ORDIN nr. 2.396 din 18 iulie 2023privind înființarea, organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 19 iulie 2023  Văzând Referatul de aprobare nr. A.R. 12.836/2023 al Direcției generale asistență medicală din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile art. 16 alin. (1) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) și art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Se înființează și funcționează ca organisme consultative ale Ministerului Sănătății:a) comisii de specialitate cu corespondent în nomenclatorul de specialități medicale;b) subcomisii;c) grupuri tehnice de lucru multidisciplinare.(2) Comisiile de specialitate, subcomisiile și grupurile tehnice de lucru multidisciplinare sunt subordonate ministrului sănătății.(3) Denumirea comisiilor de specialitate și subcomisiilor se regăsește în anexa nr. 1 la prezentul ordin.(4) Componența nominală a organismelor consultative prevăzute la art. 1 alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.(5) Coordonarea comisiilor de specialitate este asigurată de structura cu atribuții în domeniul asistenței medicale din cadrul Ministerului Sănătății prin:a) elaborarea proiectelor de ordin pentru constituirea, organizarea și funcționarea comisiilor de specialitate, subcomisiilor și grupurilor tehnice de lucru multidisciplinare ale Ministerului Sănătății;b) arhivarea documentelor care rezultă din procesul de numire a membrilor comisiilor de specialitate, subcomisiilor și grupurilor tehnice de lucru multidisciplinare ale Ministerului Sănătății;c) elaborarea documentelor necesare decontării contravalorii cheltuielilor de deplasare în alte localități și de cazare, ocazionate de participarea la întâlnirile comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății, convocate de ministrul sănătății sau de reprezentanții desemnați;d) arhivarea convocatoarelor și a proceselor-verbale ale ședințelor organizate de structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, pe domeniile de competență.  +  Articolul 2În înțelesul prezentului ordin, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății sunt organisme consultative cu corespondent în nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice, care furnizează expertiza necesară pe baza căreia Ministerul Sănătății coordonează din punct de vedere științific, profesional și metodologic asistența medicală;b) subcomisiile sunt organisme consultative cu corespondent pentru un domeniu al unei specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice din rețeaua de asistență medicală;c) grupurile tehnice de lucru multidisciplinare sunt organisme consultative care au atribuții de coordonare pentru patologii sau problematici comune mai multor specialități medicale;d) activitatea în cadrul organismelor consultative reprezintă succesiunea de activități sau participări la grupurile de lucru în urma cărora este întocmită documentația prin care sunt propuse reglementări pentru desfășurarea activității medicale în domeniul de competență al acestora sau care fundamentează deciziile de politici de sănătate ale Ministerului Sănătății (protocoalele terapeutice, protocoalele naționale de practică medicală, ghidurile de practică medicală, studiile de cercetare, curricula de pregătire, punctele de vedere de specialitate);e) propunerea organismelor consultative reprezintă expresia punctului de vedere profesional, formulat prin consultare, prin poșta electronică sau în cadrul ședințelor, asumat de majoritatea membrilor fiecărui organism consultativ, comunicat numai cu semnătura președintelui sau președintelui desemnat, după caz;f) protocoalele terapeutice sunt documente care constituie baza de prescriere și monitorizare a tratamentului cu medicamentele cuprinse în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății și aprobate prin ordin al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;g) protocoalele naționale de practică medicală sunt documente elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătății pe baza recomandărilor instituțiilor și organizațiilor internaționale în domeniu și aprobate prin ordin al ministrului sănătății;h) ghidurile de practică medicală sunt documente care transpun, la nivel național, recomandările dezvoltate în mod sistematic, bazate pe dovezi științifice privind îngrijirile medicale care trebuie acordate într-o anumită circumstanță clinică, elaborate de Colegiul Medicilor din România, de societăți medicale de profil sau de experți în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Sănătății sau de unitățile din subordinea acestuia; ghidurile de practică medicală sunt avizate de Ministerul Sănătății.  +  Capitolul II Calitatea de membru al comisiilor de specialitate  +  Articolul 3(1) Membrii comisiilor de specialitate pot fi specialiști în domeniul medical respectiv, având activitate profesională, de cercetare medicală, didactică sau academică recunoscută în sistemul de sănătate.(2) În cadrul unei comisii de specialitate nu pot fi numiți decât specialiști din domeniul medical cu corespondent în nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice.(3) Membrii comisiilor de specialitate sunt numiți din dispoziția ministrului sănătății, în urma propunerilor președinților comisiilor de specialitate sau în urma unui proces de consultare a Ministerului Sănătății cu universități de profil, societăți profesionale și Colegiul Medicilor din România.(4) Dobândirea calității de membru al comisiilor de specialitate este rezultatul unei asumări libere exprimate prin semnarea unui acord, prezentat ca model în anexa nr. 2 la prezentul ordin.  +  Articolul 4(1) Membrii subcomisiilor sunt obligați, în termen de 30 de zile de la numire, să întocmească și să depună o declarație de interese, pe propria răspundere, cu privire la funcțiile și activitățile pe care le-au desfășurat în ultimul an calendaristic anterior momentului numirii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin, precum și angajamentul de confidențialitate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin.(2) Membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății se supun regimului conflictelor de interese și incompatibilităților prevăzute de lege.(3) Membrii comisiilor de specialitate au obligația de a păstra confidențialitatea tuturor documentelor discutate în cadrul comisiei. (4) Declarația de interese se actualizează ori de câte ori intervin modificări ale datelor care fac obiectul acestei declarații, într-un interval de 30 de zile de la modificarea survenită.(5) Declarațiile de interese și de abținere, precum și angajamentul de confidențialitate se depun și se arhivează la structura cu atribuții în domeniul asistenței medicale din cadrul Ministerului Sănătății.  +  Articolul 5(1) Membrii comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății sunt specialiști recunoscuți în sistemul de sănătate și care:a) nu dețin funcții remunerate sau neremunerate în cadrul companiilor producătoare, deținătoare de autorizații de punere pe piață și distribuitoare de medicamente, dispozitive, aparatură sau echipamente medicale;b) nu dețin părți sociale sau acțiuni în cadrul companiilor producătoare, deținătoare de autorizații de punere pe piață și distribuitoare de medicamente, dispozitive, aparatură sau echipamente medicale, la care declarantul, împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I, are mai mult de 5% din capitalul societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor, medicale.(2) În situația în care membrii comisiilor de specialitate nu mai întrunesc condițiile menționate la alin. (1), aceștia au obligația de a informa Ministerul Sănătății.(3) Structura de integritate din cadrul Ministerului Sănătății formulează puncte de vedere și prezintă conducerii ministerului rapoarte de evaluare pentru situațiile identificate la alin. (1).(4) În situația în care un membru al unei comisii de specialitate a participat în ultimul an calendaristic la studii clinice care implică medicamente (DCI-uri) ale companiilor producătoare, deținătoare de autorizații de punere pe piață și distribuitoare de medicamente care sunt propuse pentru includerea pe lista medicamentelor compensate și sunt luate în discuție în cadrul activității comisiei, acesta are obligația să completeze declarația de abținere și să se retragă de la vot.  +  Articolul 6(1) Conflictul de interese manifestat în activitatea unui membru al comisiilor de specialitate se supune prevederilor legale în vigoare.(2) Evaluarea conflictelor de interese în cursul activității comisiilor de specialitate se face de structura de integritate din cadrul Ministerului Sănătății. (3) Identificarea conflictelor de interese este notificată de structura de integritate din cadrul Ministerului Sănătății.(4) În situația identificării unui conflict de interese, membrul comisiei de specialitate are obligația să completeze declarația de abținere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ordin, și să se retragă de la vot.(5) Conflictul de interese identificat în activitatea unui membru al comisiilor de specialitate ca urmare a omiterii declarării riscurilor în cadrul declarației de interese actualizate conduce la pierderea calității de membru și este sancționat conform prevederilor legale în vigoare.  +  Capitolul III Comisiile de specialitate  +  Articolul 7Comisia de specialitate este constituită din președinte, vicepreședinte, secretar și minimum 5 membri.  +  Articolul 8Atribuțiile președintelui comisiei de specialitate sunt următoarele:a) propune convocarea comisiei de specialitate, prin intermediul secretarului comisiei;b) prezidează ședințele comisiei de specialitate, iar în cazul în care în urma votului membrilor comisiei se înregistrează o situație de paritate, votul acestuia este decisiv;c) semnează documentele elaborate de comisia de specialitate sau subcomisie, reprezentând punctele de vedere profesionale formulate prin consultare cu membrii prin poșta electronică sau în cadrul ședințelor;d) semnează centralizatorul de prezență pentru membrii comisiei de specialitate sau subcomisiei, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ordin, în vederea obținerii indemnizației lunare;e) semnează protocoalele terapeutice privind prescrierea medicamentelor și protocoalele naționale de practică medicală asumate de majoritatea membrilor comisiei de specialitate și le supune aprobării ministrului sănătății.  +  Articolul 9Atribuțiile vicepreședintelui comisiei de specialitate sunt următoarele:a) preia atribuțiile președintelui comisiei de specialitate în situația în care, din motive obiective, acesta nu poate participa la lucrările comisiei;b) semnează și comunică structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, care au solicitat punctul de vedere, răspunsul formulat prin consultarea membrilor comisiei de specialitate, în situația prevăzută la lit. a).  +  Articolul 10Atribuțiile secretarului comisiei de specialitate sunt următoarele:a) înregistrează în registrul comisiei de specialitate documentele transmise de structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății și se asigură că acestea au număr de înregistrare emis de Ministerul Sănătății;b) centralizează documentele înregistrate și transmise de structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății; c) arhivează documentele primite de la reprezentanții Ministerului Sănătății, precum și punctele de vedere profesionale formulate de comisia de specialitate și le transmite structurii cu atribuții în domeniul asistenței medicale din cadrul Ministerului Sănătății la încetarea mandatului;d) organizează ședințele comisiei de specialitate; e) redactează procesul-verbal al ședinței, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ordin;f) asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal cuprinse în documentele primite sau elaborate în cadrul comisiei de specialitate;g) înaintează răspunsul formulat prin consultarea membrilor comisiei de specialitate, cu semnătura președintelui sau a vicepreședintelui, după caz, structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății care au solicitat punctul de vedere; h) înaintează structurii cu atribuții în domeniul asistenței medicale foile de prezență lunare ale membrilor comisiei de specialitate, procesele-verbale ale ședințelor și centralizatorul participărilor la ședințe, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 6 și 7 la prezentul ordin.  +  Articolul 11(1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuții:a) elaborează protocoale terapeutice privind prescrierea medicamentelor, protocoale naționale de practică medicală sau adaptează conținutul acestora în baza protocoalelor internaționale în domeniu, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data primirii solicitării, pe care le supun aprobării ministrului sănătății;b) avizează ghidurile de practică medicală; c) fundamentează deciziile ministrului sănătății cu privire la politicile, strategiile și programele de acțiune în domeniul sănătății populației din sfera de competență, în acord cu politicile publice din domeniul sănătății;d) identifică și propune ministrului sănătății prioritățile naționale pe termen scurt, mediu și lung, corespunzător domeniului de specialitate din sfera de competență;e) elaborează propuneri pentru pachetele de servicii medicale care se asigură în cadrul sistemului de asigurări de sănătate;f) elaborează propuneri pentru programe naționale de sănătate care se asigură în cadrul sistemului de asigurări de sănătate sau de la bugetul de stat;g) colaborează cu structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, precum și cu cele din cadrul universităților de medicină și farmacie pentru elaborarea programelor de pregătire profesională, organizarea și desfășurarea activității de învățământ postuniversitar;h) colaborează cu societățile profesionale în problemele majore ori de interes național din sfera de competență;i) propun președinții comisiilor de specialitate teritoriale și evaluează, la solicitarea Ministerului Sănătății, recomandările formulate de acestea pentru trimiterea unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate;j) colaborează cu structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății în vederea elaborării și transmiterii răspunsurilor la întrebările/interpelările parlamentarilor, precum și a punctelor de vedere profesionale asupra propunerilor legislative, cu impact în domeniul sănătății, cu respectarea termenelor legale în vigoare, în funcție de obiectul de activitate specific al fiecărei comisii de specialitate;k) emit puncte de vedere profesionale în exercitarea atribuțiilor care le revin, la solicitarea structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății;l) propun abilitățile incluse în curricula de pregătire în rezidențiat;m) avizează curricula propusă de instituțiile de învățământ superior cu facultăți de medicină, stomatologie și farmacie acreditate;n) elaborează fișa postului rezidentului, cu caracter și conținut general obligatorii, care să cuprindă drepturile, obligațiile și limitele de competență ale acestuia, cu avizul Colegiului Medicilor din România, Colegiului Medicilor Stomatologi din România și, respectiv, Colegiului Farmaciștilor din România, după caz, pentru fiecare dintre specialitățile prevăzute de nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală;o) avizează recunoașterea stagiilor de pregătire efectuate în afara României în vederea prezentării la examenul de specialist, pe baza următoarelor documente: fotocopii și traduceri legalizate ale documentelor emise de autoritățile competente din țările respective;p) propun tematicile examenului de medic specialist, medic primar și cele pentru concursuri de ocupare de posturi, precum și bibliografiile aferente;q) propun echivalarea studiilor în baza unui referat semnat de responsabilul național de program pentru medicii, medicii dentiști și farmaciștii care au urmat într-un stat membru al Uniunii Europene, în Spațiul Economic European sau al Confederației Elvețiene, Statele Unite ale Americii, Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Republica Moldova un program de pregătire similar ca tematică și durată, pe baza documentelor doveditoare emise de autoritățile competente;r) propun președintele și un membru pentru comisia mixtă cu atribuții privind recunoașterea titlurilor oficiale de calificare ca medic specialist eliberate de statele terțe, altele decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii, echivalente specialităților medicale clinice și paraclinice prevăzute de nomenclatorul de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală;s) emit recomandări privind oportunitatea utilizării ca tratament de ultimă instanță a unui medicament, atunci când nu există avizul Comitetului pentru medicamente de uz uman din cadrul Agenției Europene a Medicamentului;t) eliberează un document justificativ privind încadrarea unui medicament în categoria celor pentru nevoi speciale care nu pot fi satisfăcute de medicamentele ce dețin autorizație de punere pe piață în România și comunică necesarul pentru 12 luni de utilizare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării, în condițiile legii;u) emit avizul, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării, cu privire la alegerea comparatorului relevant pentru practica medicală din România - medicament aferent unei DCI care are aceeași indicație aprobată și se adresează aceluiași segment populațional sau aceluiași subgrup populațional cu medicamentul evaluat;v) transmit, în cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării, numărul de pacienți eligibili pentru fiecare indicație/arie terapeutică în parte aferentă medicamentelor pentru care s-a emis decizie de includere condiționată, precum și încadrarea medicamentelor în criteriile de prioritizare și gradul de substituibilitate al acestora, după caz;w) îndeplinesc și alte sarcini stabilite de ministrul sănătății, în acord cu specificul domeniului de activitate pe care îl coordonează, precum și alte atribuții prevăzute în alte acte normative;x) coordonează activitatea subcomisiilor pe care le au în structura lor.(2) În domeniul programelor naționale de sănătate, comisiile de specialitate colaborează cu structura cu atribuții în domeniul programelor naționale de sănătate din cadrul Ministerului Sănătății pentru:a) identificarea și rezolvarea cu prioritate a problemelor de sănătate specifice domeniului de competență, în conformitate cu strategia națională de sănătate;b) evaluarea nevoilor populației în domeniul sănătății;c) asigurarea concordanței programelor naționale de sănătate cu politicile, strategiile și recomandările instituțiilor și organizațiilor internaționale în domeniu;d) definirea structurii, obiectivelor, activităților, precum și a oricăror alte condiții și termene necesare implementării și derulării programelor naționale de sănătate;e) elaborarea criteriilor de selecție a unităților de specialitate prin care se implementează programele naționale de sănătate;f) elaborarea protocoalelor naționale de practică medicală și a ghidurilor de practică medicală necesare în fundamentarea modificării sau înființării unui program sau subprogram;g) estimarea și fundamentarea necesarului de resurse financiare în raport cu obiectivele și activitățile cuprinse în programele naționale de sănătate, precum și cu politicile, strategiile și recomandările instituțiilor și organizațiilor internaționale în domeniu;h) stabilirea măsurilor necesare în vederea îmbunătățirii modului de derulare a programelor naționale de sănătate;i) propunerea unităților de asistență tehnică și management al programelor naționale de sănătate;j) elaborarea de criterii, standarde și metodologii pentru evaluarea impactului, oportunității și eficienței programelor naționale de sănătate;k) analizarea modului de aplicare de personalul medical cu responsabilități în implementarea programelor naționale de sănătate a ghidurilor de practică medicală, protocoalelor naționale de practică medicală și a protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, aprobate în condițiile legii;l) evaluarea privind implementarea și desfășurarea programelor naționale pe domeniul de activitate specific.(3) Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății pot solicita de la comisiile de specialitate, pe domeniile de competență, puncte de vedere profesionale și alte informații necesare activității acestora.(4) Solicitările structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății se transmit prin poștă electronică tuturor membrilor comisiei de specialitate.(5) În situația în care se impune transmiterea documentelor în format fizic, acestea vor fi transmise președintelui comisiei de specialitate la adresa de corespondență declarată.  +  Articolul 12(1) Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății colaborează cu comisiile de specialitate în domeniul de competență al acestora pentru fundamentarea deciziilor de politici de sănătate ale Ministerului Sănătății.(2) Pentru buna desfășurare a activității comisiilor de specialitate, președinții comisiilor sau reprezentanții Ministerului Sănătății pot invita în cadrul ședințelor și alți specialiști în domeniu, precum și reprezentanți ai asociațiilor de pacienți, în funcție de temele supuse discuțiilor.(3) Persoanele invitate la ședințele comisiilor de specialitate se vor supune acelorași reguli privind confidențialitatea ca și membrii comisiilor, prin semnarea angajamentului de confidențialitate al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin.  +  Articolul 13(1) Comisiile de specialitate își desfășoară activitatea în cadrul ședințelor organizate în urma unei convocări la propunerea președintelui sau a reprezentanților Ministerului Sănătății sau prin intermediul poștei electronice.(2) Convocatorul este elaborat de structura de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții specifice temei ședinței.(3) Convocatorul este avizat de secretarul de stat care coordonează structura de specialitate solicitantă din cadrul Ministerului Sănătății și semnat de ministrul sănătății.(4) Comisiile de specialitate se întrunesc la sediul Ministerului Sănătății sau într-o altă locație stabilită de președintele comisiei sau își pot desfășura activitatea în ședințe organizate în sistem online.(5) În situația în care, din motive obiective, președintele nu poate participa la lucrările comisiei de specialitate, atribuțiile sale sunt preluate de vicepreședinte sau, în lipsa acestuia, de un președinte de ședință ales dintre membrii prezenți.(6) Cvorumul necesar pentru întrunirea comisiei de specialitate este de cel puțin 2/3 din numărul membrilor cu drept de vot, iar propunerea se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor.(7) În situația în care numărul membrilor cu drept de vot este par și există egalitate privind votul, votul președintelui este decisiv.(8) Președintele comisiei de specialitate are dreptul la un singur vot. Secretarul comisiei de specialitate și persoanele care sunt invitate să participe la ședințele acesteia nu au drept de vot.(9) La fiecare ședință a comisiilor de specialitate se întocmește un proces-verbal care este semnat de toți participanții. (10) În situația în care sunt convocate mai multe comisii de specialitate într-o ședință comună, se stabilesc un președinte de ședință și un secretar, aleși dintre membrii prezenți. Ședințele comune nu au procedură de vot, iar deciziile se adoptă prin consens.  +  Articolul 14(1) Membrii comisiilor de specialitate au obligația de a răspunde, în termen de 10 zile lucrătoare din momentul primirii solicitării, dacă nu au fost stabilite alte termene de reprezentanții Ministerului Sănătății. În situația în care sunt necesare date suplimentare pentru a formula o propunere, termenul se prelungește numai cu acordul Ministerului Sănătății.(2) Punctele de vedere profesionale elaborate de comisiile de specialitate sunt documente de uz intern în baza cărora sunt fundamentate documentele elaborate de către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății cu privire la politicile, strategiile și programele de acțiune în domeniul sănătății populației din sfera de competență, în acord cu politicile publice din domeniul sănătății, și sunt comunicate cu semnătura președintelui sau a vicepreședintelui, după caz.(3) În situația în care președintele și vicepreședintele se recuză, prin completarea anexei nr. 5 la prezentul ordin, documentele sunt semnate și comunicate de membrul desemnat prin consens în cadrul comisiei de specialitate. (4) Documentele elaborate de membrii comisiilor de specialitate sunt arhivate de secretarul comisiei și se depun la Ministerul Sănătății, în situația în care se modifică componența comisiei.  +  Capitolul IV Subcomisiile și grupurile tehnice de lucru multidisciplinare  +  Articolul 15(1) Comisiile de specialitate pot avea în structura lor una sau mai multe subcomisii, a căror activitate o coordonează.(2) Subcomisia este constituită din președinte, vicepreședinte, secretar și minimum 3 membri.(3) Dobândirea calității de membru al subcomisiilor este rezultatul unei asumări libere, exprimate prin semnarea unui acord, prezentat ca model în anexa nr. 2 la prezentul ordin. (4) Membrii subcomisiilor sunt obligați, în termen de 30 de zile de la numire, să întocmească și să depună o declarație de interese, pe propria răspundere, cu privire la funcțiile și activitățile pe care le-au desfășurat în ultimul an calendaristic anterior momentului numirii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin, precum și angajamentul de confidențialitate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin.(5) Membrii subcomisiei menționate în anexa nr. 1 pct. 18 lit. b) sunt obligați, în termen de 30 de zile de la numire, să întocmească și să depună o declarație de interese, pe propria răspundere, cu privire la funcțiile și activitățile pe care le-au desfășurat în ultimul an calendaristic anterior momentului numirii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 8, precum și angajamentul de confidențialitate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9.(6) Deciziile subcomisiei se adoptă cu majoritate simplă a voturilor și sunt transmise, spre avizare, președintelui comisiei de specialitate care coordonează activitatea subcomisiei, în termen de 5 zile de la adoptarea acestora.(7) Modul de organizare, funcționare și atribuțiile membrilor subcomisiilor sunt similare celor ale membrilor comisiilor de specialitate.(8) Membrii subcomisiilor Ministerului Sănătății se supun regimului conflictelor de interese și incompatibilităților prevăzute de lege, similar celor ale comisiilor de specialitate.  +  Articolul 16(1) Grupurile tehnice de lucru multidisciplinare se constituie și se dizolvă la solicitarea expresă a ministrului sănătății, fundamentată pe nevoile sistemului de sănătate.(2) Grupul tehnic de lucru multidisciplinar este constituit din președinte, vicepreședinte, secretar și minimum 5 membri, în funcție de tipul de patologie. (3) Dobândirea calității de membru al grupurilor tehnice de lucru multidisciplinare este rezultatul unei asumări libere, exprimate prin semnarea unui acord, prezentat ca model în anexa nr. 2 la prezentul ordin. (4) Grupurile tehnice de lucru multidisciplinare sunt constituite din membrii comisiilor de specialitate corespunzătoare patologiilor de interes comun mai multor specialități medicale. (5) În mod justificat, pot fi numiți și membri din alte profesii care sunt necesare pentru activitatea grupurilor tehnice de lucru multidisciplinare.(6) Modul de organizare, funcționare și atribuțiile membrilor grupurilor tehnice de lucru multidisciplinare sunt similare celor ale membrilor comisiilor de specialitate. (7) Membrii grupul tehnic de lucru multidisciplinar menționați la alin. (5) au obligația de a completa anexele nr. 3 și 4 la prezentul ordin.  +  Capitolul V Plata indemnizației  +  Articolul 17(1) Membrii comisiilor de specialitate prevăzute la art. 1 pot beneficia de o indemnizație lunară de 10% din indemnizația secretarului de stat, care se acordă, la cerere, proporțional cu numărul de participări efective la ședințe.(2) Activitatea în cadrul comisiilor de specialitate este remunerată doar dacă este desfășurată la solicitarea Ministerului Sănătății și doar dacă această activitate se finalizează într-un document care este aprobat de ministrul sănătății.(3) În vederea plății indemnizației, pentru lunile în care se înregistrează activitate în cadrul comisiei de specialitate, secretarul comisiei centralizează participările membrilor comisiei, conform centralizatorului de prezență prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ordin, în care este specificată proporția participărilor pentru fiecare membru, pe care îl transmite structurii cu atribuții în domeniul asistenței medicale, împreună cu documentele elaborate în cursul lunii respective, în vederea elaborării referatului care va fi înaintat ministrului sănătății, spre aprobare. În situația în care comisia de specialitate nu și-a desfășurat activitatea pe parcursul unei luni, membrii acesteia nu beneficiază de indemnizație în această perioadă.(4) Cheltuielile reprezentând plata indemnizației lunare se suportă de la titlul 10 „Cheltuieli de personal“ (art. 10.01.12) din bugetul Ministerului Sănătății, pe baza referatului lunar semnat de ministrul sănătății și aprobat de ordonatorul principal de credite. În vederea efectuării plății, documentele vor fi înaintate către direcția cu atribuții în domeniul financiar-contabil din cadrul Ministerului Sănătății, până pe data de 10 a lunii curente, pentru luna precedentă.(5) Cheltuielile de transport ocazionate de participarea în comisiile de specialitate sunt suportate de către Ministerul Sănătății, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării în interesul serviciului, cu modificările ulterioare, de la titlul 20 „Bunuri și servicii“ (art. 20.06.01). În vederea efectuării plății, documentele justificative vor fi înaintate către direcția cu atribuții în domeniul financiar-contabil din cadrul Ministerului Sănătății, până pe data de 10 a lunii curente, pentru luna precedentă.(6) Alocația de cazare ocazionată de participarea în comisiile de specialitate este suportată de către Ministerul Sănătății, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 714/2018, cu modificările ulterioare, de la titlul 10 „Cheltuieli de personal“ (art. 10.01.13). În vederea efectuării plății, documentele justificative vor fi înaintate către direcția cu atribuții în domeniul financiar-contabil din cadrul Ministerului Sănătății, până pe data de 10 a lunii curente, pentru luna precedentă.(7) În termen de 5 zile de la aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate, fiecare membru are obligația de a transmite Ministerului Sănătății următoarele date: codul IBAN al contului în care se achită indemnizația, denumirea băncii și copie de pe cartea de identitate, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).  +  Articolul 18Membrii organismelor consultative prevăzute la art. 1 alin. (1), precum și structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 1.202/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea comisiilor și subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătății, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 24 octombrie 2017, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 21Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  București, 18 iulie 2023.Nr. 2.396.  +  Anexa nr. 1
  DENUMIREA
  comisiilor de specialitate și subcomisiilor Ministerului Sănătății
  1. Comisia de alergologie și imunologie clinică2. Comisia de anatomie patologică3. Comisia de anestezie și terapie intensivă4. Comisia de boli infecțioase5. Comisia de cardiologie6. Comisia de cardiologie pediatrică7. Comisia de chirurgie cardiovasculară8. Comisia de chirurgie generală9. Comisia de chirurgie orală și maxilofacială10. Comisia de chirurgie pediatrică11. Comisia de chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă12. Comisia de chirurgie toracică13. Comisia de chirurgie vasculară14. Comisia de dermatovenerologie15. Comisia de diabet zaharat, nutriție și boli metabolice16. Comisia de endocrinologie17. Comisia de epidemiologie18. Comisia de farmacologie clinică a) Subcomisia de toxicologie și toxicodependențăb) Subcomisia pentru produsele cărora li se aplică prevederile Legii nr. 201/2016 privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun19. Comisia de gastroenterologie20. Comisia de gastroenterologie pediatrică21. Comisia de genetică medicală– Subcomisia de medicină personalizată22. Comisia de geriatrie și gerontologie23. Comisia de hematologiea) Subcomisia de terapii celulareb) Subcomisia de transfuzii24. Comisia de igienă25. Comisia de medicină de familiea) Subcomisia de medicină școlarăb) Subcomisia de medicină alternativă26. Comisia de medicină fizică și de reabilitare27. Comisia de medicină dentară28. Comisia de medicină internă29. Comisia de medicină de laborator30. Comisia de medicină legală31. Comisia de medicina muncii32. Comisia de medicină de urgență 33. Comisia de microbiologie medicală34. Comisia de nefrologie35. Comisia de nefrologie pediatrică36. Comisia de neonatologie37. Comisia de neurochirurgie38. Comisia de neurologie39. Comisia de neurologie pediatrică40. Comisia de obstetrică-ginecologie41. Comisia de oftalmologie42. Comisia de oncologie și hematologie pediatrică43. Comisia de oncologie medicalăa) Subcomisia de chirurgie oncologicăb) Subcomisia de îngrijiri paliative44. Comisia de ortopedie pediatrică45. Comisia de ortopedie și traumatologie46. Comisia de otorinolaringologie47. Comisia de pediatrie48. Comisia de pneumologie– Subcomisia pentru asigurarea controlului tuberculozei49. Comisia de pneumologie pediatrică50. Comisia de psihiatrie51. Comisia de psihiatrie pediatrică52. Comisia de radiologie imagistică medicală – Subcomisia de medicină nucleară53. Comisia de radioterapie54. Comisia de reumatologie55. Comisia de sănătate publică și management56. Comisia de urologie
   +  Anexa nr. 2
  ACORD^1)
  al membrilor comisiei de specialitate/subcomisiei
  Subsemnatul/Subsemnata, ..............................................., declar că sunt de acord cu numirea mea în comisia de specialitate/subcomisia ....................................... .Menționez că datele^2) mele profesionale sunt următoarele:Grad universitar: …….....................................................Universitatea: .............................................................Profesia și gradul profesional: ....................................................Funcția: ...............................................................................Locul de muncă: ...................................................................Adresa profesională: ...................................................................Adresa de e-mail: .....................................................................Telefon de serviciu: ...................................................................Fax: .......................................................................................Telefon mobil: ............................................................................Data: .......... Semnătura:^1) Prin semnarea prezentului acord reprezentanții Ministerului Sănătății pot utiliza datele profesionale doar în scopul comunicării pe teme referitoare la politicile, strategiile și programele de acțiune în domeniul sănătății populației din sfera de competență, în acord cu politicile publice din domeniul sănătății.^2) Datele profesionale furnizate pot fi utilizate de către reprezentanții Ministerului Sănătății doar în scopul mai sus menționat, iar în cazul în care o terță parte intenționează să le folosească în alte scopuri, trebuie să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
   +  Anexa nr. 3
  DECLARAȚIE DE INTERESE
  a membrilor comisiei de specialitate/subcomisiei
  Subsemnatul/Subsemnata, ........................................................................, în calitate de membru al comisiei de specialitate/subcomisiei .............................................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere^1):  +  Partea I. Interese personale
  Denumirea societățiiCalitatea deținută^2) în cadrul societății
   +  Partea II. Interese ale soțului/soției
  Denumirea societățiiCalitatea deținută^2) în cadrul societății
   +  Partea III. Interese ale rudelor de gradul I^3)
  Denumirea societățiiCalitatea deținută^2) în cadrul societății
  Data: …….......…… Semnătura: ^ 1) Se vor declara:– funcțiile remunerate sau neremunerate în cadrul companiilor producătoare, deținătoare de autorizații de punere pe piață și distribuitoare de medicamente, dispozitive, aparatură sau echipamente medicale;– părțile sociale sau acțiunile la care declarantul, împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I, deține mai mult de 5% din capitalul societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor, în cadrul companiilor producătoare, deținătoare de autorizații de punere pe piață și distribuitoare de dispozitive, aparatură sau echipamente medicale, precum și medicamente;– companiile producătoare, deținătoare de autorizații de punere pe piață și distribuitoare pentru care membrul comisiei de specialitate a participat la studii clinice în ultimul an calendaristic anterior momentului numirii.^2) Prin calitate deținută se înțelege calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control, calitatea de asociat sau acționar, calitatea de beneficiar de contract sau expert în cadrul unui studiu clinic.^3) Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă.
   +  Anexa nr. 4
  ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE^1)
  al membrilor comisiei de specialitate/subcomisiei
  Subsemnatul/Subsemnata, .................................................................., în calitate de membru al comisiei de specialitate/subcomisiei ........................................................, mă angajez prin prezenta să păstrez confidențialitatea tuturor documentelor discutate în cadrul consultărilor prin poșta electronică sau în cadrul ședințelor, cu excepția celor care devin publice prin publicare sau prin ordin al ministrului sănătății.Data: ........... Semnătura:^1) Persoanele invitate la ședințele comisiei de specialitate/subcomisiei/grupului tehnic de lucru multidisciplinar au obligația de a completa prezentul angajament de confidențialitate.
   +  Anexa nr. 5 AVIZAT Președintele comisiei de specialitate/subcomisiei/grupului tehnic de lucru multidisciplinar
  DECLARAȚIE DE ABȚINERE
  a membrilor comisiei de specialitate/subcomisiei/grupului tehnic de lucru multidisciplinar
  Subsemnatul/Subsemnata, ................................................................, în calitate de membru al comisiei de specialitate/subcomisiei ................................., notific existența unui conflict de interese potențial personal/al soțului sau soției/al unei alte rude de gradul I, în cadrul întâlnirii nr. ........., având tema ................................................. .Cunoscând prevederile legale în vigoare, declar că mă retrag de la vot și că nu voi încerca să influențez decizia altor membri ai comisiei de specialitate/subcomisiei pe tema menționată mai sus.Data: ......... Semnătura:
   +  Anexa nr. 6
  PROCES-VERBAL AL ȘEDINȚEI
  tema întâlnirii ........................................I. Participanți:
  Nr. crt.Numele și prenumeleFuncțiaSemnătura
  II. Locație și dată:– instituția: ..................................– localitatea: ..............................– data: .......................................III. Obiectivele întâlnirii: ..................................................................IV. Discuții, opinii, propuneri: .............................................................V. Concluzii: .............................................................................Data: ............ Semnătura:
   +  Anexa nr. 7 AVIZAT Președintele comisiei de specialitate/subcomisiei/grupului tehnic de lucru multidisciplinar
  CENTRALIZATOR DE PREZENȚĂ
  pentru membrii comisiei de specialitate/subcomisiei/grupului tehnic de lucru multidisciplinar
  Comisia de specialitate/Subcomisia:
  Luna:Anul:
  Nr. crt.Numele și prenumeleNumărul de participări efectiveProcentul de participareSemnătura
  Data:
   +  Anexa nr. 8
  DECLARAȚIE DE INTERESE
  a membrilor/invitaților Subcomisiei pentru produsele care cad sub incidența Legii nr. 201/2016
  privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun
  și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea
  și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
  Subsemnatul/Subsemnata, ................................................., în calitate de membru/invitat al subcomisiei, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declarații, declar pe propria răspundere^1):  +  Partea I. Interese personale
  Denumirea societățiiCalitatea deținută^2) în cadrul societății
   +  Partea II. Interese ale soțului/soției
  Denumirea societățiiCalitatea deținută^2) în cadrul societății
   +  Partea III. Interese ale rudelor de gradul I^3)
  Denumirea societățiiCalitatea deținută^2) în cadrul societății
  ^1) Se vor declara: – funcții remunerate sau neremunerate în cadrul societăților comerciale producătoare, importatoare, distribuitoare sau cu activitate de vânzare cu amănuntul a produselor din tutun sau produselor conexe, precum și în cadrul organizațiilor neguvernamentale ce au primit finanțare de la astfel de societăți comerciale;– părțile sociale sau acțiunile la care declarantul, împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I, deține mai mult de 5% din capitalul societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor, în cadrul societăților comerciale producătoare, importatoare, distribuitoare sau cu activitate de vânzare cu amănuntul a produselor din tutun sau produselor conexe, precum și în cadrul organizațiilor neguvernamentale ce au primit finanțare de la astfel de societăți comerciale;– societățile comerciale producătoare, importatoare, distribuitoare sau cu activitate de vânzare cu amănuntul a produselor din tutun sau produselor conexe și organizațiile neguvernamentale ce au primit finanțare de la astfel de societăți comerciale, de la care declarantul a primit beneficii materiale sau avantaje oferite personal sau prin soț/soție și rude de gradul I.^2) Prin calitate deținută se înțelege calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control, calitatea de asociat sau acționar, calitatea de beneficiar de contract sau expert în cadrul unei societăți comerciale producătoare, importatoare, distribuitoare sau cu activitate de vânzare cu amănuntul a produselor din tutun sau produselor conexe sau în cadrul unei organizații neguvernamentale ce a primit finanțare de la astfel de societăți comerciale.^3) Prin rude de gradul I se înțelege părinți pe linie ascendentă și copii pe linie descendentă.
   +  Anexa nr. 9
  ANGAJAMENT DE CONFIDENȚIALITATE
  al membrilor/invitaților Subcomisiei pentru produsele care cad sub incidența Legii nr. 201/2016
  privind stabilirea condițiilor pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun
  și a produselor conexe și de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea
  și combaterea efectelor consumului produselor din tutun
  Subsemnatul/Subsemnata, ............................................................, în calitate de membru/ invitat al subcomisiei, mă angajez prin prezenta să păstrez confidențialitatea tuturor documentelor discutate în cadrul subcomisiei, cu excepția celor care devin publice prin publicare sau prin ordin al ministrului sănătății.Data: ....... Semnătura:
  ------