ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 66 din 30 iunie 2023pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 30 iunie 2023  Având în vedere situația economică nu doar din România, ci și la nivel european și mondial, reprezentată de creșterea prețurilor și neredresarea climatului economic, care a determinat ca operatorii economici să opereze pe o piața lipsită de predictibilitate și în care nu doar prețurile la materiale de construcții necesare realizării investițiilor sau prețul materialelor de bază, cum ar fi cel al agregatelor, combustibilului, energiei, oțelului, fierului, sunt fluctuante sau cu tendințe de creștere, ci și relațiile comerciale dintre producători, subcontractori, furnizori, prestatori și antreprenori sunt dificil de gestionat și instabile,luând în considerare faptul că operatorii economici nu au continuitate în procurarea materialelor de construcții sau materialelor de bază necesare pentru realizarea obiectivelor la prețuri rezonabile și predictibile sau comparabile cu prețurile practicate în anul 2021, iar firmele sunt mai vulnerabile și mai expuse din punct de vedere financiar, ținând cont de faptul că toate contractele majore de investiții semnate începând cu anul 2020 conțin prevederi contractuale referitoare la formulele de ajustare a prețurilor prevăzute de dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1/2018 pentru aprobarea condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, iar ulterior semnării acestora, prin intrarea în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările ulterioare, contractele majore de investiții beneficiază și de aplicarea acestor prevederi, dar numai până la atingerea pragului de 50% impus prin Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,având în vedere faptul că prin modificările aduse de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanțate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, asupra Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările ulterioare, și prin Planul național de redresare și reziliență al României, s-a stabilit că după atingerea pragului maxim de 50% din prețul inițial al contractelor impus de prevederile legale, la solicitarea contractanților, să se poate reveni la aplicarea formulei de ajustare inițială prevăzută în contract,ținând seama de faptul că prin reîntoarcerea la formula inițială existentă în contract coroborat cu aplicarea indicilor INS existenți în prezent se va asigura o ajustare a prețurilor de aproximativ 33-38%, care este cu mult sub creșterea reală de piață a materialelor de construcție și a materialelor necesare finalizării investițiilor care încă se menține la peste 65% față de valorile incluse în contractele existente, iar mai mult decât atât nici inflația nu a atins în prezent praguri rezonabile și comparabile cu cele din anul 2021,luând în considerare că formula de ajustare prevăzută în contractul inițial nu acoperă creșterea reală din piață, ținând seama de faptul că formula de ajustare adaptată realității care a fost introdusă prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările ulterioare, își încetează aplicabilitatea după epuizarea pragului de 50%, iar, pe cale de consecință, în contractele de lucrări aflate în derulare, restul rămas de executat până la recepția la terminarea lucrărilor rămâne neajustabil pe formula adaptată realității, prin epuizarea pragului, putându-i-se aplica doar formula inițială, formulă care nu permite aprovizionarea cu materiale astfel încât să fie duse la bun sfârșit contractele de lucrări,având în vedere necesitatea evitării unor întârzieri sau blocaje în realizarea sau finalizarea în bune condiții a lucrărilor de investiție, este necesară adoptarea unor modificări ale cadrului legal statuat de legiuitor prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările ulterioare, prin care să se atenueze efectele acestui context economic asupra contractelor cărora li se aplică respectiva ordonanță de urgență, în sensul în care modificarea contractului comparată cu 50% din prețul inițial să fie calculată ca diferență între valoarea ajustării generată de formula introdusă prin aceeași ordonanță de urgență și valoarea ajustării.Ținând seama de faptul că întârzierile în finalizarea obiectivelor de investiții, fie ca urmare a încetinirii ritmului de lucru sau a suspendării execuției, fie ca urmare a eventualelor relicitări ale contractelor încetate, au impact direct asupra blocării sau nefinalizării programelor operaționale finanțate din fonduri europene, precum Programul operațional Infrastructură mare - POIM 2014-2020, Programul operațional Transport POT 2021-2027 și PNRR, care depind de finalizarea obiectivului finanțat,luând în considerare faptul că starea de fapt obiectivă a situației extraordinare este reprezentată de faptul că formula de ajustare adaptată realității care a fost introdusă prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările ulterioare, își încetează aplicabilitatea după epuizarea pragului de 50%, iar pentru contractele de lucrări aflate în derulare resturile rămase de executat până la recepția la terminarea lucrărilor rămân neajustabile pe formula adaptată realității, prin epuizarea pragului, putându-li-se aplica doar formula inițială, formulă care nu permite aprovizionarea cu materiale astfel încât să fie duse la bun sfârșit contractele de lucrări,ținând cont că starea de fapt, independentă de voința Guvernului, a situației extraordinare este reprezentată de faptul că, prin reîntoarcerea la formula inițială existentă în contract coroborat cu aplicarea indicilor INS existenți în prezent, ajustarea prețurilor de aproximativ 33-38% este cu mult sub creșterea reală de piața a materialelor de construcție și a materialelor necesare finalizării investițiilor care încă se menține la peste 65% față de valorile incluse în contractele existente, iar mai mult decât atât nici inflația nu a atins în prezent praguri rezonabile și comparabile cu cele din anul 2021,având în vedere faptul că starea de fapt cuantificabilă a situației extraordinare este determinată de faptul că neimplementarea în regim de urgență a măsurilor propuse are drept consecință blocarea celor 32 de contracte de execuție de lucrări pentru autostrăzi și drumuri naționale, afectate de aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările ulterioare, dintre acestea cele mai importante fiind: Autostrada Moldova - A7 cu tronsoanele de la Ploiești la Buzău și, respectiv, de la Buzău la Focșani - 7 contracte de lucrări, Autostrada Centura București Nord cu cele 4 contracte de lucrări; Autostrada Sibiu-Pitești (doar zona montană) cu cele 3 contracte de lucrări de la Curtea de Argeș la Boița, ecoductele/tunelurile aferente autostrăzii Lugoj-Deva; Autostrada de la Chețani-Câmpia Turzii, secțiunile din Autostrada Transilvania (Zimbor-Poarta Sălajului, Nușfalău-Suplacu de Barcău și Nădășelu-Mihăiești), precum și drumurile expres de la Brăila la Galați și, respectiv, de la Craiova la Pitești (tronsoanele 3 și 4), a căror valoare totală este de 31 miliarde de lei fără TVA,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 472 din 11 mai 2022, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 8, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (3^1) și (3^2), cu următorul cuprins:(3^1) În sensul prezentei ordonanțe de urgență, sumele aferente ajustării prețurilor rezultate sau care ar fi rezultat sau care vor rezulta prin aplicarea formulei prevăzute inițial în contract nu reprezintă o modificare, ci strictă aplicare a clauzelor contractuale și se plătesc în baza mecanismului existent în contract la momentul semnării acestuia, în conformitate cu prevederile art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.(3^2) În sensul dispozițiilor alin. (1) și (2), valoarea modificării/modificărilor rezultate reprezintă diferența de valoare de ajustare de preț rezultată din aplicarea celor două formule, respectiv dintre formula prevăzută la art. 17 sau, după caz, la art. 31 din prezenta ordonanță de urgență și formula prevăzută inițial în contract, luând în calcul valorile aferente modificărilor generate de ajustarea prețurilor evidențiate în cadrul fiecărui certificat în parte, și cu considerarea valorilor celorlalte modificări aprobate în conformitate cu dispozițiile art. 221 alin. (1) lit. b) sau c) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare. În scopul verificării respectării prevederilor art. 221 alin. (1) lit. c) pct. (iii) și ale alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, valoarea modificării/ modificărilor rezultate se va compara cu 50% din prețul inițial al contractului.2. La articolul 9, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Rezerva de implementare pentru reechilibrarea contractelor se constituie inițial în procent de până la 23% din valoarea restului de executat a contractului de achiziție la momentul intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și poate fi utilizată numai pentru plata diferențelor de valoare de ajustare de preț rezultate din aplicarea celor două formule, respectiv dintre formula prevăzută la art. 17 sau, după caz, la art. 31 și formula prevăzută inițial în contract, fără a depăși pragurile stabilite la art. 8 și 18.3. La articolul 11, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În cazul contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/acordurilor-cadru de lucrări în cuprinsul cărora a fost introdusă clauza de ajustare a prețului în conformitate cu documentația de atribuire sau cu prevederile legale în vigoare, prin actul adițional prevăzut la alin. (2), pe lângă precizarea elementelor obligatorii prevăzute la art. 10, etapa a II-a, părțile pot conveni ca formula din contract să fie înlocuită cu formula de ajustare prevăzută la art. 17 alin. (8) lit. a.1) și c.1) sau, după caz, la art. 31, dacă aceasta este necesară pentru reechilibrarea condițiilor contractului, demonstrând îndeplinirea condițiilor de imprevizibilitate prevăzute la art. 3 alin. (13) și întocmind nota justificativă prevăzută la art. 43 alin. (1).  +  Articolul IIDispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/ acordurilor-cadru de lucrări, pentru care valoarea ajustării prețurilor rezultată din aplicarea formulelor prevăzute la art. 17 sau, după caz, la art. 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2022, cu modificările și completările ulterioare, nu a atins pragul maxim de 50% din prețul inițial al contractului la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu
  Ministrul investițiilor și proiectelor europene,
  Adrian Câciu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 30 iunie 2023.Nr. 66.-----