ORDIN nr. 1.090 din 7 iulie 2023pentru aprobarea Procedurii privind determinarea și regularizarea diferenței de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus față de sumele care pot fi redirecționate, potrivit legii, precum și privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 13 iulie 2023  În temeiul prevederilor art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al prevederilor art. 5 alin. (4), art. 42 alin. (4^1) și art. 56 alin. (2^3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și al prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 101 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor comunicat prin Adresa nr. 740.686 din 4.07.2023,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul ISe aprobă Procedura privind determinarea și regularizarea diferenței de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus față de sumele care pot fi redirecționate, potrivit legii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La anexa nr. 3 „Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat“, după poziția 90 se introduc două noi poziții, pozițiile 91 și 92, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea creanței fiscaleTemeiul legal
  „91Diferența de impozit pe profit care a fost redirecționată în plusart. 42 alin. (4^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
  92Diferența de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plusart. 56 alin. (2^3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare“
  2. Anexa nr. 4 „Instrucțiuni de completare a formularului 100 «Declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat, cod 14.13.01.99/bs»“ se modifică și se completează după cum urmează:• La capitolul II „Completarea declarației“ punctul 3 „Secțiunea B «Date privind creanța fiscal㻓, subpunctul 3.2 se modifică și se completează după cum urmează:– Primul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:3.2. Tabelul de la pct. II «Impozite, taxe și alte obligații care nu se plătesc în contul unic» din anexa nr. 1 la ordin se completează pentru declararea obligațiilor de plată prevăzute la pozițiile 11, 25-27, 29-51, 57-63, 65-71, 74-77, 81-89, 91 și 92 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat, prevăzut în anexa nr. 3 la ordin.– După subpunctul 3.2.13 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 3.2.14 și 3.2.15, cu următorul cuprins:3.2.14. Obligația prevăzută la poziția 91 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat se declară de către plătitorii de impozit pe profit, în situația în care, ulterior depunerii formularului de redirecționare potrivit art. 42 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, impozitul pe profit datorat al anului pentru care s-a dispus redirecționarea se rectifică în sensul diminuării acestuia, iar contribuabilii au redirecționat o sumă mai mare decât suma care putea fi redirecționată, potrivit legii. Contribuabilul datorează bugetului de stat diferența de impozit pe profit care a fost redirecționată în plus, precum și obligațiile fiscale accesorii calculate de la data virării diferenței de impozit pe profit care a fost redirecționată în plus din contul 20.A.01.03.00 «Sume redirecționate din impozitul pe profit», codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), în contul bancar al entității beneficiare și până la data stingerii impozitului datorat.3.2.15. Obligația prevăzută la poziția 92 din Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat se declară de către plătitorii de impozit pe venitul microîntreprinderilor, în situația în care, ulterior depunerii formularului de redirecționare potrivit art. 56 alin. (2^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, impozitul pe venitul microîntreprinderilor datorat al anului pentru care s-a dispus redirecționarea se rectifică în sensul diminuării acestuia, iar contribuabilii au redirecționat o sumă mai mare decât suma care putea fi redirecționată, potrivit legii. Contribuabilul datorează bugetului de stat diferența de impozit pe venitul microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus, precum și obligațiile fiscale accesorii calculate de la data virării diferenței de impozit pe venitul microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus din contul 20.A.02.49.00 «Sume redirecționate din impozitul pe venitul microîntreprinderilor», codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), în contul bancar al entității beneficiare și până la data stingerii impozitului datorat.
   +  Articolul IIIDirecția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și, după caz, direcțiile de specialitate din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Nicoleta-Mioara Cîrciumaru
  București, 7 iulie 2023.Nr. 1.090.  +  ANEXĂPROCEDURĂprivind determinarea și regularizarea diferenței de impozit pe profit/impozit pe veniturile microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus față de sumele care pot fi redirecționate,potrivit legii