LEGE nr. 224 din 14 iulie 2023pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2022 privind aprobarea programelor guvernamentale de creditare "Studentlnvest" și "FamilyStart", precum și pentru modificarea art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 iulie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95 din 29 iunie 2022 privind aprobarea programelor guvernamentale de creditare „StudentInvest“ și „FamilyStart“, precum și pentru modificarea art. 128 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 29 iunie 2022, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul 1, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Programul guvernamental de creditare «StudentInvest», finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, având ca obiect facilitarea accesului la finanțare pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 40 de ani neîmpliniți, care sunt cuprinși în instituțiile de învățământ superior, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate.(2) Facilitarea accesului la finanțare constă în garantarea unui credit în valoare de maximum 75.000 de lei, în proporție de 80%, de către stat, prin Fondul Român de Contragarantare, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, precum și în suportarea dobânzilor și a cheltuielilor adiacente creditului; dobânda aferentă programului este IRCC trimestrial plus o marjă de 4%, comisionul de analiză al băncii este de 0,2% la acordare calculat la valoarea creditului, iar comisionul de gestiune a garanției este de 0,4% anual calculat la valoarea/soldul garanției. Plafonul de garantare pentru anul 2022 este de 250 de milioane de lei. Plafonul de garantare pentru anul 2023 este de 250 de milioane de lei. Pentru anii următori de garantare, plafonul anual de garanții care pot fi acordate în cadrul Programului se stabilește prin ordin comun al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse și al ministrului finanțelor.2. La articolul 2 alineatul (7), literele a), b), e), j) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) taxe de studii, inclusiv licență, master, inclusiv Master of Business Administration, doctorat;b) plata cărților, rechizitelor, inclusiv a celor editate în formate accesibile persoanelor cu dizabilități;................................................................................................e) achiziția de calculatoare, laptopuri, imprimante, aplicații informatice de specialitate, inclusiv cele având încorporate tehnologii de acces și dispozitive asistive pentru persoanele cu dizabilități;................................................................................................j) plata, pentru studenții care sunt părinți, a cheltuielilor cu creșa, grădinița, școala, programele «Școala după școală» și/sau afterschool, precum și a taxelor pentru cursuri extrașcolare la care participă/se înscriu copiii acestora;................................................................................................l) investigații și tratamente medicale complexe recomandate de medici specialiști în cazul studenților cu probleme de sănătate;3. La articolul 2 alineatul (7), după litera l) se introduc două noi litere, lit. m) și n), cu următorul cuprins:m) achiziția de autoturisme noi/autoturisme secondhand cu vechime de maximum 5 ani la data efectuării tragerii, precum și achiziția de autoturisme adaptate pentru persoanele cu dizabilități;n) achiziția instrumentelor muzicale, a aparaturii audio-video și a altor obiecte necesare pentru dezvoltarea abilităților vocaționale.4. La articolul 2, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Aria de teritorialitate a cheltuielilor prevăzute la alin. (7) o reprezintă teritoriul României, cu excepția celor prevăzute la alin. (7) lit. i) și l).5. La articolul 3, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Se aprobă Programul guvernamental de creditare «FamilyStart», finanțat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, având ca obiect facilitarea accesului la finanțare pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 ani împliniți și 45 de ani neîmpliniți, care își întemeiază o familie și/sau persoanele care formează împreună o familie, dintre care cel puțin unul dintre beneficiari se încadrează în criteriul de vârstă, și care au venitul net lunar pe membru de familie de până la 6.000 de lei, respectiv pentru familiile monoparentale care au venitul net lunar pe membru de familie de până la 7.500 de lei. (2) Facilitarea accesului la finanțare constă în garantarea unui credit în valoare de maximum 150.000 de lei, în proporție de 80% de către stat, prin Fondul Român de Contragarantare, exceptând dobânzile, comisioanele și spezele bancare, precum și în suportarea comisionului de analiză și de gestiune adiacente creditului/garanției, cât și 75% din dobânda totală, IRCC plus marja; dobânda aferentă programului este IRCC trimestrial plus o marjă de 4%, comisionul de analiză este de 0,2% la acordare calculat la valoarea creditului, iar comisionul de gestiune a garanției este de 0,4% anual calculat la valoarea/soldul garanției; plafonul de garantare pentru anul 2022 este de 250 de milioane de lei. Plafonul de garantare pentru anul 2023 este de 250 de milioane de lei. Pentru anii următori de garantare, plafonul anual de garanții care pot fi acordate în cadrul Programului se stabilește prin ordin comun al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse și al ministrului finanțelor.6. La articolul 4, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Destinația creditului este de a acoperi nevoile care țin de locuire, sănătate, educație, cultură ale familiei, precum și cheltuielile tinerilor privind obținerea statutului de soț și soție.7. La articolul 4 alineatul (6), literele c)-f), h), j) și l) se modifică și voraveaurmătorul cuprins:c) cheltuielile cu creșa, grădinița, școala, programele «Școala după școală» și/sau afterschool, precum și cu participarea și/sau achiziționarea de materiale/echipamente/instrumente necesare în cadrul activităților extrașcolare la care participă sau se înscriu copiii beneficiarului;d) achiziția de autoturisme noi/autoturisme secondhand cu vechime de maximum 5 ani la data efectuării tragerii, precum și achiziția de autoturisme adaptate pentru persoanele cu dizabilități;e) cheltuieli aferente taxelor de studii: licență, master, inclusiv Master of Business Administration, doctorat, inclusiv cursuri de calificare sau perfecționare profesională, conversie sau reconversie profesională, precum și cheltuieli aferente cărților de specialitate și rechizitelor, inclusiv celor editate în formate accesibile persoanelor cu dizabilități; toate formele de studiu trebuie să fie autorizate să funcționeze provizoriu sau să fie acreditate;f) plata cheltuielilor aferente publicării cărților sau a studiilor de specialitate, inclusiv a celor editate în formate accesibile persoanelor cu dizabilități;................................................................................................h) achiziția de calculatoare și/sau componente ale acestora, laptopuri, imprimante, aplicații informatice de specialitate, inclusiv a celor având încorporate tehnologii de acces pentru persoanele cu dizabilități;................................................................................................j) parte/avans din prețul de achiziție/costul de construcție a unei locuințe - inclusiv costul proiectării și al execuției, cheltuieli legate de construcția/modernizarea/renovarea/extinderea locuinței, de lucrări pentru creșterea eficienței energetice sau pentru instalarea de echipamente/instalații de producere a energiei electrice/cogenerare din surse regenerabile - prin proiect individual sau prin programe guvernamentale specifice, precum și cheltuieli legate de achiziția de mobilier; rambursarea anticipată parțială/integrală a unui credit ipotecar contractat anterior, inclusiv prin programe guvernamentale;................................................................................................l) investigații și tratamente medicale complexe recomandate de medici specialiști în cazul familiilor ai căror membri au probleme de sănătate;8. La articolul 4 alineatul (6), după litera l) se introduc două noi litere, lit. m) și n), cu următorul cuprins:m) achiziția de soluții energetice sustenabile - sisteme de panouri fotovoltaice, sisteme de panouri solare, instalații eoliene și alte soluții energetice;n) achiziția aparatelor electrocasnice în valoare totală de maximum 10.000 lei și aparatura electronică în valoare totală de maximum 10.000 lei.9. La articolul 4, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Aria de teritorialitate a cheltuielilor prevăzute la alin. (6) o reprezintă teritoriul României, cu excepția celor prevăzute la alin. (6) lit. l).10. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Garanțiile se acordă în limita plafonului aprobat și în funcție de criteriile specifice prevăzute în normele și procedurile interne de creditare ale băncilor și în normele de garantare ale Fondului Român de Contragarantare.(2) Persoana/Persoanele solicitantă/solicitante nu poate/nu pot deține calitatea de beneficiar/beneficiari în cadrul ambelor programe.(3) Prevederile art. 2 alin. (7) și ale art. 4 alin. (6) se aplică și pentru tragerile neefectuate de beneficiar/beneficiari din anii anteriori de derulare a programelor.11. După articolul 7 se introduce un nou articol, art. 7^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 7^1(1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin familie se înțelege:a) familia formată din soț, soție cu/fără copii cu vârsta de până la 18 ani aflați în întreținerea acestora, care locuiesc împreună;b) familia monoparentală formată din persoana singură și copiii cu vârsta de până la 18 ani aflați în întreținere și care locuiesc împreună cu aceasta;c) bărbatul și femeia necăsătoriți care conviețuiesc și gospodăresc împreună.(2) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin persoană singură se înțelege persoana care:a) este necăsătorită;b) este văduvă;c) este divorțată;d) are soțul/soția declarat/declarată dispărut/dispărută prin hotărâre judecătorească.  +  Articolul IIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Finanțelor și Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse vor actualiza în mod corespunzător normele de aplicare a programelor guvernamentale de creditare „StudentInvest“ și „FamilyStart“, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor și al ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse nr. 2.534/20.809/2022 privind aprobarea Normelor de aplicare a programelor guvernamentale de creditare „StudentInvest“ și „FamilyStart“, a modelului Convenției privind implementarea programelor „StudentInvest“ și „FamilyStart“, precum și a modelului Convenției de garantare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 14 iulie 2023.Nr. 224.------