DECRET nr. 724 din 23 octombrie 1969privind protejarea şi păstrarea bunurilor de interes naţional ce reprezintă valori artistice, istorice sau documentare, precum şi a unor obiecte conţinînd metale preţioase şi pietre preţioase de valoare deosebită
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 115 din 23 octombrie 1969    EXPUNERE DE MOTIVE Mărturii ale unei vechi şi bogate traditii de cultura şi civilizatie a poporului român, precum şi a altor popoare, în muzeele şi colectiile aparţinînd instituţiilor de stat, în alte instituţii de stat, organizaţii obşteşti şi instituţii bisericesti exista numeroase obiecte ce prezintă o deosebită valoare artistică, istorica sau documentara, precum şi obiecte conţinînd metale preţioase şi pietre preţioase de valoare deosebită. Aceste bunuri, picturi, sculpturi şi alte lucrări de arta plastica, arta decorativa şi arta populara, piese de mobilier, manuscrise, cărţi rare, harti şi stampe vechi, monezi de valoare numismatica, instrumente muzicale, odoare bisericesti, podoabe de preţ, arme vechi şi altele sînt însă raspindite în cele mai diverse locuri, supuse adeseori degradării şi chiar dispariţiei, din cauza unor condiţii precare şi necorespunzătoare de conservare şi securitate. Neexistind nici o inventariere pe scara naţionala şi o evidenta centralizata a acestor valori, ele au rămas în buna măsura necunoscute de marele public şi, în multe cazuri, inaccesibile chiar cercetatorilor şi specialiştilor. În scopul protejării şi păstrării acestor bunuri de interes naţional avînd o valoare deosebită, precum şi pentru a face posibila deplina lor punere în valoare pentru marele public în scopuri cultural-educative, prin decretul alăturat se dispune ca toate bunurile menţionate, aflate în proprietatea statului, a unor organizaţii obşteşti ori a cultelor religioase să fie cuprinse într-un fond centralizat. Inventarierea şi evidenta generală a bunurilor ce reprezintă valori artistice, istorice sau documentare, urmează a se asigura de către Comitetul de Stat pentru Cultura şi Arta. Aceste valori, de interes naţional, urmează a primi o protecţie specială din partea statului. Astfel, bunurile din categoria arătată mai sus care conţin metale preţioase şi pietre preţioase cu valoare intrinseca, sau cu valoare artistică, istorica ori documentara deosebită vor fi încredinţate în custodie Băncii Naţionale. Pentru a se asigura conservarea şi securitatea deplina a acestor valori, se va organiza un muzeu special, în care se vor expune piesele cele mai reprezentative, de interes public, din această categorie. În mod asemănător, în decret s-a prevăzut ca celelalte bunuri de interes naţional urmează a fi încredinţate în custodia Comitetului de Stat pentru Cultura şi Arta, căruia îi revine sarcina de a organiza modul de punere în valoare, de expunere şi de conservare a acestor bunuri. În vederea dezvoltării şi imbogatirii fondului centralizat, prin decret s-a precizat ca dintre instituţiile de stat, numai Banca Naţionala a Republicii Socialiste România are competenţa de a efectua operaţiile de cumpărare de la persoanele fizice, a bunurilor din metale preţioase şi pietre preţioase care formează obiectul decretului, Comitetul de Stat pentru Cultura şi Arta putind achizitiona, prin muzeele şi instituţiile sale, conform practicilor şi prevederilor legale, bunuri din celelalte categorii. Sistemul de protecţie juridică a bunurilor de interes naţional, care prezintă o valoare deosebită, este completat prin instituirea unor importante reguli, cum sînt: interzicerea posibilităţilor de înstrăinare a bunurilor care fac parte din fondul centralizat; interzicerea scoaterii peste granita a bunurilor de interes naţional, indiferent de titularul lor; interzicerea înstrăinării către cetăţenii străini şi către persoanele juridice străine a acestor bunuri. Prin decret sînt determinate, de asemenea, şi sancţiunile penale aplicabile în caz de nerespectare a acestor interdicţii. Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1În scopul protejării şi păstrării bunurilor de interes naţional ce reprezintă valori artistice, istorice sau documentare şi a obiectelor conţinînd metale preţioase şi pietre preţioase de valoare deosebită, aparţinînd muzeelor şi colectiilor instituţiilor cultural-artistice sau altor instituţii de stat, precum şi a celor aparţinînd organizaţiilor obşteşti sau cultelor religioase, se constituie fondul centralizat al acestor bunuri. Evidenta generală a bunurilor din fondul centralizat, care reprezintă valori artistice, istorice sau documentare, se asigura de către Comitetul de Stat pentru Cultura şi Arta. Bunurile din fondul centralizat, conţinînd metale preţioase şi pietre preţioase cu valoare intrinseca sau cu valoare artistică, istorica ori documentara deosebită, se încredinţează în custodie Băncii Naţionale a Republicii Socialiste România. Obiectele reprezentative de acest fel, de interes public, vor fi expuse într-un muzeu destinat special acestui scop, care să asigure conservarea şi securitatea deplina a exponatelor. Celelalte bunuri, altele decît cele prevăzute la alineatul 3, se încredinţează în custodie Comitetului de Stat pentru Cultura şi Arta.  +  Articolul 2Banca Naţionala a Republicii Socialiste România este singura instituţie de stat autorizata sa cumpere bunuri din metale preţioase şi pietre preţioase, care formează obiectul prezentului decret, aflate în proprietatea persoanelor fizice, în vederea dezvoltării fondului centralizat al acestor bunuri.  +  Articolul 3Bunurile care fac parte din fondul centralizat nu pot fi înstrăinate din acest fond sub nici o formă.  +  Articolul 4Scoaterea peste granita a bunurilor de interes naţional ce reprezintă valori artistice, istorice sau documentare şi a obiectelor conţinînd metale preţioase şi pietre preţioase de valoare deosebită, indiferent de titularul acestor bunuri, este interzisă. De asemenea, este interzisă înstrăinarea lor către cetăţenii străini sau către persoanele juridice străine.  +  Articolul 5Trimiterea peste granita a obiectelor prevăzute în acest decret, în vederea organizării unor expoziţii, se poate face numai cu arobarea Consiliului de Stat.  +  Articolul 6Determinarea bunurilor care fac obiectul prezentului decret, modul de constituire a fondului centralizat, sistemul de evidenta, condiţiile şi mijloacele necesare de conservare, expunere şi paza se vor stabili prin hotărîre a Consiliului de Miniştri.  +  Articolul 7Încălcarea prevederilor art. 3 sau 4 constituite infracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani. ──────────────