LEGE nr. 230 din 14 iulie 2023privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul energetic, precum și pentru instituirea unor derogări
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27 din 20 aprilie 2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul energetic, precum și pentru instituirea unor derogări, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 24 aprilie 2023, cu următoarele modificări și completări:1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:ORDONANȚĂ DE URGENȚĂpentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul energetic, pentru instituirea unor derogări, precum și pentru modificarea art. II alin. (1) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative2. Articolul V se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul VPrin derogare de la prevederile art. 1 alin. (1) lit. e) și f) din Ordonanța Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, cu modificările și completările ulterioare, la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat care au în derulare un plan de restructurare notificat și aprobat prin Decizia Comisiei Europene și care au beneficiat de ajutoare de stat pentru restructurare sub formă de granturi pentru finanțarea anumitor cheltuieli, profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează direct la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare pe perioada derulării acestuia.3. După articolul V se introduce un nou articol, articolul VI, cu următorul cuprins:  +  Articolul VILa articolul II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 15 mai 2023, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul II(1) Conducătorii autorităților și instituțiilor publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de modul de finanțare și subordonare, au obligația de a dispune măsurile necesare în vederea reducerii cu 10% a cheltuielilor aprobate pe anul 2023 la titlul „Bunuri și servicii“, exclusiv sumele nerepartizate în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare. ..............................................................................................(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru cheltuielile cu medicamentele și materialele sanitare, cu serviciile medicale, pentru cheltuielile cu acțiuni și programe de sănătate, pentru cheltuielile aferente susținerii desfășurării Programului național „Timișoara - Capitală Europeană a Culturii în anul 2023“ cu respectarea prevederilor cadrului legislativ specific în vigoare, precum și în cazul cheltuielilor aferente unităților de învățământ preuniversitar și universitar.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 14 iulie 2023.Nr. 230.-----