LEGE nr. 257 din 21 iulie 2023privind modificarea și completarea unor acte normative pentru instituirea unor măsuri specifice în vederea asigurării integrității fondului forestier
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 24 iulie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 12 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 51, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alin. (1^1) și (1^2), cu următorul cuprins:(1^1) În îndeplinirea atribuției prevăzute la alin. (1), pentru supravegherea transporturilor de materiale lemnoase și urmărirea trasabilității lemnului recoltat din fondul forestier național, parcuri naționale/naturale proprietarii sunt obligați să asigure supravegherea video a drumurilor forestiere, cu sisteme tehnice de monitorizare/înregistrare. Fondurile pentru achiziționarea, montarea și punerea în funcțiune a sistemelor tehnice de monitorizare/înregistrare se asigură prin bugetul autorității publice centrale care răspunde de silvicultură.(1^2) Procedura și condițiile tehnice în care se realizează supravegherea video a drumurilor forestiere, precum și măsurile pentru protejarea datelor cu caracter personal se stabilesc prin Normele metodologice privind supravegherea video a drumurilor forestiere, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.2. Articolul 52 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 52(1) Unitățile de poliție, potrivit atribuțiilor ce le revin conform legii, asigură sprijin de specialitate în organizarea pazei pădurilor.(2) Jandarmeria Română, prin structurile sale specializate, potrivit atribuțiilor ce le revin conform legii, asigură monitorizarea supravegherii video a drumurilor forestiere prin gestionarea sistemelor tehnice în cadrul dispeceratelor proprii și execută acțiuni de control al circulației materialelor lemnoase.  +  Articolul IILa articolul 19 din Legea nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.175 din 13 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și se completează după cum urmează:1. Litera l) se modifică și va avea următorul cuprins:l) participă, împreună cu alte instituții abilitate, la supravegherea, controlul și asigurarea protecției și conservării fondului cinegetic și piscicol natural și la protecția mediului, prin măsuri specifice de prevenire și combatere a oricăror încălcări ale prevederilor normelor legale;2. După litera l) se introduce o nouă literă, lit. l^1), cu următorul cuprins:l^1) asigură sau, după caz, participă, împreună cu alte instituții abilitate, la supravegherea, controlul, protecția și conservarea fondului silvic, prin măsuri specifice de prevenire și combatere a oricăror încălcări ale prevederilor legale; dispozițiile prezentei legi se completează cu prevederile art. 52 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Normelor metodologice privind supravegherea video a drumurilor forestiere, prevăzute la art. 51 alin. (1^2) din același act normativ;  +  Articolul IIILa articolul 9 din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 23 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, după litera c) se introduce o nouă literă, lit. c^1), cu următorul cuprins:c^1) deteriorarea sau indisponibilizarea, temporară ori definitivă, parțială sau totală a sistemelor tehnice de monitorizare/înregistrare video a drumurilor forestiere, dacă fapta nu întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni;  +  Articolul IVÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Guvernul, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și a Ministerului Afacerilor Interne, va aproba, prin hotărâre, normele metodologice privind supravegherea video a drumurilor forestiere, prevăzute la art. 51 alin. (1^2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 21 iulie 2023.Nr. 257.-----