ORDIN nr. 1.095/C din 3 iulie 2023pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Institutului Național de Expertize Criminalistice, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1.901/C/2015
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 626 din 10 iulie 2023  În temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 368/1998 privind înființarea Institutului Național de Expertize Criminalistice - I.N.E.C., cu modificările ulterioare,ținând cont de prevederile art. 6 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002, cu modificările ulterioare, luând în considerare dispozițiile art. 404 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,văzând dispozițiile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,ministrul justiției emite următorul ordin:  +  Articolul IRegulamentul de organizare și funcționare a Institutului Național de Expertize Criminalistice, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1.901/C/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 24 iunie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) În cadrul I.N.E.C., structura centrală, funcționează Laboratorul de expertize criminalistice, Compartimentul tehnică de laborator, Compartimentul financiar-contabil și resurse umane, Compartimentul secretariat-administrativ și relații cu publicul și Arhiva institutului.2. La articolul 26, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 26Compartimentul financiar-contabil și resurse umane are următoarele atribuții:3. La articolul 26, după litera n) se introduc patru noi litere, literele n^1)-n^4), cu următorul cuprins:n^1) ține evidența și actualizează dosarele profesionale ale angajaților I.N.E.C.;n^2) asigură întocmirea și modificarea contractelor individuale de muncă;n^3) gestionează documentele de evidență a contractelor de muncă;n^4) completează, respectiv înregistrează în Registrul general de evidență a salariaților și transmite registrul Inspectoratului Teritorial de Muncă cu elementele, în ordinea și la termenele prevăzute de prevederile legale;4. La articolul 27, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27Compartimentul secretariat-administrativ și relații cu publicul are următoarele atribuții:5. La articolul 27, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:f^1) primește, înregistrează, se îngrijește de rezolvarea petițiilor;6. La articolul 27, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:h^1) expediază răspunsurile către petiționari;7. La articolul 27, litera k) se abrogă.8. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul IIIInstitutul Național de Expertize Criminalistice va duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.
  p. Ministrul justiției,
  Mihai Pașca,
  secretar de stat
  București, 3 iulie 2023.Nr. 1.095/C.  +  ANEXĂ*)(Anexă la regulament)
  ORGANIGRAMA
  Institutului Național de Expertize Criminalistice
  *) Anexa este reprodusă în facsimil.
  -----