ORDIN nr. 191 din 28 iunie 2023privind aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora
EMITENT
 • OFICIUL NAȚIONAL DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A SPĂLĂRII BANILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 10 iulie 2023  În temeiul:– prevederilor art. 8 alin. (11) și art. 40 alin. (2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;– prevederilor art. 5 alin. (2) și art. 6 alin. (1) lit. w) din Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 491/2021, cu modificările și completările ulterioare,președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se aprobă: a) Forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte pentru entități raportoare bancare și nonbancare, prevăzute în anexa nr. 1;b) Forma și conținutul Raportului de tranzacții cu numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, inclusiv operațiunile care au o legătură între ele, pentru entități bancare și nonbancare, prevăzute în anexa nr. 2;c) Forma și conținutul Raportului de transferuri externe, în și din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele, pentru instituțiile de credit și instituțiile financiare prevăzute în anexa nr. 3;d) Forma și conținutul Raportului privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro, prevăzute în anexa nr. 4;e) Metodologia de transmitere a rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prevăzută în anexa nr. 5.(2) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 14/2021 pentru aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative și a metodologiei de transmitere a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 18 martie 2021, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în 120 de zile de la data publicării.
  Președintele Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor,
  Adrian Cucu
  București, 28 iunie 2023.Nr. 191.  +  Anexa nr. 1
  FORMA ȘI CONȚINUTUL
  Raportului de tranzacții suspecte pentru entități raportoare bancare și nonbancare
  I. Aspecte introductivePrezentele dispoziții se aplică entităților raportoare bancare și nonbancare prevăzute la art. 5 coroborat cu art. 6 alin. (1) lit. a) și/sau lit. b) sau cu art. 6 alin. (3) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (denumită în continuare lege).Raportul de tranzacții suspecte pentru entități raportoare bancare și nonbancare (denumit în continuare RTS) este un fișier în format .pdf, care se generează în sistemul de raportare online (denumit în continuare sistem) pus la dispoziția entităților raportoare de către Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (denumit în continuare ONPCSB).În cuprinsul raportului de tranzacții suspecte pentru entități raportoare bancare și nonbancare este asimilată termenului de „persoană juridică“ orice entitate cu organizare de sine stătătoare și un patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumit scop licit și moral, în acord cu interesul general. II. Forma și conținutul Raportului de tranzacții suspecte pentru entități raportoare bancare și nonbancare sunt prezentate în detaliu în cele ce urmează, precizându-se și unele aspecte referitoare la obligativitatea și modul de completare a rubricilor respective.Rubricile din RTS se completează exclusiv în limba română.
  RAPORT DE TRANZACȚII SUSPECTE
   +  Capitolul I Identificarea entității raportoare și informații generale despre raportI.A. Identificarea entității raportoare
  Nr. crt.Denumire rubricăConținut
  1Tip:Rubrica este preluată automat și conține descrierea tipului de entitate raportoare corespunzătoare categoriilor menționate la art. 5 din lege, așa cum a fost completată la înregistrarea în sistem.
  2Denumire:Rubrica este preluată automat și conține denumirea completă a persoanei juridice care transmite raportul, așa cum a fost completată la înregistrarea în sistem.
  3Denumire:Rubrica se completează cu denumirea sediului secundar fizic sau digital - sucursală, agenție, punct de lucru, reprezentanță sau alte asemenea unități fără personalitate juridică etc. - unde s-a efectuat/se intenționează efectuarea tranzacției raportate, în urma selectării de către entitatea raportoare a unei înregistrări din propriul nomenclator de sedii secundare, încărcat anterior în sistem. În cazul în care tranzacția s-a efectuat/se intenționează a fi efectuată prin intermediul unei aplicații informatice, rubrica se completează cu denumirea sediului secundar fizic sau digital la care a fost deschis contul clientului.
  4Județ:Rubrica este preluată automat și conține denumirea județului în care se află sediul secundar, așa cum a fost completată de către entitatea raportoare în propriul nomenclator de sedii secundare, încărcat anterior în sistem.
  5Localitate:Rubrica este preluată automat și conține denumirea localității în care se află sediul secundar, așa cum a fost completată de către entitatea raportoare în propriul nomenclator de sedii secundare, încărcat anterior în sistem.
  Sediul secundar* unde s-a efectuat/se intenționează efectuarea tranzacției raportate:* Dacă entitatea raportoare nu are sedii secundare, sistemul va prelua automat în rubricile din această secțiune date despre sediul social al acesteia.
  I.B. Informații generale despre raport:
  Nr. crt.Denumire rubricăConținut
  6Număr de înregistrare la emitent:Rubrica se completează cu numărul de înregistrare al RTS la entitatea raportoare și conține un număr secvențial, unic în cadrul unui an calendaristic pentru fiecare entitate raportoare.
  7Dată înregistrare la emitent:Rubrica este completată automat, prin selectarea din calendar a datei de înregistrare a RTS la entitatea raportoare (în format ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul).
  8Număr de înregistrare la ONPCSB:Rubrica este completată automat cu un număr secvențial generat de sistem, atribuit după transmiterea raportului.
  9Dată și oră înregistrare la ONPCSB:Rubrica este completată automat de sistem cu data curentă, în formatul ZZ/LL/AAAA hh:mm, respectiv ziua, luna, anul, ora și minutul, după transmiterea raportului.
  10Status:Rubrica este completată automat prin selectarea de către entitatea raportoare dintr-o listă predefinită a uneia* sau a două** dintre următoarele opțiuni referitoare la statusul RTS:1) „inițial“ - în situația în care clientul este raportat pentru prima oară;2) „în continuarea unui RTS transmis anterior“ - în situația în care clientul a mai fost raportat în calitate de client într-un RTS deja transmis***;3) „aflat în presupusă legătură cu un RTS transmis anterior“ - în situația în care persoanele din raportul curent au fost menționate într-un RTS deja transmis***;4) „rectificativ“ - în situația în care se fac modificări sau corecții asupra unui RTS deja transmis.* Opțiunea 3) nu poate fi selectată de sine stătător.** Combinațiile admisibile sunt 1) și 3), respectiv 2) și 3).*** Într-o perioadă de 1 an.
  11Număr și dată înregistrare RTS de referință:Rubrica este completată automat în urma selectării de către entitatea raportoare dintr-o listă interactivă a RTS-urilor care au fost avute în vedere la alegerea opțiunii 2), 3) sau 4) din rubrica anterioară. Lista interactivă conține numărul și data înregistrării la entitatea raportoare a RTS-urilor transmise anterior de către aceasta.În situația în care mai multe RTS-uri au statusul enunțat la opțiunea 2) din rubrica anterioară, pentru fiecare dintre acestea se va alege drept referință primul RTS transmis (cel care are data înregistrării cea mai veche).Rubrica nu se completează pentru RTS-urile cu statusul corespunzător opțiunii 1).
  12Temei legal de raportare:Rubrica este completată automat prin selectarea de către entitatea raportoare dintr-un set de valori predefinit a numărului articolului din lege în baza căruia a fost întocmit raportul, respectiv art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (1) sau art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (9) - coroborate, după caz, cu art. 6 alin. (1) lit. a) și/sau cu art. 6 alin. (1) lit. b) sau cu art. 6 alin. (3) - sau art. 19 alin. (7^1).La selectarea valorii „art. 6 alin. (1) lit. a)“, entitatea raportoare alege una dintre următoarele (sau ambele) valori:1. „Bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni“La alegerea acestei opțiuni, rubrica se completează prin selectarea uneia sau mai multor valori dintr-o listă predefinită (nomenclator infracțiuni), care conține categorii de infracțiuni despre care entitatea raportoare cunoaște, suspectează sau are motive rezonabile să suspecteze că au generat bunurile care fac obiectul tranzacției suspecte raportate. În situația în care infracțiunea în legătură cu tranzacția raportată nu se regăsește în listă, se selectează valoarea „Altă infracțiune“ și entitatea raportoare completează propriu-zis descrierea infracțiunii. În situația în care entitatea raportoare nu cunoaște infracțiunea, se selectează valoarea „Nu se cunoaște“.2. „Bunurile au legătură cu finanțarea terorismului“.
  13Motiv prevăzut la art. 9 alin. (1) din lege:Rubrica se completează propriu-zis de către entitatea raportoare doar în situația în care în rubrica anterioară a fost selectată valoarea „art. 9 alin. (1)“ și conține motivul pentru care RTS nu a fost transmis înainte de efectuarea oricărei tranzacții aferente clientului care are legătură cu suspiciunea raportată.
  Completarea tuturor rubricilor din capitolul I este obligatorie, cu excepțiile prevăzute în context pentru rubricile „Motiv prevăzut la art. 9 alin. (1) din lege“ și „Număr și dată înregistrare RTS de referință“.
   +  Capitolul II Date despre persoanele implicateÎn cuprinsul acestui capitol se completează datele de identificare și alte date ale tuturor persoanelor implicate sau aflate în legătură cu acestea, în contextul tranzacțiilor suspecte. Fiecărei persoane i se atribuie unul sau mai multe roluri (calități) în raport cu tranzacția suspectă (de exemplu, client, ordonator tranzacție, beneficiar tranzacție, plătitor, beneficiar al plății etc.) sau în relație cu clientul (de exemplu, beneficiar real, reprezentant legal, împuternicit etc.). Pentru fiecare RTS completarea datelor din acest capitol este obligatorie pentru un singur client (fie persoană juridică, fie persoană fizică) și pentru cel puțin un ordonator tranzacție/plătitor sau beneficiar tranzacție/beneficiar al plății. În situația în care la rubrica „temei legal de raportare“ se selectează valoarea „art. 11 alin. (9)“, completarea datelor despre ordonator tranzacție/plătitor sau beneficiar tranzacție/beneficiar al plății este facultativă.Pentru clientul persoană juridică este obligatorie și completarea datelor despre reprezentantul legal și beneficiarul real. II.1. Date de identificare:
  Nr. crt.Denumire rubricăConținut
  14Tip persoană:Rubrica este completată automat în urma selectării de către entitatea raportoare dintr-un set de valori predefinit a uneia dintre cele două opțiuni admisibile, respectiv „Persoană fizică“ sau „Persoană juridică“.
  15Rol persoană:Rubrica este completată automat în urma selectării de către entitatea raportoare dintr-o listă predefinită (nomenclator roluri) a rolului deținut de persoana respectivă în cadrul RTS-ului.După caz, pentru aceeași persoană pot fi selectate mai multe roluri.
  16Persoană expusă public/Domeniu de activitate:Rubrica este completată automat în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită.Pentru persoane fizice, lista (nomenclator PEP) conține categoria în care se încadrează persoana, respectiv: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public. În situația în care persoana fizică nu se încadrează în niciuna dintre categorii, din lista predefinită se selectează valoarea „nu este cazul“.Pentru persoane juridice, lista (nomenclator domeniu de activitate) conține tipul de activitate desfășurată de persoana respectivă. În situația în care persoana juridică nu se încadrează în niciunul dintre domeniile de activitate, din lista predefinită se selectează valoarea „alt domeniu“.
  17Nume/Denumire:Rubrica se completează propriu-zis de către entitatea raportoare cu numele persoanei fizice, așa cum este înscris în documentul de identitate/alte documente disponibile entității raportoare, respectiv cu denumirea completă a persoanei juridice, așa cum este înscrisă în actul constitutiv actualizat/certificatul de înmatriculare/alte documente disponibile entității raportoare. Denumirea nu este urmată de abrevieri care indică forma juridică de organizare.
  18Formă juridică de organizare:Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită - nomenclator forme juridice de organizare) și conține abrevierea formei de organizare a persoanei juridice, așa cum este înscrisă pe actul constitutiv actualizat/certificatul de înmatriculare/alte documente disponibile entității raportoare.
  19Prenume:Rubrica se completează propriu-zis de către entitatea raportoare în sistem cu prenumele persoanei fizice, așa cum este înscris în documentul de identitate/alte documente disponibile entității raportoare.
  20Cetățenie/Țară înmatriculare:Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită - nomenclator țări) și conține numele țării corespunzătoare cetățeniei persoanei fizice, respectiv al țării unde a fost înmatriculată/înregistrată persoana juridică.În situația în care persoana are dublă cetățenie, se bifează prioritar cetățenia română, iar datele privind cea de-a doua cetățenie se completează la rubrica 58 Descrierea elementelor considerate suspecte.
  21Dată naștere:Rubrica este completată automat prin selectarea din calendar a datei nașterii persoanei fizice, în formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul. Pentru persoanele fizice române care au cod numeric personal rubrica nu se completează.
  22Loc naștere:Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită - nomenclator țări) și conține numele țării nașterii persoanei fizice.
  23Cod numeric personal/Cod unic de identificare/Cod de identificare fiscală:Rubrica se completează propriu-zis de către entitatea raportoare cu codul numeric personal/codul unic de identificare al persoanei fizice, așa cum este înscris pe documentul de identitate, respectiv cu codul de identificare fiscală al persoanei juridice, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare fiscală/certificatul de înmatriculare/alte documente disponibile entității raportoare. Pentru persoanele fizice străine care nu au un cod unic de identificare, rubrica nu se completează.
  24Tip document de identitate:Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită - nomenclator tipuri documente de identitate) și conține tipul actului de identitate al persoanei fizice.
  25Serie și număr document identitate/Număr înregistrare/înmatriculare în registrul specific Rubrica se completează propriu-zis de către entitatea raportoare cu seria și numărul actului de identitate al persoanei fizice, respectiv cu numărul de înregistrare al persoanei juridice, așa cum este înscris pe certificatul de înregistrare/înmatriculare emis de către autoritatea abilitată.
  26Ocupație/Cod CAEN Pentru persoane fizice, rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită - nomenclator ocupații) și conține informații despre ocupația respectivei persoane. Pentru persoane juridice, rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită - nomenclator coduri CAEN) și conține codul CAEN al activității de bază a clientului. În situația în care activitatea respectivă nu se regăsește în CAEN și pentru persoana juridică străină se selectează din lista predefinită opțiunea „Altă activitate“ și se completează propriu-zis de către entitatea raportoare cu informații despre activitatea principală a persoanei juridice, conform actului constitutiv actualizat/certificatului de înmatriculare/alte documente disponibile.
  II.2. Domiciliul sau reședința/Sediul social:
  Nr. crt.Denumire rubricăConținut
  27Țară:Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită - nomenclator țări) și conține numele țării în care se află domiciliul persoanei fizice/sediul social al persoanei juridice.
  28Județ:Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită - nomenclator județe) în cazul în care la rubrica „Țară“ a fost selectată valoarea „România“ și conține denumirea județului unde se află domiciliul persoanei fizice/sediul social al persoanei juridice.
  29Localitate:Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită - nomenclator localități) în cazul în care la rubrica „Țară“ a fost selectată valoarea „România“ și conține denumirea orașului sau a localității în care se află domiciliul persoanei fizice/sediul social al persoanei juridice.În cazul în care la rubrica „Țară“ a fost selectată altă valoare decât „România“, rubrica este completată propriu zis de către entitatea raportoare în sistem cu denumirea localității în care se află domiciliul persoanei fizice/sediul social al persoanei juridice.
  30Stradă:Rubricile se completează propriu-zis de către entitatea raportoare cu denumirea străzii și numărul corespunzătoare adresei poștale a domiciliului persoanei fizice/sediului social al persoanei juridice.
  31Număr:
  Completarea rubricilor din acest capitol este obligatorie, cu următoarele excepții:– rubricile „Persoană expusă public“, „Prenume“, „Dată naștere“, „Loc naștere“ și „Tip document de identitate“ nu se completează pentru persoane juridice;– rubrica „ Formă juridică de organizare“ nu se completează pentru persoane fizice;– rubricile „Ocupație/Cod CAEN“, „domeniu de activitate“ se completează doar în situația în care la rubrica „Rol persoană“ este selectată valoarea „client“;– rubrica „Județ“ nu se completează în situația în care la rubrica „Țară“ este selectată altă valoare decât „România“ sau în situația în care domiciliul sau reședința/sediul social se află în București;– în cazul persoanelor fizice care au doar rol de „ordonator tranzacție“/„plătitor“ sau „beneficiar tranzacție“/„beneficiar al plății“ este obligatorie completarea rubricilor „Nume/Denumire“ și „Prenume“, iar pentru persoanele juridice care au doar rol de „ordonator tranzacție“ sau „beneficiar tranzacție“ este obligatorie completarea rubricilor „Nume/Denumire“ și „Formă juridică de organizare“; celelalte rubrici se completează în măsura în care informațiile sunt disponibile entității raportoare. La acestea se adaugă excepțiile prevăzute în context pentru fiecare rubrică.
   +  Capitolul III Informații despre conturile clientului aflate în legătură cu tranzacția suspectăPentru fiecare tip de cont este posibilă completarea în sistem a unuia sau mai multor conturi care au legătură cu tranzacțiile suspecte raportate.
  Nr. crt.Denumire rubricăConținut
  32Tip cont:Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită - nomenclator tipuri de cont) și conține descrierea tipului de cont pe care îl deține clientul la entitatea raportoare respectivă, aflat în legătură cu tranzacția suspectă.
  33IBAN:Rubrica se completează propriu-zis de către entitatea raportoare cu codul IBAN al contului de tipul selectat la rubrica anterioară.
  34Valută:Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită - nomenclator valute) și conține codul de identificare al valutei contului.
  35Dată deschidere cont:Rubrica este completată automat prin selectarea din calendar a datei de deschidere a contului (în format ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul).
  36Dată închidere cont:Rubrica este completată automat, pentru conturile închise, prin selectarea din calendar a datei de închidere a contului (în format ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul). Pentru conturile deschise, rubrica nu se completează.
  37Sediu secundar deschidere cont:Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei înregistrări din propriul nomenclator de sedii secundare, încărcat anterior în sistem) și conține denumirea sediului secundar unde a avut loc deschiderea contului sau a celui atribuit automat - pentru contul deschis online.
  Completarea rubricilor din acest capitol este obligatorie pentru entitățile bancare și alte instituții similare la care clientul are deschis cel puțin un cont. În situația în care entitatea bancară raportează o tranzacție de remitere de bani, rubricile din acest capitol nu se completează. Completarea rubricilor este facultativă, în măsura în care informațiile sunt disponibile, pentru alte entități raportoare decât entitățile bancare și alte instituții similare, precum și în situația în care la rubrica „Temei legal de raportare“ a fost selectată valoarea „art. 11 alin (9)“.
   +  Capitolul IV Detalii ale tranzacției suspecteÎntr-un RTS este obligatorie completarea datelor despre cel puțin o tranzacție suspectă.În cadrul aceluiași RTS este posibilă raportarea mai multor tranzacții efectuate de către clientul menționat la cap. II. În acest caz, pentru fiecare tranzacție se completează corespunzător datele din subcap. IV.1. IV.1. Descriere tranzacție:
  Nr. crt.Denumire rubricăConținut
  38Nr. crt.:Rubrica este completată automat de sistem și conține numărul de ordine al tranzacției raportate (de exemplu, valoarea „1“ pentru prima tranzacție raportată, valoarea „2“ pentru a doua tranzacție raportată ș.a.m.d.).
  39Stadiu:Rubrica este completată automat cu una dintre următoarele valori convenționale admisibile:1. „Efectuată“ - pentru tranzacția efectuată anterior întocmirii RTS, respectiv în situația în care la rubrica „Temei legal de raportare“ a fost selectată una dintre valorile „art. 9 alin. (1)“ sau „art. 9 alin. (2)“;2. „Neefectuată, intenție materializată“ - pentru tranzacția neefectuată la momentul întocmirii RTS și care nu se efectuează până la expirarea unui termen de 24 de ore de la momentul înregistrării la ONPCSB, respectiv în situația în care la rubrica „Temei legal de raportare“ a fost selectată valoarea „art. 8 alin. (1)“;3. „Neefectuată, intenție nematerializată“ - pentru tranzacția neefectuată la momentul întocmirii RTS fie din motiv de refuz de către entitatea raportoare, fie intenție nematerializată a clientului, respectiv în situația în care la rubrica „Temei legal de raportare“ a fost selectată valoarea „art. 11 alin. (9)“.
  40Cod identificare:Rubrica se completează propriu-zis de către entitatea raportoare și conține, pentru tranzacțiile efectuate, codul unic de identificare al tranzacției, așa cum figurează în evidențele entității raportoare.
  41Dată:Rubrica este completată automat prin selectarea din calendar a datei în care s-a efectuat/se intenționează efectuarea tranzacției suspecte (în format ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna și anul).
  42IBAN client:Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă interactivă (care include IBAN-urile completate la cap. III) și conține IBAN-ul contului clientului prin care s-a efectuat/se intenționează efectuarea tranzacției suspecte.
  43Suma tranzacționată:Rubrica se completează propriu-zis de către entitatea raportoare cu suma care face obiectul tranzacției, folosind virgula ca separator de zecimale.
  44Valută:Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită - nomenclator valute) și conține codul de identificare al valutei aferente tranzacției.
  45Euro:Rubrica se completează propriu-zis de către entitatea raportoare și conține echivalentul în euro al sumei completate în rubrica „Suma tranzacționată“, obținut folosind cursul de referință al Băncii Naționale a României valabil în ziua tranzacției. Dacă rezultatul aplicării cursului de referință este un număr zecimal, acesta se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg - prin lipsă sau, după caz, prin adaos.
  46Fel tranzacție:Rubrica este completată automat și conține una dintre cele două valori admisibile: „Debit“ (plată - din perspectiva clientului) sau „Credit“ (încasare - din perspectiva clientului).
  47Modalitate de plată:Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită - nomenclator modalități de plată) și conține descrierea modalității (instrumentului) de plată a sumei tranzacționate.
  48Natura tranzacției:Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită - nomenclator natura tranzacției) și conține descrierea naturii tranzacției suspecte.
  49Obiectul tranzacției:Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită - nomenclator obiectul tranzacției) și conține descrierea obiectului tranzacției suspecte.
  50Justificare tranzacție:Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită - nomenclator justificări tranzacție) și conține descrierea justificării tranzacției suspecte.
  51Ordonator/Beneficiar:Rubrica este completată automat în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă interactivă care conține numele asociat cu CNP/codul unic de identificare sau denumirea asociată cu codul unic de înregistrare ale persoanelor fizice, respectiv juridice pentru care la rubrica „Rol persoană“ a fost completată valoarea „ordonator tranzacție“/„plătitor“ sau „beneficiar tranzacție“/„beneficiar al plății“.
  52Cont ordonator/beneficiar:Rubrica se completează propriu-zis de către entitatea raportoare cu numărul contului ordonatorului/beneficiarului - persoană fizică sau juridică.
  53Bancă ordonator/beneficiar:Rubrica se completează propriu-zis de către entitatea raportoare cu denumirea băncii ordonatorului/beneficiarului - persoană fizică sau juridică.
  54Persoana care efectuează tranzacția:Rubrica este completată automat în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă interactivă care conține numele asociat cu CNP/codul unic de identificare ale persoanelor fizice, menționate la cap. II.
  55Țară de destinație/proveniență:Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a unei valori dintr-o listă predefinită - nomenclator țări) și conține denumirea țării de destinație sau de proveniență a sumei care face obiectul tranzacției, în funcție de valoarea selectată în rubrica „Fel tranzacție“.
  Completarea tuturor rubricilor de la acest capitol este obligatorie, cu următoarele excepții:– pentru entitățile nonbancare completarea rubricilor „IBAN client“, „Cont ordonator/beneficiar“ și „Bancă ordonator/beneficiar“ este facultativă;– în situația în care la rubrica „Modalitate de plată“ este selectată valoarea „card“, completarea rubricilor „Cont ordonator/beneficiar“ și „Bancă ordonator/beneficiar“ este facultativă;– în situația în care la rubrica „Modalitate de plată“ este selectată valoarea „numerar“ rubricile „Cont ordonator/beneficiar“ și „Bancă ordonator/beneficiar“ nu se completează;– în situația în care la rubrica „Ordonator/Beneficiar“ din lista interactivă este selectată o persoană care deține doar rolul de „plătitor“ și/sau „beneficiar al plății“, rubricile „IBAN client“, „Cont ordonator/beneficiar“ și „Bancă ordonator/beneficiar“ nu se completează;– în situația în care la rubrica „Fel tranzacție“ este selectată valoarea „credit“, rubrica „Persoana care efectuează tranzacția“ nu se completează;– în situația în care la rubrica „Temei legal de raportare“ a fost selectată valoarea „art. 11 alin. (9)“, rubricile se completează în măsura în care informațiile sunt disponibile entității raportoare.
  IV.2. Descriere operațiune și elemente suspecte:
  Nr. crt.Denumire rubricăConținut
  56Indicatori de risc asociați tranzacției/tranzacțiilor suspecte raportate:Rubrica este completată automat (în urma selectării de către entitatea raportoare a uneia sau mai multor valori dintr-o listă predefinită - nomenclator indicatori) și conține denumirea indicatorilor de risc asociați tranzacțiilor suspecte raportate.Se pot selecta unul sau mai mulți indicatori, indiferent de numărul tranzacțiilor suspecte raportate. În cazul în care tranzacțiilor suspecte raportate nu li se asociază niciun risc din listă, rubrica nu se completează.
  57Descrierea operațiunii:Rubrica conține o descriere detaliată a tranzacției/tranzacțiilor suspecte raportate.
  58Descrierea elementelor considerate suspecte:Rubrica conține o descriere detaliată a motivelor de suspiciune în ceea ce privește tranzacția suspectă (fapte și circumstanțe specifice care generează suspiciuni de spălare a banilor/finanțare a terorismului/săvârșire a altor infracțiuni generatoare de fonduri ilicite/existența de fonduri cu origine ilicită) și orice alte aspecte pe care entitatea raportoare le apreciază ca fiind relevante în raport cu tranzacțiile raportate.În această rubrică se motivează selectarea opțiunii „aflat în presupusă legătură cu un RTS transmis anterior“ de la rubrica „Status“.
  Completarea rubricilor din acest capitol este obligatorie, cu excepția prevăzută în context pentru rubrica „Indicatori de risc asociați tranzacției/tranzacțiilor suspecte raportate“.
   +  Capitolul V Documente anexate
  Nr. crt.Denumire rubricăConținut
  59Denumire document anexat:Rubrica este generată automat de sistem și conține denumirea fiecărui document atașat RTS de către entitatea raportoare.
  60Dimensiune:Rubrica este generată automat de sistem și conține dimensiunea fiecărui document anexat RTS de către entitatea raportoare (în Kb).
  Fiecare RTS este însoțit de următoarele documente, în măsura în care acestea sunt disponibile entităților raportoare:1. documente de identitate pentru toate persoanele fizice indicate la cap. II;2. certificatul de înmatriculare pentru toate persoanele juridice indicate la cap. II;3. fișa specimenelor de semnături autorizate;4. declarație privind sursa fondurilor;5. declarație privind beneficiarul real al clientului; 6. documente justificative ale tranzacției/tranzacțiilor raportate ca fiind suspectă/suspecte, cum ar fi contracte de cesiune, de împrumut, de consultanță, borderouri achiziție de la persoane fizice, facturi proforma etc.În plus față de cele menționate, pentru entitățile bancare este obligatorie anexarea la RTS a rulajelor pe ultimele 12 luni ale conturilor care sunt în legătură cu tranzacțiile suspecte raportate, deschise de/în numele persoanelor menționate în RTS la toate sediile secundare ale entității bancare raportoare. Rulajele conturilor se transmit exclusiv în format Excel, conform modelului următor:Fișier rulaje conturi în format Excel (model)
  Cod unic tranzacțieNume și prenume/Denumire clientCNP/CUIData naștereBancă clientIBAN clientData tranzacțieValutaD/CSumaNume/Denumire ordonator/beneficiarBancă ordonator/beneficiarIBAN ordonator/ beneficiarTip operațiune [conform nomenclator*)]Detalii/explicații operațiuni
  123456789101112131415
  Este obligatorie completarea tuturor câmpurilor din fișierul Excel, cu excepția câmpurilor „Bancă ordonator/beneficiar“ și „IBAN ordonator/beneficiar“ care nu se completează în cazul în care câmpul „Tip operațiune“ este completat cu valoarea „Numerar“. *) Nomenclator tipuri de operațiuni pentru rulajele de cont:* În cazul în care plătitorul sau beneficiarul plății persoană fizică străină nu are cod numeric personal, în această coloană se completează numărul de identificare al plătitorului, respectiv al beneficiarului plății conform art. 4 alin. (1) pct. c) din Regulamentul (UE) 2015/847.
  Numerardepuneri sau retrageri în/din contul clientului efectuate în numerar, inclusiv operațiunile derulate prin intermediul automatelor bancare
  Transferuri în valutătransferuri transfrontaliere, precum și operațiuni de plăți și încasări efectuate pe teritoriul României, în valută
  Transferuri în leioperațiuni de transfer de sume în/din conturi ale clienților (rezidenți și nerezidenți), efectuate în lei, în relație cu alte conturi decât cele personale
  Transfer personaloperațiuni de transfer de sume numai între conturi ale clientului deschise în cadrul aceleiași bănci
  Depozitoperațiuni de constituire și lichidare produse de economisire fără comisioane și taxe bancare
  Creditareoperațiuni de acordare/rambursare credite fără a fi incluse comisioane și taxe bancare
  Schimburi valutareoperațiuni de schimb valutar efectuate între conturile clientului
  Cardoperațiuni efectuate prin intermediul contului de card
  Alte operațiunialte operațiuni care nu se regăsesc în categoriile anterioare, dar care nu includ taxe, comisioane, speze, dobânzi percepute de bancă pentru serviciile prestate
  Pentru entitățile nonbancare, RTS va fi însoțit și de următoarele documente:1. documente referitoare la istoricul tranzacțiilor derulate de client în legătură cu tranzacția/tranzacțiile suspectă/suspecte raportată/raportate;2. documente referitoare la istoricul bunurilor care fac obiectul tranzacției/tranzacțiilor suspecte raportate;3. orice alte documente pe care entitatea raportoare bancară sau nonbancară le consideră relevante în raport cu elementele specifice ale tranzacției/tranzacțiilor raportate.Pentru entitățile care derulează activități de remitere de bani, RTS va fi însoțit de un extras al istoricului tranzacțiilor derulate de client în legătură cu tranzacția/tranzacțiile suspectă/suspecte raportată/raportate transmis exclusiv în format Excel, conform modelului următor:
  ID tranzacțieData tranzacțieValutăSumă Nume și prenume plătitorID plătitor* Adresă plătitorAgentul plătitoruluiOraș/Țara agentului plătitoruluiNume și prenume beneficiar platăID beneficiar plată*Adresă beneficiar platăAgentul beneficiarului plățiiOraș/Țara agentului beneficiarului plății
  1234567891011121314
  Nomenclatorul de sedii secundare este un fișier denumit cccccc.xlsx (unde cccccc reprezintă codul entității raportoare), creat și gestionat de către fiecare entitate raportoare, și are următoarea structură:
  Nr. coloanăDenumire coloanăTipDimensiuneObservații/Restricții
  1cod_sNumeric6codul sucursalei, agenției, punctului de lucru etc.
  2den_sCaracter100denumirea sediului secundar
  3tip_sCaracter1tipul sediului secundar, valori admisibile: „C“ - sediul social, „S“ - sucursală, „A“ - agenție, „P“ - punct de lucru, „R“ - reprezentanță, „G“ - agent, „T“ - partener
  4cod_jNumeric2codul județului unde este situat sediul secundar, conform nomenclatorului Judete
  5cod_lNumeric2codul localității unde este situat sediul secundar, conform nomenclatorului Loca
  6statusCaracter1activ/inactiv
  Acest nomenclator poate fi completat de către entitatea raportoare în interfața sistemului, sau poate fi obținut din sistemul informatic al acesteia și apoi încărcat în sistem. În cuprinsul acestui nomenclator, fiecare sediu secundar are asignat un cod unic, care se păstrează pe tot parcursul raportării către ONPCSB. Nomenclatorul de sedii secundare conține valorile admisibile pentru completarea rubricilor 3, 4, 5 și 38 din RTS.Pentru completarea unor rubrici din RTS, ONPCSB pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, următoarele nomenclatoare:a) Infracțiuni.xls - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 12 din RTS;b) Roluri.xls - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 15 din RTS;c) Pep.xls - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 16 din RTS;d) Domeniu_de_activitate.xls - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 16 din RTS;e) Forme_juridice_de_organizare.xls - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 18 din RTS;f) Tari.xls - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile 20, 22, 27, 55 din RTS;g) Tip_document_identitate.xls - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 24 din RTS;h) Ocupații.xls - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 26 din RTS;i) Coduri_Caen.xls - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 26 din RTS;j) Judete.xls - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 28 din RTS;k) Loca.xls - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 29 din RTS; În acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localitățile din România, o singură dată. În cazul în care aceeași denumire corespunde în fapt mai multor localități, identificarea se face după codul județului completat în coloana de județ corespunzătoare. l) Tip_cont.xls - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 32 din RTS;m) Valute.xls - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubricile 34 și 44 din RTS;n) Modalități_plată.xls - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 47 din RTS;o) Natura_tranzacție.xls - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 48 din RTS;p) Obiect_tranzacție.xls - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 49 din RTS;q) Justificare_tranzacție.xls - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 50 din RTS;r) Indicatori.xls - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru rubrica 56 din RTS.
   +  Anexa nr. 2
  FORMA ȘI CONȚINUTUL
  Raportului de tranzacții cu numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă
  reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, inclusiv operațiunile
  care au o legătură între ele, pentru entități bancare și nonbancare
  I. Aspecte introductivePrezentele dispoziții se aplică entităților raportoare prevăzute la art. 5 coroborat cu art. 7 alin. (1) și (2) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (lege).Raportul de tranzacții cu numerar, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, inclusiv operațiunile care au o legătură între ele (denumit în continuare RTN) este un fișier în format structurat (.xlsx/.csv), denumit RTN_zzllaaaa_cccccc.xlsx/.csv, unde:– RTN reprezintă identificatorul tipului de raport;– zzllaaaa reprezintă data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an;– cccccc reprezintă codul entității raportoare, care este alocat fiecărei entități raportoare la înregistrarea în portal.II. Forma raportului de tranzacții cu numerar este ilustrată în tabelul următor:
  Număr coloanăDenumire coloanăTipDimensiuneObservații/Restricții
  1data_rapDată10setată în forma zz/ll/aaaa, unde zz = ziua, ll = luna, aaaa = anul
  2cod _entNumeric6
  3cod_sucNumeric6cod din nomenclatorul de sedii secundare
  4tip_cCaracter1valori admisibile „F“ sau „J“
  5pep_cNumeric1cod din nomenclatorul Pep
  6nume_cCaracter50
  7pren_cCaracter30
  8cet_cNumeric3cod din nomenclatorul Tari
  9cod_cCaracter13
  10data_n_cDată10setată în forma zz/ll/aaaa
  11act_id_cCaracter15
  12f_jurCaracter10cod din nomenclatorul Forme_juridice_de_organizare
  13cod_CaenNumeric4cod din nomenclatorul Coduri_Caen
  14tara_cNumeric3cod din nomenclatorul Tari
  15judet_cNumeric2cod din nomenclatorul Judete
  16loca_cNumeric6cod din nomenclatorul Loca
  17str_cCaracter50
  18nr_cCaracter10
  19pep_iNumeric1cod din nomenclatorul Pep
  20nume_iCaracter50
  21pren_iCaracter30
  22cet_iNumeric3cod din nomenclatorul Tari
  23cod_iCaracter13
  24data_n_iDată10setată în forma zz/ll/aaaa
  25act_id_iCaracter15
  26tara_iNumeric3cod din nomenclatorul Tari
  27judet_iNumeric2cod din nomenclatorul Judete
  28loca_iNumeric6cod din nomenclatorul Loca
  29str_iCaracter50
  30nr_iCaracter10
  31cont_titCaracter30
  32cod_trCaracter50
  33cod_tr_legCaracter50
  34data_opDată10setată în forma zz/ll/aaaa
  35fel_opCaracter1valori admisibile „D“ sau „R“
  36scop_opCaracter6cod din nomenclatorul Tip_oper
  37cod_valutaCaracter3cod din nomenclatorul Valute
  38suma_opNumeric13>= 1
  39euroNumeric13>= 1
  40observatiiCaracter200
  III. Conținutul raportului de tranzacții cu numerarRTN conține, conform prevederilor art. 7 alin. (1) din lege, tranzacțiile cu numerar, în lei sau valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, inclusiv operațiunile care au o legătură între ele. Toate tranzacțiile cu numerar din ziua/perioada pentru care se face raportarea sunt incluse într-un singur RTN.RTN conține următoarele categorii de informații:– data raportării și identificarea entității raportoare (coloanele 1-3); – date de identificare ale clientului entității raportoare (coloanele 4-18);– date de identificare ale persoanei care a efectuat propriu-zis operațiunea raportată: împuternicit, delegat, reprezentant, mandatar al clientului (coloanele 19-30);– date despre tranzacție (coloanele 31-40).Conținutul RTN este prezentat în detaliu în cele ce urmează, precizându-se și unele aspecte referitoare la obligativitatea și modul de completare a coloanelor indicate în forma raportului (pct. II):1. Coloana 1: „data_rap“ conține data la care este raportat RTN, în format ZZ/LL/AAAA - zi/lună/an.2. Coloana 2: „cod_ent“ conține codul de identificare al entității raportoare, care este un număr secvențial, alocat automat la înregistrarea în portal.3. Coloana 3: „cod_suc“ conține codul intern de identificare al sediului secundar al entității raportoare - sucursală, agenție, punct de lucru, reprezentanță sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - prin care s-a derulat operațiunea raportată. Acest cod este stabilit de către entitatea raportoare și este unic pentru fiecare sediu secundar al său. Dacă entitatea raportoare nu are sedii secundare, această coloană conține, în mod convențional, valoarea 0 - corespunzătoare sediului social.4. Coloana 4: „tip_c“ conține tipul clientului entității raportoare și are una dintre cele 2 valori admisibile, și anume: „F“ - pentru persoane fizice sau „J“ - pentru persoane juridice.5. Coloana 5: „pep_c“ conține un cod de identificare al categoriei în care se încadrează clientul entității raportoare - persoană fizică, respectiv: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.6. Coloana 6: „nume_c“ conține numele clientului - persoană fizică, așa cum este înscris în documentul de identitate, respectiv denumirea clientului - persoană juridică, așa cum este înscrisă în actul constitutiv (actualizat)/certificatul de înmatriculare.7. Coloana 7: „pren_c“ conține prenumele întreg al clientului - persoană fizică, așa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care clientul este persoană juridică, această coloană nu se completează.8. Coloana 8: „cet_c“ conține codul de identificare al țării corespunzătoare cetățeniei clientului persoană fizică, respectiv codul țării unde a fost înregistrat clientul persoană juridică. 9. Coloana 9: „cod_c“ conține codul numeric personal, așa cum este înscris în documentul de identitate - pentru clienți persoane fizice, respectiv codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscală, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare - pentru clienți persoane juridice. În cazul în care clientul persoană fizică străină nu are cod numeric personal, această coloană nu se completează.10. Coloana 10: „data_n_c“ conține, sub forma zi/lună/an, data nașterii clientului - persoană fizică străină, așa cum este înscrisă în documentul de identitate, respectiv data înregistrării/înmatriculării la autoritatea abilitată, așa cum este înscrisă în documentul de înregistrare - în cazul clientului persoană juridică. În cazul în care clientul este persoană fizică română al cărei cod numeric personal este completat în coloana anterioară, această coloană nu se completează. În caz contrar, completarea acestei coloane este obligatorie.11. Coloana 11: „act_id_c“ conține seria și numărul actului de identitate pentru client persoană fizică, respectiv numărul de înregistrare/înmatriculare la autoritatea abilitată pentru client persoană juridică. 12. Coloana 12: „f_jur“ conține abrevierea formei de organizare a clientului - persoană juridică, așa cum este înscrisă în actul constitutiv (actualizat)/certificatul de înmatriculare.În cazul în care clientul este persoană fizică, această coloană nu se completează.13. Coloana 13: „cod_CAEN“ conține codul CAEN al activității de bază a clientului - persoană juridică, așa cum este înscrisă în actul constitutiv (actualizat)/certificatul de înmatriculare.În cazul în care clientul este persoană fizică, această coloană nu se completează.14. Coloana 14: „tara_c“ conține codul de identificare al țării de domiciliu/reședință a clientului - persoană fizică, respectiv al țării unde se află sediul clientului - persoană juridică.15. Coloana 15: „judet_c“ conține, dacă este cazul, codul de identificare al județului în care se află domiciliul/reședința clientului - persoană fizică, respectiv al județului unde se află sediul clientului - persoană juridică.16. Coloana 16: „loca_c“ conține, dacă este cazul, codul de identificare al localității în care se află domiciliul/reședința clientului - persoană fizică, respectiv al localității unde se află sediul clientului - persoană juridică.17. Coloana 17: „str_c“ conține denumirea străzii unde este situat/situată domiciliul/reședința clientului - persoană fizică, respectiv a străzii unde se află sediul clientului - persoană juridică. În cazul în care domiciliul/sediul se află în străinătate, în această coloană se completează în plus și denumirea orașului/localității corespunzător/corespunzătoare.18. Coloana 18: „nr_c“ conține numărul aferent străzii unde este situat/situată domiciliul/reședința clientului - persoană fizică, respectiv numărul străzii unde se află sediul clientului - persoană juridică.19. Coloana 19: „pep_i“ conține un cod de identificare al categoriei în care se încadrează persoana care efectuează tranzacția, respectiv: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.20. Coloana 20: „nume_i“ conține numele persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate.21. Coloana 21: „pren_i“ conține prenumele întreg al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate. 22. Coloana 22: „cet_i“ conține codul de identificare al țării corespunzătoare cetățeniei persoanei care efectuează tranzacția.23. Coloana 23: „cod_i“ conține codul numeric personal al persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care persoana care efectuează tranzacția este străină și nu are cod numeric personal, această coloană nu se completează.24. Coloana 24: „data_n_i“ conține, sub forma zi/lună/an, data nașterii persoanei care efectuează tranzacția, așa cum este înscrisă în documentul de identitate. În cazul în care persoana care efectuează tranzacția este cetățean român al cărei cod numeric personal este completat în coloana anterioară, această coloană nu se completează. În caz contrar, completarea acestei coloane este obligatorie.25. Coloana 25: „act_id_i“ conține seria și numărul actului de identitate al persoanei care efectuează tranzacția.26. Coloana 26: „tara_i“ conține codul de identificare al țării de domiciliu/reședință a persoanei care efectuează tranzacția.27. Coloana 27: „județ_i“ conține, dacă este cazul, codul de identificare al județului în care se află domiciliul/reședința persoanei care efectuează tranzacția.28. Coloana 28: „loca_i“ conține, dacă este cazul, codul de identificare al localității în care se află domiciliul/reședința persoanei care efectuează tranzacția.29. Coloana 29: „str_i“ conține denumirea străzii unde este situat/situată domiciliul/reședința persoanei care efectuează tranzacția. În cazul în care domiciliul se află în străinătate, în această coloană se completează în plus și denumirea orașului/localității corespunzător/corespunzătoare.30. Coloana 30: „nr_i“ conține numărul aferent străzii unde este situat/situată domiciliul/reședința persoanei care efectuează tranzacția.31. Coloana 31: „cont_tit“ conține, în cazul în care operațiunea raportată implică mișcări într-un cont deschis pe numele clientului, numărul/codul (IBAN) sau simbolul acestui cont. În cazul în care operațiunea se desfășoară în baza unei relații contractuale, în această coloană se completează numărul de înregistrare și data contractului încheiat între entitatea raportoare și clientul respectiv.În cazul în care entitatea raportoare autentifică un act prin care are loc operațiunea raportată, în această coloană se completează numărul și data cu care a fost autentificat actul respectiv.În cazul în care operațiunea are loc prin casieria entității raportoare, în această coloană se completează simbolul contului contabil „Casa“. 32. Coloana 32: „cod_tr“ conține codul intern de identificare al tranzacției la entitatea raportoare Acest cod este stabilit de către entitatea raportoare și este unic pentru fiecare tranzacție. Dacă la nivelul entității raportoare nu există un cod unic de identificare al tranzacției, această coloană conține un cod agregat, format din codul entității raportoare însoțit de un număr secvențial (de la 1 la n) corespunzător fiecărei tranzacții, separate prin caracterul „_“. 33. Coloana 33: „cod_tr_leg“ conține, pentru operațiunile care au o legătură între ele [în sensul prevăzut la art. 2 lit. w) din lege] codul intern de identificare al tranzacției cu care a fost stabilită o legătură a tranzacției curente. Pentru completarea acestei coloane se au în vedere următoarele aspecte:– în situația în care se identifică două sau mai multe operațiuni care au o legătură între ele, se consideră operațiune de bază tranzacția cea mai veche din punct de vedere cronologic, ținând cont de data și, după caz, de ora, minutul etc. efectuării tranzacției respective;– în mod convențional, pentru tranzacția de bază, în această coloană se preia din coloana 32 propriul cod intern de identificare;– pentru toate celelalte operațiuni care au o legătură cu tranzacția de bază, această coloană conține codul intern de identificare al tranzacției de bază (valoarea coloanei 32 aferentă tranzacției de bază).34. Coloana 34: „data_op“ conține data la care a fost făcută operațiunea, sub forma zi/lună/an.35. Coloana 35: „fel_op“ conține felul operațiunii și are 2 valori admisibile și anume: „D“ - pentru depunere de numerar/încasare de la client sau „R“ - pentru retragere de numerar/plată către client.În mod convențional, în cazul operațiunilor de vânzare-cumpărare cu numerar, cumpărarea efectuată de către client este asimilată cu operațiunea de depunere (plată), respectiv vânzarea efectuată de către client este asimilată cu operațiunea de retragere (încasare).36. Coloana 36: „scop_op“ conține codul de identificare al tipului de operațiune raportată.37. Coloana 37: „cod_valuta“ conține codul de identificare al valutei corespunzătoare operațiunii raportate.38. Coloana 38: „suma_op“ conține suma corespunzătoare operațiunii cu numerar, exprimată în valuta al cărei cod de identificare este completat în coloana 37.Dacă suma tranzacționată este un număr zecimal, aceasta se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. În cazul raportării operațiunilor care au o legătură între ele, dacă suma tranzacționată în una dintre operațiuni este subunitară, aceasta se rotunjește, în mod convențional, la valoarea 1.39. Coloana 39: „euro“ conține echivalentul în euro al sumei completate în coloana 38, obținut folosind cursul de referință al Băncii Naționale a României din ziua în care s-a efectuat tranzacția. Dacă rezultatul aplicării cursului de referință este un număr zecimal, acesta se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. În cazul raportării operațiunilor care au o legătură între ele, dacă echivalentul euro aferent sumei tranzacționate în una dintre operațiuni este subunitar, acesta se rotunjește, în mod convențional, la valoarea 1.40. Coloana 40: „observatii“ conține eventuale precizări suplimentare pe care le poate face entitatea raportoare în legătură cu tranzacția raportată. În cazul în care clientul sau persoana care efectuează operațiunea se încadrează în categoriile precizate în coloana 5 sau 19, în această coloană se completează datele și informațiile care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie.Pentru operațiunile care au o legătură între ele, în această coloană se completează, în mod obligatoriu, elementele comune ale acestor operațiuni. Completarea cu date a coloanelor 1-40 din RTN este obligatorie, cu următoarele excepții: 1) În cazul în care clientul persoană fizică efectuează tranzacția în nume propriu, coloanele 19-30 nu se completează.2) În cazul în care clientul este persoană juridică sau este persoană fizică ce nu se încadrează în niciuna dintre categoriile: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, coloana 5 nu se completează.3) În cazul în care persoana care efectuează tranzacția nu se încadrează în niciuna dintre categoriile: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, coloana 19 nu se completează.4) Coloanele 15, 16, 27 și 28 nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei 14, respectiv 26 corespunzătoare este alta decât 642 (România).5) Coloanele 15 și 27 nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei 14, respectiv 26 corespunzătoare este 642 (România) și valoarea aferentă coloanei 16, respectiv 28 este 403 (București).6) La cele de mai sus se adaugă excepțiile prevăzute expres (în context), în paragraful privind conținutul RTN, pentru fiecare coloană.Pentru completarea RTN se au în vedere următoarele reguli:1) Operațiunile de schimb valutar sunt incluse în RTN o singură dată, astfel:a) în coloana 35 „fel_op“ se completează valoarea D;b) în coloana 37 „cod valuta“ se completează codul valutei sumei depuse de client în vederea efectuării schimbului;c) în coloana 38 „suma_op“ se completează suma de bani depusă de client în vederea efectuării schimbului;d) în coloana 39 „euro“ se completează echivalentul în euro, calculat la cursul Băncii Naționale a României, al sumei de bani depuse de client în vederea efectuării schimbului;e) în coloana 40 „observatii“ se completează obligatoriu suma primită de client din schimbul valutar, urmată de codul valutei corespunzătoare;f) celelalte coloane se completează conform precizărilor din conținutul RTN.2) În cazul operațiunilor de vânzare-cumpărare cu numerar a unui bun deținut în comun de mai multe persoane - locuințe, terenuri etc., în fișier se completează, pentru fiecare persoană implicată în tranzacție, coloanele 1-37 conform precizărilor din conținutul RTN. Completarea celorlalte coloane se face după cum urmează:a) în coloana 38 „suma_op“ se completează, pentru fiecare persoană, suma totală aferentă tranzacției;b) în coloana 39 „euro“ se completează, în mod convențional, valoarea obținută prin împărțirea echivalentului în euro, calculat la cursul Băncii Naționale a României, al sumei tranzacționate - coloana 38 - la numărul de persoane implicate de fiecare parte a tranzacției. Dacă rezultatul împărțirii este un număr zecimal, acesta se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg;c) în coloana 40 „observatii“ se completează obligatoriu sintagma „efectuată în comun“.3) Pentru persoanele care au cetățenie dublă, în coloanele 8, respectiv 22 se completează cu prioritate cetățenia română. Celelalte informații despre cetățenia persoanei respective se completează în coloana 40.4) Pentru persoanele străine rezidente în România, în coloanele 14-18, respectiv 26-30 din fișier se completează cu prioritate adresa/sediul din România. Dacă aceste informații nu sunt disponibile, coloanele 14, 17 și 18, respectiv 26, 29 și 30 conțin adresa/sediul din străinătate a/al persoanei respective.5) La identificarea operațiunilor care au legătură între ele, pentru atingerea pragului de raportare (echivalentul în lei a 10.000 euro), se ține cont de felul operațiunii, respectiv depunere/retragere. Toate operațiunile care au legătură între ele sunt incluse într-un singur RTN, același cu fișierul care conține tranzacțiile a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro.Fișierul denumit RTN_zzllaaaa_cccccc.xlsx/.csv, care este de fapt RTN, poate fi creat în 3 moduri, și anume:1. prin completarea de către entitatea raportoare a coloanelor 1-40 în interfața portalului, caz în care fișierul este generat automat de către portal.La completarea RTN în interfața portalului, coloanele 1 și 2 din fișier se preiau automat, iar coloanele 4 și 35 se completează de către entitatea raportoare prin selecția din liste de valori predefinite.Coloanele 3, 5, 8, 12-16, 19, 22, 26-28, 36 și 37 se preiau automat în portal prin alegerea de către entitatea raportoare, pentru fiecare coloană, a unei valori dintr-o listă bazată pe nomenclatoarele de sedii secundare, pep, țări, forme juridice de organizare, coduri CAEN, județe, localități, tipuri operațiuni, respectiv valute.Coloanele 6, 7, 9-11, 17, 18, 20, 21, 23-25, 29-34 și 38-40 se completează propriu-zis de către entitatea raportoare în portal.În portal, fiecărui raport RTN_zzllaaaa_cccccc.xlsx/.csv i se asociază automat un fișier de tip .pdf, cu caracter ilustrativ. În acest fișier, toate coloanele care conțin coduri în raport sunt înlocuite cu rubrici în care este explicitată semnificația (descrierea) fiecărui cod, conform nomenclatoarelor aferente;2. prin generarea de către entitatea raportoare a unui fișier agregat denumit RTN_zzllaaaa_cccccc.xlsx / .csv, având forma și conținutul descrise în acest capitol, extras din baza de date proprie, folosind proceduri specifice.Pentru completarea unor coloane din acest fișier sunt folosite nomenclatoarele enumerate în anexa nr. 1 la ordin, după cum urmează:a) cccccc.xlsx - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloana 3 din RTN;b) Pep.xlsx - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 5 și 19 din RTN;c) Tari.xls - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 8, 14, 22 și 26 din RTN; d) Forme_jur.xlsx - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloana 12 din RTN;e) Coduri_Caen.xlsx - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloana 13 din RTN;f) Judete.xlsx - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 15 și 27 din RTN;g) Loca.xlsx - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 16 și 28 din RTN. În acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localitățile din România, o singură dată. În cazul în care aceeași denumire corespunde în fapt mai multor localități, identificarea se face după codul județului completat în coloana de județ corespunzătoare; h) Valute.xlsx - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloana 37 din RTN.În plus față de acestea, ONPCSB pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, nomenclatorul Tip_oper.xlsx, care conține valorile admisibile pentru coloana 36 din RTN;3. prin colectarea de către entitatea raportoare a tranzacțiilor cu numerar care fac obiectul raportării din propriul sistem informatic, în forma și conținutul descrise în acest capitol, și folosirea unui serviciu web dedicat, pus la dispoziție de către ONPCSB pentru schimbul de date.De asemenea, ONPCSB pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, un format de RTN cu caracter ilustrativ: fișierul denumit RTN_zzllaaaa_cccccc.xlsx.
   +  Anexa nr. 3
  FORMA ȘI CONȚINUTUL
  Raportului de transferuri externe, în și din conturi, în lei sau în valută,
  a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă
  tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni
  care au o legătură între ele, pentru instituțiile de credit și instituțiile financiare
  I. Aspecte introductivePrezentele dispoziții se aplică instituțiilor de credit și instituțiilor financiare, conform prevederilor art. 7 alin. (3) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (lege).Raportul de transferuri externe, în și din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele (denumit în continuare RTE) este un fișier în format structurat (.xlsx/.csv), denumit RTE_zzllaaaa_cccccc.xlsx/.csv, unde:– RTE reprezintă identificatorul tipului de raport;– zzllaaaa reprezintă data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an;– cccccc reprezintă codul entității raportoare, care este alocat fiecărei entități raportoare la înregistrarea în portal.II. Forma raportului de transferuri externe este ilustrată în tabelul următor:
  Nr. coloanăDenumire coloanăTipDimensiuneObservații/Restricții
  1data_rapDată10setată în forma zz/ll/aaaa, unde zz = ziua, ll = luna, aaaa = anul
  2cod _entNumeric6
  3cod_sucNumeric6cod din nomenclatorul de sedii secundare
  4tip_cCaracter1valori admisibile „F“ sau „J“
  5pep_cNumeric1cod din nomenclatorul Pep
  6nume_cCaracter50
  7pren_cCaracter30
  8cet_cNumeric3cod din nomenclatorul Tari
  9cod_cCaracter13
  10data_n_cDată10setată în forma zz/ll/aaaa
  11act_id_cCaracter15
  12rez_cCaracter1valori admisibile „R“ sau „N“
  13f_jurCaracter10cod din nomenclatorul Forme_juridice_de_organizare
  14cod_CaenNumeric4cod din nomenclatorul Coduri_Caen
  15tara_cNumeric3cod din nomenclatorul Tari
  16judet_cNumeric2cod din nomenclatorul Judete
  17loca_cNumeric6cod din nomenclatorul Loca
  18str_cCaracter50
  19nr_cCaracter10
  20pep_rNumeric1cod din nomenclatorul Pep
  21nume_rCaracter50
  22pren_rCaracter30
  23cet_rNumeric3cod din nomenclatorul Tari
  24cod_rCaracter13
  25data_n_rDată10setată în forma zz/ll/aaaa
  26pep_iNumeric1cod din nomenclatorul Pep
  27nume_iCaracter50
  28pren_iCaracter30
  29cet_iNumeric3cod din nomenclatorul Tari
  30cod_iCaracter13
  31data_n_iDată10setată în forma zz/ll/aaaa
  32act _id_iCaracter15
  33tara_iNumeric3cod din nomenclatorul Tari
  34judet_iNumeric2cod din nomenclatorul Judete
  35loca_iNumeric6cod din nomenclatorul Loca
  36str_iCaracter50
  37nr_iCaracter10
  38fel_ctNumeric1valori admisibile: 0, 1 și 2
  39cont_cCaracter30
  40tip_ctNumeric2cod din nomenclatorul Tip_cont
  41tara_extNumeric3cod din nomenclatorul Tari
  42den_extCaracter50
  43cont_extCaracter30
  44tip_extCaracter1valori admisibile „F“ sau „J“
  45pep_extNumeric1cod din nomenclatorul Pep
  46nume_extCaracter50
  47pren_extCaracter30
  48cod_trCaracter50
  49cod_tr_legCaracter50
  50data_opDată10setată în forma zz/ll/aaaa
  51suma_opNumeric13>= 1
  52cod_valutaCaracter3cod din nomenclatorul Valute
  53fel_opCaracter1valori admisibile „D“ sau „C“
  54euroNumeric13>= 1
  55scop_opCaracter6cod din nomenclatorul Tip_oper
  56observatiiCaracter200
  III. Conținutul raportului de transferuri externe:RTE conține, conform prevederilor art. 7 alin. (3) din lege, date privind transferurile externe, în și din conturi, în lei sau în valută, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro, indiferent dacă tranzacția se efectuează printr-o singură operațiune sau prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele. Toate transferurile externe din ziua/perioada pentru care se face raportarea sunt incluse într-un singur RTE.RTE conține următoarele categorii de informații:– data raportării și identificarea entității raportoare (coloanele 1-3); – date de identificare ale clientului entității raportoare (coloanele 4-19);– date de identificare ale reprezentantului legal al clientului entității raportoare (coloanele 20-25);– date de identificare ale persoanei care a efectuat propriu-zis operațiunea raportată: împuternicit, delegat, reprezentant, mandatar al clientului (coloanele 26-37);– date despre contul clientului entității raportoare (coloanele 38-40);– date despre entitatea externă și clientul acesteia (coloanele 41-47);– date despre transfer/operațiune (coloanele 48-56).Conținutul RTE este prezentat în detaliu în cele ce urmează, precizându-se și unele aspecte referitoare la obligativitatea și modul de completare a coloanelor indicate în forma raportului (pct. II):1. Coloana 1: „data_rap“ conține data la care este raportat RTE, în format ZZ/LL/AAAA - zi/lună/an.2. Coloana 2: „cod_ent“ conține codul de identificare al entității raportoare, care este un număr secvențial, alocat automat la înregistrarea în portal.3. Coloana 3: „cod_suc“ conține codul intern de identificare al sediului secundar al entității raportoare - sucursală, agenție, punct de lucru, reprezentanță sau alte asemenea unități fără personalitate juridică - prin care s-a derulat operațiunea raportată. Acest cod este stabilit de către entitatea raportoare și este unic pentru fiecare sediu secundar al său.Dacă entitatea raportoare nu are sedii secundare, această coloană conține, în mod convențional, valoarea 0 - corespunzătoare sediului social.4. Coloana 4: „tip_c“ conține tipul clientului entității raportoare și are una dintre cele 2 valori admisibile, și anume: „F“ - pentru persoane fizice sau „J“ - pentru persoane juridice.5. Coloana 5: „pep_c“ conține un cod de identificare al categoriei în care se încadrează clientul entității raportoare - persoană fizică, respectiv: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.6. Coloana 6: „nume_c“ conține numele clientului - persoană fizică, așa cum este înscris în documentul de identitate, respectiv denumirea clientului - persoană juridică, așa cum este înscrisă în actul constitutiv (actualizat)/certificatul de înmatriculare.7. Coloana 7: „pren_c“ conține prenumele întreg al clientului - persoană fizică, așa cum este înscris în documentul de identitate.În cazul în care clientul este persoană juridică, această coloană nu se completează.8. Coloana 8: „cet_c“ conține codul de identificare al țării corespunzătoare cetățeniei clientului persoană fizică, respectiv codul țării unde a fost înregistrat clientul persoană juridică.9. Coloana 9: „cod_c“ conține codul numeric personal, așa cum este înscris în documentul de identitate - pentru client persoană fizică, respectiv codul unic de înregistrare/codul de înregistrare fiscală, așa cum este înscris în certificatul de înregistrare - pentru client persoană juridică.În cazul în care clientul persoană fizică străină nu are cod numeric personal, această coloană nu se completează.10. Coloana 10: „data_n_c“ conține, sub forma zi/lună/an, data nașterii clientului - persoană fizică străină, așa cum este înscrisă în documentul de identitate, respectiv data înregistrării/înmatriculării la autoritatea abilitată, așa cum este înscrisă în documentul de înregistrare - în cazul clientului persoană juridică. În cazul în care clientul este persoană fizică română al cărei cod numeric personal este completat în coloana anterioară, această coloană nu se completează. În caz contrar, completarea acestei coloane este obligatorie.11. Coloana 11: „act_id_c“ conține seria și numărul actului de identitate al clientului - persoană fizică, respectiv numărul de înregistrare/înmatriculare la autoritatea abilitată - pentru client persoană juridică.12. Coloana 12: „rez_c“ conține, pentru clientul entității raportoare - persoană fizică, una dintre cele două valori alternative, „R“ pentru rezident sau „N“ pentru nerezident. În cazul în care clientul este persoană juridică, această coloană nu se completează.13. Coloana 13: „f_jur“ conține abrevierea formei de organizare a clientului - persoană juridică, așa cum este înscrisă în actul constitutiv (actualizat)/certificatul de înmatriculare.În cazul în care clientul este persoană fizică, această coloană nu se completează.14. Coloana 14: „cod_CAEN“ conține codul CAEN al activității de bază a clientului - persoană juridică, așa cum este înscrisă în actul constitutiv (actualizat)/certificatul de înmatriculare.În cazul în care clientul este persoană fizică, această coloană nu se completează.15. Coloana 15: „tara_c“ conține codul de identificare al țării de domiciliu/reședință a clientului - persoană fizică, respectiv al țării unde se află sediul clientului - persoană juridică.16. Coloana 16: „judet_c“ conține, dacă este cazul, codul de identificare al județului în care se află domiciliul/reședința clientului - persoană fizică, respectiv al județului unde se află sediul clientului - persoană juridică.17. Coloana 17: „loca_c“ conține, dacă este cazul, codul de identificare al localității în care se află domiciliul/reședința clientului - persoană fizică, respectiv al localității unde se află sediul clientului - persoană juridică.18. Coloana 18: „str_c“ conține denumirea străzii unde este situat/situată domiciliul/reședința clientului - persoană fizică, respectiv a străzii unde se află sediul clientului - persoană juridică. În cazul în care domiciliul/sediul se află în străinătate, în această coloană se completează în plus denumirea orașului/localității corespunzător/corespunzătoare.19. Coloana 19: „nr_c“ conține numărul aferent străzii unde este situat/situată domiciliul/reședința clientului - persoană fizică, respectiv numărul aferent străzii unde se află sediul clientului - persoană juridică.20. Coloana 20: „pep_r“ conține un cod de identificare al categoriei în care se încadrează reprezentantul legal al clientului entității raportoare (persoană juridică), respectiv: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.21. Coloana 21: „nume_r“ conține numele reprezentantului legal al clientului (persoană juridică), așa cum este înscris în documentul de identitate. Pentru clientul persoană juridică completarea acestei coloane este obligatorie, iar pentru clientul persoană fizică această coloană nu se completează.22. Coloana 22: „pren_r“ conține prenumele întreg al reprezentantului legal al clientului (persoană juridică), așa cum este înscris în documentul de identitate. Pentru clientul persoană juridică completarea acestei coloane este obligatorie, iar pentru clientul persoană fizică această coloană nu se completează.23. Coloana 23: „cet_r“ conține codul de identificare al țării corespunzătoare cetățeniei reprezentantului legal al clientului (persoană juridică), așa cum este înscris în documentul de identitate. Pentru clientul persoană juridică completarea acestei coloane este obligatorie, iar pentru clientul persoană fizică această coloană nu se completează.24. Coloana 24: „cod_r“ conține codul numeric personal al reprezentantului legal al clientului (persoană juridică), așa cum este înscris în documentul de identitate.Pentru clientul persoană juridică completarea acestei coloane este obligatorie, cu excepția cazului în care reprezentantul legal al clientului este o persoană fizică străină și nu are cod numeric personal. Pentru clientul persoană fizică această coloană nu se completează.25. Coloana 25: „data_n_r“ conține, sub forma zi/lună/an, data nașterii reprezentantului legal al clientului (persoană juridică), așa cum este înscrisă în documentul de identitate. În cazul în care reprezentantul legal al clientului (persoană juridică) este persoană fizică română al cărei cod numeric personal este completat în coloana anterioară, această coloană nu se completează. În caz contrar, completarea acestei coloane este obligatorie.Pentru clientul persoană fizică această coloană nu se completează.26. Coloana 26: „pep_i“ conține un cod de identificare al categoriei în care se încadrează persoana care efectuează operațiunea, respectiv: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.27. Coloana 27: „nume_i“ conține numele persoanei care efectuează operațiunea, așa cum este înscris în documentul de identitate.28. Coloana 28: „pren_i“ conține prenumele întreg al persoanei care efectuează operațiunea, așa cum este înscris în documentul de identitate.29. Coloana 29: „cet_i“ conține codul de identificare al țării corespunzătoare cetățeniei persoanei care efectuează operațiunea, conform documentului de identitate.30. Coloana 30: „cod_i“ conține codul numeric personal al persoanei care efectuează operațiunea, așa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care persoana care efectuează operațiunea este persoană străină și nu are cod numeric personal, această coloană nu se completează.31. Coloana 31: „data_n_i“ conține, sub forma zi/lună/an, data nașterii persoanei care efectuează operațiunea, așa cum este înscrisă în documentul de identitate. În cazul în care persoana care efectuează operațiunea este cetățean român al cărei cod numeric personal este completat în coloana anterioară, această coloană nu se completează. În caz contrar, completarea acestei coloane este obligatorie.32. Coloana 32: „act_id_i“ conține seria și numărul actului de identitate al persoanei care efectuează operațiunea.33. Coloana 33: „tara_i“ conține codul de identificare al țării de domiciliu/reședință a persoanei care efectuează operațiunea.34. Coloana 34: „judet_i“ conține, dacă este cazul, codul de identificare al județului în care se află domiciliul/reședința persoanei care efectuează operațiunea.35. Coloana 35: „loca_i“ conține, dacă este cazul, codul de identificare al localității în care se află domiciliul/reședința persoanei care efectuează operațiunea.36. Coloana 36: „str_i“ conține denumirea străzii unde este situat/situată domiciliul/reședința persoanei care efectuează operațiunea. În cazul în care domiciliul se află în străinătate, în această coloană se completează în plus denumirea orașului/ localității corespunzător/corespunzătoare.37. Coloana 37: „nr_i“ conține numărul aferent străzii unde este situat/situată domiciliul/reședința persoanei care efectuează operațiunea.38. Coloana 38: „fel_ct“ conține codul de identificare al felului contului deschis de către client la entitatea raportoare, având una dintre următoarele valori admisibile: „0“ pentru cont individual, „1“ pentru contul deținut în comun de mai multe persoane sau „2“ pentru contul unei persoane juridice.39. Coloana 39: „cont_c“ conține numărul - codul, simbolul - contului prin care s-a efectuat transferul extern, cont deschis de către client la entitatea raportoare.40. Coloana 40: „tip_ct“ conține codul de identificare al tipului de cont al clientului entității raportoare.41. Coloana 41: „tara_ext“ conține codul de identificare al țării de proveniență sau, după caz, de destinație a sumei transferate. Acest cod nu se referă la țara unde este situat sediul social al entității externe.42. Coloana 42: „den_ext“ conține denumirea băncii - entitate străină - de la care sau, după caz, către care se face transferul de bani.43. Coloana 43: „cont_ext“ conține contul clientului entității externe din care/către care se face transferul de bani.44. Coloana 44: „tip_ext“ conține tipul clientului entității externe și are una dintre cele 2 valori admisibile, și anume: „F“ - pentru persoane fizice sau „J“ - pentru persoane juridice.45. Coloana 45: „pep_ext“ conține un cod de identificare al categoriei în care se încadrează clientul entității externe (persoană fizică), respectiv: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.46. Coloana 46: „nume_ext“ conține numele clientului entității externe - persoană fizică, așa cum este înscris în documentul de identitate, respectiv denumirea clientului entității externe - persoană juridică, așa cum este înscrisă în documentul de înregistrare.47. Coloana 47: „pren_ext“ conține prenumele întreg al clientului entității externe - persoană fizică, așa cum este înscris în documentul de identitate. Pentru clienți ai entității externe persoane juridice, această coloană nu se completează.48. Coloana 48: „cod_tr“ conține codul intern de identificare al tranzacției la entitatea raportoare. Acest cod este stabilit de către entitatea raportoare și este unic pentru fiecare tranzacție.Dacă la nivelul entității raportoare nu există un cod unic de identificare al tranzacției, această coloană conține un cod agregat, format din codul entității raportoare însoțit de un număr secvențial (de la 1 la n) corespunzător fiecărei tranzacții, separate prin caracterul „_“.49. Coloana 49: „cod_tr_leg“ conține, pentru operațiunile care au o legătură între ele [în sensul prevăzut la art. 2 lit. w) din lege] codul intern de identificare al tranzacției cu care a fost stabilită o legătură a tranzacției curente.Pentru completarea acestei coloane se au în vedere următoarele aspecte:– în situația în care se identifică două sau mai multe operațiuni care au o legătură între ele, se consideră operațiune de bază tranzacția cea mai veche din punct de vedere cronologic, ținând cont de data și, după caz, de ora, minutul etc. efectuării tranzacției respective;– în mod convențional, pentru tranzacția de bază, în această coloană se preia din coloana 48 propriul cod intern de identificare;– pentru toate celelalte operațiuni care au o legătură cu tranzacția de bază, această coloană conține codul intern de identificare al tranzacției de bază (valoarea coloanei 48 aferentă tranzacției de bază).50. Coloana 50: „data_op“ conține data la care a fost făcută operațiunea, sub forma zi/lună/an.51. Coloana 51: „suma_op“ conține suma corespunzătoare transferului extern, exprimată în valuta al cărei cod de identificare este completat în coloana 52.Dacă suma operațiunii este un număr zecimal, aceasta se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. În cazul raportării transferurilor externe care se efectuează prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele, dacă suma tranzacționată în una dintre operațiuni este subunitară, aceasta se rotunjește, în mod convențional, la valoarea 1.52. Coloana 52: „cod_valuta“ conține codul de identificare al valutei corespunzătoare sumei înscrise în coloana 51.53. Coloana 53: „fel_op“ conține una dintre cele două valori admisibile, și anume: „D“ în cazul în care contul clientului entității raportoare se debitează, respectiv „C“ atunci când contul se creditează. Felul operațiunii este definit în raport cu tranzacția efectuată pentru clientul entității raportoare.54. Coloana 54: „euro“ conține echivalentul în euro al sumei completate în coloana 51, obținut folosind cursul de referință al Băncii Naționale a României din ziua în care s-a efectuat tranzacția. Dacă rezultatul aplicării cursului de referință este un număr zecimal, acesta se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. În cazul raportării transferurilor externe care se efectuează prin mai multe operațiuni care au o legătură între ele, dacă echivalentul euro aferent sumei tranzacționate în una dintre operațiuni este subunitar, acesta se rotunjește, în mod convențional, la valoarea 1.55. Coloana 55: „scop_op“ conține codul de identificare al tipului de operațiune raportată.56. Coloana 56: „observatii“ conține eventuale precizări suplimentare pe care le poate face entitatea raportoare în legătură cu transferul extern raportat. În cazul în care una dintre persoanele menționate în raport se încadrează în una dintre categoriile: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, în această coloană se completează datele și informațiile care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie.Pentru operațiunile care au o legătură între ele, în această coloană se completează, în mod obligatoriu, elementele comune ale acestor operațiuni.Completarea cu date a coloanelor 1-56 din RTE este obligatorie, cu următoarele excepții:1) În cazul în care clientul entității raportoare - persoană fizică efectuează tranzacția în nume propriu, coloanele 26-37 nu se completează.2) În cazul în care clientul entității raportoare este persoană juridică sau persoană fizică ce nu se încadrează în niciuna dintre categoriile: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, coloana 5 nu se completează.3) În cazul în care reprezentantul legal al clientul entității raportoare (persoană juridică) nu se încadrează în niciuna dintre categoriile: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, coloana 20 nu se completează.4) În cazul în care persoana care efectuează tranzacția nu se încadrează în niciuna dintre categoriile: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, coloana 26 nu se completează.5) În cazul în care clientul entității externe este persoană juridică sau persoană fizică ce nu se încadrează în niciuna dintre categoriile: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, coloana 45 nu se completează.6) Coloanele 16, 17, 34 și 35 nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei 15, respectiv 33 corespunzătoare este alta decât 642 (România).7) Coloanele 16 și 34 nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei 15, respectiv 33 corespunzătoare este 642 (România) și valoarea aferentă coloanei 17, respectiv 35 este 403 (București).8) La cele de mai sus se adaugă excepțiile prevăzute expres (în context) pentru fiecare coloană, în paragraful privind conținutul RTE.Pentru completarea RTE se au în vedere următoarele reguli:1) Pentru persoanele care au cetățenie dublă, în coloanele 8, 23, respectiv 29 se completează cu prioritate cetățenia română. Celelalte informații despre cetățenia persoanei respective se completează în coloana 56.2) Pentru persoanele străine rezidente în România, în coloanele 15-19, respectiv 33-37 din fișier se completează cu prioritate adresa/sediul din România. Dacă aceste informații nu sunt disponibile, coloanele 15, 18 și 19, respectiv 30, 36 și 37 conțin adresa/sediul din străinătate a/al persoanei respective.3) La identificarea operațiunilor care au legătură între ele, pentru atingerea pragului de raportare (echivalentul în lei a 10.000 euro), se ține cont de felul operațiunii, respectiv debit/credit. Toate operațiunile care au legătură între ele sunt incluse într-un singur RTE, același cu fișierul care conține transferurile externe a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 10.000 euro.Fișierul denumit RTE_zzllaaaa_cccccc.xlsx/.csv, care este de fapt RTE, poate fi creat în 3 moduri, și anume:1. prin completarea de către entitatea raportoare a coloanelor 1-56 în interfața portalului, caz în care fișierul este generat automat de către portal.La completarea RTE în interfața portalului, coloanele 1 și 2 din fișier se preiau automat, iar coloanele 4, 12, 38, 44 și 53 se completează de către entitatea raportoare prin selecția din liste de valori predefinite.Coloanele 3, 5, 8, 13-17, 20, 23, 26, 29, 33-35, 40, 41, 45, 52 și 55 se preiau automat în portal prin alegerea de către entitatea raportoare, pentru fiecare coloană, a unei valori dintr-o listă bazată pe nomenclatoarele de sedii secundare, pep, țări, forme juridice de organizare, coduri CAEN, județe, localități, tip cont, valute, respectiv tipuri operațiuni.Coloanele 6, 7, 9-11, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30-32, 36, 37, 39, 42, 43, 46-51, 54 și 56 se completează propriu-zis de către entitatea raportoare în portal.În portal, fiecărui raport RTE_zzllaaaa_cccccc.xlsx/.csv i se asociază automat un fișier de tip.pdf, cu caracter ilustrativ. În acest fișier, toate coloanele care conțin coduri în raport sunt înlocuite cu rubrici în care este explicitată semnificația (descrierea) fiecărui cod, conform nomenclatoarelor aferente;2. prin generarea de către entitatea raportoare a unui fișier agregat denumit RTE_zzllaaaa_cccccc.xlsx/.csv, având forma și conținutul descrise în acest capitol, extras din baza de date proprie, folosind proceduri specifice.Pentru completarea unor coloane din acest fișier sunt folosite nomenclatoarele enumerate în anexele nr. 1 și 2 la ordin, după cum urmează:a) cccccc.xlsx - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloana 3 din RTE;b) Pep.xlsx - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 5, 20, 26 și 45 din RTE;c) Tari.xlsx - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 8, 15, 23, 29, 33 și 41 din RTE;d) Forme_jur.xlsx - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloana 13 din RTE;e) Coduri_Caen.xlsx - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloana 14 din RTE;f) Judete.xlsx - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 16 și 34 din RTE;g) Loca.xlsx - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 17 și 35 din RTE.h) Valute.xlsx - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloana 52 din RTE;i) Tip_oper.xlsx - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloana 55 din RTE.În plus față de acestea, ONPCSB pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, nomenclatorul Tip_cont.xls, care conține valorile admisibile pentru coloana 40 din RTE;3. prin colectarea de către entitatea raportoare a transferurilor externe care fac obiectul raportării din propriul sistem informatic, în forma și conținutul descrise în acest capitol, și folosirea unui serviciu web dedicat, pus la dispoziție de către ONPCSB pentru schimbul de date.De asemenea, ONPCSB pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, un format de RTE cu caracter ilustrativ: fișierul RTE_zzllaaaa_cccccc.xlsx.
   +  Anexa nr. 4
  FORMA ȘI CONȚINUTUL
  Raportului privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani
  a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro
  I. Aspecte introductivePrezentele dispoziții se aplică instituțiilor emitente de monedă electronică și instituțiilor de plată persoane juridice române, precum și punctelor unice de contact stabilite pe teritoriul României pentru instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată persoane juridice străine, conform prevederilor art. 8 alin. (11^1) coroborat cu art. 7 alin. (5) din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (lege).Raportul privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani (serviciu de plată prin care fondurile sunt primite de la plătitor, fără crearea unui cont de plăți pe numele plătitorului sau al beneficiarului plății) a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro (denumit în continuare RTF) este un fișier în format structurat (.xlsx/.csv), denumit RTF_zzllaaaa_cccccc.xlsx/.csv, unde:– RTF reprezintă identificatorul tipului de raport;– zzllaaaa reprezintă data la care se face raportarea - sub forma zi, lună, an;– cccccc reprezintă codul entității raportoare, care este alocat fiecărei entități raportoare la înregistrarea în portal.II. Forma raportului privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani este ilustrată în tabelul de mai jos:
  Număr coloanăDenumire coloanăTipDimensiuneObservații/Restricții
  1data_rapDată10setată în forma zz/ll/aaaa, unde zz = ziua, ll = luna, aaaa = anul
  2cod_entNumeric6
  3tara_ag_pNumeric3cod din nomenclatorul Tari
  4cod_ag_pNumeric6cod din nomenclatorul de sedii secundare
  5tip_cCaracter1valori admisibile „P“ sau „B“
  6pep_pNumeric1cod din nomenclatorul Pep
  7nume_pCaracter50
  8pren_pCaracter30
  9cet_pNumeric3cod din nomenclatorul Tari
  10cod_pCaracter13
  11data_n_pDată10setată în forma zz/ll/aaaa
  12loca_n_pCaracter50
  13act_id_pCaracter15
  14tara_pNumeric3cod din nomenclatorul Tari
  15judet_pNumeric2cod din nomenclatorul Judete
  16loca_pNumeric6cod din nomenclatorul Loca
  17str_pCaracter50
  18nr_pCaracter10
  19tara_ag_bNumeric3cod din nomenclatorul Tari
  20cod_ag_bNumeric6cod din nomenclatorul de sedii secundare
  21pep_bNumeric1cod din nomenclatorul Pep
  22nume_bCaracter50
  23pren_bCaracter30
  24cet_bNumeric3cod din nomenclatorul Tari
  25cod_bCaracter13
  26data_n_bDată10setată în forma zz/ll/aaaa
  27loca_n_bCaracter50
  28act_id_bCaracter15
  29tara_bNumeric3cod din nomenclatorul Tari
  30judet_bNumeric2cod din nomenclatorul Judete
  31loca_bNumeric6cod din nomenclatorul Loca
  32str_bCaracter50
  33nr_bCaracter10
  34cod_trCaracter50
  35data_opDată10setată în forma zz/ll/aaaa
  36cod_valCaracter3cod din nomenclatorul Valute
  37suma_opNumeric6>= 1
  38euroNumeric6>= 1
  39observatiiCaracter200
  III. Conținutul raportului privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani:RTF conține, conform prevederilor art. 7 alin. (5) din lege, transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de bani a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 2.000 euro. Toate transferurile de fonduri din ziua/perioada pentru care se face raportarea sunt incluse într-un singur RTF.Pentru instituțiile emitente de monedă electronică și instituțiile de plată persoane juridice române, RTF conține operațiunile de transferuri de fonduri pentru activitatea de remitere de bani derulate atât prin agenții(le) proprii, cât și prin parteneri - persoane juridice române sau persoane juridice străine care nu au puncte unice de contact stabilite pe teritoriul României.Pentru punctele unice de contact stabilite pe teritoriul României ale instituțiilor emitente de monedă electronică și ale instituțiilor de plată persoane juridice străine, RTF conține operațiunile de transferuri de fonduri pentru activitatea de remitere de bani derulate prin agenții proprii sau parteneri, inclusiv prin agenții care sunt, la rândul lor, instituții emitente de monedă electronică sau instituții de plată persoane juridice române.RTF conține următoarele categorii de informații:– data raportării și identificarea entității raportoare (prestatorul de servicii de plată) și a entității partenere (coloanele 1-4, 19 și 20);– date de identificare ale plătitorului sumei transferate (coloanele 5-18);– date de identificare ale beneficiarului plății sumei transferate (coloanele 21-33);– date despre transferul de fonduri pentru activitatea de remitere de bani (coloanele 34-39).Conținutul RTF este prezentat în detaliu în cele ce urmează, precizându-se și unele aspecte referitoare la obligativitatea și modul de completare a coloanelor indicate în forma raportului (pct. II):1. Coloana 1: „data_rap“ conține data la care este raportat RTF, în format ZZ/LL/AAAA - zi/lună/an.2. Coloana 2: „cod_ent“ conține codul de identificare al entității raportoare, care este un număr secvențial obținut la înregistrarea acesteia în portal.3. Coloana 3: „tara_ag_p“ conține codul de identificare al țării de proveniență a fondurilor, conform nomenclatorului aferent.4. Coloana 4: „cod_ag_p“ conține codul intern unic de identificare al prestatorului de servicii de plată al plătitorului sumei transferate (denumit în continuare plătitor), fie agent al entității raportoare, fie partener al acesteia.5. Coloana 5: „tip_c“ conține tipul clientului entității raportoare și are una dintre cele 2 valori admisibile, și anume: „P“ - pentru plătitor sau „B“ - pentru beneficiarul sumei transferate/plății (denumit în continuare beneficiar).6. Coloana 6: „pep_p“ conține un cod de identificare al categoriei în care se încadrează plătitorul, respectiv: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.7. Coloana 7: „nume_p“ conține numele plătitorului, așa cum este înscris în documentul de identitate.8. Coloana 8: „pren_p“ conține prenumele întreg al plătitorului, așa cum este înscris în documentul de identitate. 9. Coloana 9: „cet_p“ conține codul de identificare al țării corespunzătoare cetățeniei plătitorului, conform nomenclatorului aferent.10. Coloana 10: „cod_p“ conține codul numeric personal al plătitorului, așa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care plătitorul persoană fizică străină nu are cod numeric personal, în această coloană se completează numărul de identificare al plătitorului, conform art. 4 alin. (1) pct. c) din Regulamentul (UE) 2015/847.11. Coloana 11: „data_n_p“ conține, sub forma zi/lună/an, data nașterii plătitorului, așa cum este înscrisă în documentul de identitate. 12. Coloana 12: „loca_n_p“ conține locul nașterii plătitorului.13. Coloana 13: „act_id_p“ conține seria și numărul actului de identitate al plătitorului.14. Coloana 14: „tara_p“ conține codul de identificare al țării de domiciliu/reședință a plătitorului, conform nomenclatorului aferent.15. Coloana 15: „judet_p“ conține, dacă este cazul, codul de identificare al județului în care se află domiciliul/reședința plătitorului, conform nomenclatorului aferent.16. Coloana 16: „loca_p“ conține, dacă este cazul, codul de identificare al localității în care se află domiciliul/reședința plătitorului, conform nomenclatorului aferent.17. Coloana 17: „str_p“ conține denumirea străzii unde este situat/situată domiciliul/reședința plătitorului. În cazul în care domiciliul se află în străinătate, în această coloană se completează în plus și denumirea orașului/localității corespunzător/corespunzătoare.18. Coloana 18: „nr_p“ conține numărul aferent străzii unde este situat/situată domiciliul/reședința plătitorului.19. Coloana 19: „tara_ag_b“ conține codul de identificare al țării de destinație a fondurilor, conform nomenclatorului aferent.20. Coloana 20: „cod_ag_b“ conține codul intern unic de identificare al prestatorului de servicii de plată al beneficiarului, fie agent al entității raportoare, fie partener al acesteia.21. Coloana 21: „pep_b“ conține un cod de identificare al categoriei în care se încadrează beneficiarul, respectiv: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public.22. Coloana 22: „nume_b“ conține numele beneficiarului, așa cum este înscris în documentul de identitate.23. Coloana 23: „pren_b“ conține prenumele întreg al beneficiarului, așa cum este înscris în documentul de identitate. 24. Coloana 24: „cet_b“ conține codul de identificare al țării corespunzătoare cetățeniei beneficiarului, conform nomenclatorului aferent.25. Coloana 25: „cod_b“ conține codul numeric personal al beneficiarului, așa cum este înscris în documentul de identitate. În cazul în care beneficiarul este persoană străină și nu are cod numeric personal, în această coloană se completează numărul de identificare al beneficiarului, conform art. 4 alin. (1) pct. c) din Regulamentul (UE) 2015/847.26. Coloana 26: „data_n_b“ conține, sub forma zi/lună/an, data nașterii beneficiarului, așa cum este înscrisă în documentul de identitate.27. Coloana 27: „loca_n_b“ conține locul nașterii beneficiarului.28. Coloana 28: „act_id_b“ conține seria și numărul actului de identitate al beneficiarului.29. Coloana 29: „tara_b“ conține codul de identificare al țării de domiciliu/reședință a beneficiarului, conform nomenclatorului aferent.30. Coloana 30: „judet_b“ conține, dacă este cazul, codul de identificare al județului în care se află domiciliul/reședința beneficiarului, conform nomenclatorului aferent.31. Coloana 31: „loca_b“ conține, dacă este cazul, codul de identificare al localității în care se află domiciliul/reședința beneficiarului, conform nomenclatorului aferent.32. Coloana 32: „str_b“ conține denumirea străzii unde este situat/situată domiciliul/reședința beneficiarului. În cazul în care domiciliul se află în străinătate, în această coloană se completează în plus și denumirea orașului/localității corespunzător/corespunzătoare.33. Coloana 33: „nr_b“ conține numărul aferent străzii unde este situat/situată domiciliul/reședința beneficiarului.34. Coloana 34: „cod_tr“ conține codul unic de identificare al tranzacției, așa cum este definit la art. 3 alin. (11) din Regulamentul (UE) 2015/847. Acest cod este stabilit de către entitatea raportoare. 35. Coloana 35: „data_op“ conține data la care a fost efectuată operațiunea raportată, sub forma zi/lună/an.36. Coloana 36: „cod_val“ conține codul de identificare al valutei corespunzătoare sumei plătite, conform nomenclatorului aferent.37. Coloana 37: „suma_op“ conține suma plătită în cadrul transferului de fonduri, exprimată în valuta al cărei cod de identificare este completat în coloana 36. Dacă suma respectivă este un număr zecimal, aceasta se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg. 38. Coloana 38: „euro“ conține echivalentul în euro al sumei completate în coloana 37, obținut folosind cursul de referință al Băncii Naționale a României din ziua în care s-a efectuat tranzacția. Dacă rezultatul aplicării cursului de referință este un număr zecimal, acesta se rotunjește la cel mai apropiat număr întreg.39. Coloana 39: „observatii“ conține eventuale precizări suplimentare pe care le poate face entitatea raportoare în legătură cu transferul raportat. În cazul în care plătitorul sau beneficiarul se încadrează în una dintre categoriile: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, în această coloană se completează datele și informațiile care au condus la încadrarea persoanei în respectiva categorie.În situația în care suma transferată a fost remisă beneficiarului la o dată diferită de data plății, această coloană conține obligatoriu data remiterii sumei, sub forma zi/lună/an.În situația în care suma remisă beneficiarului este diferită de suma plătită, această coloană conține obligatoriu suma remisă, valuta corespunzătoare și echivalentul euro al sumei remise.Completarea cu date a coloanelor 1-39 din RTF este obligatorie, cu următoarele excepții: 1) În cazul în care plătitorul nu se încadrează în niciuna dintre categoriile: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, coloana 6 nu se completează.2) Coloanele 15 și 16, respectiv 30 și 31 nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei 14, respectiv 29 corespunzătoare este alta decât 642 (România).3) Coloanele 15 și 30 nu se completează dacă valoarea aferentă coloanei 14, respectiv 29 corespunzătoare este 642 (România) și valoarea aferentă coloanei 16, respectiv 31 este 403 (București).4) În cazul în care beneficiarul nu se încadrează în niciuna dintre categoriile: persoană expusă public, membru al familiei unei persoane expuse public sau persoană cunoscută ca asociat apropiat al unei persoane expuse public, coloana 21 nu se completează.5) Dacă plătitorul nu este clientul entității raportoare (coloana 5 are valoarea „B“):a) în cazul în care coloanele 11 și 12 nu sunt completate, completarea coloanelor 9, 10 și 13-18 este obligatorie;b) în cazul în care coloanele 11 și 12 sunt completate, coloanele 9, 10 și 13-18 sunt facultative (se completează în măsura în care entitatea raportoare are la dispoziție datele respective);c) în cazul în care coloanele 9, 10 și 13-18 nu sunt completate, completarea coloanelor 11 și 12 este obligatorie;d) în cazul în care coloanele 9, 10 și 13-18 sunt completate, coloanele 11 și 12 sunt facultative (se completează în măsura în care entitatea raportoare are la dispoziție datele respective).6) Dacă beneficiarul nu este clientul entității raportoare (coloana 5 are valoarea „P“): a) în cazul în care coloanele 26 și 27 nu sunt completate, completarea coloanelor 24, 25 și 28-33 este obligatorie;b) în cazul în care coloanele 26 și 27 sunt completate, coloanele 24, 25 și 28-33 sunt facultative (se completează în măsura în care entitatea raportoare are la dispoziție datele respective);c) în cazul în care coloanele 24, 25 și 28-33 nu sunt completate, completarea coloanelor 26 și 27 este obligatorie;d) în cazul în care coloanele 24, 25 și 28-33 sunt completate, completarea coloanelor 26 și 27 este facultativă (se completează în măsura în care entitatea raportoare are la dispoziție datele respective).7) Pentru persoanele care au cetățenie dublă, în coloanele 9, respectiv 24 se completează cu prioritate cetățenia română. Celelalte informații despre cetățenia persoanei respective se completează în coloana 39.8) Pentru persoanele străine rezidente în România, în coloanele 14-18, respectiv 29-33 din fișier se completează cu prioritate adresa/sediul din România. Dacă aceste informații nu sunt disponibile, coloanele 14, 17 și 18, respectiv 29, 32 și 33 conțin adresa din străinătate a persoanei respective.9) La cele de mai sus se adaugă excepțiile prevăzute expres (în context) pentru fiecare coloană în paragraful privind conținutul RTF.Fișierul denumit RTF_zzllaaaa_cccccc.xlsx/.csv, care este de fapt RTF, poate fi creat în 3 moduri, și anume:1. prin completarea de către entitatea raportoare a coloanelor 1-39 în interfața portalului, caz în care fișierul este generat automat de către portal.La completarea RTF în interfața portalului, coloanele 1 și 2 din fișier se preiau automat, iar coloana 5 se completează de către entitatea raportoare prin selecția dintr-o listă de valori predefinită.Coloanele 3, 4, 6, 9, 14-16, 19-21, 24, 29-31 și 36 se preiau automat în portal prin alegerea, de către entitatea raportoare, pentru fiecare coloană, a unei valori dintr-o listă bazată pe nomenclatoarele de țări, sedii secundare, pep, județe, localități, respectiv valute.Coloanele 7, 8, 10-13, 17, 18, 22, 23, 25-28, 32-35 și 37-39 se completează propriu-zis de către entitatea raportoare în portal.În portal, fiecărui raport RTF_zzllaaaa_cccccc.xlsx/.csv i se asociază automat un fișier de tip .pdf, cu caracter ilustrativ. În acest fișier, toate coloanele care conțin coduri în raport sunt înlocuite cu rubrici în care este explicitată semnificația (descrierea) fiecărui cod, conform nomenclatoarelor aferente;2. prin generarea de către entitatea raportoare a unui fișier agregat, denumit RTF_zzllaaaa_cccccc.xlsx/.csv, având forma și conținutul descrise în acest capitol, extras din baza de date proprie, folosind proceduri specifice.Pentru completarea unor coloane din acest fișier sunt folosite nomenclatoarele enumerate în anexa nr. 1 la ordin, după cum urmează: a) Tari.xlsx - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 3, 9, 14, 19, 24 și 29 din RTF; b) cccccc.xlsx - nomenclatorul de sedii secundare, care conține valorile admisibile pentru coloanele 4 și 20 din RTF.Nomenclatorul de sedii secundare conține atât codurile de identificare ale tuturor agenți(i)lor entității raportoare, cât și ale instituțiilor de plată partenere ale acesteia, după caz. Nomenclatorul de sedii secundare se gestionează în portal de către entitatea raportoare;c) Pep.xlsx - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 6 și 21 din RTF;d) Judete.xlsx - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 15 și 30 din RTF;e) Loca.xlsx - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloanele 16 și 31 din RTF; f) Valute.xlsx - nomenclatorul conține valorile admisibile pentru coloana 36 din RTF;3. prin colectarea de către entitatea raportoare a transferurilor de fonduri pentru activitatea de remitere de bani care fac obiectul raportării din propriul sistem informatic, în forma și conținutul descrise în acest capitol, și folosirea unui serviciu web dedicat, pus la dispoziție de către ONPCSB pentru schimbul de date.De asemenea, ONPCSB pune la dispoziția entităților raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, un format de RTF cu caracter ilustrativ: fișierul RTF_zzllaaaa_cccccc.xlsx.
   +  Anexa nr. 5
  METODOLOGIA DE TRANSMITERE
  a rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea
  spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative
  1. Aspecte introductivePrezentele dispoziții stabilesc modalitatea de transmitere către ONPCSB a rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare (lege), și se aplică entităților raportoare bancare și nonbancare prevăzute la art. 5 din lege.Transmiterea rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din lege se face numai în format electronic, în forma și conținutul prevăzute de ordin, prin intermediul portalului de raportare ONPCSB (portal), accesibil la adresa de internet https://raportari.onpcsb.ro.Accesul entităților raportoare la portalul de raportare ONPCSB se obține în urma înregistrării acestora în portal. Înregistrarea se face o singură dată și presupune completarea, în interfața portalului, a unui formular cu datele și informațiile de identificare a entității raportoare, inclusiv ale persoanelor desemnate de către acestea, conform art. 23 alin. (1) din lege. Datele de identificare ale persoanelor desemnate vor cuprinde numele, prenumele și datele de contact ale acestora (adresa de e-mail și numărul de telefon).Pentru toate entitățile raportoare este obligatorie selectarea dintr-o listă predefinită a categoriei (prevăzută la art. 5 din lege) în care se încadrează activitatea pe care o desfășoară. Alegerea corectă a categoriei în care se încadrează persoana juridică este exclusiv responsabilitatea acesteia.În urma completării informațiilor de identificare se obține accesul propriu-zis în portal, pe baza unui nume de utilizator, a unei parole stabilite și confirmate de către utilizator și a unui cod de securitate generat automat de portal.2. Metodologia de transmitere a Raportului de tranzacții suspecteRTS se completează de către entitatea raportoare în interfața portalului, în termenul prevăzut de lege, prin introducerea de date și selectarea de valori din liste predefinite, conform precizărilor din anexa nr. 1 la ordin și instrucțiunilor puse la dispoziție în portal. În urma completării corecte a RTS, în portal se generează automat un fișier în format .pdf, care se transmite către ONPCSB, împreună cu documentele anexate. Preluarea RTS în portal este confirmată printr-un mesaj trimis automat entității raportoare, prin mesageria portalului, mesaj care conține numărul și data înregistrării RTS la emitent, data și ora transmiterii acestuia, precum și numărul și data înregistrării RTS la ONPCSB.În cazul în care nu sunt completate/corecte toate câmpurile obligatorii ale RTS, fișierul de tip .pdf asociat acestuia nu se transmite, entitatea raportoare urmând să facă corecții sau completări în câmpurile indicate de portal.În cazul în care, pentru un RTS deja transmis prin portal, entitatea raportoare constată că sunt necesare corecții sau completări datorate erorilor materiale, aceasta întocmește de îndată un raport rectificativ care înlocuiește raportul inițial, precizând obligatoriu numărul de înregistrare la emitent și data raportului la care se referă corecțiile/completările.În cazul în care RTS este corect din punct de vedere formal, dar se constată deficiențe de conținut, emitentul va primi de la ONPCSB o notificare în acest sens.În situația în care emitentul este notificat în vederea remedierii deficiențelor indicate de către ONPCSB, obligația de raportare este considerată ca fiind neîndeplinită până la remedierea deficiențelor. Entitatea raportoare are obligația de a transmite un nou RTS în cel mult două zile lucrătoare de la data primirii notificării. În cazul RTS pentru care a fost transmisă o notificare în vederea remedierii deficiențelor, termenul prevăzut la art. 8 alin. (3) din lege va curge de la momentul confirmării automate de către portal a primirii noului RTS.3. Metodologia de transmitere a Raportului de tranzacții cu numerar, a Raportului de transferuri externe și a Raportului privind transferurile de fonduri pentru activitatea de remitere de baniRTN, RTE și RTF se transmit către ONPCSB numai în format electronic, în cel mult 3 zile lucrătoare de la efectuarea tranzacției care face obiectul raportării. RTN/RTE/RTF se pot transmite zilnic sau cumulat, pentru cel mult 3 zile lucrătoare. Indiferent de perioada de referință (una/două/trei zile), entitatea raportoare întocmește, după caz, un singur RTN/RTE/RTF, care cuprinde toate operațiunile derulate în perioada aferentă raportării.Transmiterea RTN/RTE/RTF către ONPCSB se face exclusiv prin portal, folosind una dintre cele 3 modalități pe care acesta le pune la dispoziția entităților raportoare, și anume: 1. printr-o interfață a portalului, specifică fiecărui tip de raport, în care sunt preluate datele completate/selectate de către utilizator (cu mențiunea că, pentru toate coloanele care conțin coduri din fiecare tip de raport, este preluată descrierea semnificației aferente);2. prin încărcarea de fișiere (corespunzătoare fiecărui tip de raport) agregate extrase din sistemul informatic al entității raportoare, folosind proceduri proprii;3. prin servicii web dedicate fiecărui tip de raport, implementate în sistemul informatic al entităților raportoare, conform documentației tehnice puse la dispoziție pe site-ul www.onpcsb.ro.Indiferent de modalitatea folosită, portalul permite transmiterea unui RTN/RTE/RTF numai dacă acesta este conform cu forma și conținutul prevăzute, după caz, în anexele nr. 2, 3, respectiv 4 la ordin. Preluarea RTN/RTE/RTF este confirmată printr-un mesaj trimis automat entității raportoare, prin mesageria portalului, mesaj care include denumirea, data și ora primirii fișierului, dimensiunea acestuia și numărul de înregistrări pe care le conține, precum și numărul și data înregistrării raportului la ONPCSB. Pentru fiecare tip de raport completat prin interfața portalului, mesajul de confirmare are atașat un fișier în format .pdf, corespunzător raportului respectiv - cu caracter ilustrativ.În cazul în care un raport încărcat în portal nu este conform cu forma și conținutul prevăzute, după caz, în anexele nr. 2, 3, respectiv 4 la ordin, portalul nu permite transmiterea acestuia, respectiv:– dacă un raport completat prin interfața portalului nu îndeplinește toate cerințele prevăzute după caz, în anexele nr. 2, 3, respectiv 4 la ordin, entitatea raportoare primește mesaje de eroare pentru rubricile care nu sunt completate corect; – în urma încercării de transmitere a unui raport încărcat dintr-un fișier agregat direct în portal, care nu îndeplinește toate cerințele prevăzute după caz, în anexele nr. 2, 3, respectiv 4 la ordin, entitatea raportoare primește un mesaj de respingere care constă în lista completă cu erorile pe care le conține raportul; – în situația utilizării serviciilor web dedicate, pentru fiecare înregistrare din raport care nu îndeplinește toate cerințele prevăzute după caz, în anexele nr. 2, 3, respectiv 4 la ordin, entitatea raportoare primește un mesaj tehnic de respingere.Fiecărui RTN/RTE/RTF transmis prin portal i se asociază, în mod convențional, un status, care poate fi: 1. raport inițial, respectiv fișierul RTN_zzllaaaa_cccccc.xlsx/ .csv (conform convenției din anexa nr. 2 la ordin)/ RTE_zzllaaaa_cccccc.xlsx/.csv (conform convenției din anexa nr. 3 la ordin)/RTF_zzllaaaa_cccccc.xlsx/.csv (conform convenției din anexa nr. 4 la ordin) - care cuprinde, în momentul transmiterii, toate operațiunile derulate în perioada aferentă raportării;2. raport de completareÎn cazul în care entitatea raportoare constată, în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacției, că un RTN/RTE/RTF deja transmis nu conține toate tranzacțiile care fac obiectul raportării, aceasta întocmește de îndată un raport de completare a celui inițial. Raportul de completare este un fișier denumit, după caz, RTNc_zzllaaaa_cccccc.xlsx/.csv (conform convenției din anexa nr. 2 la ordin)/RTEc_zzllaaaa_cccccc.xlsx/.csv (conform convenției din anexa nr. 3 la ordin)/ RTFc_zzllaaaa_cccccc.xlsx/.csv (conform convenției din anexa nr. 4 la ordin), unde c reprezintă un indicator de fișier de completare. Raportul de completare conține numai înregistrările omise din raportul inițial - pentru care data raportării este modificată corespunzător;3. raport rectificativEntitatea raportoare care constată existența unor erori de conținut într-un RTN/RTE/RTF ulterior transmiterii acestuia întocmește de îndată un raport rectificativ, care corectează raportul inițial.Raportul rectificativ este un fișier denumit, după caz, RTNr_zzllaaaa_cccccc.xlsx/.csv (conform convenției din anexa nr. 2 la ordin)/RTEr_zzllaaaa_cccccc.xlsx/.csv (conform convenției din anexa nr. 3 la ordin)/RTFr_zzllaaaa_cccccc.xlsx/.csv (conform convenției din anexa nr. 4 la ordin), unde r reprezintă un indicator de fișier rectificativ. Raportul rectificativ conține numai înregistrările care nu erau corecte în raportul inițial - pentru care data raportării este modificată corespunzător;4. raport de anulareÎn cazul în care entitatea raportoare constată că un RTN/RTE/RTF deja transmis conține înregistrări care nu trebuiau raportate, aceasta întocmește de îndată un raport de anulare a acestor înregistrări, ce cuprinde obligatoriu la rubrica „Observații“ sintagma „înregistrare eliminată“.Raportul de anulare este un fișier denumit, după caz, RTNa_zzllaaaa_cccccc.xlsx/.csv (conform convenției din anexa nr. 2 la ordin)/RTEa_zzllaaaa_cccccc.xlsx/.csv (conform convenției din anexa nr. 3 la ordin)/ RTFa_zzllaaaa_cccccc.xlsx/.csv (conform convenției din anexa nr. 4 la ordin), unde a reprezintă un indicator de fișier de anulare. Raportul de anulare conține numai înregistrările care trebuie eliminate din raportul inițial;5. raport de adăugare tardivăÎn cazul în care entitatea raportoare constată, din motive tehnico-administrative, după expirarea termenul legal de transmitere, că un RTN/RTE/RTF deja transmis nu conține toate tranzacțiile care fac obiectul raportării, aceasta întocmește de îndată un raport de adăugare tardivă, ce cuprinde obligatoriu la rubrica „Observații“ motivul nerespectării termenului prevăzut la art. 7 alin. (7) din lege. În situația în care entitatea raportoare este obligată să aplice recomandările și planurile de măsuri formulate de autoritățile competente prevăzute la art. 26 din lege, aceasta transmite un RTN/RTE/RTF de adăugare tardivă, ce cuprinde obligatoriu la rubrica „Observații“ denumirea actului de control, emitentul, numărul și data înregistrării acestuia.Raportul de adăugare tardivă este un fișier denumit, după caz, RTNt_zzllaaaa_cccccc.xlsx/.csv (conform convenției din anexa nr. 2 la ordin)/RTEt_zzllaaaa_cccccc.xlsx/.csv (conform convenției din anexa nr. 3 la ordin)/ RTFt_zzllaaaa_cccccc.xlsx/.csv (conform convenției din anexa nr. 4 la ordin), unde t reprezintă un indicator de fișier de adăugare tardivă. Raportul de adăugare tardivă conține numai înregistrările netransmise ONPCSB în termenul legal, pentru care data raportării este modificată corespunzător.În cadrul aceleiași zile, pentru un RTN/RTE/RTF, portalul permite crearea unui singur fișier inițial. În plus față de acesta, portalul permite crearea unui singur fișier de completare de fiecare tip (care conține toate completările), a unui singur fișier rectificativ de fiecare tip (care conține toate corecțiile), a unui singur fișier de anulare de fiecare tip (care conține toate înregistrările eliminate) și a unui singur fișier de adăugare tardivă de fiecare tip (care conține toate înregistrările netransmise ONPCSB în termenul legal).4. Dispoziții finaleRapoartele care nu respectă forma și conținutul prevăzute în anexele nr. 1-4 la ordin, transmise în format tipărit, prin poștă, prin fax, prin e-mailuri nesecurizate sau prin orice alt canal decât portalul ONPCSB, sunt returnate emitentului fără nicio explicație, considerându-se că nu a fost îndeplinită obligația de raportare.
  ------