ORDONANȚĂ nr. 25 din 27 iulie 2023pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 27 iulie 2023  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. IX.1 din Legea nr. 193/2023 privind abilitatea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaților din Ucraina, precum și acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiții destinate retehnologizării IMM-urilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 18 iulie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. După articolul 15 se introduce un nou articol, art. 15^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 15^1Valoarea cheltuielilor care pot fi decontate pe bază de cost unitar, alocată în cadrul Programului operațional Capital uman 2014-2020, prevăzută la art. 15 alin. (3), se suplimentează cu 1.985.520,00 mii lei, echivalent a 400.000,00 mii euro la cursul InforEuro din luna iulie 2023, contribuție a Uniunii Europene prevăzută la nivelul axei/axelor prioritare din cadrul căreia/cărora se decontează sprijinul financiar.2. La articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) Pentru suplimentarea prevăzută la art. 15^1 se autorizează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de management a Programului operațional Capital uman, să modifice programul operațional prin suplimentarea axei prioritare 9 prin realocarea economiilor identificate la nivelul programului și/sau introducerea unei noi axe prioritare la nivelul programului pentru utilizarea resurselor financiare disponibile din alocarea REACT-EU.3. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins: (2^1) Se autorizează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de management a Programului operațional Capital uman, să lanseze apelul de proiecte destinat decontării sumelor prevăzute la art. 15^1 și să încheie contractul de finanțare pentru apelul de proiecte lansat, în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinație.4. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Cheltuielile prevăzute la art. 15^1 se decontează din fonduri europene nerambursabile aferente Programului operațional Capital uman 2014-2020, pe baza listei prevăzute la art. 16 alin. (1) și (2), după aprobarea modificării programului operațional prin decizie a Comisiei Europene, după lansarea apelului de proiecte de către autoritatea de management a programului operațional și încheierea contractului de finanțare între Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Afacerilor Interne.5. La articolul 17, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:(5) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de management a Programului operațional Capital uman, autorizează cheltuielile prevăzute la art. 15^1 și efectuează plăți aferente contractului de finanțare încheiat, în contul de venituri ale bugetului de stat 46.00.04 «Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană, pentru programele operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020», deschis pe seama Ministerului Afacerilor Interne.  +  Articolul IIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022 privind unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea prețului la energie, suportat parțial din fonduri externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1179 din 8 decembrie 2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:j) unitate de implementare - structura de specialitate din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, respectiv Direcția generală implementare POAD, cu rol de beneficiar al finanțării nerambursabile aferente Programului operațional Capital uman, Programului operațional regional, precum și Programului operațional «Capacitate administrativă» pentru cheltuielile care urmează a fi decontate din fonduri externe nerambursabile;2. La articolul 19, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 19(1) Bugetul măsurii temporare Sprijin pentru compensarea prețurilor la energie destinat categoriilor de persoane vulnerabile se stabilește în sumă de 4.000.000 mii lei și are ca sursă de finanțare fonduri externe nerambursabile prin bugetul MIPE, potrivit regulilor de eligibilitate stabilite prin Programul operațional Capital uman, Programul operațional regional, precum și Programul operațional «Capacitate administrativă», pentru perioada de programare 2014-2020, în limita economiilor care sunt identificate la nivelul acestor programe și a sumelor care sunt considerate în risc de dezangajare în cadrul perioadei de programare 2014-2020.3. La articolul 21, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Se autorizează Autoritatea de management a Programului operațional «Capacitate administrativă», din bugetul aferent programului operațional pentru perioada de programare 2014-2020, să modifice programul operațional, să lanseze apelul de proiecte, să evalueze cererea de finanțare, să încheie contractul/ordinul/decizia de finanțare, să autorizeze cheltuielile depuse prin cereri de rambursare, să monitorizeze proiectul, să constate nereguli și, dacă este cazul, să sesizeze fraude și să desfășoare orice alte categorii de activități necesare pentru implementarea programului Sprijin pentru persoanele vulnerabile în vederea compensării prețului la energie, pentru cheltuielile efectuate în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate cu această destinație, potrivit legii, pentru toate categoriile de cheltuieli realizate în perioada de valabilitate a acestora, care se înscriu în condițiile de eligibilitate și ale grupului-țintă specifice programului operațional.4. La articolul 21, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins: (7) Unitatea de implementare din cadrul MIPE are calitatea de beneficiar pentru apelul de proiecte destinat implementării programului Sprijin pentru persoanele vulnerabile în vederea compensării prețului la energie, atât pentru Programul operațional Capital uman, Programul operațional regional, cât și pentru Programul operațional «Capacitate administrativă», și exercită toate atribuțiile prevăzute prin ghidul solicitantului referitoare la încheierea și executarea contractului/ordinului/ deciziei de finanțare, depunerea cererilor de rambursare, monitorizarea proiectului, precum și alte categorii de activități care decurg din calitatea de beneficiar de finanțare nerambursabilă.5. La articolul 22, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins: (2^1) Se autorizează Autoritatea de management a Programului operațional «Capacitate administrativă» să emită avizul de principiu pentru formularul F1 - Fișa de fundamentare a proiectului propus la finanțare care vizează acordarea de sprijin pentru populația defavorizată în vederea compensării prețului la energie, întocmit de către unitatea de implementare din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare aprobate cu această destinație, potrivit legii, pentru toate categoriile de cheltuieli care se înscriu în condițiile de eligibilitate și ale grupului-țintă specifice programului operațional.6. La articolul 23, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 23(1) Sumele utilizate pentru serviciul de mandat poștal și utilizate de către beneficiarii sprijinului până la data expirării perioadei de valabilitate se includ în cereri de rambursare întocmite de către unitatea de implementare din cadrul MIPE, care se depun la datele prevăzute în contractele/ordinele/deciziile de finanțare la AM POCU, la AM POR sau, după caz, la AM POCA.(2) Cheltuielile incluse în cererile de rambursare se cuprind în declarațiile de cheltuieli întocmite de AM POCU, AM POR sau, după caz, AM POCA, care se transmit Autorității de Certificare și Plată din cadrul Ministerului Finanțelor, nu mai târziu de ultima declarație de cheltuieli aferentă anului contabil 2023-2024.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru,
  Mihaela-Ioana Kaitor,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Adrian Câciu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 27 iulie 2023.Nr. 25.-----