HOTĂRÂRE nr. 642 din 27 iulie 2023privind aprobarea Programului național de dotare cu echipamente a cabinetelor medicilor de familie sau pentru cabinetele medicale asociate, a Programului național de dotare cu echipamente a cabinetelor de planificare familială, a Programului național de dotare cu echipamente a centrelor comunitare integrate, a Programului național de dotare cu unități mobile de terapie intensivă neonatală și a Programului național de dotare cu unități mobile de screening pentru cancer, precum și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 705 din 1 august 2023  Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență, ale Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al României, ale Regulamentului (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 și a Deciziei nr. 541/2014/UE și de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012, ale Regulamentului (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19, ale Regulamentului (UE) 2021/240 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 februarie 2021 de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic, precum și ale Acordului privind contribuția financiară și Acordului de împrumut, încheiate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru finanțarea Planului național de redresare și reziliență al României, denumit în continuare PNRR,ținând cont de prevederile art. 3 lit. k) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate și pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 502/2018, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 119/2019,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul I(1) În vederea achiziționării de echipamente și/sau dotări pentru cabinetele medicilor de familie sau pentru cabinetele medicale asociate, în calitate de beneficiari ai contractelor de finanțare în cadrul componentei 12 - Sănătate, investiția: I1.1. Cabinete ale medicilor de familie sau pentru cabinetele medicale asociate, pentru dezvoltarea asistenței medicale primare în România - 3.000 de unități, se aprobă Programul național de dotare cu echipamente a cabinetelor medicilor de familie sau pentru cabinetele medicale asociate. Programul se derulează la nivelul Ministerului Sănătății și se implementează în vederea îndeplinirii țintelor și jaloanelor din cadrul investiției: I1.1. Cabinete ale medicilor de familie sau pentru cabinetele medicale asociate, aferentă componentei 12 - Sănătate din cadrul PNRR.(2) În vederea achiziționării de echipamente și/sau dotări necesare cabinetelor de planificare familială, în calitate de beneficiari ai contractelor de finanțare în cadrul componentei 12 - Sănătate, investiția: I1.5. Cabinete de planificare familială - 119 unități, se aprobă Programul național de dotare cu echipamente a cabinetelor de planificare familială. Programul se derulează la nivelul Ministerului Sănătății și se implementează în vederea îndeplinirii țintelor și jaloanelor din cadrul investiției: I1.5. Cabinete de planificare familială, aferentă componentei 12 - Sănătate din cadrul PNRR.(3) În vederea achiziționării de echipamente și/sau dotări necesare centrelor comunitare integrate, în calitate de beneficiari ai contractelor de finanțare în cadrul componentei 12 - Sănătate, investiția: I1.4. Centre comunitare integrate - 200 de unități, se aprobă Programul național de dotare cu echipamente a centrelor comunitare integrate. Programul se derulează la nivelul Ministerului Sănătății și se implementează în vederea îndeplinirii țintelor și jaloanelor din cadrul investiției: I1.4. Centre comunitare integrate, aferentă componentei 12 - Sănătate din cadrul PNRR.(4) În vederea achiziționării a 12 unități mobile de terapie intensivă neonatală, repartizate pe regiuni către unități sanitare spitalicești nivel 3, spitale de pediatrie, spitale aflate în subordinea Academiei Române ce au în componență clinici universitare coordonatoare de rezidențiat neonatologie sau secții de neonatologie cu personal medical ce deține experiența în transportul pacientului critic neonatal, pentru asigurarea transportului medicalizat de înaltă calitate pentru pacienții nou-născuți aflați în stare critică, în calitate de beneficiari ai contractelor de finanțare în cadrul componentei 12 - Sănătate, investiția: I2.3. Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți, se aprobă Programul național de dotare cu unități mobile de terapie intensivă neonatală. Programul se derulează la nivelul Ministerului Sănătății și se implementează în vederea îndeplinirii țintelor și jaloanelor din cadrul investiției: I2.3. Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți, aferentă componentei 12 - Sănătate din cadrul PNRR.(5) În vederea achiziționării de unități mobile de screening pentru cancer, repartizate centrelor regionale care derulează în acest moment activități de screening cervical și care au deja expertiză în astfel de activități, în vederea diagnosticării precoce a cancerului cervical și mamar, în calitate de beneficiari ai contractelor de finanțare în cadrul componentei 12 - Sănătate, investiția: I1.2. Unități medicale mobile - 10 unități, se aprobă Programul național de dotare cu unități mobile de screening pentru cancer. Programul se derulează la nivelul Ministerului Sănătății și se implementează în vederea îndeplinirii țintelor și jaloanelor din cadrul investiției: I1.2. Unități medicale mobile, aferentă componentei 12 - Sănătate din cadrul PNRR.  +  Articolul II(1) Finanțarea programelor prevăzute la art. I este asigurată prin bugetul Ministerului Sănătății, din fondurile alocate pentru România în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, aprobat prin Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului, componenta 12 - Sănătate, investiția: I1.1. Cabinete ale medicilor de familie sau pentru cabinetele medicale asociate, investiția: I1.5. Cabinete de planificare familială, investiția: I1.4. Centre comunitare integrate, investiția: I2.3. Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți și investiția: I1.2. Unități medicale mobile.(2) În sensul prezentei hotărâri și conform Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare și reziliență al României, prin echipamente și/sau dotări se înțeleg bunurile necesar a fi achiziționate în cadrul componentei C12 - Sănătate, investiția: I1.1. Cabinete ale medicilor de familie sau pentru cabinetele medicale asociate, investiția: I1.5. Cabinete de planificare familială, investiția: I1.4. Centre comunitare integrate, investiția: I2.3. Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți și investiția: I1.2. Unități medicale mobile, prevăzute la art. I, incluse în anexele ghidurilor specifice.  +  Articolul III(1) Organizarea procedurilor de achiziție pentru echipamentele prevăzute la art. I se realizează la solicitarea Ministerului Sănătății, în baza fundamentării necesarului, de către Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate, denumit în continuare ONAC, și se finalizează prin încheierea de acorduri-cadru, în numele și pentru Ministerul Sănătății.(2) Ministerul Sănătății pune la dispoziția ONAC centralizatorul cu necesitățile colectate pentru fiecare beneficiar (inclusiv datele de identificare și adresele de livrare), respectiv cantitatea minimă și maximă estimată pentru acordul-cadru, precum și cantitatea pentru cel mai mic și pentru cel mai mare contract subsecvent, durata acordului-cadru, valoarea estimată pentru fiecare produs în parte, specificațiile tehnice, caietul de sarcini, precum și specialiștii care vor acorda suport tehnic pe toată durata procesului de achiziție, precum și persoanele care vor face parte din comisiile de evaluare, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la solicitarea ONAC.(3) Specialiștii prevăzuți la alin. (2) sunt desemnați de către Ministerul Sănătății și transmit informațiile solicitate în termenele solicitate de către ONAC.(4) În cazul în care acordul-cadru centralizat este încheiat cu mai mulți operatori economici, iar contractele subsecvente urmează să fie atribuite prin reluarea competiției, ONAC reia competiția între operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, potrivit prevederilor art. 110 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare.(5) ONAC pune la dispoziția Ministerului Sănătății acordurile-cadru atribuite, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnare.(6) Monitorizarea acordurilor-cadru pentru achizițiile prevăzute la art. I se realizează de către ONAC.(7) Monitorizarea încheierii contractelor subsecvente pentru achizițiile prevăzute la art. I, de furnizare echipamente pentru beneficiarii cererilor de finanțare aprobate, se realizează de către Ministerul Sănătății.(8) Pentru respectarea prevederilor alin. (6), Ministerul Sănătății pune la dispoziția ONAC un tabel centralizator cu informații actualizate privind contractele subsecvente încheiate, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea fiecărui trimestru. Ministerul Sănătății transmite către ONAC, în format electronic, documentul constatator emis conform prevederilor art. 166 alin. (5) din normele metodologice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, în termen de maximum 40 de zile de la data emiterii documentului constatator.(9) În vederea îndeplinirii atribuțiilor ONAC, se suplimentează cu 9 posturi numărul maxim de posturi prevăzut la art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 502/2018 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare.  +  Articolul IVMinisterul Sănătății, în calitate de coordonator de reforme și investiții pentru componenta 12 - Sănătate, investiția: I1.1. Cabinete ale medicilor de familie sau pentru cabinetele medicale asociate, investiția: I1.5. Cabinete de planificare familială, investiția: I1.4. Centre comunitare integrate, investiția: I2.3. Secții de terapie intensivă pentru nou-născuți și investiția: I1.2. Unități medicale mobile prevăzute la art. I alin. (1)-(5), încheie în condițiile legii contracte subsecvente care se atribuie în executarea acordurilor-cadru încheiate de ONAC, prevăzute la art. III alin. (1). Lista cu echipamentele/ dotările și modul de livrare către beneficiarii finali ai contractelor de finanțare pentru programele prin care este asigurată achiziția de echipamente/dotări se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.  +  Articolul VHotărârea Guvernului nr. 502/2018 privind organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 614 din 17 iulie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (4) va avea următorul cuprins:(4) Numărul maxim de posturi al ONAC este de 52, exclusiv demnitarul.2. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul VIHotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 28 ianuarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 7, alineatul (3) va avea următorul cuprins:(3) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor este de 1.998, exclusiv demnitarii.2. La anexa nr. 1, nota privind numărul maxim de posturi va avea următorul cuprins:Numărul maxim de posturi = 1.998 (exclusiv demnitarii)3. La anexa nr. 2, la litera A punctul I, subpunctele 1, 2 și 5 vor avea următorul cuprins:
  1. Agenția Națională de Administrare Fiscală22.241^1)
  2. Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate52^2)
  ................
  5. Autoritatea Vamală Română3.090^5)
   +  Articolul VIIHotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 30 iulie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 9, alineatul (6) va avea următorul cuprins:(6) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenției și structuri subordonate este de 22.241, inclusiv președintele, vicepreședinții și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.2. La anexa nr. 1, nota privind numărul maxim de posturi va avea următorul cuprins:Numărul maxim de posturi: 22.241 posturi (inclusiv președintele, vicepreședinții și posturile aferente cabinetelor demnitarilor)  +  Articolul VIIIHotărârea Guvernului nr. 237/2022 privind organizarea și funcționarea Autorității Vamale Române și pentru modificarea pct. 1 de la lit. C din cadrul anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 791/2009 privind condițiile pentru certificarea aeroporturilor civile internaționale sau deschise traficului aerian internațional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 167 din 18 februarie 2022, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 10, alineatul (8) va avea următorul cuprins:(8) Numărul maxim de posturi pentru aparatul central al Autorității și structurile teritoriale este de 3.090, inclusiv președintele, vicepreședintele și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.2. La anexa nr. 2, nota privind numărul maxim de posturi va avea următorul cuprins:Numărul maxim de posturi: 3.090 de posturi (inclusiv președintele, vicepreședintele și posturile aferente cabinetelor demnitarilor)
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Adrian Câciu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Adrian-Ioan Veștea
  București, 27 iulie 2023.Nr. 642.  +  ANEXĂ*)(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 502/2018)*) Anexa este reprodusă în facsimil.
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate
  Numărul maxim de posturi = 52 (exclusiv demnitarul)
  -----