională anuală a personalului sanitar mediu, în colaborare cu medicii din cabinetele respective.8. Instruiește personalul în vederea completării corecte a raportărilor lunare și anuale ale activității cabinetelor.9. Propune angajatorului asistentul medical pentru funcția de asistent coordonator și participă la stabilirea atribuțiilor de coordonare ale acestuia.10. Propune anual angajatorului activități de educație medicală continuă pentru personalul coordonat.11. Propune angajatorului ocuparea posturilor vacante din teritoriu, pentru o bună desfășurare a activității profesionale din rețea.12. Organizează lunar și ori de câte ori este nevoie ședințe de lucru cu personalul coordonat.13. Colaborează cu angajatorul în alegerea și/sau implementarea proiectelor de educație pentru sănătate.14. Colaborează cu angajatorul în implementarea programelor de sănătate.15. Propune repartizarea personalului medico-sanitar în vederea asigurării asistenței medicale pe perioada desfășurării examenelor de evaluare națională, de bacalaureat și atestate profesionale.16. Propune angajatorului arondarea unităților de învățământ preuniversitar și instituțiilor de învățământ superior, în limitele normării prevăzute de lege, în vederea asigurării optime a asistenței medicale.17. Stabilește necesarul și prioritățile de dotare a cabinetelor medicale/stomatologice, împreună cu medicii pe care îi coordonează, comunicându-le angajatorului.18. Verifică corectitudinea specificațiilor tehnice din caietul de sarcini pentru achizițiile necesare dotării cabinetelor medicale conform legii și consemnează neconcordanțele constatate.19. Participă, după caz, la acțiunea de primire a produselor achiziționate de la furnizor.20. Avizează cererile de concediu de odihnă, este informat în legatură cu cererile de concediu fără plată sau cu cele de studii, este anunțat în maximum 24 ore în cazul concediului medical sau în situația cererilor de acordare a zilelor pentru evenimente deosebite pentru personalul medical din subordine.II. Atribuțiile asistenților medicali coordonatori1. Colaborează cu medicul coordonator pentru organizarea, monitorizarea și evaluarea activității medicale de medicină generală, respectiv a activității medicale de stomatologie;2. Colaborează cu medicul coordonator pentru întocmirea situațiilor statistice periodice;3. Întocmește, împreună cu medicul coordonator, raportul anual de activitate;4. Face parte din comisiile de examinare, respectiv de soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor vacante de asistent medical;5. Instruiește fiecare asistent medical nou angajat cu privire la modul de îndeplinire a atribuțiilor profesionale, managementul cabinetului școlar, circuitul informațional.6. Participă ca membru în comisiile de cercetare disciplinară prealabilă pentru asistent medical7. Participă la distribuirea materialelor sanitare achiziționate de către angajator8. Participă la ședințele de lucru organizate de către angajator.
   +  Anexa nr. 8 la metodologie
  Atribuții specifice
  1. Atribuțiile personalului cu atribuții specifice din cadrul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București
  Tipul de serviciiAtribuții specifice
  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de antepreșcolari, preșcolari, elevi și studenți
  Identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitățiia) Verifică și controlează respectarea prevederilor Legii nr.123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar. b) Semnalează riscurile pentru sănătatea antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și studenților, autorităților administrației publice locale, conducerii unităților de învățământ și Ministerului Sănătății, după caz.c) Verifică modul de asigurare a resurselor umane și financiare necesare pentru asigurarea asistenței medicale a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și studenților în unitățile de învățământ de către administrația publică locală și conducerea unităților de învățământ particulare, după caz.d) Verifică organizarea concursurilor și respectarea legislației în vigoare cu privire la ocuparea posturilor vacante de medici și medici stomatologi, oferind sprijinul pentru alcătuirea comisiilor de concurs.
  Gestionarea circuitelor funcționalea) Acordă consultanță pentru organizarea adecvată a circuitelor funcționale;
  Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
  Imunizări în condiții epidemiologice specialea) Asigură, în situații epidemiologice speciale, vaccinurile necesare pentru imunizările realizate în cadrul unităților de învățământ.b) Transportă vaccinurile la unitățile de învățământ respectând lanțul de frig, și asigură lanțul de frig pe perioada campaniei de vaccinare în situații epidemiologice specifice.c) Primește raportările imunizărilor.
  Servicii de examinare a stării de sănătate a copiilor, elevilor
  Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informațional din sănătatea) Primește raportările curente de la unitățile de învățământ.b) Realizează situații centralizate la nivelul județului privind starea de sănătate a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și studenților
  Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
  Educația pentru sănătateInițiază, aprobă și susține, la nivel județean, în colaborare cu inspectoratele școlare și autoritățile publice locale angajatoare ale medicilor/medicilor stomatologi școlari campanii de educație pentru sănătate.
  2. Atribuțiile conducerii unității de învățământ
  Tipul de serviciiAtribuții specifice
  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de antepreșcolari, preșcolari și/sau elevi
  Identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitățiia) Semnalează în scris nevoile de amenajare și dotare a cabinetelor medicale administrației publice locale, indicând și un spațiu corespunzător înființării acestora.b) Nominalizează personalul de îngrijire care va realiza curățenia în cabinetul medical.c) Prioritizează problemele de sănătate ale colectivității, prin realizarea de amenajări și dotări la nivelul unității de învățământ.d) Dispune măsurile necesare pentru respectarea normelor de igienă a procesului instructiv-educativ.e) Respectă prevederile în vigoare privind sănătatea și securitatea în muncă în ceea ce privește personalul din subordine.f) Solicită, în situații deosebite, examene medicale suplimentare, pentru personalul propriu, cu avizul consiliului de administrație al unității de învățământ.
  Gestionarea circuitelorfuncționalea) Sprijină personalul medical în evaluarea și conformarea la standarde a circuitelor funcționale.b) Dispune măsuri și identifică resurse pentru gestionarea corectă a circuitelor funcționale.
  Monitorizarea respectării reglementărilor de sănătate publicăa) Implementează recomandările direcției de sănătate publică și programul de conformare pentru autorizarea sanitară a unităților aflate în proiecte de reabilitare.b) Dispune măsuri proprii și numește responsabili pentru corectarea abaterilor.
  Monitorizarea condițiilor și a modului de preparare și servire a hraneia) Dispune măsurile necesare pentru rezolvarea imediată a neregulilor semnalate de medic.b) Respectă recomandările medicului la achiziționarea/solicitarea achiziționării de alimente către administrația publică locală.c) Dispune măsurile necesare pentru implementarea în unitatea de învățământ a programelor guvernamentale de nutriție.
  Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
  Servicii curentea) Solicită autorității administrației publice locale, în baza necesarului întocmit de medicul/medicul stomatolog al unității și medicul coordonator, asigurarea necesarului de material sanitare și medicamente conform baremului de dotare prevăzut în anexele nr. 9, 10, 11, 12 la prezentul ordin. b) Sprijină acțiunile profilactice organizate și desfășurate de alte foruri medicale în școli.c) Stabilește împreună cu comitetul de părinți modalitatea informării reprezentanților legali ai antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor minori despre problemele de sănătate ale acestora și modalitatea de părăsire a unității de învățământ a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în situații de boală.d) Dispune mobilizarea antepreșcolarilor/ preșcolarilor/elevilor la examenele periodice și de bilanț al stării de sănătate, conform programării realizate împreună cu medicul/medicul stomatolog al unității.e) Anexează la contractul educațional fișa de prezentare a cabinetului medical școlar din creșă/grădiniță/școală și informarea asupra activității cabinetului stomatologic școlar, prevăzute la anexele 16, 17.1; un exemplar completat și semnat se va arhiva la cabinetul medical.
  Imunizări în condiții epidemiologice specialea) Dispune măsuri care să faciliteze efectuarea imunizărilor în condiții epidemiologice speciale.b) Dispune măsurile propuse de medic pentru asigurarea lanțului de frig în unitatea de învățământ.c) Aduce la cunoștința autorităților publice locale resursele necesare pentru efectuarea imunizărilor în condiții epidemiologice speciale.d) Facilitează informarea cadrelor didactice și a părinților, realizată de către cadrele medicale, în legătură cu procesul de imunizare în condiții epidemiologice speciale.
  Triaj epidemiologicSprijină personalul medical în efectuarea triajului epidemiologic și dispune măsurile propuse de acesta, iar în unitățile de învățământ antepreșcolar și/sau preșcolar elaborează - sub supravegherea DSP-urilor județene și a municipiului București - circuitele funcționale necesare efectuării corecte a triajului epidemiologic zilnic.
  Servicii de examinare a stării de sănătate a copiilor, elevilor
  Evaluarea stării de sănătateSprijină personalul medical în evaluarea stării de sănătate a copiilor, elevilor prin dispunerea măsurilor propuse de acesta.
  Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
  Educația pentru sănătatea) Sprijină planificarea, organizarea și desfășurarea de acțiuni de promovare a sănătății, desfășurate de către personalul medical al cabinetelor din unitățile de învățământ.b) Propun personalului medical al cabinetelor din unitățile de învățământ susținerea de acțiuni de promovare a sănătății, incluzându-le în oferta educaționalăc) Aprobă diversele activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos desfășurate în unitatea de învățământ în parteneriat cu instituții guvernamentale, non-guvernamentale specializate în domeniu.d) Încurajează, susține și, după caz, participă la diversele activități de educație pentru sănătate organizate de personalul unității de învățământ.e) Dispune măsuri pentru susținerea/efectuarea activităților de educație pentru sănătate și sanitară de către personalul angajat.f) Sprijină asigurarea resurselor materiale necesare activităților de educație pentru sănătate.g) Poate să organizeze activități extracurriculare/cercuri de prim ajutor.h) Include și prezintă în oferta școlii disciplina opțională "Educație pentru sănătate".
  3. Atribuțiile dirigintelui/profesorului pentru învățământ primar și preșcolar/educatorului-puericultor
  Tipul de serviciiAtribuții specifice
  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de antepreșcolari, preșcolari și/sau elevi
  Gestionarea circuitelor funcționaleSprijină personalul medical în evaluarea și conformarea la standarde a circuitelor funcționale.
  Monitorizarea respectării reglementărilor de sănătate publicăa) Aduce la cunoștința medicului și a directorului unității de învățământ abaterile de la normele de igienă și antiepidemice.b) Implementează recomandările și măsurile dispuse de medic și de directorul unității de învățământ și programul de conformare pentru autorizarea sanitară a unităților aflate în proiecte de reabilitare.
  Monitorizarea condițiilor și a modului de preparare și servire a hraneiImplementează în grupa/clasa de care răspunde, programele guvernamentale de nutriție.
  Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
  Imunizări în condiții epidemiologice specialea) Îndeplinește măsurile recomandate de medic pentru facilitarea efectuării imunizărilor;b) Informează copiii și părinții despre importanța și beneficiile imunizării.c) Asigură interfața cu părinții, astfel încât aceștia să faciliteze, respectiv, să accepte desfășurarea imunizărilor, în interesul superior al copilului.
  Triaj epidemiologicSprijină personalul medical în efectuarea triajului epidemiologic și îndeplinește măsurile propuse de acesta.
  Servicii de examinare a stării de sănătate a copiilor, elevilor
  Evaluarea stării de sănătateSprijină personalul medical în evaluarea stării de sănătate a copiilor, elevilor și îndeplinește măsurile propuse de acesta.
  Monitorizarea copiilor cu afecțiuni croniceAduce la cunoștința personalului medical cazurile de copii cu boli cronice din grupă/clasă de care a luat cunoștință, mediind obținerea de documentație medicale de la părinții acestora.
  Eliberarea documentelor medicale necesareSe îngrijește de existența documentelor medicale necesare (scutiri medicale, avize epidemiologice) la integrarea/reintegrarea copiilor în colectivități.
  Servicii de tratare a stării de sănătate individuale
  Acordarea de scutiri medicaleUrmărește viza medicului unității de învățământ, acolo unde este cazul.
  Acordarea de îngrijiri pentru afecțiuni curentea) Informează operativ personalul medical al unității de învățământ în situații de necesitate de ajutor medical și oferă, în caz de nevoie, ajutor personalului medical în rezolvarea situației.b) Apelează Serviciul unic de urgență - 112 în situații de urgențe medicale, la nevoie.c) Informează operativ părinții/reprezentanții legali ai copiilor în situații de necesitate de ajutor medical.d) Asigură comunicarea eficientă a cabinetelor medicale și stomatologice școlare cu părinții, în caz de accidente sau afecțiuni ale antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor minori.
  Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
  Educația pentru sănătatea) Inițiază și desfășoară cu clasa/grupa activități de educație pentru sănătate în cel puțin următoarele domenii:(i) nutriție sănătoasă și prevenirea obezității;(ii) activitate fizică;(iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri (inclusiv noile substanțe psihoactive);(iv) viața de familie, inclusiv infecții cu transmitere sexuală;(v) prevenirea accidentelor rutiere;(vi) pregătirea pentru acțiuni în caz de dezastre;(vii)instruirea elevilor din cadrul cercurilor "Sanitarii pricepuți";(viii) orice alte teme privind stilul de viață sănătos;(ix) prevenirea bolilor transmisibile, inclusiv prin imunizare.b) Inițiază lecțiile de educație pentru sănătate antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor.c) Organizează lectorate cu părinții pe teme privind stilul de viață sănătos.d) Urmărește crearea/consolidarea comportamentelor sanogene în rândul antepreșcolarilor, preșcolarilor/elevilor.e) Supervizează deprinderile de educație pentru sănătate, în general și pe cele de bază sanogene în rândul antepreșcolarilor/ preșcolarilor/elevilor (spălatul mâinilor etc.).f) Controlează prin sondaj igiena individuală și aduce la cunoștința familiei/reprezentanților legali rezultatele.
  4. Atribuții specifice personalului didactic
  Tipul de serviciiAtribuții specifice
  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de antepreșcolari, preșcolari și/sau elevi
  Gestionarea circuitelor funcționaleSprijină personalul medical în evaluarea și conformarea la standarde a circuitelor funcționale.
  Monitorizarea respectării reglementărilor de sănătate publicăa) Aduce la cunoștința medicului și a directorului unității de învățământ abaterile de la normele de igienă și antiepidemice.b) Implementează recomandările și măsurile dispuse de medic și de directorul unității de învățământ și programul de conformare pentru autorizarea sanitară a unităților aflate în proiecte de reabilitare.
  Monitorizarea condițiilor și a modului de preparare și servire a hraneiSprijină implementarea în unitatea de învățământ a programelor guvernamentale de nutriție.
  Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
  Imunizări în condiții epidemiologice specialeÎndeplinește măsurile recomandate de medic pentru facilitarea efectuării imunizărilor.
  Triaj epidemiologicSprijină personalul medical în efectuarea triajului epidemiologic și îndeplinește măsurile propuse de acesta.
  Servicii de examinare a stării de sănătate a copiilor, elevilor
  Evaluarea stării de sănătateSprijină personalul medical în evaluarea stării de sănătate a copiilor, elevilor și îndeplinește măsurile propuse de acesta.
  Monitorizarea copiilor cu afecțiuni croniceAduce operativ la cunoștința personalului medical cazurile de copii cu boli cronice din grupă/clasă.
  Servicii de tratare a stării de sănătate individuale
  Acordarea de îngrijiri pentru afecțiuni curentea) Informează operativ personalul medical al unității de învățământ în situații de necesitate de ajutor medical și oferă, în caz de nevoie, ajutor personalului medical în rezolvarea situației.b) Apelează Serviciul unic de urgență - 112 - în situații de urgențe medicale.c) Informează operativ dirigintele, directorul unității de învățământ și, după caz, părinții în situații de necesitate de ajutor medical.d) Asigură comunicarea eficientă a cabinetului medical școlar cu părinții, în caz de accidente sau afecțiuni ale antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor.
  Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
  Educația pentru sănătatea) Inițiază, desfășoară și participă la activitățile de educație pentru sănătate în cel puțin următoarele domenii: (i) nutriție sănătoasă și prevenirea obezității (ii) activitate fizică;(iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri (inclusiv noile substanțe psihoactive)(iv) viața de familie, inclusiv infecții cu transmitere sexuală (v) prevenirea accidentelor rutiere(vi) pregătirea pentru acțiune în caz dezastre (vii) instruirea grupelor "Sanitarii pricepuți"(viii) orice alte teme privind stilul de viață sănătos (ix) prevenirea bolilor transmisibile, inclusiv prin imunizare (x) sănătate reproductivă.b) Participă, în funcție de specialitate și de solicitări, la lectorate cu părinții pe teme privind stilul de viață sănătos. c) Urmărește crearea/consolidarea comportamentelor sanogene în rândul antepreșcolarilor/ preșcolarilor/ elevilor. d) Supervizează deprinderile de educație pentru sănătate de bază sanogene în rândul antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor (spălatul mâinilor etc.).
  5. Atribuții specifice personalului didactic auxiliar
  Tipul de servicii Atribuții specifice
  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de antepreșcolari, preșcolari și/sau elevi
  Gestionarea circuitelor funcționale La solicitarea conducerii unității de învățământ, sprijină personalul medical în evaluarea și conformarea la standarde a circuitelor funcționale.
  Monitorizarea condițiilor și a modului de preparare și servire a hranei La solicitarea conducerii unității de învățământ, sprijină implementarea în unitatea de învățământ a programelor guvernamentale de nutriție.
  Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
  Imunizări în condiții epidemiologice speciale La solicitarea conducerii unității de învățământ, îndeplinește măsurile recomandate de medic pentru facilitarea efectuării imunizărilor în condiții epidemiologice speciale.
  Triaj epidemiologic Sprijină, la solicitare, personalul medical sau personalul didactic în efectuarea triajului epidemiologic.
  Servicii de tratare a stării de sănătate individuale
  Acordarea de îngrijiri pentru afecțiuni curente a) Informează operativ personalul medical al unității de învățământ în situații de necesitate de ajutor medical și oferă, în caz de nevoie, ajutor personalului medical în rezolvarea situației. Anunță și conducerea unității.b) Apelează Serviciul unic de urgență 112 în situații de urgențe medicale.c) Informează operativ dirigintele, directorul unității de învățământ și, după caz, părinții în situații de necesitate de ajutor medical.d) Asigură comunicarea eficientă a cabinetului medical școlar cu părinții, în caz de accidente sau afecțiuni ale antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor.
  Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
  Educația pentru sănătateLa solicitare, sprijină și participă la activitățile de educație pentru sănătate desfășurate în unitatea de învățământ.
  6. Atribuții specifice personalului nedidactic
  Tipul de servicii Atribuții specifice
  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de antepreșcolarilor, preșcolari și/sau elevi
  Gestionarea circuitelor funcționale a) Îndeplinește atribuțiile funcționale în conformitate cu normele legale în vigoare.b) La solicitarea conducerii unității de învățământ, sprijină personalul medical în evaluarea și conformarea la standarde a circuitelor funcționale.
  Monitorizarea condițiilor și a modului de preparare și servire a hranei Contribuie la implementarea în unitatea de învățământ, în funcție de responsabilitățile delegate a programelor guvernamentale de nutriție.
  Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
  Imunizări în condiții epidemiologice speciale Îndeplinește activitățile recomandate de medic și, la solicitarea conducerii unității de învățământ, pentru facilitarea efectuării imunizărilor în condiții epidemiologice speciale.
  Triaj epidemiologic La solicitarea conducerii unității de învățământ, sprijină personalul medical sau personalul didactic în efectuarea triajului epidemiologic.
  Servicii de examinare a stării de sănătate a copiilor, elevilor
  Evaluarea stării de sănătate a) Informează operativ personalul medical al unității de învățământ în situații de necesitate de ajutor medical și oferă, în caz de nevoie, ajutor personalului medical în rezolvarea situației. Anunță și conducerea unității.b) Apelează Serviciul unic de urgență 112 în situații de urgențe medicale.c) Informează operativ dirigintele, directorul unității de învățământ și, după caz, părinții în situații de necesitate de ajutor medical.d) Asigură comunicarea eficientă a cabinetului medical școlar cu părinții, în caz de accidente sau afecțiuni ale antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor.
  Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
  Educația pentru sănătate La solicitare, sprijină și participă la activitățile de educație pentru sănătate desfășurate în unitatea de învățământ.
  7. Atribuțiile inspectoratului școlar județean/al municipiului București
  Tipul de servicii Atribuții specifice
  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de antepreșcolari, preșcolari și/sau elevi
  Identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității a) Semnalează nevoile de amenajare și dotare administrației publice locale.b) Acordă atenție cu prioritate problemelor de sănătate a colectivităților în realizarea de amenajări și dotări la nivelul unităților de învățământ.
  Gestionarea circuitelor funcționale Sprijină directorul unității de învățământ în respectarea standardelor circuitelor funcționale.
  Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
  Imunizări în condiții epidemiologice speciale Dispune măsuri care să faciliteze efectuarea imunizărilor în condiții epidemiologice speciale, la solicitarea direcțiilor de sănătate publică sau a unităților de învățământ.
  Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
  Eliberarea documentelor medicale necesareÎn colaborare cu DSP județene și a municipiului București aduce la cunoștința unităților de învățământ listele documentelor medicale necesare în situații de mișcare a antepreșcolarilor, preșcolarilor/elevilor între unitățile de învățământ.
  Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
  Educația pentru sănătate a) Organizează, la nivel județean/de sector, campanii și activități extracurriculare și extrașcolare pentru promovarea stilului de viață sănătos.b) Încurajează oferta școlară pentru promovarea educației pentru sănătate.c) Realizează parteneriate, la nivel județean, cu instituții guvernamentale și nonguvernamentale specializate în educația pentru sănătate.d) Organizează cu cadrele didactice seminare de diseminare a bunelor practici privind rezultatele și activitățile realizate în domeniul educației pentru sănătate în unitățile de învățământ.
  8. Atribuțiile conducerii instituției de învățământ superior
  Tipul de servicii Atribuții specifice
  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de studenți
  Identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității a) Asigură un spațiu corespunzător înființării și funcționării cabinetelor medicale/stomatologice; colaborează cu administrația publică locală privind amenajarea și dotarea acestora conform baremului în vigoare. Solicită autorității publice locale încadrarea de personal medical conform legislației în vigoare.b) Nominalizează personalul de îngrijire care va realiza curățenia în cabinetul medical.c) Asigură măsuri de securitate speciale pentru documentația și calculatoarele cabinetului medical.d) Dispune măsurile necesare pentru respectarea normelor de igienă a procesului instructiv-educativ.e) Respectă prevederile în vigoare privind sănătatea și securitatea în muncă în ceea ce privește personalul din subordine.
  Gestionarea circuitelor funcționale a) Sprijină personalul medical în evaluarea și conformarea la standarde a circuitelor funcționale.b) Dispune măsuri și identifică resurse pentru gestionarea corectă a circuitelor funcționale.
  Monitorizarea respectării reglementărilor de sănătate publică a) Implementează recomandările direcției de sănătate publică și programul de conformare pentru autorizarea sanitară a unităților aflate în proiecte de reabilitare.b) Dispune măsuri proprii și numește responsabili pentru corectarea abaterilor.
  Monitorizarea condițiilor și a modului de preparare și servire a hranei a) Dispune măsurile necesare pentru rezolvarea imediată a neregulilor semnalate de medic.
  Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
  Servicii curente a) Asigură bunurile materiale pentru dotarea cabinetului medical/stomatologic în conformitate cu baremul din prezenta metodologie, întreținerea imobilelor în care funcționează cabinetele medicale/stomatologice și plata utilităților.b) Sprijină acțiunile profilactice organizate și desfășurate de alte foruri medicale în universitate. c) Dispune mobilizarea studenților la examenele periodice și de bilanț al stării de sănătate, conform programării realizate împreună cu medicul/medicul stomatolog al unității.d) Anexează la contractul educațional fișa de prezentare a cabinetului medical și stomatologic.
  Imunizări în condiții epidemiologice speciale a) Dispune măsuri care să faciliteze efectuarea imunizărilor în condiții epidemiologice speciale.b) Dispune măsurile propuse de medic pentru asigurarea lanțului de frig în unitatea de învățământ.c) Aduce la cunoștința autorităților publice locale și direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București resursele necesare pentru efectuarea imunizărilor în condiții epidemiologice speciale.d) Facilitează informarea cadrelor didactice în legătură cu procesul de imunizare în condiții epidemiologice speciale.
  Servicii de examinare a stării de sănătate a studenților
  Evaluarea stării de sănătate Sprijină personalul medical în evaluarea stării de sănătate a studenților prin dispunerea măsurilor propuse de acesta.
  Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
  Educația pentru sănătate a) Aprobă diversele activități de educație pentru sănătate desfășurate în instituția de învățământ superior de către terți cu informarea personalului din cabinetele medicale/stomatologice. b) Încurajează, susține activități de educație pentru sănătate organizate de personalul instituției de învățământ superior.
  9. Atribuțiile administrației publice locale cu competențe partajate
  Tipul de servicii Atribuții specifice
  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de antepreșcolari, preșcolari, elevi și studenți
  Identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității a) Asigură resursele financiare adecvate pentru acoperirea nevoilor de medicamente, materiale stomatologice, materiale sanitare, obiecte de inventar (instrumentar, aparatură medicală, mobilier medical etc.), mijloace fixe, birotică, truse medicale de prim ajutor, contract de service pentru aparatura medicală și contract pentru gestionarea deșeurilor biologic periculoase.b) Asigură personalul medical necesar (prin contractare în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare) în unitățile de învățământ, în funcție de numărul de preșcolari/elevi și studenți normarea personalului.c) Organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de medici, medici stomatologi și asistente medicale, cu respectarea legislației Ministerului Sănătății și cu sprijinul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.d) Desemnează asistenții sociali responsabili pentru gestionarea cazurilor sociale din unitățile de învățământ.
  Gestionarea circuitelor funcționale Sprijină unitățile de învățământ în evaluarea și conformarea la standarde a circuitelor funcționale.
  Monitorizarea respectării reglementărilor de sănătate publică Răspunde la solicitările Direcției de Sănătate Publică județene/a municipiului București privind respectarea reglementărilor de sănătate publică în unitățile de învățământ.
  Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
  Imunizări în condiții epidemiologice speciale Sprijină efectuarea imunizărilor în condiții epidemiologice speciale.
  Servicii de examinare a stării de sănătate a copiilor, elevilor
  Eliberarea documentelor medicale necesare Asigură necesarul de tipizate medicale necesare desfășurării activității cabinetelor medicale și de medicină dentară
  Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
  Educația pentru sănătate Susține, încurajează și promovează în unitățile de învățământ organizarea și desfășurarea activităților curriculare, extracurriculare și extrașcolare de educație pentru sănătate și de formare a stilului de viață sănătos.
   +  Anexa nr. 9la metodologie
  Baremul de dotare a cabinetelor medicale
  din creșe și grădinițe
  Cantitățile din barem sunt cantități minime, care trebuie să existe în permanență în dotarea fiecărui cabinet medical școlar. Cantitățile totale necesare/solicitate/achiziționate pentru fiecare cabinet sunt variabile în funcție de specificul unității de învățământ (număr de copii, tip de patologie). Aprovizionarea cabinetului se va realiza în flux continuu, în funcție de necesități.A. INSTRUMENTAR ȘI APARATURĂ MEDICALĂ FINANȚARE:1. AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE, ÎN CAZUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ÎN CAZUL UNITĂȚILOR PRIVATE
  Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăți/cantitate) Cantități
  1. Cântar medical, pentru persoane, cu taliometru, electronic, pe coloană, cu display LCD și funcție de calcul al indicelui de masă corporală cu acumulator reîncărcabil și/sau adaptor priză sau cântar medical mecanic pentru persoane 1
  2. Antropometru (pentru măsurarea staturii) - doar în cazurile în care cântarul nu este prevăzut cu antropometru 1
  3. Panglică metrică pentru măsurarea perimetrelor, cu sistem de retragere 1
  4. Tensiometru cu manometru aneroid, cu manșete interschimbabile, de dimensiuni variabile pentru copii și adulți, cu stetoscop separat, neîncorporat 1
  5. Stetoscop - pentru măsurarea tensiunii arteriale, cu capsulă simplă 1
  6. Stetoscop - pediatric, de consultație, cu tubulatură dublă și capsulă dublă 1
  7. Pulsoximetru de deget pentru copii + baterii/acumulatori 1
  8. Termometru noncontact + acumulatori 2 - 5 bucăți/cabinet
  9. Ciocan pentru reflexe, pediatric 1
  10. Dinamometru medical electronic, de mână cu priză reglabilă, pentru copii și adulți + acumulatori/baterii 1, facultativ
  11. Scoliometru din plastic 1
  12. Lanternă examinare uz medical + acumulatori 2
  13. Otoscop cu iluminare + acumulatori/baterii, facultativ 1, facultativ
  14. Optotip cu simboluri E-Snellen și/sau simboluri Lea din carton/plastic/cu ecran luminos cu citire de la 3 m 1
  15. Test Ishihara - set cu 36 planșe pseudoizocromatice 1
  16. Peak-flowmetru electronic + baterii acumulatori + piese bucale. 1
  17. EKG portabil + consumabile (hârtie specială și soft de interpretare), facultativ 1, facultativ
  18. Glucometru + Testere pentru glicemie + Ace pentru testarea glicemie + baterii 1
  19 Guler cervical pentru copii, reglabil 1
  20. Balon de ventilație Ruben set complet 1
  21. Defibrilator manual + acumulator/baterii reîncărcabile, facultativ 1, facultativ
  22. Tăviță renală inox 2 bucăți
  23. Foarfecă dreaptă 2 bucăți
  24. Garou cu bandă elastică textilă și cataramă cu click 1
  25. Măsuță din inox, pentru instrumentar 1
  26. Canapea consultații electrică cu înălțime reglabilă, cu suport pentru rolă de hârtie sau canapea de consultații clasică, cu înălțime maximă de 60 cm 1
  27. Dulap cu uși din sticlă (pentru medicamente și instrumente) cu sistem de securizare cheie/lacăt 1
  28. Lampă cu UV pentru sterilizare încăperi (în cabinetul medical și în izolator) 2
  29 Dispozitiv anti-înec 1
  B. MATERIALE SANITARE FINANȚARE:1. AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE, ÎN CAZUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ÎN CAZUL UNITĂȚILOR PRIVATE
  Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăți/cantitate) Cantități
  1. Alcool sanitar flacon a 500 ml 2
  2. Apă oxigenată - soluție 3% flacon a 200 ml 4
  3. Povidonum iodinatum soluție cutanată 10% flacoane a 100 ml 1
  4. Rivanol soluție 1o/oo flacoane a 100 ml 4
  5. Feși 5/8 10/100 copii
  6. Feși 8/10 sau alte dimensiuni 10/100 copii
  7. Fașă elastică diferite dimensiuni 10/100 copii
  8. Vată pachet a 250 g 1/100 copii
  9. Comprese sterile, 10x10cm, 50 buc/pachet sau alte dimensiuni 20/100 copii
  10. Leucoplast (2 cm și 5 cm) 3/100 copii
  11. Plasturi universali cu pansament, rezistenți la apă, diferite dimensiuni 100/100 copii
  12. Pansamente adezive sterile, individuale, 10x10cm și 10x15cm 50/100 copii
  13. Pungi cu gel cald/rece (minimum 2/cabinet) 2
  14. Mănuși de examinare - diverse mărimi, cutii a 100 bucăți 2
  15. Seringă de unică folosință 2 ml 10
  16. Seringă de unică folosință 5 ml 10
  17. Seringă de unică folosință 10 ml 5
  18. Ace sterile de unică folosință, de diferite dimensiuni, în ambalaje individuale 50
  19. Pahare de unică folosință de 150 - 200 ml 100/100 copii
  20. Abeslanguri (apăsătoare de limbă de unică folosință) 100 buc/cutie 1 cutie
  21. Prosoape de unică folosință - role sau cutii 4
  22. Cearșaf de unică folosință - role, cantități variabile în funcție de activitatea cabinetului 2
  23. Vizieră/ochelari de protecție 1/persoană
  24. Bonete de unică folosință În caz de situație epidemică - cantități variabile, după caz
  25. Măști de protecție sanitară - cutii cu 100 50 bucăți 1 2
  26. Halat de protecție sau alt echipament de protecție (jachetă, pantaloni, etc) din bumbac, diverse mărimi 2/persoană/cabinet
  27. Halat de unică folosință impermeabil În caz de situație epidemică - cantități variabile, după caz
  28. Botoși de unică folosință În caz de situație epidemică - cantități variabile, după caz
  29. Saboți sanitari diverse mărimi 1 pereche/pers/cabinet
  30. Ambalaje pentru deșeuri cu risc infecto-contagios, rezultate din activitatea medicală, prin contractul de ridicare a deșeurilor, conform legislației permanent
  C. MEDICAMENTE FINANȚARE:1. AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE, ÎN CAZUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ÎN CAZUL UNITĂȚILOR PRIVATE
  Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăți/cantitate) Cantități
  1. Dexamethasonum soluție injectabilă, fiole a 8 mg/2 ml sau Hidrocortizon hemisuccinat 25 mg/5 ml sau Hidrocortizon succinat sodic 100 mg 2
  2. Epinephrinum soluție injectabilă, fiole a 1 mg/ml 2
  3. EpiPen 150 micrograme, soluție injectabilă în stilou preumplut cu 2 ml pentru o doză unică 1 2
  4. Diazepamum soluție rectală, pungi 5 mg/2,5 ml 2
  5. Clorură de sodiu soluție a 9 mg/ml monodoza de plastic a 5ml 10
  6. Salbutamolum suspensie inhalatorie presurizată 100 micrograme/doză - tub spray cu valvă dozatoare și aplicator 1
  7. Loratadinum sirop 1 mg/ml, flacon 1
  8. Paracetamolum sirop 120 mg/5 ml, flacon 2
  9. Ibuprofen sirop a 40 mg/ml, flacon 2
  10. Trimebutină suspensie buvabilă a 24mg/5ml, flacon 2
  11. Diosmectită pulbere, plicuri a 3 g, cutie 10
  12. Simeticonă picături orale, emulsie a 40 mg/ml (1 ml = 25 picături), flacon 1
  13. Cărbune activat pulbere, flacon 60 g 1
  14. Combinații (carbonat de calciu, carbonat de magneziu și trisilicat de magneziu), hidroxid de aluminium, suspensie buvabilă 1
  15. Calciu sirop fără zahăr, flacon 1
  16. Oxeladinum sirop 0,2%, flacon 1
  17. Hexetidinum soluție a 2 mg/ml spray bucofaringian, flacon presurizat 1
  18. Heparinoidum unguent - tub 1
  19. Unguent cu bacitracină și neomicină - tub 1
  20. Zinc bacitracină și sulfat de neomicină pulbere, pulbere cutanată. 1g pulbere = zinc bacitracină, 250 UI și sulfat de neomicină, 5000 UI - cutie a 10 g 1
  21. Clorhidrat de difenhidramină - 20 mg/g unguent sau gel, tub 1
  22. Clorhidrat de oxitetraciclină și hidrocortizon, suspensie, spray cutanat 1
  23. Phenylbutazonum - cream, tub 1
  24. Bureți cu efect hemostatic - buc 10
  D. MATERIALE DE CURĂȚENIE ȘI DEZINFECTANȚI - cantități variabile în funcție de mărimea suprafețelor și concentrații (l/mp), de tipul de instrumentar și volumul de activități FINANȚARE:1. AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE, ÎN CAZUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ÎN CAZUL UNITĂȚILOR PRIVATE
  Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăți/cantitate) Cantități
  1.Săpun lichid permanent
  2.Soluții dezinfectate pentru mâini cu acțiune inclusiv virulicidă permanent
  3.Dezinfectant pentru suprafețe - de nivel scăzut, mediu și înalt (ex.: pavimente, faianță, mobilier, paturi, masă de tratament) acțiune inclusiv virulicidă permanent
  4. Dezinfectant pentru obiecte sanitare, recipiente de colectare, materiale de curățare - de nivel scăzut, mediu și înalt (ex: grupuri sanitare, găleți, sifoane pardoseală, recipiente pentru colectarea deșeurilor menajere, lenjerie și echipamente de protecție) permanent
  5. Dezinfectant pentru instrumentar și echipamente - de nivel mediu și înalt (ex: termometre, specul auricular, piese bucale, măști de oxigen etc) permanent
  6. Cloramină B - tablete a 0,5 g, tablete efervescente 3,35 g, gel etc permanent
  7. Dicloroizocianurat de sodiu dihidtrat 77.14%, tablete efervescente - o tabletă eliberează 1,5 grame clor activ permanent
  E. MOBILIER FINANȚARE:1. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăți/cantitate) Cantități
  1. Birou cu sertare securizate 1
  2. Dulap fișier cu sistem de securizare 1
  3. Dulap biblioraft cu sistem de securizare 1
  4. Dulap vestiar, cu 2 compartimente separate 1
  5. Scaune de birou ergonomice, din materiale dezinfectabile 2
  6. Scaune din materiale dezinfectabile 2
  7. Cuier 1
  8. Pătură de tip fleece 2-4 bucăți
  9. Dozator de apă cu bidoane rezervă 1
  10. Substanțe pentru întreținerea igienei zilnice în cabinet (detergent pentru paviment, chiuvetă, geamuri și mobilier) permanent
  11. Linie telefonică proprie cabinetului medical/telefon de serviciu 1
  12. Conexiune internet 1
  13. Boiler electric - unde nu există sistem centralizat pentru apă caldă 1
  14. Aparat aer condiționat 1
  15. Paturi pentru antepreșcolari, preșcolari 1/100 copii, în izolator, dar minimum 2
  16. Coș de gunoi cu pubelă și pedală în fiecare încăpere 1
  17. Suport hârtie igienică la fiecare baie 1
  18. Suport prosoape de hârtie, în fiecare încăpere 1
  F. EVIDENȚE PRIMARE, în funcție de necesități FINANȚARE:1. AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE, ÎN CAZUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ÎN CAZUL UNITĂȚILOR PRIVATE
  Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăți/cantitate) Cantități
  1. Adeverință medicală model M.S. cod 18.1.1
  2. Adeverință de intrare în colectivitate
  3. Aviz epidemiologic/dovadă de vaccinare/revaccinare
  4. Bilet de trimitere simplu/cu regim special
  5. Centralizator lunar/anual al stării de morbiditate (prevalența) și al consultațiilor
  6. Registru de consultații
  7. Registru de tratamente medicale
  8. Registru de evidență specială a bolnavilor
  9. Registru medicamente și materiale sanitare
  10. Registru pentru triajul zilnic al copiilor în creșe, grădinițe
  11. Registru pentru triajul zilnic al personalului în creșe, grădinițe
  12. Registru de evidență a activității de educație pentru sănătate
  13. Registrul de controale igienico-sanitare zilnice ale creșei/grădiniței
  14. Registru de evidență a bolilor transmisibile
  15. Fișă de supraveghere a focarelor de boli transmisibile
  16. Rețetă medicală
  17. Tabel de catagrafie
  18. Fișă medicală pentru copii
  19. Anexa la fișa medicală
  20. Formular pentru examen de bilanț
  21. Fișă de anchetă epidemiologică a cazului de boală în familie/colectivitate
  22. Fișa de prezentare a activității cabinetului medical
  23. Condica de prezență
  24. Ștampilă cabinet medical
  25. Registru intrări-ieșiri documente
  26. Caiet/Registru note telefonice
  G. APARATURĂ NECESARĂ FUNCȚIONĂRII CABINETULUI MEDICAL FINANȚARE:1. AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE, ÎN CAZUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ÎN CAZUL UNITĂȚILOR PRIVATE
  Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăți/cantitate) Cantități
  1. Calculator/laptop 1
  2. Imprimantă multifuncțională 1
  3. Frigider cu congelator, cu uși separate 1
  4. Frigider pentru deșeuri medicale 1
  5. Contract de mentenanță pentru echipamente IT (calculator, imprimantă)
  H. CONSUMABILE DE BIROU ȘI DE CALCULATOR, în funcție de necesități FINANȚARE:1. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăți/cantitate) Cantități
  1. Coli de scris A4
  2. Coli fotocopiere A4
  3. Toner
  4. Agrafe de birou
  5. Capsator
  6. Pix
  7. Creion
  8. Gumă de șters
  9. Caiete A5 și A4
  10. Tuș pentru tușiere ștampile
  11. Pastă corectoare
  12. Ace cu gămălie
  13. Lipici + bandă adezivă transparentă
  14. Bibliorafturi A4
  15. Dosare cu șină pentru biblioraft A4
  16. Folii protectoare A4
  17. Plicuri A4/A5, pentru predarea fișelor
  18. Cutii pentru arhivare dosare A4
   +  Anexa nr. 10la metodologie
  Baremul de dotare a cabinetelor medicale din școli
  Cantitățile din barem sunt cantități minime care trebuie să existe în permanență în dotarea fiecărui cabinet medical școlar. Cantitățile totale necesare/solicitate/achiziționate pentru fiecare cabinet sunt variabile în funcție de specificul unității de învățământ (număr de elevi, tip de patologie, profilul unității de învățământ, existența spațiilor de cazare, sau a atelierelor de practică). Aprovizionarea cabinetului se va realiza în flux continuu, în funcție de necesități.A. INSTRUMENTAR ȘI APARATURĂ MEDICALĂ FINANȚARE:1. AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE, ÎN CAZUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ÎN CAZUL UNITĂȚILOR PRIVATE
  Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăți/cantitate)Cantități
  1. Cântar medical, pentru persoane, cu taliometru, electronic, pe coloană, cu display LCD și funcție de calcul al indicelui de masă corporală cu acumulator reîncărcabil și/sau adaptor priza sau cântar medical mecanic pentru persoane 1
  2. Antropometru (pentru măsurarea staturii) - doar în cazurile în care cântarul nu este prevăzut cu antropometru 1
  3. Panglică metrică pentru măsurarea perimetrelor cu sistem de retragere 1
  4. Tensiometru cu manometru aneroid, cu mansete interschimbabile, de dimensiuni variabile pentru copii și adulți, cu stetoscop separat, neîncorporat 2
  5. Stetoscop - pentru măsurarea tensiunii arteriale, cu capsulă simplă2
  6. Stetoscop pediatric, de consultație, cu tubulatură dublă și capsulă dublă 1
  7. Pulsoximetru de deget pentru copii + baterii/acumulatori 1
  8. Termometru noncontact + acumulatori 5 bucăți/cabinet
  9. Ciocan pentru reflexe 1
  10. Dinamometru medical electronic, de mână cu priză reglabilă, pentru copii și adulți + acumulatori/baterii 1, facultativ
  11. Scoliometru din plastic 1
  12. Lanternă examinare uz medical + acumulatori 2
  13. Otoscop cu iluminare + acumulatori/baterii, facultativ 1, facultativ
  14. Optotip cu simboluri E-Snellen și/sau simboluri Lea din carton/plastic/cu ecran luminos cu citire de la 3 m 1
  15. Test Ishihara - set cu 36 planșe pseudoizocromatice 1
  16. Peak-flowmetru electronic + baterii acumulatori + piese bucale. 1, facultativ
  17. EKG portabil + consumabile (hârtie și soft de interpretare) 1, facultativ
  18. Ecograf portabil + baterii/acumulatori 1, facultativ
  19. Glucometru + Testere pentru glicemie + Ace pentru testarea glicemie + baterii 1
  20. Guler cervical pentru copii, reglabil 3, diferite dimensiuni
  21. Balon de ventilație Ruben set complet 1
  22. Defibrilator portabil, semiautomat + acumulator/baterii reîncărcabile, facultativ 1
  23. Tăviță renală inox 2 bucăți
  24. Foarfecă dreaptă 2 bucăți
  25. Garou cu bandă elastică textilă și cataramă cu click 1
  26. Măsuță din inox, pentru instrumentar 1
  27. Canapea consultații electrică cu înălțime reglabilă, cu suport pentru rolă de hârtie sau canapea de consultații clasică 2
  28. Dulap cu uși din sticlă (pentru medicamente și instrumente) cu sistem de securizare cheie/lacăt 1
  29. Lampă cu UV pentru sterilizare încăperi (în cabinetul medical și în sala de tratamente) 2
  30. Stick urinar pentru sumar urină 8/100 copii, facultativ
  31 Dispozitiv anti-înec 1
  B. MATERIALE SANITARE FINANȚARE:1. AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE, ÎN CAZUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ÎN CAZUL UNITĂȚILOR PRIVATE
  Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăți/cantitate)Cantități
  1. Alcool sanitar flacon a 500 ml 2
  2. Apă oxigenată - soluție 3% flacon a 200 ml 4
  3. Povidonum iodinatum soluție cutanată 10% flacoane a 100 ml 2
  4. Rivanol soluție 1o/oo flacoane a 100 ml 4
  5. Feși 5/8 10/100 copii
  6. Feși 8/10 sau feși alte dimensiuni 10/100 copii
  7. Fașă elastică diferite dimensiuni 10/100 copii
  8. Vată pachet a 250 g 1/100 copii
  9. Comprese sterile, 10x10 cm, 50 buc/pachet sau alte dimensiuni 20/100 copii
  10. Leucoplast (2 cm și 5 cm) 3/100 copii
  11. Plasturi universali cu pansament, rezistenți la apă, diferite dimensiuni 100/100 copii
  12. Pansamente adezive sterile, individuale, 10x10 cm și 10x15 cm 50/100 copii
  13. Pungi cu gel cald/rece (minimum 2/cabinet) 2
  14. Mănuși de examinare - diverse mărimi, cutii a 100 bucăți 2
  15. Seringă de unică folosință 2 ml 10
  16. Seringă de unică folosință 5 ml 10
  17. Seringă de unică folosință 10 ml 5
  18. Ace sterile de unică folosință, de diferite dimensiuni, în ambalaje individuale 50
  19. Pahare de unică folosință de 150-200 ml 100/100 copii
  20. Abeslanguri (apăsătoare de limbă de unică folosință) 100 buc/cutie 1 cutie
  21. Prosoape de unică folosință - role sau cutii permanent
  22. Cearșaf de unică folosință - role, cantități variabile în funcție de activitatea cabinetului Permanent
  23. Măști de protecție sanitară - cutii cu 50 bucăți 2
  24. Vizieră/ochelari de protecție 1/persoană
  25. Bonetă de unică folosință În caz de situație epidemică - cantități variabile, după caz
  26. Halat de protecție sau alt echipament de protecție (jachetă, pantaloni, etc) din bumbac, în funcție de necesități 2/persoană/cabinet
  27. Halat de unică folosință, impermeabil În caz de situație epidemică - cantități variabile, după caz
  28. Botoși de unică folosință În caz de situație epidemică - cantități variabile, după caz
  29. Saboți sanitari, în funcție de necesități 1 persoană/pers/cabinet
  30. Ambalaje pentru deșeuri biologic periculoase, rezultate din activitatea medicală, prin contractul de gestionare a deșeurilor, conform legislației permanent
  31. Stick urinar pentru sumar urină 100, facultativ
  C. MEDICAMENTE FINANȚARE:1. AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE, ÎN CAZUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ÎN CAZUL UNITĂȚILOR PRIVATE
  Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăți/cantitate)Cantități
  1. Dexamethasonum soluție injectabilă, fiole a 8 mg/2 ml ml sau Hidrocortizon hemisuccinat sau Hidrocortizon succinat sodic cu precizarea gramajului 2
  2. Epinephrinum soluție injectabilă, fiole a 1 mg/ml 2
  3. EpiPen 150 micrograme, soluție injectabilă în stilou preumplut cu 2 ml pentru o doză unică 1
  4. Diazepamum soluție rectală, pungi 5 mg/2,5 ml și 10 mg/2,5 ml 2
  5. Glucosum 33% sol injectabilă 3,3 g/10 ml 5
  6. Clorură de sodiu soluție a 9 mg/ml monodoză de plastic a 5ml 20
  7. Salbutamolum - suspensie inhalatorie presurizată 100 micrograme/doza - tub spray cu valvă dozatoare și aplicator 1
  8. Loratadinum, sirop 1 mg/ml, flacon 1
  9. Loratadin, comprimate 20 cp/100 copii
  10. Paracetamolum, sirop 120 mg/5 ml, flacon 2
  11. Paracetamol 500 mg, comprimate 20 cp/100 copii
  12. Captopril 25 mg, comprimate 10 cp
  13. Metoprolol 50 mg, comprimate 10 cp
  14. Ibuprofen sirop a 40 mg/ml, flacon 2
  15. Ibuprofen 200 mg, comprimate 20 cp/100 copii
  16. Metamizol sodic 500 mg, comprimate 10 cp/100 copii
  17. Trimebutină suspensie buvabilă a 24 mg/5 ml, flacon 2
  18 Trimebutină 100 mg, comprimate 10 cp/100 copii
  19 Combinații (pancreatină 200 mg + extract bilă bou 25 mg) drajeuri 10 dj/100 copii
  20. Drotaverină 40 mg, comprimate 10 cp/100 copii
  21. Diosmectită pulbere, plicuri a 3 g, cutie 10
  22. Simeticonă picături orale, emulsie a 40 mg/ml (1 ml = 25 pic), flacon 1
  23. Cărbune activat pulbere, flacon 60 g 1
  24. Cărbune activat 250 mg, comprimate 5 cp/100 copii
  25. Combinații (carbonat de calciu, carbonat de magneziu și trisilicat de magneziu), hidroxid de aluminium comprimate masticabile 1
  26. Maleat de proclorperazină, 5 mg sau Clorhidrat de metoclopramidă 10 mg, comprimate10 cp/100 copii
  27. Calciu sirop fără zahăr, flacon 1
  28. Calciu +D3 comprimate 10 cp/100 copii
  29. Magneziu +B6 comprimate 10 cp/100 copii
  30. Oxeladinum sirop 0,2%, flacon 1
  31. Hexetidinum soluție a 2 mg/ml spray bucofaringian, flacon presurizat 1
  32. Heparinoidum unguent, tub 1
  33. Unguent cu bacitracină și neomicină, tub 1
  34. Zinc bacitracină și sulfat de neomicină pulbere, pulbere cutanată 1g pulbere = zinc bacitracină, 250 UI și sulfat de neomicină 5000 UI, cutie a 10 g 1
  35. Clorhidrat de difenhidramină - 20 mg/g unguent sau gel, tub 1
  36. Clorhidrat de oxitetraciclină și hidrocortizon, suspensie, spray cutanat 1
  37. Phenylbutazonum - cream, tub 1
  38. Diclofenac gel, tub 2
  39. Bureți cu efect hemostatic - bucăți 10
  40 Desloratadina 0,5mg/ml sol. orala, flacon 1
  41. Gluconat de calciu fiole 5/100 copii
  42. Combinație ulei esențial de eucalipt, lămâie, cedru, cimbru, albastru de metil, comprimate de supt 20/100 copii
  43. Bromhexin cp 10/100 copii
  44. Spray antialgic cu efect de răcire 1
  45. Furazolidon 100mg cp 10/100 copii
  46. Emetix cp10/100 copii
  D. MATERIALE DE CURĂȚENIE ȘI DEZINFECTANȚI - cantități variabile în funcție de mărimea suprafețelor și concentrații (l/mp), de tipul de instrumentar și volumul de activități FINANȚARE:1. AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE, ÎN CAZUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ÎN CAZUL UNITĂȚILOR PRIVATE
  Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăți/cantitate)Cantități
  1. Săpun lichid permanent
  2. Soluții dezinfectate pentru mâini cu acțiune inclusiv virulicidă permanent
  3. Dezinfectant pentru suprafețe - de nivel scăzut, mediu și înalt (ex.: pavimente, faianță, mobilier, paturi, masă de tratament), cu acțiune inclusiv virulicidă permanent
  4. Dezinfectant pentru obiecte sanitare, recipiente de colectare, materiale de curățare - de nivel scăzut, mediu și înalt (ex: grupuri sanitare, găleți, sifoane pardoseală, recipiente pentru colectarea deșeurilor menajere, lenjerie și echipamente de protecție) permanent
  5. Dezinfectant pentru instrumentar și echipamente - de nivel mediu și înalt (ex: termometre, specul auricular, piese bucale, măști de oxigen etc) permanent
  6. Cloramină B - tablete a 0,5 g, tablete efervescente 3,35 g, gel, etc permanent
  7. Dicloroizocianurat de sodiu dihidtrat 77.14%, tablete efervescente - o tabletă eliberează 1,5 grame clor activ permanent
  E. MOBILIER FINANȚARE:1. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăți/cantitate)Cantități
  1. Birou (pentru 2 persoane), cu sertare securizate 2
  2. Dulap fișier cu sisteme de securizare 1
  3. Dulap biblioraft cu sisteme de securizare 1
  4. Dulap vestiar, cu 2 compartimente separate 1
  5. Scaune de birou ergonomice, din materiale dezinfectabile 2
  6. Scaune din materiale dezinfectabile 5
  7. Cuier 1
  8. Pătură de tip fleece 2
  9. Dozator de apă cu bidoane rezervă 1
  10. Substanțe pentru întreținerea igienei zilnice în cabinet (detergent pentru paviment, chiuvetă, geamuri și mobilier) permanent
  11. Linie telefonică proprie cabinetului medical/telefon de serviciu 1
  12. Conexiune internet 1
  13. Boiler electric - unde nu există sistem centralizat pentru apă caldă 1
  14. Aparat aer condiționat 1
  15. Coș de gunoi cu pubelă și pedală în fiecare încăpere 1
  16. Suport hârtie igienică la fiecare baie 1
  17. Suport prosoape de hârtie, în fiecare încăpere 1/fiecare încăpere cu chiuvetă
  F. EVIDENȚE PRIMARE, în funcție de necesități FINANȚARE:1. AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE, ÎN CAZUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ÎN CAZUL UNITĂȚILOR PRIVATE
  Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăți/cantitate)Cantități
  1. Adeverință medicală model M.S. cod 18.1.1
  2. Adeverință de intrare în colectivitate
  3. Aviz epidemiologic/dovadă de vaccinare/revaccinare
  4. Bilet de trimitere simplu și cu regim special
  5. Centralizator lunar și anual al stării de morbiditate (prevalență) și al consultațiilor
  6. Registru de consultații
  7. Registru de tratamente medicale
  8. Registru de evidență specială a bolnavilor
  9. Registru medicamente si materiale sanitare
  10. Registru triaj epidemiologic
  11. Registru pentru triajul zilnic al personalului din blocul alimentar
  12. Registru de evidență a activității de educație pentru sănătate
  13. Registrul de controale igienico-sanitare zilnice
  14. Registru de evidență a bolilor transmisibile
  15. Fișă de supraveghere a focarelor de boli transmisibile
  16. Rețetă medicală
  17. Tabel de catagrafie
  18. Fișă medicală pentru copii
  19. Anexă la fișa medicală
  20. Formular pentru examenul de bilanț
  21. Fișă de anchetă epidemiologică a cazului de boală în familie/colectivitate
  22. Fișă de prezentare a activității cabinetului
  23. Raport de urgență
  24. Condica de prezență
  25. Ștampilă cabinet medical
  26. Registru intrări-ieșiri
  27. Caiet/Registru de evidență al scutirilor de educație fizică
  28. Caiet/Registru de evidență al motivărilor vizate
  29. Caiet/registru de evidență al documentelor medicale înregistrate pentru dosarele de bursă medicală
  G. APARATURĂ NECESARĂ FUNCȚIONĂRII CABINETULUI MEDICAL FINANȚARE:1. AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE, ÎN CAZUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT, ÎN CAZUL UNITĂȚILOR PRIVATE
  Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăți/cantitate)Cantități
  1. Calculator/laptop 1
  2. Imprimantă multifuncțională 1
  3. Token cu semnătură electronică 1
  4. Cititor de carduri 1
  5. Frigider pentru deșeuri medicale 1
  6. Frigider cu congelator, cu uși separate 1
  7. Contract de mentenanță pentru echipamente IT (calculator, imprimantă)
  H. CONSUMABILE DE BIROU ȘI DE CALCULATOR, funcție de necesități FINANȚARE:1. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăți/cantitate)Cantități
  1. Coli de scris A4
  2. Coli fotocopiere A4
  3. Toner
  4. Agrafe de birou
  5. Capsator
  6. Perforator
  7. Pixuri diferite culori
  8. Creion
  9. Markere diferite culori
  10. Gumă de șters
  11. Caiete A5 și A4
  12. Tuș pentru tușiere ștampile
  13. Pastă corectoare
  14. Ace cu gămălie
  15. Lipici + bandă adezivă transparentă
  16. Bibliorafturi A4
  17. Dosare cu șină pentru biblioraft A4
  18. Folii protectoare A4
  19. Plicuri A4/A5, pentru predarea fișelor
  20. Cutii pentru arhivare dosare A4
   +  Anexa nr. 11la metodologie
  Baremul de dotare al cabinetelor medicale universitare
  Cantitățile din barem sunt cantități minime care trebuie să existe în permanență în dotarea fiecărui cabinet medical studențesc. Cantitățile totale necesare/solicitate/achiziționate pentru fiecare cabinet sunt variabile în funcție de specificul unității de învățământ (număr de studenți, tip de patologie, profilul unității de învățământ, existența spațiilor de cazare sau a atelierelor de practică). Aprovizionarea cabinetului se va realiza în flux continuu, în funcție de necesități.A. INSTRUMENTAR ȘI APARATURĂ MEDICALĂ FINANȚARE:1. AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE, ÎN CAZUL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DE STAT2. INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ
  Nr. crt. Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1. Cântar medical, pentru persoane, cu taliometru, electronic, pe coloană, cu display LCD și funcție de calcul al indicelui de masă corporală cu acumulator reîncărcabil și/sau adaptor priză sau cântar medical mecanic pentru persoane 1
  2. Antropometru (pentru măsurarea staturii) - doar în cazurile în care cântarul nu este prevăzut cu antropometru. 1
  3. Tensiometru cu manometru aneroid, cu manșete interschimbabile, de dimensiuni variabile pentru copii și adulți, cu stetoscop separat, neîncorporat 2
  4. Stetoscop pentru măsurarea tensiunii arteriale, cu capsulă simplă 2
  5. Pulsoximetru de deget + baterii/acumulatori 1
  6. Termometru noncontact + acumulatori 5 bucăți/cabinet
  7. Ciocan pentru reflexe 1
  8. Dinamometru medical electronic, de mână cu priză reglabilă, pentru adulți + acumulatori/baterii 1, facultativ
  9. Lanternă examinare uz medical + acumulatori 2
  10. Otoscop cu iluminare + acumulatori/baterii, 1, facultativ
  11. Optotip cu simboluri E-Snellen din carton/plastic/cu ecran luminos cu citire de la 3 m 1
  12. Pensă 1
  13. Bisturiu 1
  14. Peak-flowmetru electronic + baterii acumulatori + piese bucale. 1, facultativ
  15. EKG portabil 1, facultativ
  16. Ecograf portabil+ baterii/acumulatori 1, facultativ
  17. Glucometru + Testere pentru glicemie + Ace pentru testarea glicemie + baterii 1
  18. Guler cervical de diverse dimensiuni 1
  19. Balon de ventilație Ruben set complet 1
  20. Defibrilator portabil, semiautomat + acumulator/baterii reîncărcabile, facultativ 1
  21. Tăviță renală inox 2 bucăți
  22. Foarfecă dreaptă 2 bucăți
  23. Garou cu bandă elastică textilă și cataramă cu click 1
  24. Măsuță pentru instrumentar - din inox 1
  25. Canapea consultații electrică cu înălțime reglabilă, cu suport pentru rolă de hârtie sau canapea de consultații clasică 2
  26. Dulap cu uși din sticlă (pentru medicamente și instrumente) cu sistem de securizare cheie/lacăt 1
  27. Lampă cu UV pentru sterilizare încăperi 1
  B. MATERIALE SANITARE FINANȚARE:1. AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE, ÎN CAZUL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DE STAT2. INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ
  Nr. crt. Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1. Alcool sanitar flacon a 500 ml 2
  2. Apă oxigenată - soluție 3% flacon a 200 ml 4
  3. Povidonum iodinatum soluție cutanată 10% flacoane a 100 ml 2
  4. Rivanol soluție 1 o/oo flacoane a 100 ml 4
  5. Feși 5/8 10/100 studenți
  6. Feși 8/10 sau alte dimensiuni 10/100 studenți
  7. Fașă elastică diferite dimensiuni 10/100 studenți
  8. Vată pachet a 250 g 1/500 studenți
  9. Comprese sterile, 10x10 cm, 50 buc/pachet sau alte dimensiuni 20/100 studenți
  10. Leucoplast (2 cm și 5 cm) 3/100 studenți
  11. Plasturi universali cu pansament, rezistenți la apă, diferite dimensiuni 100/100 studenți
  12. Pansamente adezive sterile, individuale, 10x10 cm și 10x15 cm 10/100 studenți
  13. Pungi cu gel cald/rece (minimum 2/cabinet) 2
  14. Mănuși de examinare - diverse mărimi, cutii a 100 bucăți 2
  15. Seringă de unică folosință 2 ml 20
  16. Seringă de unică folosință 5 ml 20
  17. Seringă de unică folosință 10 ml 20
  18. Ace sterile de unică folosință, de diferite dimensiuni, în ambalaje individuale 100
  19. Plasturi sterili pentru fixarea branulelor 20
  20. Truse de perfuzie 5
  21. Microperfuzoare sterile cu ac G19, în ambalaj individual 5
  22. Set pentru suprimarea firelor de sutură chirurgicală 10
  23. Plasture pentru înlocuirea firelor de sutură 10
  24. Pahare de unică folosință de 150-200 ml 100/100 studenți
  25. Abeslanguri (apăsătoare de limbă de unică folosință) 100 buc/cutie 1 cutie
  26. Prosoape de unică folosință - role sau cutii permanent
  27. Cearșaf de unică folosință - role, cantități variabile în funcție de activitatea cabinetuluipermanent
  28. Măști de protecție sanitară - cutii cu 100 bucăți 1
  29. Vizieră/ochelari de protecție 1/persoană
  30. Bonetă de unică folosință În caz de situație epidemică - cantități variabile, după caz
  31. Halat de protecție sau alt echipament de protecție (jachetă, pantaloni, etc) din bumbac, în funcție de necesități 2/persoană/cabinet
  32. Halat de unică folosință, impermeabil În caz de situație epidemică - cantități variabile, după caz
  33. Botoși de unică folosință În caz de situație epidemică - cantități variabile, după caz
  34. Saboți sanitari, în funcție de necesități 1 per/pers/cabinet
  35. Teste rapide de sarcină 20
  36. Teste rapide de urină 100
  37. Ambalaje pentru deșeuri biologic periculoase, rezultate din activitatea medicală, prin contractul de gestionare a deșeurilor, conform legislației permanent
  C. MEDICAMENTE FINANȚARE:1. AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE, ÎN CAZUL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DE STAT2. INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ
  Nr. crt. Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1. Dexamethasonum soluție injectabilă, fiole a 8 mg/2 ml 2
  2. Hidrocortizon succinat sodic100mg flc 5
  3. Epinephrinum soluție injectabilă, fiole a 1 mg/ml 2
  4. EpiPen 150 micrograme, soluție injectabilă în stilou preumplut cu 2 ml pentru o doză unică 1
  5. Nitroglicerină spray 1
  6. Furosemid 20 mg fiole 5
  7. Furosemid comprimate 5/100 studenți
  8. Metoclopramid sol injectabilă, fiole 5
  9. Metoclopramid comprimate 20
  10. Trimebutin, comprimate 5 cp/100 studenți
  11. Diazepam fiole 3
  12. Glucosum 33% soluție injectabilă 3,3 g/10 ml 10
  13. Clorură de sodiu soluție a 9 mg/ml monodoza de plastic a 5 ml 20
  14. Clorură de sodiu 9 mg/ml soluție perfuzabilă pungi sau flacoane perfuzabile a 250 ml 5
  15. Salbutamolum - suspensie inhalatorie presurizată 100 micrograme/doză - tub spray cu valvă dozatoare și aplicator 1
  16. Loratadinum, comprimate 40 cp
  17. Paracetamolum 500 mg, comprimate 20 cp/100 studenți
  18. Captopril 25mg, comprimate 10 cp
  19. Metoprolol 50 mg, comprimate 10 cp
  20. Metamizol sodic 500 mg, comprimate 10 cp/100 studenți
  21. Metamizol sodic, fiole 10
  22. Drotaverină fiole și comprimate 5 f și 10 cp/100 studenți
  23. Diosmectită pulbere, plicuri a 3 g, cutie 10
  24. Cărbune activat pulbere, flacon 60 g 1
  25. Combinații (carbonat de calciu, carbonat de magneziu și trisilicat de magneziu), hidroxid de aluminium, comprimate 10 cp/100 studenți
  26. Gluconat de calciu fiole 10
  27. Hexetidinum soluție a 2 mg/ml spray bucofaringian, flacon presurizat 1
  28. Heparinoidum unguent - tub 1
  29. Ibuprofen 200 mg comprimate 10 cp/100 studenți
  30. Unguent cu bacitracină și neomicină, tub 1
  31. Zinc bacitracină și sulfat de neomicină pulbere, pulbere cutanată 1 g pulbere = zinc bacitracină, 250 UI și sulfat de neomicină 5000 UI, cutie a 10 g 1
  32. Clorhidrat de difenhidramină - 20 mg/g unguent sau gel, tub 1
  33. Clorhidrat de oxitetraciclină și hidrocortizon, suspensie, spray cutanat 1
  34. Phenylbutazonum - cream, tub 1
  35. Bureți cu efect hemostatic - buc 10
  D. MATERIALE DE CURĂȚENIE ȘI DEZINFECTANȚI - cantități variabile în funcție de mărimea suprafețelor și concentrații (l/mp), de tipul de instrumentar și volumul de activități FINANȚARE:1. AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN CAZUL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DE STAT2. INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ
  Nr. crt. Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1. Săpun lichid permanent
  2. Soluții dezinfectate pentru mâini cu acțiune inclusiv virulicidă permanent
  3. Dezinfectant pentru suprafețe - de nivel scăzut, mediu și înalt (ex.: pavimente, faianță, mobilier, paturi, masă de tratament), cu acțiune inclusiv virulicidă permanent
  4. Dezinfectant pentru obiecte sanitare, recipiente de colectare, materiale de curățare - de nivel scăzut, mediu și înalt (ex: grupuri sanitare, găleți, sifoane pardoseală, recipiente pentru colectarea deșeurilor menajere, lenjerie și echipamente de protecție) permanent
  5. Dezinfectant pentru instrumentar și echipamente - de nivel mediu și înalt (ex: termometre, specul auricular, piese bucale, măști de oxigen etc) permanent
  6. Cloramină B - tablete a 0,5 g, tablete efervescente 3,35 g, gel etc permanent
  7. Dicloroizocianurat de sodiu dihidtrat 77,14%, factori de efervescență -o tabletă eliberează 1,5 grame clor activ. permanent
  E. MOBILIER FINANȚARE: INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR
  Nr. crt. Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1.Birou1
  2.Dulap fișier1
  3.Dulap biblioraft1
  4.Dulap vestiar, cu 2 compartimente separate1
  5.Scaune de birou ergonomice, din materiale dezinfectabile2
  6.Scaune din materiale dezinfectabile5
  7.Cuier1
  8.Pătură de tip fleece1
  9.Dozator de apă cu bidoane rezervă1
  10.Substanțe pentru întreținerea igienei zilnice în cabinet (detergent pentru paviment, chiuvetă, geamuri și mobilier)permanent
  11.Linie telefonică proprie cabinetului medical1
  12.Conexiune internet1
  13.Boiler electric - unde nu există sistem centralizat pentru apă caldă1
  14.Aparat aer condiționat1
  15.Coș de gunoi cu pubelă și pedală, în fiecare încăpere1
  16.Suport hârtie igienică la fiecare baie1
  17.Suport prosoape de hârtie, în fiecare încăpere1
  F. EVIDENȚE PRIMARE, în funcție de necesități FINANȚARE:1. AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN CAZUL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DE STAT2. INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ
  Nr. crt. Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1.Adeverință medicală model M.S. cod 18.1.1
  2.Bilet de trimitere simplu
  3.Centralizator anual al stării de morbiditate (prevalența) și al consultațiilor
  4.Registru de consultații
  5.Registru de tratamente medicale
  6.Registru de evidență specială a bolnavilor
  7.Registru medicamente si materiale sanitare
  8.Registru de evidență a activității de educație pentru sănătate
  9.Registrul de controalelor igienico-sanitare
  10.Registru de evidență a bolilor transmisibile
  11.Fișă de supraveghere a focarelor de boli transmisibile
  12.Rețetă medicală
  13.Tabel de catagrafie
  14.Fișă medicală adulți
  15.Anexa la fișa medicală
  16.Fișă de anchetă epidemiologică a cazului de boală în familie/colectivitate
  17.Formular pentru acordul informat, cu antetul angajatorului
  18.Raport de urgență
  19.Condica de prezență
  20.Ștampilă cabinet medical
  G. APARATURĂ NECESARĂ FUNCȚIONĂRII CABINETULUI MEDICAL FINANȚARE:1. AUTORITĂȚILE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN CAZUL INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DE STAT2. INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ
  Nr. crt. Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1.Calculator/laptop1
  2.Imprimantă multifuncțională1
  3.Token cu semnătură electronică1
  4.Cititor de carduri1
  5.Frigider pentru deșeuri medicale1
  6.Frigider cu congelator, cu uși separate1
  7.Contract de mentenanță pentru echipamente IT (calculator, imprimantă)1
  H. CONSUMABILE DE BIROU ȘI DE CALCULATOR, în funcție de necesități FINANȚARE:1. INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR
  Nr. crt. Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1.Coli de scris A4
  2.Coli fotocopiere A4
  3.Toner
  4.Agrafe de birou
  5.Capsator
  6.Pixuri diferite culori
  7.Creion
  8.Markere diferite culori
  9.Gumă de șters
  10.Caiete A5și A4
  11.Tuș pentru tușiere ștampile
  12.Pastă corectoare
  13.Ace cu gămălie
  14.Lipici + bandă adezivă transparentă
  15.Bibliorafturi A4
  16.Dosare cu șină pentru biblioraft A4
  17.Folii protectoare A4
  18.Cutii pentru arhivare dosare A4
   +  Anexa nr. 12 la metodologie
  Baremul de dotare al cabinetelor de medicină dentară
  Cantitățile din barem sunt cantități minime, care trebuie să existe în permanență în dotarea fiecărui cabinet stomatologic școlar și universitar. Cantitățile totale necesare/solicitate/achiziționate pentru fiecare cabinet sunt variabile în funcție de specificul unității de învățământ (număr de arondați, tip de patologie etc). Aprovizionarea cabinetului se va realiza în flux continuu, în funcție de necesități.A. INSTRUMENTAR MEDICAL FINANȚARE:1. AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN CAZUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITARĂ/INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ
  Nr. crt. Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1.Seringă Uniject4 buc.
  2.Mânere de bisturiu4 buc.
  3.Clești pentru extracție maxilar superior adulți/copii18 buc.
  4.Clești pentru extracție maxilar inferior adulți/copii18 buc.
  5.Clește crampon1 buc.
  6.Elevatoare drepte/Luxatoare6 buc.
  7.Elevatoare curbe3 perechi
  8.Mânere pentru oglindă dentară30 buc.
  9.Pense dentare30 buc.
  10.Sonde dentare30 buc.
  11.Spatule dentare40 buc.
  12.Pense instrumentar2 buc.
  13.Sonde parodontale10 2 buc.
  14.Tăvițe renale mari2 buc.
  15.Truse pentru detartraj/chiurete Gracey 7 bucăți/set2 seturi
  16.Pensă Pean2 buc.
  17.Recipiente pentru dezinfectarea instrumentarului folosit în cabinetul de medicină dentară, setx312 set
  18.Excavatoare duble30 buc.
  19.Fuloare dentare20 buc.
  20.Chiurete alveolare drepte/curbe6 buc.
  21.Foarfecă chirurgicală2 buc.
  22.Linguri standard pentru amprentă, perechi x 25 perechi
  23.Portmatrice circulară1 buc.
  24.Portmatrice segmentară2 buc.
  25.Cuțit pentru ceară1 buc.
  26.Spatulă de malaxat materiale pentru amprentare1 buc.
  27.Bol de cauciuc1 buc.
  28.Spatulă ciment12 buc.
  29.Lampă de spirt1 buc.
  30.Dispenser rulouri1 buc.
  31.Portvată1 buc.
  32.Godeuri sticlă cu suport și capace1 set
  33.Pistol aplicator capsule compomAer1 buc.
  B. APARATURĂ MEDICALĂ FINANȚARE:1. AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN CAZUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR/INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ
  Nr. crt. Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1.Unit dentar1 buc.
  2.Fotoliu dentar1 buc.
  3.Compresor cu carcasă de insonorizare1 buc.
  4.Sterilizator cu aburi și anexe (distilator apă și sigilator pungi)câte 1 buc. din fiecare
  5.Lampă pentru fotopolimerizare + accesorii (ecran protecție, ochelari protecție)câte 1 buc din fiecare
  6.Aparat de detartraj cu ultrasunete + accesorii1 buc.
  7.Electrocauter1 buc.
  8.Aparat de profilaxie cu bicarbonat de Na1 buc.
  9.Piese de schimb și materiale de întreținere pentru echipamente și aparatură stomatologică
  10.Scaun medic1 buc.
  11.Cameră intraorală și monitor (facultativ)1 buc.
  12.Apex locator1 buc.
  13Accesorii unit dentar (suport pahare)1 buc.
  14.Piese mână fibră optică sau ledTurbină3 6 buc.
  Contraunghi3 6 buc.
  Dreaptă2 buc.
  15.Tensiometru cu stetoscop1 buc.
  16.Măsuță inox pentru instrumentar1 buc.
  17.Lampă cu ultraviolete pentru sterilizare încăperi (în cabinetul stomatologic și în sala de sterilizare)2 buc.
  18.Dulap medicamente și materiale stomatologice securizat1 buc
  19Baie cu ultrasunete 2,5 l ( FACULTATIV)1 buc
  20.Dispozitiv automat ungere piese de mana1 buc
  21.Pulsoximetru de deget pentru copii + baterii/acumulatori1 buc
  22.Termometru noncontact +acumulatori1 buc
  C. MATERIALE STOMATOLOGICE FINANȚARE:1. AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN CAZUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR/INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR/INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ
  Nr. crt. Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1.Ace atraumatice de unică folosință pentru seringa Uniject200 buc.
  2.Seringi de unică folosință (5 ml, 2.5 ml.)200 buc.
  3.Lame sterile pentru bisturiu, drepte și curbe50 buc.
  4.Oglinzi dentare60 buc.
  5.Bisturiu de unică folosință cu mâner30 buc.
  6.Anse detartraj pentru aparat de detartraj cu ultrasunete8 buc.
  7.Ace irigare endocanaliculară50 buc.
  8.Canule pentru aspirarea salivei (unică folosință)1000 buc.
  9.Perii pentru periaj dentar profesional50 buc.
  10.Freze diamantate sau din oțel pentru piesă dreaptă5 buc.
  11.Freze diamantate sau din oțel pentru piesă unghi100 buc.
  12.Freze din oțel pentru turbină100 buc.
  13.Freze diamantate pentru turbină100 buc.
  14.Freze Beutelrock/Pesso asortate, 6 bucăți/cutie4 cutii
  15.Ace de tratament endodontic (Reamers, Haedstrom, Lentullo, Miller, Tirre- nerfes, Kerr), 6 bucăți/cutie5 cutii din fiecare tip
  16.Freze pentru lustruit30 buc.
  17.Set matrice metalică preformată segmentară cu clemă5 cutii
  18.Set matrice metalică preformată circulară3 cutii
  19.Matrice din celuloid1 cutie
  20.Matrice metalică20 buc.
  21.Pivoți endodontici fibră sticlă2 cutii
  22.Ace chirurgicale cu fir15 buc.
  23.Truse de consultație de unică folosință50 30 buc.
  24.Set discuri abrazive asortate cu mandrin3cutii
  25.Benzi abrazive1cutie
  26.Gume lustruit de diferite forme și culori50 buc.
  27.Dentocalmin2 flacoane
  28.Eugenol2 flacoane
  29.Oxid de zinc250 g
  30.lodoform100 g
  31.Pastă pe bază de hidroxid de calciu autopolimerizabil (pastă-pastă)2 cutii
  32.Pastă pe bază de hidroxid de calciu pentru tratament endodontic4 seringi
  33.Pastă pe bază de hidroxid de calciu fotopolimerizabil4 seringi
  34.Material de obturație provizorie4 3 flacoane
  35.Ciment fosfat de zinc1 cutie
  36.Pastă devitalizantă1 flacon
  37.Pastă mumifiantă1 flacon
  38.Soluție astringentă1 flacon
  39.Soluții pentru antiseptizarea canalelor radiculare4 flacoane
  40.Soluție spălături endocanaliculare4 flacoane
  41.Revelator placă bacteriană1 flacon
  42.Ciment tip ionomer de sticlă autopolimerizabil1 cutie
  43Ciment tip ionomer de sticlă fotopolimerizabil2 cutii
  44.Ciment tip ionomer de sticlă pentru cimentări1 cutie
  45.Materiale compozite pentru obturații definitive coronare + accesoriile necesare (demineralizant, liant)2 cutii
  46.Gel demineralizant 10 ml1buc.
  47.Liant pentru materiale compozite1 flacon
  48.Capsule compomer cu conținut ridicat de fluor50 buc.
  49.Materiale pentru obturații definitive radiculare1 cutie
  50.Kit sigilare4 buc.
  51.Gel fluorizant2 flacoane
  52.Materiale de amprentare a arcadelor alveolodentare (de tip siliconic în două consistențe și tip alginat)Câte 2 1 cutie
  53.Gelaspon, burete hemostatic porționat20 buc
  54.Antibiotic pentru alveolite postextracționale1 flacon
  55.Pastă pentru periaj profesional2 3 flacoane
  56.Pastă lustruit obturații2 flacoane
  57.Conuri din gutapercă5 4 cutii
  58.Conuri din hârtie12 cutii
  59.Hârtie articulație, 12 carnete/set1 set
  60.Soluție badijonare afte1 flacon
  61.Gel clorhexidină1 flacon
  62.Spray testare vitalitate1 buc
  63.Anestezic în carpule pentru seringă Uniject200 buc.
  64.Lidocaină spray2 flacoane
  65.Gel anestezic1 flacon
  66.Pudră aparat profilaxie, flacon 500g2 flacoane
  67Material compozit flow2 seringi
  68Aplicatoare liant pentru compozit2 cut
  69Revelator de carie1 cut
  70Vârfuri pentru aparat de profilaxie cu bicarbonat de sodiu3 buc
  71Plăcuțe de sticlă cu o față mată 7/11 cm5 buc
  72Cape celuloid trusa1 buc
  73Varfuri spray apa - aer de unică folosință punga x 100 buc5 pungi
  74Pene interdentare asortate1 cut
  75Vârfuri pentru electrocauter5 buc
  D. MATERIALE DE CURĂȚENIE, DEZINFECTANȚI ȘI PRODUSE DE STERILIZARE FINANȚARE:1. AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN CAZUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ȘI INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR/INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ
  Nr. crt. Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1.Alcool sanitar/alb1 litru
  2.Soluție concentrată dezinfectant de nivel mediu pentru dezinfecția instrumentarului stomatologic5 litri
  3Soluție concentrată de dezinfectant de nivel înalt pentru instrumentarul stomatologic5 litri
  4Soluție detergent dezinfectant/enzimatic concentrată pentru decontaminarea instrumentarului stomatologic5 litri
  5.Produse pentru dezinfecția mâinilor3 litri
  6.Dezinfectant pentru turbină și piese de mână1 flacon
  7.Banda pentru testare fizico-chimică la căldură umedă1 rola
  8.Test Bowie Dick12 60 buc.
  9.Produse pentru dezinfecție de nivel înalt a suprafețelor de lucru spray5 litri
  10.Soluție concentrată de dezinfecție de nivel mediu și înalt pentru dezinfectarea suprafețelor mari2 câte 5 litri
  11.Soluție concentrată dezinfecție aspirator salivă2 litri
  12.Săpun dezinfectant2 litri
  13.Săpun lichid2 litri
  14.Șervețele dezinfectante suprafețe lucru10 cutii
  15Etichete dublu adezive pentru sterilizare la autoclav rolex500 buc2500 buc
  E. MATERIALE SANITARE FINANȚARE:1. AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN CAZUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR/INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR/INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ
  Nr. crt. Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1.Mănuși de consultație1600 buc.
  2.Măști de protecție4 cutii
  3.Ochelari de protective UV1/persoană
  4.Rulouri de vată, pungă 1000 bucăți5 pungi
  5.Comprese de nețesut 5/51000 buc.
  6.Comprese sterile 10/10 cm, 50 buc/pac10 pachete
  7.Vată1 pachet
  8.Lubrifiant pentru turbină și piese de mână1 flacon
  9.Hârtie prosop10 role
  10.Halat/costum de protecție2 buc./persoană
  11.Halat de unică folosință, impermeabil100 bucÎn caz de epidemie - cantități variabile, după caz
  12.Saboți de protecție1 pereche/ persoană
  13.Bonete de unică folosință50 buc.În caz de epidemie - cantități variabile
  14.Botoși de unică folosință200 bucÎn caz de epidemie - cantități variabile
  12.Ecran de protecție cu folii de rezervă3 buc./persoana
  13.Pahare de unică folosință 200ml1000 buc.
  14.Câmpuri de hârtie + P.E. pentru masă unit1000 buc.
  15.Bavete de unică folosință1000 buc.
  16.Lanț pentru bavete de unică folosință2 buc.
  17.Apă oxigenată 3%1000 ml
  18.Pulbere curățare distilator 500g1 flacon
  19.Saci galbeni pentru deșeuri cu risc infectocontagios (inclus în contractul pentru ridicare deșeuri)3 role
  20.Saci negri pentru deșeuri menajere3 role
  21.Cutii de carton pentru deșeuri cu risc infectocontagios (inclus în contractul pentru ridicare deșeuri
  22.Cutii din PVC pentru deșeuri tăietoare înțepătoare cu risc infectocontagios (inclus în contractul pentru ridicare deșeuri)
  23.Periuțe metalice curățat instrumentar2 buc.
  24.Rolă hârtie imprimantă autoclav4 buc.
  25.Rolă pungi sigilabile împachetare instrumentar pentru autoclavDiametru 5,51 buc.
  Diametru 7,51 buc.
  Diametru 101 buc.
  26.Pungi autosigilante pentru autoclav57x 130600 buc.
  75x 2501000 buc.
  90x 270400 buc.
  27.Pungi cu gel rece2 5 buc.
  28.Leucoplast 2 cm1 rolă
  29.Plasturi universali cu pansament, rezistenți la apă, diferite dimensiuni20 buc
  F. APARATURĂ PENTRU ACTIVITĂȚI CONEXEFINANȚARE:AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN CAZUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR/INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR/INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ
  Nr. crt. Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1.Frigider cu congelator, pentru păstrarea materialelor1 buc.
  2.Frigider pentru păstrarea deșeurilor infecțioase1 buc.
  3.Calculator cu multifuncționalăcâte 1 buc.
  G. MOBILIER ȘI ALTE ACCESORII FINANȚARE: UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  Nr. crt. Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1.Birou cu sertare securizate, pentru două persoane1 buc.
  2.Scaune de birou ergonomice, din materiale dezinfectabil2 buc.
  3..Dulap fișier cu sistem de securizare1 buc.
  4.Dulap vestiar (cu 2 compartimente)1 buc.
  5.Scaune din materiale dezinfectabile5 buc.
  6.Coș cu pubelă și pedală2 buc.
  7.Cuier1 buc.
  8.Corp cu sertare securizate pt instrumentar steril1 buc
  9.Găleți,și mopuri plate3+3 buc.
  10.Rezerve de mopuri plate/mopuri de unică folosință10 buc/100 buc
  11.Lavete diferite culoriCâte 5 buc
  12.Portprosop1 buc.
  13.Substanțe pentru întreținerea igienei zilnice în cabinet (săpun, detergent- dezinfectant pentru paviment, chiuvetă, geamuri și mobilier)Câte 1 flacon
  14.Aparat aer condiționat1 buc.
  15.Linie telefonică proprie cabinetului medical1 buc
  16.Conexiune internet
  17.Boiler electric - unde nu există sistem centralizat pentru apă caldă1 buc.
  H. EVIDENȚE PRIMARE FINANȚARE:1. AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN CAZUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR/INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR/INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ
  Nr. crt. Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1.Adeverință medicală model M.S. cod 18.1.12 topuri
  2.Bilet de trimitere simplu2 topuri
  3.Condică de prescripții pentru aparat1 buc.
  4.Registru de tratamente medicale1 buc.
  5.Registru sterilizare2 buc.
  6.Registru de evidență a activității de educație pentru sănătate1 buc.
  7.Rețetă medicală simplă2 topuri
  8.Fișă stomatologică pentru copii/studenți1000 buc.
  9.Fișă de prezentare a activității cabinetului, cu antetul unității angajatoare1000 buc.
  10.Chestionar sănătate1000 buc.
  11.Ștampilă cabinet medicină dentară1 buc.
  12.Acord pacient informat în limba română, limbă de circulație internațională, cu antetul autorității locale angajatoare1000 buc.
  13.Raport de urgență, cu antetul autorității locale angajatoare200 buc.
  14.Condică de prezență1 buc.
  15.Registru evidență medicamente1 buc.
  16.Marcator pentru etichete dublu adezive de sterilizare1 buc.
  I. CONSUMABILE DE BIROU ȘI DE CALCULATORFINANȚARE:AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN CAZUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR/INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR/INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ
  Nr. crt. Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1.Coli de scris A4
  2.Coli fotocopiere A4
  3.Agrafe, ace cu gămălie
  4.Capsator, capse
  5.Pix, markere,creioane diferite culori, radieră
  6.Caiete
  7.Tuș
  8.Pastă corectoare
  9.Lipici
  10.Dosare, folii protectoare A4
  11.Bandă adezivă transparentă
  12.Biblioraft
  13.Toner
  14.Perforator
  Cutii de carton pentru arhivare dosare A4
  Foarfecă
  J. MEDICAMENTE DE URGENȚĂ FINANȚARE:1. AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN CAZUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR/INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR/INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ1. Aparat de urgență Conform deciziei CMSR în vigoare2. Metamizol sodic 500 mg cp 20 buc3. Paracetamol 500 mg cp 20 buc4. Ibuprofen 200 mg cp 20 buc5. Calciu gluconic 15 fioleK. CONTRACTE FINANȚARE:1. AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE ÎN CAZUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR/ INSTITUȚIILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSItAr/INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ1. Contract ridicare deșeuri medicale Permanent2. Contract de mentenanță aparatură medicală Permanent3. Contract de mentenanță echipamente IT Permanent4. Contract control biologic al sterilizării cu autoclav o dată pe lună
   +  Anexa nr. 13 la metodologie
  Model
  INFORMARE PRIVIND STAREA DE SĂNĂTATE A
  COPIILOR ȘI ELEVILOR DIN UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT
  "............." PE ANUL ȘCOLAR ...................
  În acest an școlar au fost înscriși la .............. un număr de ....... copii și elevi, dintre care un număr de ........ (......%) au fost cuprinși în evidența specială și dispensarizați cu diferite afecțiuni cronice un număr de ...... (......%) după cum urmează: ● TBC ● tumori și leucemie ● anemie cronică feriprivă ● gușă simplă și alte afecțiuni ale tiroidei ● diabet zaharat ● alte tulburări endocrine, de metabolism și alimentație din care:– cu suprapondere– cu obezitate de diferite etiologii ............, dar numai ............ cu obezitate endocrină, restul de ............. cu obezitate exogenă, de aport ● afecțiuni neuropsihice ● tulburări de vorbire ● epilepsie ● afecțiuni neuro-musculare ● vicii de refracție ● tulburări de vedere altele decât viciile de refracție ● tulburări de auz ● afecțiuni cardiace dobândite ● hipertensiune arterială și tensiune arterială oscilantă ● astm bronșic ● boli digestive ● deformații dobândite ale membrelor (picior plat, picior plat valg etc) ● dorsopatii de deformare (cifoze, scolioze, cifoscolioze, atitudini vicioase) ● afecțiuni renale ● malformații congenitale cardiaceDe asemenea, în anul școlar 20...../20..... cabinetul medical a efectuat un număr de consultații la cerere din care:– % afecțiuni respiratorii– % afecțiuni cardiace– % afecțiuni dermatologice– % afecțiuni digestive– % afecțiuni renale și ginecologice– % traumatisme– % alte afecțiuniS-au efectuat .............. examinări medicale de bilanț al stării de sănătate, în urma cărora s-au depistat ............. afecțiuni noi. În vederea participării la competiții sportive au fost examinați ................. copii/elevi. Au fost vizate .................... motivări și au fost emise de către cabinetul medical un număr de ............. motivări pentru afecțiuni curente. Au fost emise și vizate ................ scutiri de educație fizica din care ................ scutiri totale anuale.La triajele epidemiologice efectuate după vacanțele școlare au fost examinați .......... preșcolari/elevi, și au fost depistate .......... cazuri din care ........... angine, .......... pediculoze, ........... Controalele igienico-sanitare s-a efectuat zilnic în întreaga lege unitate de învățământ și în blocul alimentar.Cabinetul medical școlar a participat la întocmirea și vizarea a ........... meniuri, s-au efectuat anchete alimentare în lunile octombrie, februarie și mai, și s-au făcut recomandări de îmbunătățire a meniurilor în vederea asigurării unei alimentații variate și echilibrate din punct de vedere caloric și nutritiv.Au fost susținute ........ Ore de educație pentru sănătate în care au fost dezbătute următoarele teme .......... S-au întocmit ................ adeverințe pentru înscrierea în altă colectivitate, la terminarea unui ciclu de învățământ. S-a asigurat asistența medicală la olimpiade, examene de evaluare națională, bacalaureat.
   +  Anexa nr. 14 la metodologie
  Indici de înălțime și greutate, conform referințelor naționale
  I. URBAN1. Greutate fete:
  mediadev.std.M-3d.sM-2d.sM-1d.sM+1d.sM+2d.sM+3d.s
  n.n3.230.392.062.452.843.624.014.4
  1 luna4.150.582.412.993.574.735.315.89
  2 luni4.990.63.193.794.395.596.196.79
  3 luni5.610.743.394.134.876.357.097.83
  4 luni6.20.684.164.845.526.887.568.24
  5 luni6.720.834.235.065.897.558.389.21
  6 luni7.270.894.65.496.388.169.059.94
  7 luni7.720.914.995.96.818.639.5410.45
  8 luni8.110.885.476.357.238.999.8710.75
  9 luni8.470.915.746.657.569.3810.2911.2
  10 luni8.861.035.776.87.839.8910.9211.95
  11 luni9.241.0867.088.1610.3211.412.48
  12 luni9.521.036.437.468.4910.5511.5812.61
  15 luni10.191.126.837.959.0711.3112.4313.55
  18 luni10.91.316.978.289.5912.2113.5214.83
  21 luni11.491.187.959.1310.3112.6713.8515.03
  24 luni12.091.427.839.2510.6713.5114.9316.35
  27 luni12.391.438.19.5310.9613.8215.2516.68
  30 luni13.111.658.169.8111.4614.7616.4118.06
  33 luni13.521.538.9310.4611.9915.0516.5818.11
  36 luni13.911.619.0810.6912.315.5217.1318.74
  4 ani15.992.159.5411.6913.8418.1420.2922.44
  5 ani18.142.6310.2512.8815.5120.7723.426.03
  6 ani20.383.3410.3613.717.0423.7227.0630.4
  7 ani22.914.0310.8214.8518.8826.9430.9735
  8 ani264.6811.9616.6421.3230.6835.3640.04
  9 ani28.825.6111.9917.623.2134.4340.0445.65
  10 ani32.266.2613.4819.742638.5244.7851.04
  11 ani35.497.313.5920.8928.1942.7950.0957.39
  12 ani40.138.414.9323.3331.7348.5356.9365.33
  13 ani45.468.5119.9328.4436.9553.9762.4870.99
  14 ani49.237.8425.7133.5541.3957.0764.9172.75
  15 ani52.157.928.4536.3544.2560.0567.9575.85
  16 ani53.357.2931.4838.7746.0660.6467.9375.22
  17 ani54.557.4732.1439.6147.08