LEGE nr. 251 din 21 iulie 2023privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 678 din 24 iulie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța Guvernului nr. 18 din 31 ianuarie 2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 365/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 31 ianuarie 2023, cu următoarele completări:– La articolul II, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Prin derogare de la prevederile art. 2 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47/2022, aprobată cu completări prin Legea nr. 232/2023, beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, finanțat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare, care au făcut aplicarea prevederilor art. 3 alin. (1^1)-(1^3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, și ale căror bugete nu au fost reîntregite potrivit art. 3 alin. (1^3) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, au dreptul să transmită ministerului de resort solicitări cuprinzând necesarul de sume pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică sau să solicite reîntregirea bugetului local cu suma suportată din bugetul local, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe.(4) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, beneficiarii programelor naționale care, deși au înregistrat solicitările prevăzute la art. 2 alin. (10) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021, în termenul menționat în cuprinsul acesteia, nu au depus în intervalul de timp cuprins între data intrării în vigoare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 și data intrării în vigoare a Legii nr. 281/2021, cu modificările ulterioare, cereri pentru ajustarea prețului contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru de lucrări de întreținere și reparații curente aferente infrastructurii rutiere de interes național au dreptul să transmită solicitări cuprinzând necesarul de sume pentru ajustarea prețului aferente întregii perioade în care a fost aplicată formula prevăzută la art. 2 alin. (6) din Ordonanța Guvernului nr. 15/2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 281/2021.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 21 iulie 2023.Nr. 251.-----