ORDIN nr. M.145 din 12 iulie 2023pentru modificarea și completarea Instrucțiunii privind Sistemul de management al achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.20/2021
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 14 iulie 2023  Pentru aplicarea prevederilor art. 37 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,ministrul apărării naționale emite prezentul ordin.  +  Articolul IInstrucțiunea privind Sistemul de management al achizițiilor de echipamente militare destinate înzestrării, aprobată prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.20/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 5 februarie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 13, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) CSAT;2. La articolul 19, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) În condițiile în care, în urma analizei efectuate conform prevederilor alin. (3), sunt identificate cerințe/nevoi de sprijin logistic, securitatea aprovizionării, asigurarea mentenanței, regenerarea/multiplicarea capabilităților militare pe teritoriul național în situații de criză sau război, în legătură cu producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război, acestea se cuprind obligatoriu în DNM, însoțite de justificările care impun luarea măsurilor de realizare a acestora. DGArm sprijină structura beneficiară din MApN sau structura coordonatoare de domeniu din MApN, în vederea formulării acestora.3. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În situațiile în care DNM prevede cel puțin una dintre cerințele/nevoile prevăzute la art. 19 alin. (3^1), SC cuprinde o analiză efectuată în baza unor criterii obiective raportate și la cerințele/nevoile referitoare la producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război, în vederea identificării posibilităților de realizare a achizițiilor aferente programului de înzestrare, în vederea furnizării datelor necesare elaborării DCO. Analiza cuprinsă în SC trebuie să descrie și să justifice, sub aspectul necesității și proporționalității, măsurile propuse pentru protejarea interesului esențial de securitate, prin luarea în considerare a prevederilor Comunicatului interpretativ al Comisiei Europene privind aplicarea articolului 296 al Tratatului în domeniul achizițiilor pentru apărare, COM (2006) 779 final.4. După articolul 20 se introduc două noi articole, articolele 20^1 și 20^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 20^1DCO, care are la bază SC întocmit conform art. 20 alin. (1^1), cuprinde cerințele de natură operațională, cu justificările aferente fiecărei cerințe, referitoare la asigurarea sprijinului logistic, securității aprovizionării, mentenanței, regenerării/multiplicării capabilităților militare pe teritoriul național în situații de criză sau război, în legătură cu producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război, pentru efectuarea demersurilor în vederea invocării interesului esențial de securitate, în situațiile prevăzute la art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). DGArm sprijină structura beneficiară din MApN sau structura coordonatoare de domeniu din MApN în vederea formulării acestor cerințe.  +  Articolul 20^2(1) În situația în care SPI este întocmit conform art. 48^1, DGArm propune CODA analizarea și, după caz, aprobarea transmiterii unui memorandum la CSAT, însoțit de analizele efectuate, prin care se propune aprobarea respectivului program multianual de înzestrare care vizează protejarea interesului esențial de securitate.(2) În condițiile aprobării de către CODA, șeful DGArm dispune inițierea demersurilor în vederea transmiterii documentelor prevăzute la alin. (1).5. După articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 48^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 48^1(1) În condițiile în care DNM, SC și DCO sunt întocmite conform art. 19 alin. (3^1), art. 20 alin. (1^1) și, respectiv, art. 20^1, SPI trebuie să cuprindă analiza elementelor care determină invocarea interesului esențial de securitate, în situațiile prevăzute la art. 346 din TFUE.(2) Analiza prevăzută la alin. (1) este efectuată de DGArm cu sprijinul structurii beneficiare din MApN sau al structurii coordonatoare de domeniu din MApN, împreună cu celelalte structuri implicate.6. La anexa nr. 1 punctul B. Acronime, după acronimul TES se introduce un nou acronim, cu următorul cuprins:
  TFUETratatul privind funcționarea Uniunii Europene
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul apărării naționale,
  Eduard Bachide,
  secretar de stat
  București, 12 iulie 2023.Nr. M.145.-----