LEGE nr. 206 din 7 iulie 2023privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 153/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 11 iulie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 153 din 11 noiembrie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei și modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1091 din 11 noiembrie 2022, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc cinci noi puncte, cu următorul cuprins: – La articolul 1, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:(8^1) În cazul clienților noncasnici care nu pot beneficia de prevederile alin. (2) lit. b) în funcție de consumul anului 2021, dar al căror consum înregistrat în anul 2022 se încadrează în consumul prevăzut la alin. (2) lit. b), furnizorii emit în semestrul II al anului 2023 facturi de regularizare a consumului facturat anterior aferent anului 2022, utilizând prețul maxim prevăzut la alin. (2) lit. b).– La articolul 2, alineatul (2) se abrogă.– La articolul 2, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Pentru clienții prevăzuți la art. 1 alin. (1) și (2), prețul final facturat de către fiecare furnizor de energie electrică/gaze naturale este valoarea minimă dintre:a) prețul final maxim prevăzut la art. 1 alin. (1) și/sau (2);b) prețul contractual;c) prețul final calculat conform prevederilor art. 5 și 6.– La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) În perioada 1 ianuarie 2023-31 martie 2025, pentru clienții finali de gaze naturale și energie electrică, cu excepția celor prevăzuți la art. 1 alin. (1) și (2), prețul final facturat se stabilește de către fiecare furnizor ca sumă a următoarelor componente, după caz:a) componenta de achiziție stabilită în condițiile prevăzute la art. 6;b) componenta de furnizare stabilită în condițiile prevăzute la art. 4;c) componentele reprezentate de tarifele reglementate/ stabilite conform reglementărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în vigoare pe perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, pentru serviciile prestate de către operatorii rețelelor/sistemelor de distribuție și transport al energiei electrice/gazelor naturale, inclusiv pentru serviciile prestate de către operatorii depozitelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale;d) componentele reprezentate de TVA și accize.– La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Componenta de achiziție se calculează de către fiecare furnizor pentru fiecare lună, denumită luna n, din perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și va include:a) contravaloarea energiei electrice/gazelor naturale achiziționate, care cuprinde și cantitățile extrase din depozitele de înmagazinare subterană, precum și cele transferate între activitatea de producție și activitatea de furnizare în cazul producătorilor care furnizează energie electrică/gaze naturale;b) contravaloarea estimată a energiei electrice/gazelor naturale necesar a fi achiziționate din piața pentru ziua următoare/piața intrazilnică;c) o componentă de ajustare calculată în luna n pentru luna n+1 ca diferență între componenta de achiziție luată în calcul în prețul final facturat în luna n-1 și prețul mediu de achiziție realizat în luna n-1 determinat în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2). În aceste condiții, prevederea nu se aplică la stabilirea prețului final facturat pentru primele două luni din perioada de aplicare, dar în aceste prime două luni se va include costul estimat al dezechilibrelor calculate conform art. 3 alin. (2) lit. b).2. La articolul I punctul 2, alineatul (7^5) al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins:(7^5) Nerespectarea obligațiilor prevăzute în anexa nr. 11, după cum urmează:a) de către OPCOM - cele prevăzute la art. 2 alin. (2), art. 3 alin. (2) și (3) și art. 16;b) de către producătorii de energie electrică - cele prevăzute la art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (2) teza finală și alin. (7), art. 6, 10 și 13;c) de către operatorii economici - cele prevăzute la art. 7 alin. (1) și (4), art. 10 și 13, constituie contravenție, se constată și se sancționează de către ANRE cu amendă contravențională de la 1% la 5% din cifra de afaceri anuală din anul financiar anterior sancționării corespunzătoare activității licențiate.3. La articolul I punctul 4, alineatul (2) al articolului 23^1 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică prevăzut în anexa nr. 11 nu se aplică operatorilor economici, producători de energie electrică din surse regenerabile de energie, pentru următoarele tehnologii și puteri instalate:a) energie hidraulică exclusiv pentru acele centrale din portofoliu a căror putere instalată per centrală/unitate de producție este inferioară 10 MW;b) energie eoliană;c) energie solară;d) energie geotermală;e) biomasă;f) biolichide;g) biogaz;h) gaz de fermentare a deșeurilor, precum și capacităților de producere a energiei electrice intrate în funcțiune după data de 1 aprilie 2022, precum și producătorilor cu capacități de producere de energie electrică și termică în cogenerare care livrează energie termică în SACET, cât și producătorilor de energie electrică pe bază de huilă.4. La articolul I, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 5^1, cu următorul cuprins:5^1. La anexa nr. 6 articolul 5, definiția «Cheltuieli lunare» se modifică și va avea următorul cuprins:
  ..........................................................................................
  «Cheltuieli lunare - Che_l (lei):a) cheltuielile cu dezechilibrele, în procent de maximum 5% din valoarea energiei electrice cu livrare fizică din producția proprie; b) cheltuieli în baza contractelor cu instrumente financiare derivate din domeniul energiei (hedging); c) cheltuielile cu certificatele de CO_2 aferente energiei electrice produse și vândute în alte condiții decât prin mecanismul prevăzut în anexa nr. 11. Nu se includ cheltuielile efective de producție pentru obținerea unui MWh de energie electrică.»
  5. La anexă (anexa nr. 11 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022), alineatul (2) al articolului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) OPCOM, în calitate de achizitor unic, cumpără energia electrică de la producătorii prevăzuți la art. 3 alin. (1) și vinde energia electrică achiziționată furnizorilor de energie electrică care au contracte încheiate cu clienți finali, operatorului de transport și de sistem energie electrică și operatorilor de distribuție energie electrică concesionari, pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al rețelelor exploatate de aceștia.6. La anexă (anexa nr. 11 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022), partea introductivă a articolului 9 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Mecanismul anual de achiziție centralizată se desfășoară după cum urmează:7. La anexă (anexa nr. 11 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022), după litera e) a articolului 9 se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) în situația în care există o reducere de disponibilitate pe o perioadă mai mare de o lună calendaristică notificată de producător și aprobată de către Transelectrica, prognoza de energie electrică livrată anual în rețea, validată de către Transelectrica și aprobată de către ANRE, se reduce cu valoarea scăderii de disponibilitate.8. La anexă (anexa nr. 11 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022), articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Prin excepție de la prevederile art. 9 și 11, pentru luna ianuarie se vor considera cantitățile de energie electrică prevăzute la art. 7 alin. (3) pentru consum, respectiv art. 5 alin. (4) pentru producție. Acestea constituie obligații ferme ale producătorilor de energie electrică și ale operatorilor economici prevăzuți la art. 2 alin. (2) și se repartizează uniform pe toate intervalele de decontare din luna respectivă.9. La anexă (anexa nr. 11 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2022), alineatul (2) al articolului 17 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Dacă în situațiile excepționale prevăzute la art. 8 alin. (2) sau art. 9 lit. f) sunt generate costuri suplimentare pentru OPCOM, acestea vor fi incluse în tarifele percepute de OPCOM pentru organizarea mecanismului de achiziție centralizată de energie electrică.10. După articolul II se introduce un nou articol, articolul II^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul II^1Articolul VI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 119/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 1 septembrie 2022, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 357/2022, se modifică după cum urmează:  +  Articolul VIValoarea maximă a prețului mediu ponderat al energiei electrice la care ANRE calculează sumele de decontat de la bugetul de stat pentru furnizorii de energie electrică este de 900 lei/MWh.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condițiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  ALFRED-ROBERT SIMONIS
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 7 iulie 2023.Nr. 206.------