LEGE nr. 233 din 19 iulie 2023pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2022 privind modificarea și completarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 20 iulie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132 din 29 septembrie 2022 privind modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 957 din 30 septembrie 2022, cu următoarele modificări: 1. La articolul I punctul 4, punctul 12 al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:12. identificarea prin cod UIT - deținerea și prezentarea codului UIT pe timpul transportului de către operatorul de transport rutier sau operatorul economic care transportă cu vehicule care îi aparțin bunuri în nume propriu, în format fizic sau electronic, împreună cu documentul care însoțește transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat.2. La articolul III punctul 1, articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Prin derogare de la dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, EXIMBANK - S.A. este condusă de un consiliu de administrație numit de adunarea generală a acționarilor, format din 9 membri, din care 5 administratori neexecutivi și 4 administratori executivi, respectiv președintele executiv al băncii și 3 vicepreședinți executivi. Președintele consiliului de administrație este desemnat de către adunarea generală ordinară a acționarilor dintre membrii neexecutivi. Structura și componența consiliului de administrație, respectiv procedura de selecție, remunerarea președintelui executiv, a vicepreședinților executivi și a administratorilor neexecutivi se reglementează prin hotărâre a Guvernului la propunerea Ministerului Finanțelor, cu respectarea prevederilor legislației bancare specifice.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 19 iulie 2023.Nr. 233.------