LEGE nr. 41 din 7 martie 2001pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 55/2000 privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 13 martie 2001    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 55 din 30 ianuarie 2000 privind organizaţiile interprofesionale pe produse agroalimentare, emisă în temeiul art. 1 lit. D pct. 8 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări:1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Organizaţia interprofesionala pe produs sau grupe de produse este persoana juridică română de drept privat, de interes public, cu caracter profesional, cu statut juridic de asociaţie, fără scop lucrativ, constituită potrivit procedurii şi în condiţiile legii în vigoare la data constituirii. (2) Organizaţia interprofesionala pe produs sau grupe de produse este formată prin asocierea organizaţiilor profesionale fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, pe filiera producerii, prelucrării, transportului, depozitarii, distribuţiei şi comercializării produselor agroalimentare, constituite în condiţiile legii în vigoare. (3) Fiecare organizaţie profesională din cadrul organizaţiilor interprofesionale pe produs sau grupe de produse trebuie să fie reprezentativa în cadrul filierei produsului respectiv din punct de vedere al importantei economice, al numărului de membri şi potrivit Statutului organizaţiei interprofesionale pe produs sau grupe de produse."2. La articolul 5, litera a) va avea următorul cuprins:"a) propune măsuri şi politici autorităţilor administraţiei publice, prin Consiliul pe produs sau grupe de produse, pentru îmbunătăţirea eficientei economice pe filiera produsului;"3. La articolul 9, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Pentru implementarea obiectivelor şi măsurilor legate de reglementarea pieţei produselor agroalimentare Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei încheie cu Consiliul pe produs sau grupe de produse convenţii care vor fi făcute publice în doua cotidiene de interes naţional. Aceste convenţii vor cuprinde în mod explicit clauze referitoare la: a) măsuri privind stabilizarea pieţei produselor respective; b) modul de organizare a sistemului informaţional referitor la cerere şi oferta, precum şi studii referitoare la evoluţia în timp a preţului produsului sau grupei de produse; c) propuneri referitoare la programul de producţie şi comercializare a produselor sau grupelor de produse respective."  +  Articolul 2În cuprinsul Ordonanţei Guvernului nr. 55/2000 denumirea "organizaţie interprofesionala pe produs" se va înlocui cu denumirea "organizaţie interprofesionala pe produs sau grupe de produse", iar denumirea "Consiliu pe produs" se va înlocui cu denumirea "Consiliu pe produs sau grupe de produse".Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 26 septembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 15 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANU────────────