LEGE nr. 239 din 19 iulie 2023pentru completarea Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 669 din 20 iulie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 106 se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:(2) Autoritățile administrației publice centrale și locale, furnizorii de servicii sociale acreditați, cultele recunoscute de lege, precum și orice alte instituții publice sau private cu atribuții în domeniul educației, sănătății și al protecției copilului pot iniția proiecte destinate copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate și persoanelor care se ocupă de creșterea și îngrijirea lor pe perioada absenței părinților, în funcție de nevoile acestora, din următoarele surse de finanțare:a) bugetul de stat sau, după caz, bugetele locale, în limita bugetelor de venituri și cheltuieli prevăzute cu această destinație; b) fonduri europene.(3) Ministerele de resort au obligația de a colabora cu autoritățile de management la elaborarea ghidurilor solicitanților ce vizează apeluri de proiecte finanțate din fonduri europene destinate copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate și persoanelor care se ocupă de creșterea și îngrijirea acestora pe perioada absenței părinților.2. După articolul 108 se introduce un nou articol, articolul 108^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 108^1În scopul realizării interesului superior al copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate și a nevoilor primare ale persoanelor în grija cărora aceștia au rămas, organele de specialitate ale administrației publice centrale, autoritățile administrației publice locale, alături de instituțiile/unitățile de învățământ, medicii de familie, spitalele, organizațiile neguvernamentale acreditate ca furnizori de servicii sociale care desfășoară activități în domeniul educației, sănătății și protecției copilului, organizațiile și cultele recunoscute, precum și alte entități eligibile pentru finanțare europeană au dreptul să inițieze și să gestioneze proiecte din fonduri europene care să sprijine următoarele tipuri de acțiuni:a) servicii de suport educațional și psihologic, activități recreative și de socializare, tabere pentru copii, în vederea sprijinirii copiilor pentru traversarea perioadei dificile a separării de părinți;b) activități de evaluare și consiliere vocațională;c) suport material pentru a beneficia de servicii educaționale de calitate - rechizite școlare și masă caldă pe parcursul frecventării programelor de tip afterschool sau «Școală după școală», burse, cazare, decontare transport etc.;d) programe de educație parentală și consiliere pentru persoanele în grija cărora au rămas copiii;e) organizarea de rețele locale de intervenție pentru oferirea de servicii interinstituționale copiilor, prin crearea de structuri comunitare consultative;f) sprijin pentru copiii vulnerabili și familiile acestora, pe bază de management de caz;g) studii și cercetări ce țin de fenomenul de migrație și de dezvoltare a copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate;h) furnizare de pachete integrate de măsuri educaționale și recreative axate pe cunoaștere, complementare, cu sprijinul acordat familiilor/aparținătorilor.  +  Articolul IIEntitățile prevăzute la art. 108^1 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta lege, în calitate de autorități contractante, asigură accesul la finanțare pentru toate regiunile de dezvoltare ale României, în condițiile legii.  +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 108^1 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu completările aduse prin prezenta lege, elaborate de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse și Ministerul Educației, cu avizul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 19 iulie 2023.Nr. 239.------