HOTĂRÂRE nr. 294 din 8 martie 2001privind indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, ale agricultorilor şi a altor venituri ale populaţiei pentru trimestrul I al anului 2001
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 13 martie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) În luna martie 2001 se indexează pensiile de asigurări sociale de stat, militare, ale agricultorilor şi următoarele venituri ale populaţiei, după cum urmează: a) pensiile şi pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat, precum şi pensiile şi pensiile suplimentare ale pensionarilor militari; b) pensiile agricultorilor; c) pensiile I.O.V.R.; d) indemnizaţiile de îngrijire acordate pensionarilor de asigurări sociale de stat şi militari, încadraţi în gradul I de invaliditate; e) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii; f) indemnizaţiile lunare acordate pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările ulterioare, şi a Legii nr. 189/2000; g) indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991 şi al Legii nr. 44/1994, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Procentul de indexare a veniturilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se diferentiaza, pe categorii de beneficiari, în funcţie de data deschiderii drepturilor de pensie, după cum urmează: a) 7,5% pentru pensionării ale căror drepturi au fost deschise până la data de 31 decembrie 1997 inclusiv; b) 5,0% pentru pensionării ale căror drepturi au fost deschise începând cu data de 1 ianuarie 1998 şi până la data de 31 martie 2001 inclusiv. (3) Veniturile prevăzute la alin. (1) lit. b), d) şi e) se indexează cu procentul de 7,5%. (4) Veniturile prevăzute la alin. (1) lit. c), f) şi g) se indexează cu procentul de 5,0%. (5) Măsurile de protecţie socială prevăzute la alin. (2) se aplică numai beneficiarilor ale căror cuantumuri ale pensiei de baza nu depăşesc valoarea a doua salarii medii nete pe economie, la ultimul nivel comunicat de Institutul Naţional de Statistica şi Studii Economice până la data întocmirii documentelor lunare de plată a pensiilor.  +  Articolul 2Persoanelor ale căror drepturi de pensie se deschid în luna martie 2001 şi se stabilesc în condiţiile prevăzute la art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 565/1996 privind aplicarea măsurilor de protecţie socială a pensiilor de asigurări sociale de stat şi militare, stabilite şi recalculate după data de 1 august 1996, li se aplică măsurile de protecţie socială prevăzute la art. 1.  +  Articolul 3 (1) Procentul de indexare de 7,5% se aplică şi pensiilor minime de asigurări sociale de stat şi pensiilor minime ale agricultorilor. (2) Cuantumurile pensiilor minime rezultate ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) conţin contribuţia datorată asigurărilor sociale de sănătate.  +  Articolul 4Sumele rezultate în urma aplicării măsurilor de protecţie socială prevăzute de prezenta hotărâre se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile de baza.  +  Articolul 5Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 565/1996 se completează cu prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul 6Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu luna martie 2001.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul munciişi solidarităţii sociale,Marian Sarbup. Ministrul apărării naţionale,Gheorghe Matache,secretar de statMinistru de interne,Ioan RusDirectorul Serviciului Roman de Informaţii,Radu Timoftep. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Oana,secretar de stat------------