LEGE nr. 232 din 14 iulie 2023pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 47 din 14 aprilie 2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 377 din 15 aprilie 2022, cu modificările și completările ulterioare, cu următoarele completări:1. La articolul 3, după alineatul (8) se introduc două noi alineate, alineatele (9) și (10), cu următorul cuprins:(9) În măsura în care aplicarea formulei prevăzute la alin. (4) sau alin. (8) pentru restul rămas de executat nu acoperă creșterile reale ale costurilor, executarea contractului fiind apreciată ca prea oneroasă inclusiv în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, părțile pot înceta contractul de comun acord, în termen de 30 de zile de la solicitarea justificată a contractantului. Justificarea va conține simulări pe formulele aplicabile pentru restul rămas de executat având în vedere ultimul ICC diseminat de Institutul Național de Statistică. Justificarea va putea fi depusă oricând în perioada de derulare a contractului.(10) Încetarea anticipată a contractului în condițiile prevăzute la alin. (9) nu reprezintă o încălcare a obligațiilor ce reveneau părților în cadrul contractului/acordului-cadru de achiziție publică/sectorial, nu poate duce la penalități, sancțiuni sau/și emiterea unui document constatator negativ.2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1Prin excepție de la prevederile art. 3 alin. (4), pentru contractele de restaurare ICC_data de referință reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii anterioare datei-limită de depunere a ofertei, indiferent dacă depunerea ofertei este anterioară lunii ianuarie 2019.3. La articolul 7, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (4) lit. b), alin. (5) lit. a), alin. (6) și (7), prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică și acordurilor-cadru din domeniul feroviar și contractelor sectoriale de servicii din domeniul feroviar, definite la art. 3 alin. (1) lit. b), respectiv lit. n) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, aflate în derulare, indiferent de durata de execuție/furnizare/prestare a acestora, în cuprinsul cărora și al documentațiilor de atribuire inițiale, respectiv documentelor aferente achizițiilor directe, au fost prevăzute clauze de revizuire a prețului, dar pentru care este prevăzută în contracte aplicarea după trecerea unei anumite perioade de la data încheierii acestora și/sau îndeplinirea anumitor condiții pentru aplicarea acestora, după caz, pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și data la care se împlinește termenul începând cu care se aplică clauza de revizuire și/sau intervine împlinirea condițiilor, după caz, exclusiv pentru restul rămas de executat/furnizat/prestat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.4. La articolul 7, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:(8^1) Începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (4) lit. b), alin. (5) lit. a), alin. (6) și (7), ajustarea stabilită conform prezentei ordonanțe de urgență se aplică și acordurilor-cadru din domeniul feroviar și contractelor sectoriale de servicii din domeniul feroviar, definite la art. 3 alin. (1) lit. b), respectiv lit. n) din Legea nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, aflate în derulare, indiferent de durata de execuție/furnizare/prestare a acestora, în cuprinsul cărora au fost prevăzute clauze de revizuire/actualizarea prețului, altele decât cele prevăzute la art. 1 alin. (8), stabilite în raport cu rata inflației sau cu alți indici, a căror aplicare conduce, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, exclusiv pentru restul rămas de executat, la o valoare a ajustării prețului mai mică decât cea rezultată ca urmare a aplicării prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, pentru diferența de preț până la valoarea ajustării stabilite ca urmare a aplicării prezentei ordonanțe de urgență.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 14 iulie 2023.Nr. 232.------