ORDIN nr. 2.256 din 27 iulie 2023pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023  Având în vedere prevederile art. 5 alin. (8) și ale art. 16 alin. (3) și (4) din Metodologia de emitere, distribuire și decontare a voucherelor destinate victimelor infracțiunii, pentru stabilirea cuantumului acestora, precum și a criteriilor de selectare a entităților publice și private înrolate în mecanismul de acordare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2023, și ale art. 9 alin. (2) și art. 10 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice și a Regulamentului de organizare și funcționare a acesteia, precum și a Criteriilor referitoare la autorizarea funcționării unităților emitente de tichete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 9 iulie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5^2, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^2(1) Modelul autorizației de funcționare emise unităților emitente de vouchere de vacanță, de tichete sociale pentru grădiniță, de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, de vouchere destinate victimelor infracțiunii, precum și de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic este prevăzut în anexa nr. 13.2. La articolul 5^2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Direcția de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor, cu atribuții de management al domeniilor reglementate specific, denumită în continuare direcția de specialitate, alocă fiecărei autorizații de funcționare un cod de autorizare, ținând un registru special în acest sens, care va avea următoarea configurație:RO 123 XX 00000, unde:– RO reprezintă codul ISO al țării;– 123 reprezintă o secvență numerică de 3 caractere pentru identificarea unității emitente;– XX - secvență ce reprezintă tipul activității autorizate, respectiv: VH - vouchere de vacanță pe suport hârtie, VE - vouchere de vacanță pe suport electronic, TG - tichete sociale pentru grădiniță, MC - tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, SE - tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, VS - vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, PA - tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, NN - tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, VI - vouchere destinate victimelor infracțiunii, MD - măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic;– 00000 reprezintă o secvență de 5 caractere pentru identificarea numărului de autorizații alocate unei unități emitente.3. Articolul 5^4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^4În vederea verificării îndeplinirii condiției prevăzute în anexa nr. 12 pct. 7, în anexa nr. 14 pct. 4, în anexa nr. 15 pct. 5, în anexa nr. 16 pct. 5, în anexa nr. 18 pct. 5, în anexa nr. 19 pct. 5, în anexa nr. 20 pct. 5, în anexa nr. 22 pct. 5, respectiv în anexa nr. 24 pct. 5, direcția de specialitate solicită organului fiscal competent din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală certificatul de atestare fiscală al unității emitente, din care să rezulte că nu înregistrează obligații fiscale restante existente în evidențele fiscale. Solicitarea eliberării certificatului de atestare fiscală, precum și transmiterea acestuia se pot efectua și prin mijloace electronice de transmitere la distanță, conform procedurii pentru solicitarea certificatului de atestare fiscală, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor nr. 3.894/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, precum și a atribuțiilor Comisiei de autorizare a activității de schimb valutar, a Procedurii de solicitare și transmitere a certificatului de atestare fiscală, a modelului autorizației și scrisorii de atribuire a codului statistic, precum și a modelului unor declarații, care se aplică în mod corespunzător în funcție de tipul de activitate pentru care se solicită autorizație, respectiv pentru activitatea de emitere de vouchere de vacanță, de tichete sociale pentru grădiniță, de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, de vouchere destinate victimelor infracțiunii, precum și de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic.4. Articolul 5^6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^6În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa nr. 12 pct. 1-3, în anexa nr. 14 pct. 1 și 2, în anexa nr. 15 pct. 1-3, în anexa nr. 16 pct. 1-3, în anexa nr. 18 pct. 1, în anexa nr. 19 pct. 1-3, în anexa nr. 20 pct. 1-3, în anexa nr. 22 pct. 1-3, respectiv în anexa nr. 24 pct. 1-3, direcția de specialitate solicită de la Oficiul Național al Registrului Comerțului, prin serviciul Recom online, furnizarea de informații din care să rezulte capitalul social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat, asociații, obiectul de activitate (operațiuni care privesc emiterea și gestionarea tichetelor cod CAEN 1812 și/sau cod CAEN 6612) și administratorii.5. Articolul 5^7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^7În vederea verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute în anexa nr. 12 pct. 4 lit. c), pct. 5 lit. c), în anexa nr. 14 pct. 3 lit. c), în anexa nr. 15 pct. 4 lit. c), în anexa nr. 16 pct. 4 lit. c), în anexa nr. 18 pct. 4 lit. c), în anexa nr. 19 pct. 4 lit. c), în anexa nr. 20 pct. 4 lit. c), în anexa nr. 22 pct. 4 lit. c), respectiv în anexa nr. 24 pct. 4 lit. c), în cazul în care spațiul distinct este asigurat prin furnizor, și nu direct de către unitatea emitentă, în contractele încheiate între operatorii economici care solicită autorizarea ca unitate emitentă de tichete și operatorii economici care furnizează spațiul este obligatorie existența unei clauze exprese care prevede permiterea accesului echipei de specialiști prevăzute de prezentul ordin în spațiul respectiv.6. Articolul 5^8 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^8Verificarea îndeplinirii condiției prevăzute în anexa nr. 12 pct. 7^1, în anexa nr. 14 pct. 5, în anexa nr. 15 pct. 6, în anexa nr. 16 pct. 6, în anexa nr. 18 pct. 6, în anexa nr. 19 pct. 6, în anexa nr. 20 pct. 6, în anexa nr. 22 pct. 6, respectiv în anexa nr. 24 pct. 6 se face de către persoana desemnată din cadrul direcției de specialitate, în baza accesului direct la informațiile privind cazierul fiscal al operatorului economic, administratorului/ directorului economic și/sau financiar al acestuia, cuprinse în cazierul fiscal național gestionat de Ministerul Finanțelor, prin intermediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform legislației în vigoare.7. Articolul 5^10 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^10Unitatea care solicită autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, de vouchere destinate victimelor infracțiunii, respectiv de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic, după caz, este obligată să dovedească, în termen de maximum 15 zile de la data la care i-a fost atribuit de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și, respectiv, de către Ministerul Justiției, după caz, contractul de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, pentru emiterea de vouchere destinate victimelor infracțiunii, respectiv pentru emiterea măsurilor de susținere a activității didactice pe suport electronic, după caz, sub sancțiunea retragerii autorizației, îndeplinirea condiției prevăzute în anexa nr. 15 pct. 2, în anexa nr. 16 pct. 2, în anexa nr. 19 pct. 2, în anexa nr. 20 pct. 2, în anexa nr. 22 pct. 2, respectiv în anexa nr. 24 pct. 2, după caz. Dispozițiile pct. 3 din anexa nr. 15, ale pct. 3 din anexa nr. 16, ale pct. 3 din anexa nr. 19, ale pct. 3 din anexa nr. 20, ale pct. 3 din anexa nr. 22, respectiv ale pct. 3 din anexa nr. 24, după caz, se aplică în mod corespunzător.8. Articolul 5^12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^12(1) În situația în care un operator economic deține autorizație de funcționare, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, nu este necesară parcurgerea procedurii prevăzute de prezentul ordin și pentru obținerea autorizației de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional și, respectiv, pentru obținerea autorizației de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți.(2) Dacă un operator economic deține autorizație de funcționare, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, de vouchere de vacanță și, respectiv, de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, nu este necesară parcurgerea procedurii prevăzute de prezentul ordin și pentru obținerea autorizației de funcționare ca unitate emitentă de vouchere destinate victimelor infracțiunii.(3) În situația în care un operator economic deține autorizație de funcționare, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete de masă, de tichete cadou, de tichete de creșă, și, respectiv, de tichete culturale, nu este necesară parcurgerea procedurii prevăzute de prezentul ordin și pentru obținerea autorizației de funcționare ca unitate emitentă de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic.(4) Anterior începerii activității, operatorul economic are obligația de a notifica Ministerul Finanțelor cu privire la intenția de a obține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, ca unitate emitentă de vouchere destinate victimelor infracțiunii și, respectiv, ca unitate emitentă de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic.9. Articolul 5^13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5^13(1) Autorizația de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, autorizația de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, autorizația de funcționare ca unitate emitentă de vouchere destinate victimelor infracțiunii, precum și autorizația de funcționare ca unitate emitentă de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic, obținute ca urmare a notificării prevăzute la art. 5^12 alin. (4), au aceeași valabilitate cu cea a autorizației de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, de vouchere de vacanță, de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, de tichete de masă, de tichete cadou, de tichete de creșă, și, respectiv, de tichete culturale, pentru care a fost parcursă procedura de autorizare.(2) Unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, unitatea emitentă de vouchere destinate victimelor infracțiunii, precum și unitatea emitentă de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic solicită reautorizarea cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizației de funcționare obținute în urma notificării.10. După articolul 5^20 se introduc patru noi articole, art. 5^21-5^24, cu următorul cuprins:  +  Articolul 5^21Se aprobă Criteriile de autorizare a funcționării unităților emitente de vouchere destinate victimelor infracțiunii, prevăzute în anexa nr. 22.  +  Articolul 5^22Se aprobă procedura de notificare a intenției de a obține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de vouchere destinate victimelor infracțiunii, prevăzută în anexa nr. 23.  +  Articolul 5^23Se aprobă Criteriile de autorizare a funcționării unităților emitente de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic, prevăzute în anexa nr. 24.  +  Articolul 5^24Se aprobă procedura de notificare a intenției de a obține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic, prevăzută în anexa nr. 25.11. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Anexele nr. 1-25 fac parte integrantă din prezentul ordin.12. În anexa nr. 2, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Autorizarea funcționării unităților emitente de vouchere de vacanță, a unităților emitente de tichete sociale pentru grădiniță, a unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, a unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, a unităților emitente de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, a unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, a unităților emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, a unităților emitente de vouchere destinate victimelor infracțiunii, precum și a unităților emitente de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic, denumite în continuare operatori, se realizează prin intermediul Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, denumită în continuare comisie, structură interdepartamentală care își desfășoară activitatea la sediul Ministerului Finanțelor.13. În anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Deciziile comisiei sunt obligatorii pentru toți operatorii economici din domeniile cu reglementări specifice - operatorii economici care funcționează ca unități emitente de vouchere de vacanță, operatorii economici care funcționează ca unități emitente de tichete sociale pentru grădiniță, operatorii economici care funcționează ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, operatorii economici care funcționează ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, operatorii economici care funcționează ca unități emitente de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, operatorii economici care funcționează ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, operatorii economici care funcționează ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, operatorii economici care funcționează ca unități emitente de vouchere destinate victimelor infracțiunii, precum și pentru operatorii economici care funcționează ca unități emitente de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic.14. În anexa nr. 12, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de vouchere de vacanță funcționează legal pe teritoriul României și au prevăzute în actul de înființare, la obiectul de activitate, operațiuni privind emiterea și gestionarea voucherelor de vacanță pe suport hârtie având cod CAEN 1812 - «Alte activități de tipărire n.c.a.» și/sau pe suport electronic, având cod CAEN 6612 - «Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare15. În anexa nr. 12, la punctul 5, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea voucherelor de vacanță pe suport electronic, cu elemente de siguranță a suportului electronic, de tip PIN, CIP;16. În anexa nr. 12, după punctul 6 se introduce un nou punct, pct. 6^1, cu următorul cuprins:6^1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de vouchere de vacanță nu pot fi autorizate în situația în care administratorul/directorul economic și/sau financiar au fost condamnați pe plan intern sau internațional pentru infracțiuni de evaziune fiscală sau infracțiuni privind regimul vamal.17. În anexa nr. 12, punctul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:18. Pentru autorizare sunt necesare următoarele documente: a) cererea de autorizare, cu indicarea tipului suportului tehnic, respectiv hârtie și/sau electronic, după caz, pe care entitatea solicitantă intenționează să emită voucherele de vacanță, conținând datele de identificare ale unității;b) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului:(i) un cont distinct disponibil cu afectațiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a voucherelor de vacanță și, respectiv, din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituții de credit;(ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul emiterii suportului electronic;c) adeverința emisă de unitatea bancară sau de entitatea însăși în cazul instituțiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale voucherelor de vacanță;d) angajamentul unității emitente că prin contul sau subcontul de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale voucherelor de vacanță nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepția viramentului bancar;e) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor și al directorului economic și/sau financiar sau, după caz, consimțământul expres, exprimat în scris, al acestora cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar;f) declarația pe propria răspundere a administratorului/ administratorilor și a directorului economic și/sau financiar că ocupă această funcție în cadrul societății;g) extrasul de cazier fiscal pentru persoanele prevăzute la pct. 7^1;h) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al unității emitente, din care să rezulte că aceasta nu înregistrează obligații de plată restante datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale;i) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că unitatea nu înregistrează obligații de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central;j) nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1-4 și/sau 1, 2, 3 și 5, după caz, întocmită de o echipă de specialiști compusă din:– un reprezentant al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției de legislație și reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Centrului Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției generale coordonare control fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;– un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului.Nota de constatare va fi semnată de ambele părți.18. În anexa nr. 12, după punctul 18 se introduce un nou punct, pct. 19, cu următorul cuprins:19. Documentele prevăzute la pct. 18 lit. a)-f), h) și j) se depun de către unitate, iar documentele prevăzute la pct. 18 lit. g) și i) se solicită, potrivit legii, de către direcția de specialitate, autorităților emitente.19. În anexa nr. 14, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pentru grădiniță funcționează legal pe teritoriul României și au prevăzute în actul de înființare, la obiectul de activitate, operațiuni privind emiterea și gestionarea tichetelor sociale pentru grădiniță, având cod CAEN 1812 - «Alte activități de tipărire n.c.a.».20. În anexa nr. 14, după punctul 4 se introduce un nou punct, pct. 4^1, cu următorul cuprins:4^1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pentru grădiniță nu pot fi autorizate în situația în care administratorul/directorul economic și/sau financiar au fost condamnați pe plan intern sau internațional pentru infracțiuni de evaziune fiscală sau infracțiuni privind regimul vamal.21. În anexa nr. 14, punctul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:13. Pentru autorizare sunt necesare următoarele documente: a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete sociale pentru grădiniță, conținând datele de identificare ale unității;b) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului:(i) un cont distinct disponibil cu afectațiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a voucherelor de vacanță și, respectiv, din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituții de credit;(ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul emiterii suportului electronic;c) adeverința emisă de către unitatea bancară, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau subcont de plăți distinct, prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pentru grădiniță;d) angajamentul unității emitente, conform căruia prin contul sau subcontul de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pentru grădiniță nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepția viramentului bancar;e) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor și al directorului economic și/sau financiar sau, după caz, consimțământul expres, exprimat în scris, al acestora cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar;f) declarația pe propria răspundere a administratorului/ administratorilor și a directorului economic și/sau financiar că ocupă această funcție în cadrul societății;g) extrasul de cazier fiscal pentru persoanele prevăzute la pct. 5;h) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al unității emitente, din care să rezulte că aceasta nu înregistrează obligații de plată restante datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale;i) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că unitatea nu înregistrează obligații de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central;j) nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1-3, întocmită de o echipă de specialiști, compusă din:– un reprezentant al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției de legislație și reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Centrului Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției generale coordonare control fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;– un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului;– un reprezentant al Companiei Naționale «Imprimeria Națională» - S.A.Nota de constatare va fi semnată de ambele părți.22. În anexa nr. 14, după punctul 13 se introduce un nou punct, pct. 14, cu următorul cuprins:14. Documentele prevăzute la pct. 13 lit. a)-f), h) și j) se depun de către unitate, iar documentele prevăzute la pct. 13 lit. g) și i) se solicită, potrivit legii, de către direcția de specialitate, autorităților emitente.23. În anexa nr. 15, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde funcționează legal pe teritoriul României și au prevăzute în actul de înființare, la obiectul de activitate, operațiuni privind emiterea și gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, având cod CAEN 6612 - «Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare24. În anexa nr. 15, la punctul 4, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, cu elemente de siguranță a suportului electronic, de tip PIN, CIP;25. În anexa nr. 15, după punctul 5 se introduce un nou punct, pct. 5^1, cu următorul cuprins:5^1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde nu pot fi autorizate în situația în care administratorul/directorul economic și/sau financiar au fost condamnați pe plan intern sau internațional pentru infracțiuni de evaziune fiscală sau infracțiuni privind regimul vamal.26. În anexa nr. 15, punctul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:15. Pentru autorizare sunt necesare următoarele documente: a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, conținând datele de identificare ale unității;b) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului:(i) un cont distinct disponibil cu afectațiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde și, respectiv, din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituții de credit;(ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul emiterii suportului electronic;c) adeverința emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăși în cazul instituțiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau subcont de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde;d) angajamentul unității emitente, conform căruia prin contul sau subcontul de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepția viramentului bancar;e) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor și al directorului economic și/sau financiar sau, după caz, consimțământul expres, exprimat în scris, al acestora cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar;f) declarația pe propria răspundere a administratorului/ administratorilor și a directorului economic și/sau financiar că ocupă această funcție în cadrul societății;g) extrasul de cazier fiscal pentru persoanele prevăzute la pct. 6;h) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al unității emitente, din care să rezulte că aceasta nu înregistrează obligații de plată restante datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale;i) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că unitatea nu înregistrează obligații de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central;j) nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1 și 4, întocmită de o echipă de specialiști, compusă din:– un reprezentant al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției de legislație și reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Centrului Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției generale coordonare control fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;– un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului.Nota de constatare va fi semnată de ambele părți;k) o declarație pe propria răspundere a administratorului societății, prin care acesta se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a contractului de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, să transmită către direcția de specialitate o notificare însoțită de documentele din care reiese că societatea îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 2 și 3.27. În anexa nr. 15, după punctul 15 se introduce un nou punct, pct. 16, cu următorul cuprins:16. Documentele prevăzute la pct. 15 lit. a)-f), h), j) și k) se depun de către unitate, iar documentele prevăzute la pct. 15 lit. g) și i) se solicită, potrivit legii, de către direcția de specialitate, autorităților emitente.28. În anexa nr. 16, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional funcționează legal pe teritoriul României și au prevăzute în actul de înființare, la obiectul de activitate, operațiuni privind emiterea și gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, având cod CAEN 6612 - «Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare29. În anexa nr. 16, la punctul 4, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, cu elemente de siguranță a suportului electronic, de tip PIN, CIP;30. În anexa nr. 16, după punctul 5 se introduce un nou punct, pct. 5^1, cu următorul cuprins:5^1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional nu pot fi autorizate în situația în care administratorul/directorul economic și/sau financiar au fost condamnați pe plan intern sau internațional pentru infracțiuni de evaziune fiscală sau infracțiuni privind regimul vamal.31. În anexa nr. 16, punctul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:15. Pentru autorizare sunt necesare următoarele documente: a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, conținând datele de identificare ale unității;b) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului:(i) un cont distinct disponibil cu afectațiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional și, respectiv, din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituții de credit;(ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul emiterii suportului electronic;c) adeverința emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăși în cazul instituțiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional;d) angajamentul unității emitente, conform căruia prin contul sau subcontul de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepția viramentului bancar;e) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor și al directorului economic și/sau financiar sau, după caz, consimțământul expres, exprimat în scris, al acestora cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar;f) declarația pe propria răspundere a administratorului/ administratorilor și a directorului economic și/sau financiar că ocupă această funcție în cadrul societății;g) extrasul de cazier fiscal pentru persoanele prevăzute la pct. 6;h) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al unității emitente, din care să rezulte că aceasta nu înregistrează obligații de plată restante datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale;i) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că unitatea nu înregistrează obligații de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central;j) în cazul unităților care nu dețin și autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1 și 4, întocmită de o echipă de specialiști, compusă din:– un reprezentant al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției de legislație și reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanțelor;–  un reprezentant al Centrului Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor;–  un reprezentant al Direcției generale coordonare control fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;–  un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului.Nota de constatare va fi semnată de ambele părți;k) o declarație pe propria răspundere a administratorului societății prin care acesta se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a contractului de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, să transmită către direcția de specialitate o notificare însoțită de documentele din care reiese că societatea îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 2 și 3.32. În anexa nr. 16, după punctul 15 se introduce un nou punct, pct. 16, cu următorul cuprins:16. Documentele prevăzute la pct. 15 lit. a)-f), h), j) și k) se depun de către unitate, iar documentele prevăzute la pct. 15 lit. g) și i) se solicită, potrivit legii, de către direcția de specialitate, autorităților emitente.33. În anexa nr. 17, la punctul 1, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cele prevăzute la pct. 15 lit. a)-f) și k) din anexa nr. 16 la ordin.34. În anexa nr. 18, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță funcționează legal pe teritoriul României și au prevăzute în actul de înființare, la obiectul de activitate, operațiuni privind emiterea și gestionarea voucherelor pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, având cod CAEN 1812 - «Alte activități de tipărire n.c.a.35. În anexa nr. 18, după punctul 5 se introduce un nou punct, pct. 5^1, cu următorul cuprins:5^1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță nu pot fi autorizate în situația în care administratorul/directorul economic și/sau financiar au fost condamnați pe plan intern sau internațional pentru infracțiuni de evaziune fiscală sau infracțiuni privind regimul vamal.36. În anexa nr. 18, punctul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:15. Pentru autorizare sunt necesare următoarele documente: a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, conținând datele de identificare ale unității;b) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului conturile prevăzute la art. 6 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanță, aprobată prin Legea nr. 152/2021;c) adeverința emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăși în cazul instituțiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau subcont de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale voucherelor pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță;d) angajamentul unității emitente, conform căruia prin contul sau subcontul de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorii nominale a voucherelor pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepția viramentului bancar;e) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor și al directorului economic și/sau financiar sau, după caz, consimțământul expres, exprimat în scris, al acestora cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar;f) declarația pe propria răspundere a administratorului/ administratorilor și a directorului economic și/sau financiar că ocupă această funcție în cadrul societății;g) extrasul de cazier fiscal pentru persoanele prevăzute la pct. 6;h) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al unității emitente, din care să rezulte că aceasta nu înregistrează obligații de plată restante datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale;i) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că unitatea nu înregistrează obligații de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central;j) nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1 și 4, întocmită de o echipă de specialiști, compusă din:– un reprezentant al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției de legislație și reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Centrului Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției generale coordonare control fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;– un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului;– un reprezentant al Companiei Naționale «Imprimeria Națională» - S.A.Nota de constatare va fi semnată de ambele părți;k) o declarație pe propria răspundere a administratorului societății, prin care acesta se obligă ca, în termen de maximum 10 zile de la data atribuirii de către Agenția Națională pentru Sport a contractului de achiziție publică pentru emiterea voucherelor pe suport hârtie acordate în vederea achiziționării de echipamente sportive pentru încurajarea și sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanță, să transmită către direcția de specialitate o notificare însoțită de documentul din care reiese că societatea îndeplinește condiția prevăzută la pct. 2.37. În anexa nr. 18, după punctul 15 se introduce un nou punct, pct. 16, cu următorul cuprins:16. Documentele prevăzute la pct. 15 lit. a)-f), h), j) și k) se depun de către unitate, iar documentele prevăzute la pct. 15 lit. g) și i) se solicită, potrivit legii, de către direcția de specialitate, autorităților emitente.38. În anexa nr. 19, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde funcționează legal pe teritoriul României și au prevăzute în actul de înființare, la obiectul de activitate, operațiuni privind emiterea și gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, având cod CAEN 6612 «Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare39. În anexa nr. 19, la punctul 4, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, cu elemente de siguranță a suportului electronic, de tip PIN, CIP;40. În anexa nr. 19, după punctul 5 se introduce un nou punct, pct. 5^1, cu următorul cuprins:5^1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde nu pot fi autorizate în situația în care administratorul/directorul economic și/sau financiar au fost condamnați pe plan intern sau internațional pentru infracțiuni de evaziune fiscală sau infracțiuni privind regimul vamal.41. În anexa nr. 19, punctul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:14. Pentru autorizare sunt necesare următoarele documente: a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, conținând datele de identificare ale unității;b) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului:(i) un cont distinct disponibil cu afectațiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde și, respectiv, din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituții de credit;(ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul emiterii suportului electronic;c) adeverința emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăși în cazul instituțiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau subcont de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde;d) angajamentul unității emitente, conform căruia prin contul sau subcontul de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepția viramentului bancar;e) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor și al directorului economic și/sau financiar sau, după caz, consimțământul expres, exprimat în scris, al acestora cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar;f) declarația pe propria răspundere a administratorului/ administratorilor și a directorului economic și/sau financiar că ocupă această funcție în cadrul societății;g) extrasul de cazier fiscal pentru persoanele prevăzute la pct. 6;h) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al unității emitente, din care să rezulte că aceasta nu înregistrează obligații de plată restante datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale;i) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că unitatea nu înregistrează obligații de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central;j) nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1 și 4, întocmită de o echipă de specialiști, compusă din:– un reprezentant al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției de legislație și reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Centrului Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției generale coordonare control fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;– un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului.Nota de constatare va fi semnată de ambele părți;k) o declarație pe propria răspundere a administratorului societății, prin care acesta se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a contractului de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, să transmită către direcția de specialitate o notificare însoțită de documentele din care reiese că societatea îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 2 și 3.42. În anexa nr. 19, după punctul 14 se introduce un nou punct, pct. 15, cu următorul cuprins:15. Documentele prevăzute la pct. 14 lit. a)-f), h), j) și k) se depun de către unitate, iar documentele prevăzute la pct. 14 lit. g) și i) se solicită, potrivit legii, de către direcția de specialitate autorităților emitente.43. În anexa nr. 20, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți funcționează legal pe teritoriul României și au prevăzute în actul de înființare, la obiectul de activitate, operațiuni privind emiterea și gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, având cod CAEN 6612 «Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare44. În anexa nr. 20, la punctul 4, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, cu elemente de siguranță a suportului electronic, de tip PIN, CIP;45. În anexa nr. 20, după punctul 5 se introduce un nou punct, pct. 5^1, cu următorul cuprins:5^1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți nu pot fi autorizate în situația în care administratorul/directorul economic și/sau financiar au fost condamnați pe plan intern sau internațional pentru infracțiuni de evaziune fiscală sau infracțiuni privind regimul vamal.46. În anexa nr. 20, punctul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:15. Pentru autorizare sunt necesare următoarele documente: a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, conținând datele de identificare ale unității;b) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului:(i) un cont distinct disponibil cu afectațiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți și, respectiv, din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituții de credit;(ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul emiterii suportului electronic;c) adeverința emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăși în cazul instituțiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți;d) angajamentul unității emitente, conform căruia prin contul sau subcontul de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepția viramentului bancar;e) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor și al directorului economic și/sau financiar sau, după caz, consimțământul expres, exprimat în scris, al acestora cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar;f) declarația pe propria răspundere a administratorului/ administratorilor și a directorului economic și/sau financiar că ocupă această funcție în cadrul societății;g) extrasul de cazier fiscal pentru persoanele prevăzute la pct. 6;h) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al unității emitente, din care să rezulte că aceasta nu înregistrează obligații de plată restante datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale;i) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că unitatea nu înregistrează obligații de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central;j) în cazul unităților care nu dețin și autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1 și 4, întocmită de o echipă de specialiști, compusă din:– un reprezentant al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției de legislație și reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Centrului National pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției generale coordonare control fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;– un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului.Nota de constatare va fi semnată de ambele părți;k) o declarație pe propria răspundere a administratorului societății prin care acesta se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a contractului de achiziție publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, să transmită către direcția de specialitate o notificare însoțită de documentele din care reiese că societatea îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 2 și 3.47. În anexa nr. 20, după punctul 15 se introduce un nou punct, pct. 16, cu următorul cuprins:16. Documentele prevăzute la pct. 15 lit. a)-f), h), j) și k) se depun de către unitate, iar documentele prevăzute la pct. 15 lit. g) și i) se solicită, potrivit legii, de către direcția de specialitate, autorităților emitente.48. În anexa nr. 21, la punctul 1, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) cele prevăzute la pct. 15 lit. a)-f) și k) din anexa nr. 20 la ordin;49. După anexa nr. 21 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 22-25, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 27 iulie 2023.Nr. 2.256.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 22 la Ordinul nr. 2.007/2008)
  CRITERII
  de autorizare a funcționării unităților emitente de
  vouchere destinate victimelor infracțiunii
  În conformitate cu prevederile art. 5 alin. (8) și ale art. 16 alin. (3) și (4) din Metodologia de emitere, distribuire și decontare a voucherelor destinate victimelor infracțiunii, pentru stabilirea cuantumului acestora, precum și a criteriilor de selectare a entităților publice și private înrolate în mecanismul de acordare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2023, unitățile emitente de vouchere destinate victimelor infracțiunii sunt obligate să solicite autorizație de funcționare, care se acordă de către Ministerul Finanțelor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de vouchere destinate victimelor infracțiunii funcționează legal pe teritoriul României și au prevăzut în actul de înființare, la obiectul de activitate, operațiuni privind emiterea și gestionarea de vouchere destinate victimelor infracțiunii, având cod CAEN 6612 - „Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare“.2. Capitalul social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat de către unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de vouchere destinate victimelor infracțiunii trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puțin 500.000 de euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înființării societății sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la oficiul registrului comerțului sau în actul constitutiv, după caz.3. Pentru unitățile solicitante care dețin autorizație de funcționare pentru emiterea unuia sau mai multor tipuri de bilete de valoare și/sau tichete sociale, după caz, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2021, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, aprobată prin Legea nr. 178/2021, cu modificările ulterioare, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, după caz, condiția de existență a unei valori minime a capitalului social sau de dotare subscris și vărsat, prevăzută la pct. 2, se aplică cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru unitățile emitente de tichete de masă, tichete cadou și tichete de creșă, tichete culturale, vouchere de vacanță, tichete sociale pentru grădiniță, tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, și, respectiv, măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic, după caz.4. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de vouchere destinate victimelor infracțiunii trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului voucherelor destinate victimelor infracțiunii sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă și/sau de către furnizorii acesteia, și dotarea cu echipament software și alte echipamente, deținute sau utilizate de către unitatea emitentă și/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea voucherelor destinate victimelor infracțiunii și a suporturilor electronice, instrumente virtuale, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 541/2023;b) în cazul suporturilor electronice, dispozitive fizice, utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea voucherelor destinate victimelor infracțiunii, cu elemente de siguranță a suportului electronic, de tip PIN, CIP;c) în cazul suporturilor electronice, dispozitive fizice, existența spațiilor distincte, necesare emiterii, depozitării și ambalării acestora. Activitatea în aceste spații trebuie să se desfășoare de către personalul autorizat în condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare (cel puțin mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de emitere și de depozitare, mijloace tehnice de siguranță, sisteme de alarmă);d) existența unei platforme proprii sau a unei confirmări de parteneriat/relații contractuale cu organizația care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizații specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea și gestionarea voucherelor destinate victimelor infracțiunii;e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul contravalorii nominale a voucherelor destinate victimelor infracțiunii către beneficiari prin alimentarea suportului electronic, dispozitiv fizic sau instrument virtual;f) asigurarea, direct sau prin furnizori, a sistemelor, funcționalităților și mecanismelor financiare necesare decontării tranzacțiilor efectuate cu vouchere destinate victimelor infracțiunii la unitățile afiliate;g) mijloacele de transport speciale și asigurarea protecției transportului suporturilor electronice, dispozitive fizice, ale voucherelor destinate victimelor infracțiunii, pentru situațiile în care se transportă și suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea respectivelor vouchere.5. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de vouchere destinate victimelor infracțiunii nu pot fi autorizate în situația în care înregistrează obligații de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central sau datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale.6. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de vouchere destinate victimelor infracțiunii nu pot fi autorizate în situația în care administratorul/directorul economic și/sau financiar a/au fost condamnat/condamnați pe plan intern sau internațional pentru infracțiuni de evaziune fiscală sau infracțiuni privind regimul vamal.7. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de vouchere destinate victimelor infracțiunii nu pot fi autorizate în situația în care acestea/administratorul/directorul economic și/sau financiar înregistrează fapte în cazierul fiscal.8. În cazul în care unitatea care solicită autorizație de funcționare ca unitate emitentă de vouchere destinate victimelor infracțiunii nu deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, de vouchere de vacanță sau de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, aceasta parcurge procedura de autorizare prevăzută de prezentul ordin, iar autorizația de funcționare se eliberează pe o perioadă de 2 ani.Unitatea emitentă de vouchere destinate victimelor infracțiunii solicită reautorizarea cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizației de funcționare.9. În situația în care o unitate deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de vouchere destinate victimelor infracțiunii pentru o locație și solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizației, completarea acesteia cu alte locații, va depune la Comisia pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, denumită în continuare comisie, o cerere de autorizare suplimentară, însoțită de documentele prevăzute la pct. 16, fiind necesar să facă și dovada îndeplinirii ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la pct. 4.10. În situația prevăzută la pct. 9, comisia emite o autorizație de completare care are același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se înscrie, sub sintagma „Autorizație de funcționare“, cuvântul „completare“.11. Unitățile care își schimbă sediul social sau denumirea ori renunță la un punct de lucru au obligația de a solicita modificarea autorizației de funcționare în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării. Comisia emite o nouă autorizație de funcționare care are același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se înscrie, sub sintagma „Autorizație de funcționare“, cuvântul „modificare“.12. Unitățile emitente care externalizează ansamblul de măsuri de securitate care garantează buna funcționare a sistemului voucherelor destinate victimelor infracțiunii și care, în perioada de valabilitate a autorizației, schimbă oricare dintre furnizorii de servicii notifică acest lucru direcției de specialitate, în termen de 30 de zile de la data încheierii noului contract de prestări servicii. Prevederile pct. 13 se aplică în mod corespunzător.13. Constatarea abaterilor se face de către organele cu atribuții de control din cadrul Ministerul Finanțelor sau de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 16 lit. j), care informează de îndată comisia în vederea suspendării autorizației de funcționare sau retragerii acesteia, după caz.14. Comisia poate dispune ridicarea sancțiunii de suspendare a activității dacă unitatea emitentă în cauză face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 16 lit. j).15. În situația în care, la data expirării termenului de suspendare, unitatea emitentă nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii, comisia dispune retragerea autorizației de funcționare. Retragerea autorizației de funcționare își produce efectele de la data comunicării deciziei.16. Pentru autorizare sunt necesare următoarele documente:a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de vouchere destinate victimelor infracțiunii, conținând datele de identificare ale unității;b) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului:(i) un cont distinct disponibil cu afectațiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a voucherelor destinate victimelor infracțiunii și, respectiv, din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituții de credit;(ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul emiterii suportului electronic, precum și costul expedierii acestuia către entitățile publice și private înrolate;c) adeverința emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăși în cazul instituțiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale voucherelor destinate victimelor infracțiunii;d) angajamentul unității emitente conform căruia prin contul sau subcontul de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorii nominale a voucherelor destinate victimelor infracțiunii nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepția viramentului bancar;e) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor și al directorului economic și/sau financiar sau, după caz, consimțământul expres, exprimat în scris, al acestora cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar;f) declarația pe propria răspundere a administratorului/ administratorilor și a directorului economic și/sau financiar că ocupă această funcție în cadrul societății;g) extrasul de cazier fiscal pentru persoanele prevăzute la pct. 7;h) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al unității emitente, din care să rezulte că aceasta nu înregistrează obligații de plată restante datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale;i) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că unitatea nu înregistrează obligații de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central;j) în cazul unităților care nu dețin și autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional sau de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1 și 4, întocmită de o echipă de specialiști, compusă din:– un reprezentant al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției de legislație și reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Centrului Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției generale coordonare control fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;– un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului.Nota de constatare va fi semnată de ambele părți;k) declarația pe propria răspundere a administratorului societății prin care acesta se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Justiției a contractului de achiziție publică pentru emiterea voucherelor destinate victimelor infracțiunii, să transmită către direcția de specialitate o notificare însoțită de documentele din care reiese că societatea îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 2 și 3.17. Documentele prevăzute la pct. 16 lit. a)-f), h), j) și k) se depun de către unitate, iar documentele prevăzute la pct. 16 lit. g) și i) se solicită, potrivit legii, de către direcția de specialitate autorităților emitente.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 23 la Ordinul nr. 2.007/2008)
  PROCEDURĂ DE NOTIFICARE
  a intenției de a obține autorizație de funcționare ca unitate
  emitentă de vouchere destinate victimelor infracțiunii
  1. Operatorul economic care deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, de vouchere de vacanță și, respectiv, de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți, acordată potrivit legii, aflată în termen de valabilitate, poate obține și autorizație de funcționare ca unitate emitentă de vouchere destinate victimelor infracțiunii, după transmiterea către direcția de specialitate a unei notificări cu privire la intenția sa, însoțită de următoarele documente:a) cele prevăzute la pct. 16 lit. a)-f) și k) din anexa nr. 22 la ordin;b) o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al unității emitente, din care să rezulte că societatea îndeplinește ansamblul de măsuri de securitate prevăzut la pct. 4 din anexa nr. 22 la ordin.2. Prevederile pct. II și III ale anexei nr. 2 la ordin se aplică în mod corespunzător.
   +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 24 la Ordinul nr. 2.007/2008)
  CRITERII
  de autorizare a funcționării unităților emitente de
  măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic
  În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) și ale art. 10 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic și didactic auxiliar, precum și unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învățământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, unitățile emitente de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic sunt obligate să solicite autorizație de funcționare, care se acordă de către Ministerul Finanțelor dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:1. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic funcționează legal pe teritoriul României și au prevăzut în actul de înființare, la obiectul de activitate, operațiuni privind emiterea și gestionarea de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic, având cod CAEN 6612 - „Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare“.2. Capitalul social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat de către unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic, trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puțin 500.000 de euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înființării societății sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la oficiul registrului comerțului sau în actul constitutiv, după caz.3. Pentru unitățile solicitante care dețin autorizație de funcționare pentru emiterea unuia sau mai multor tipuri de bilete de valoare și/sau tichete sociale, după caz, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 112/2021, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora, aprobată prin Legea nr. 178/2021, cu modificările ulterioare, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia, cu modificările și completările ulterioare, de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, de Hotărârea Guvernului nr. 541/2023 pentru aprobarea Metodologiei de emitere, distribuire și decontare a voucherelor destinate victimelor infracțiunii, pentru stabilirea cuantumului acestora, precum și a criteriilor de selectare a entităților publice și private înrolate în mecanismul de acordare și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, condiția de existență a unei valori minime a capitalului social sau de dotare, după caz, subscris și vărsat, prevăzută la pct. 2, se aplică cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru unitățile emitente de tichete de masă, tichete cadou și tichete de creșă, tichete culturale, vouchere de vacanță, tichete sociale pentru grădiniță, tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional, tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuți și respectiv, vouchere destinate victimelor infracțiunii, după caz.4. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcționare a sistemului sau externalizează respectivul ansamblu, după cum urmează:a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă și/sau de către furnizorii acesteia, și dotarea cu echipament software și alte echipamente, deținute sau utilizate de către unitatea emitentă și/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea măsurilor de susținere a activității didactice pe suport electronic cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2023;b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea măsurilor de susținere a activității didactice pe suport electronic, cu elemente de siguranță a suportului electronic, de tip PIN, CIP;c) existența spațiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale măsurilor de susținere a activității didactice pe suport electronic. Activitatea în aceste spații trebuie să se desfășoare de către personalul autorizat în condițiile de siguranță prevăzute de legislația în vigoare (cel puțin mijloace tehnice de supraveghere a spațiilor de emitere și de depozitare, mijloace tehnice de siguranță, sisteme de alarmă);d) existența unei platforme proprii sau a unei confirmări de parteneriat/relații contractuale cu organizația care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizații specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea și gestionarea măsurilor de susținere a activității didactice pe suport electronic;e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a măsurilor de susținere a activității didactice pe suport electronic către beneficiari prin alimentarea suportului electronic;f) asigurarea, direct sau prin furnizori, a sistemelor, funcționalităților și mecanismelor financiare necesare decontării tranzacțiilor efectuate cu măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic la unitățile afiliate;g) mijloacele de transport speciale și asigurarea protecției transportului suporturilor electronice, pentru situațiile în care se transportă și suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea măsurilor de susținere a activității didactice pe suport electronic.5. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic nu pot fi autorizate în situația în care înregistrează obligații de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central sau datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale.6. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic nu pot fi autorizate în situația în care administratorul/directorul economic și/sau financiar au fost condamnați pe plan intern sau internațional pentru infracțiuni de evaziune fiscală sau infracțiuni privind regimul vamal.7. Unitățile care solicită autorizație de funcționare ca unități emitente de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic nu pot fi autorizate în situația în care acestea/administratorul/directorul economic și/sau financiar înregistrează fapte în cazierul fiscal.8. În cazul în care unitatea care solicită autorizație de funcționare ca unitate emitentă de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic nu deține autorizație de funcționare, potrivit Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare, pentru emiterea de tichete de masă, de tichete cadou, de tichete de creșă, de tichete culturale, aceasta parcurge procedura de autorizare prevăzută de prezentul ordin, iar autorizația de funcționare se eliberează pe o perioadă de 2 ani.Unitatea emitentă de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic solicită reautorizarea cu cel puțin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizației de funcționare.9. În situația în care o unitate deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic pentru o locație și solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizației, completarea acesteia cu alte locații, va depune la Comisia pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, denumită în continuare comisie, o cerere de autorizare suplimentară, însoțită de documentele prevăzute la pct. 16, fiind necesar să facă și dovada îndeplinirii ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la pct. 4.10. În situația prevăzută la pct. 9, comisia emite o autorizație de completare care are același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se înscrie, sub sintagma „Autorizație de funcționare“, cuvântul „completare“.11. Unitățile care își schimbă sediul social sau denumirea ori renunță la un punct de lucru au obligația de a solicita modificarea autorizației de funcționare în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării. Comisia emite o nouă autorizație de funcționare care are același termen de valabilitate cu autorizația inițială și pe care se înscrie, sub sintagma „Autorizație de funcționare“, cuvântul „modificare“.12. Unitățile emitente care externalizează ansamblul de măsuri de securitate care garantează buna funcționare a sistemului măsurilor de susținere a activității didactice pe suport electronic și care, în perioada de valabilitate a autorizației, schimbă oricare dintre furnizorii de servicii notifică acest lucru direcției de specialitate în termen de 30 de zile de la data încheierii noului contract de prestări de servicii. Prevederile pct. 13 se aplică în mod corespunzător.13. Constatarea abaterilor se face de către organele cu atribuții de control din cadrul Ministerului Finanțelor sau de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 16 lit. j), care informează de îndată comisia în vederea suspendării autorizației de funcționare sau a retragerii acesteia, după caz.14. Comisia poate dispune ridicarea sancțiunii de suspendare a activității dacă unitatea emitentă în cauză face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa de specialiști prevăzută la pct. 16 lit. j).15. În situația în care, la data expirării termenului de suspendare, unitatea emitentă nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancțiunii, Comisia dispune retragerea autorizației de funcționare. Retragerea autorizației de funcționare își produce efectele de la data comunicării deciziei.16. Pentru autorizare sunt necesare următoarele documente:a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic, conținând datele de identificare ale unității;b) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului:(i) un cont distinct disponibil cu afectațiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a măsurilor de susținere a activității didactice pe suport electronic și, respectiv, din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituții de credit;(ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul aferent emiterii măsurii de susținere a activității didactice pe suport electronic;c) adeverința emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăși în cazul instituțiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorilor nominale ale măsurilor de susținere a activității didactice pe suport electronic;d) angajamentul unității emitente conform căruia prin contul sau subcontul de plăți distinct prin care se vor derula încasările și plățile aferente valorii nominale a măsurii de susținere a activității didactice pe suport electronic nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepția viramentului bancar;e) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor și al directorului economic și/sau financiar sau după caz, consimțământul expres, exprimat în scris, al acestora cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanțelor a extrasului de pe cazierul judiciar;f) declarația pe propria răspundere a administratorului/ administratorilor și a directorului economic și/sau financiar că ocupă această funcție în cadrul societății;g) extrasul de cazier fiscal pentru persoanele prevăzute la pct. 7;h) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al unității emitente, din care să rezulte că aceasta nu înregistrează obligații de plată restante datorate bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale;i) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că unitatea nu înregistrează obligații de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central;j) în cazul unităților care nu dețin și autorizație de funcționare pentru emiterea de tichete de masă, de tichete cadou, de tichete de creșă, de tichete culturale, nota de constatare, care conține propunerea de acordare sau neacordare a autorizației de funcționare din perspectiva respectării cerințelor prevăzute la pct. 1 și 4, întocmită de o echipă de specialiști, compusă din:– un reprezentant al Direcției generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției de legislație și reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Centrului Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor;– un reprezentant al Direcției generale coordonare control fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală;– un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului.Nota de constatare va fi semnată de ambele părți;k) declarația pe propria răspundere a administratorului societății prin care acesta se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a contractului de achiziție publică pentru emiterea măsurilor de susținere a activității didactice pe suport electronic, să transmită către direcția de specialitate o notificare însoțită de documentele din care reiese că societatea îndeplinește condițiile prevăzute la pct. 2 și 3.17. Documentele prevăzute la pct. 16 lit. a)-f), h), j) și k) se depun de către unitate, iar documentele prevăzute la pct. 16 lit. g) și i) se solicită, potrivit legii, de către direcția de specialitate autorităților emitente.
   +  Anexa nr. 4(Anexa nr. 25 la Ordinul nr. 2.007/2008)
  PROCEDURĂ DE NOTIFICARE
  a intenției de a obține autorizație de funcționare ca unitate
  emitentă de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic
  1. Operatorul economic care deține autorizație de funcționare ca unitate emitentă de tichete de masă, de tichete cadou, de tichete de creșă și, respectiv, de tichete culturale, aflată în termen de valabilitate, poate obține și autorizație de funcționare ca unitate emitentă de măsuri de susținere a activității didactice pe suport electronic, după transmiterea către direcția de specialitate a unei notificări cu privire la intenția sa, însoțită de următoarele documente:a) cele prevăzute la pct. 16 lit. a)-f) și k) din anexa nr. 24 la ordin;b) o declarație pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al unității emitente, din care să rezulte că societatea îndeplinește ansamblul de măsuri de securitate prevăzut la pct. 4 din anexa nr. 24 la ordin.2. Prevederile pct. II și III ale anexei nr. 2 la ordin se aplică în mod corespunzător.
  -----