ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 64 din 30 iunie 2023pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării rețelei transeuropene de transport (TEN-T), precum și pentru prorogarea unui termen
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 604 din 30 iunie 2023  Având în vedere dezideratul politicii europene în domeniul transporturilor, care prevede realizarea unei rețele europene integrate, orientată spre dezvoltarea unei rețele centrale, cu termen de finalizare în anul 2030 (TEN-T Central) și a unei rețele globale, ce va susține rețeaua centrală, cu termen de finalizare anul 2050 (TEN-T Global), România trebuie să accelereze procesul de realizare a investițiilor în infrastructura de transport, atât de interes european, cât și de interes național, orientate spre dezvoltarea conectivității naționale și internaționale, precum și creșterea accesibilității tuturor regiunilor României la oportunitățile Pieței Unice, inclusiv prin reducerea duratei necesare obținerii avizelor, acordurilor, autorizațiilor prevăzute în certificatele de urbanism în vederea emiterii autorizațiilor de construire,luând în considerare faptul că, prin Directiva (UE) 2021/1.187 a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2021 privind măsurile de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport (TEN-T), denumită în continuare Directiva (UE) 2021/1.187, au fost impuse obligații statelor membre, care trebuie să stabilească proceduri simplificate, unitare, în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport (TEN-T), inclusiv a proiectelor transfrontaliere, de la momentul notificării proiectului, până la obținerea autorizației de construire, proceduri care trebuie să se încadreze într-un termen de maximum de 4 ani, măsurile putând fi aplicate și altor proiecte privind rețeaua centrală și rețeaua globală,având în vedere obligațiile asumate de România prin Tratatul de funcționare a Uniunii Europene cu privire la transpunerea completă și corectă în legislația națională a prevederilor directivelor europene, netranspunerea în termen putând conduce la aplicarea de sancțiuni pecuniare, luând în considerare prevederile Directivei (UE) 2021/1.187, care stipulează că statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma cu actul normativ european până la data de 10 august 2023 și ținând cont de faptul că România, în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, are obligația transpunerii prevederilor respectivei directive în termenul prevăzut de aceasta,având în vedere faptul că sectorul Transport este unul strategic și de interes național, iar investițiile necesare modernizării acestui sector sunt esențiale, transpunerea în regim de urgență a directivei creând oportunitatea implementării accelerate a investițiilor finanțate în cadrul programelor cu finanțare europeană, asigurând un cadru unitar pentru ca autoritățile cu atribuții în emiterea certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor și autorizațiilor să trateze cu prioritate toate aceste investiții,luând în considerare faptul că prin transpunerea Directivei (UE) 2021/1.187 se introduce un regim derogatoriu de la legislația în vigoare pentru proiectele de investiții în infrastructura de transport situată pe rețeaua TEN-T, pentru proiectele transfrontaliere și pentru alte proiecte prevăzute în art. 1 alin. (1) din prezenta ordonanță de urgență,ținând cont că lipsa creării unui cadru unitar și uniform la nivelul statelor membre ale Uniunii Europene cu privire la aplicarea și implementarea unor mecanisme de drept simplificate poate influența negativ finalizarea construirii unei rețele transeuropene de transport, inclusiv a proiectelor transfrontaliere, în scopul asigurării unei conectivități durabile la nivelul întregii Uniuni Europene, fără întreruperi fizice, blocaje sau sectoare lipsă,întrucât continuarea programelor de investiții în infrastructura de transport în cadrul reglementărilor actuale conduce la perioade de timp necesare procesului de avizare/aprobare/autorizare a acestora, care sunt incompatibile cu prevederile Directivei (UE) 2021/1.187, influențând negativ atât eforturile depuse de Guvernul României în direcția dezvoltării rețelei de transport, inclusă în coridoarele europene și de importanță strategică națională, cât și mediul de afaceri, prin diminuarea și stimularea redusă a investițiilor,având în vedere că depășirea termenului de 10 august 2023 ar urma să întârzie în mod considerabil programele de lucrări de realizare a proiectelor de infrastructură de transport strategice și implicit implementarea secțiunilor situate pe teritoriul României din coridoarele europene de transport ar fi mult întârziate, ceea ce ar conduce la afectarea fluxurilor de aprovizionare a populației și la asigurarea serviciilor de bază la costuri mai ridicate, luând în considerare faptul că proiectele de infrastructură vizează tot teritoriul țării și asigură conectivitatea cu rețelele internaționale, întârzierea realizării acestora determinând pierderi financiare la bugetul de stat prin afectarea atât a operatorilor economici, cât și a populației,ținând cont de faptul că durata prea mare a obținerii avizelor, acordurilor, autorizațiilor necesare implementării de infrastructură duce la un efect negativ pentru economia țării și implicit pentru calitatea vieții cetățenilor și a mediului de afaceri,având în vedere faptul că proiectele care fac parte din tronsoanele rețelei centrale, prevăzute în anexa la Directiva (UE) 2021/1.187, precum și alte proiecte privind coridoarele rețelei centrale, cu un cost total de peste 300.000.000 EUR, au o importanță strategică în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor strategiei Uniunii Europene privind mobilitatea, luând în considerare faptul că implementarea mai rapidă a acestor proiecte va conduce la o dezvoltare economică a tuturor regiunilor României cu scopul de a asigura mobilitatea mărfurilor și a persoanelor corespunzător cerințelor pieței unice europene în ceea ce privește asigurarea liberei circulații a mărfurilor, serviciilor, capitalurilor și persoanelor în cadrul Uniunii Europene și implicit va conduce la creșterea nivelului de trai al populației,luând în considerare faptul că neadoptarea unei măsuri de prorogare a termenului poate conduce fie la imposibilitatea funcționării Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, fie la un dezechilibru bugetar prin asigurarea finanțării acestei instituții de la bugetul de stat și salarizarea personalului cu atribuții de inspecție și control la nivelul personalului Agenției Naționale de Administrare Fiscală,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Prezenta ordonanță de urgență se aplică procedurilor de acordare a avizelor, acordurilor, autorizațiilor prevăzute la art. 2 alin. (2^1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, necesare pentru implementarea proiectelor de infrastructură de transport de interes național, inclusiv pentru obiectivele de investiții strategice și cele realizate în parteneriat public-privat:a) care fac parte din tronsoanele identificate în prealabil ale rețelei TEN-T centrale, astfel cum sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență;b) altor proiecte privind coridoarele rețelei centrale, astfel cum sunt identificate în temeiul art. 44 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport și de abrogare a Deciziei nr. 661/2010/UE, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013, cu un cost total de peste 300.000.000 EUR;c) altor proiecte de infrastructură de transport de interes național decât cele prevăzute la lit. a) și b), situate pe rețeaua TEN-T centrală și globală, inclusiv proiectelor care se referă exclusiv la aplicații telematice, la noi tehnologii și la inovare, așa cum sunt definite la art. 31 și 33 din Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013. (2) Prezenta ordonanță de urgență se aplică și achizițiilor publice necesare pentru implementarea proiectelor transfrontaliere de infrastructură de transport de interes național.(3) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii notifică Comisiei Europene decizia de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență la proiectele privind infrastructura de transport de interes național prevăzute la alin. 1 lit. c).  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) autoritate comună - autoritate instituită de comun acord între România și unul sau mai multe state membre pentru a facilita procedurile de acordare a autorizațiilor aferente proiectelor transfrontaliere, inclusiv autoritățile comune instituite de către autorități desemnate în cazul în care autoritățile desemnate respective sunt împuternicite de către celelalte state membre să instituie autorități comune;b) autoritate desemnată - autoritatea competentă în domeniul transporturilor care reprezintă punctul de contact pentru beneficiar, care coordonează gestionarea eficientă și structurată a procedurilor de acordare a autorizațiilor și emite autorizațiile de construire;c) beneficiarul proiectului - entitatea care solicită autorizarea implementării unui proiect și care are rolul de promotor al proiectului;d) decizie de autorizare - aviz, acord, autorizație emise de entitățile competente, solicitate prin certificatul de urbanism sau prin legi speciale, inclusiv autorizația de construire. Decizia de autorizare nu include hotărârile pronunțate printr-o cale de atac administrativă sau judiciară;e) infrastructura de transport de interes național - totalitatea construcțiilor, instalațiilor și amenajărilor rutiere, feroviare, aeriene și navale aflate în proprietatea publică a statului și în administrarea sau concesionate unităților aflate în subordinea/sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, precum și cea aflată în proprietate privată;f) procedura de acordare a autorizațiilor - totalitatea procedurilor de obținere a avizelor, acordurilor și autorizațiilor prevăzute în certificatul de urbanism sau în legi speciale, necesare obținerii autorizației de construire, inclusiv procedura de emitere a acesteia pentru un proiect care face obiectul prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția celor privind documentațiile de urbanism sau de amenajare a teritoriului, a procedurilor legate de atribuirea contractelor de achiziții publice și a măsurilor luate la nivel strategic care nu se referă la un proiect specific, precum evaluarea strategică de mediu, planificarea bugetară publică sau planurile de transport naționale sau regionale;g) proiect - propunere de construire/reabilitare/modernizare/alte lucrări de intervenție asupra unui tronson din infrastructura de transport de interes național sau asupra oricăror elemente ale acestuia, care are ca scop îmbunătățirea capacității, a siguranței și a eficienței respectivei infrastructuri și a cărei implementare trebuie aprobată printr-o decizie de autorizare;h) proiect transfrontalier - proiect care include un tronson transfrontalier aflat între România și unul sau mai multe state membre.  +  Articolul 3(1) Autoritatea desemnată pentru proiectele care fac obiectul prezentei ordonanțe de urgență este Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.(2) În calitate de autoritate desemnată, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii asigură punctul de contact pentru beneficiari, având următoarele atribuții: a) acordă sprijin beneficiarului în obținerea avizelor/ acordurilor/deciziilor necesare pentru emiterea autorizației de construire, fiind abilitat să facă toate demersurile pentru reducerea termenelor și facilitarea comunicării/consultării beneficiarilor cu autoritățile competente;b) se poate consulta cu autoritățile administrației publice locale competente să emită certificatele de urbanism și cu autoritățile competente cu privire la conținutul și valabilitatea actelor emise; c) monitorizează durata procedurii de acordare a autorizațiilor, acordă sau respinge, după caz, prelungirea termenului de 4 ani de la notificarea proiectului;d) pune la dispoziția beneficiarului, la cerere, informații relevante pentru un anumit proiect; e) organizează, la cererea beneficiarului, grupuri de lucru la care participă obligatoriu reprezentanții tuturor autorităților/ entităților implicate în procedura de autorizare;f) oferă beneficiarului orientări cu privire la informațiile și/sau documentele suplimentare care ar trebui furnizate în cazul în care notificarea prevăzută la art. 6 alin. (2) a fost respinsă.(3) Beneficiarii asigură relația cu toate autoritățile/entitățile implicate în procedura de acordare a autorizațiilor necesare și integrarea în proiect a datelor și informațiilor conținute în avizele/acordurile/autorizațiile emise de acestea, în vederea obținerii autorizației de construire.  +  Articolul 4(1) Certificatele de urbanism și avizele, acordurile, autorizațiile solicitate în cadrul certificatelor de urbanism și/sau prin legi speciale, necesare obținerii autorizației de construire, se emit într-un termen maxim de 5 zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar a documentației complete și corecte, prin excepție de la termenele stabilite prin actele normative aplicabile acestora, cu excepția actului administrativ al autorității pentru protecția mediului și a actului de reglementare emis de autoritatea de gospodărire a apelor.(2) Prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (7) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, ale art. IX alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul investițiilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 75/2023, pentru proiectele prevăzute la art. 1, durata maximă aferentă etapelor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului este de:a) 45 de zile calendaristice pentru etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, începând cu depunerea memoriului de prezentare complet și a documentelor atașate până la emiterea deciziei etapei de încadrare de către autoritatea competentă pentru protecția mediului;b) 30 de zile calendaristice pentru etapa de definire a domeniului evaluării, de la depunerea de către beneficiar a informațiilor prevăzute la art. 13 din anexa nr. 5 la Legea nr. 292/2018 până la transmiterea îndrumarului către beneficiar; c) 30 de zile lucrătoare pentru finalizarea etapei de analiză a calității raportului privind impactul asupra mediului și emiterea actului de reglementare de la data dezbaterii publice a raportului privind impactul asupra mediului, studiului de evaluare adecvată și studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, până la emiterea actului de reglementare.(3) Termenul prevăzut la alin. (2) lit. a) include și perioadele necesare realizării consultărilor publice.(4) Revizuirea procedurilor la termenele menționate la alin. (1) și (2) are în vedere ca etapele necuantificate ca durată - corespondență, notificări, înștiințări, transmiterea de puncte de vedere între entitățile implicate, enumerarea nefiind limitativă - să nu depășească 5 zile lucrătoare fiecare.(5) Duratele stabilite la alin. (2) pot fi prelungite o singură dată, de către autoritatea desemnată, la solicitarea justificată a autorităților de mediu și gospodărire a apelor, fără a se depăși durata alocată etapei nerealizate din procedură.  +  Articolul 5(1) Durata maximă a procedurii de acordare a autorizațiilor definită potrivit prezentei ordonanțe de urgență este de 4 ani și include și perioada alocată elaborării documentațiilor tehnico-economice, aprobării indicatorilor tehnico-economici, asigurarea terenurilor necesare implementării proiectului, exproprieri, precum și orice alte studii de specialitate necesare în procesul de obținere a avizelor, acordurilor și autorizațiilor.(2) Durata menționată la alin. (1) nu aduce atingere obligațiilor care decurg din dreptul internațional și din dreptul Uniunii Europene și exclude perioadele necesare pentru desfășurarea procedurilor administrative și judiciare de contestare sau a căilor de atac în fața unei instanțe judecătorești ori pentru punerea în aplicare a oricărei decizii sau măsuri reparatorii rezultate. Aceste perioade prelungesc de drept durata menționată la alin. (1), beneficiarii având obligația să le notifice autorității desemnate.(3) Durata menționată la alin. (1) se poate prelungi justificat de către autoritatea desemnată, respectiv autoritatea comună în cazul proiectelor transfrontaliere, exclusiv în scopul finalizării procedurii de autorizare a proiectului și al emiterii deciziei de autorizare, atunci când pe parcursul derulării procedurii intervine una din următoarele situații: a) intră în vigoare noi acte normative incidente;b) este necesară revizuirea/completarea documentațiilor aferente proiectelor, la solicitarea justificată a entităților care emit avizele/acordurile/autorizațiile prevăzute în certificatele de urbanism;c) apar factori, evenimente sau fenomene neprevăzute care afectează contextul socioeconomic, precum și alți factori externi beneficiarului sau autorității desemnate.(4) Pentru prelungirea duratei menționate la alin. (1) în conformitate cu dispozițiile alin. (3), beneficiarul este obligat să notifice cât mai curând posibil autoritatea desemnată sau autoritatea comună, privind situația de natură să cauzeze nerespectarea duratei menționate la alin. (1), și să propună o durată estimativă necesară finalizării procedurii de acordare a autorizațiilor. Acordarea/Respingerea prelungirii acesteia se aduce la cunoștința beneficiarului de către autoritatea desemnată în termen de 15 zile lucrătoare de la data notificării. Durata prelungirii se stabilește de la caz la caz.(5) O nouă prelungire poate fi acordată o singură dată, în condițiile prevăzute la alin. (3) și (4).(6) În cazul în care procedura de acordare a autorizațiilor nu se finalizează în perioada de 4 ani menționată la alin. (1), prelungită, după caz, în conformitate cu dispozițiile alin. (2), (3) și (5), proiectul va fi revizuit cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(7) Autoritatea desemnată nu este considerată răspunzătoare pentru nerespectarea perioadei de 4 ani menționată la alin. (1), prelungită în conformitate cu dispozițiile alin. (3) și (5), în cazul în care întârzierea se datorează beneficiarului.(8) Pentru încadrarea în termenul prevăzut la alin. (1), autoritatea desemnată monitorizează respectarea etapelor specifice în termenele prevăzute de prezenta ordonanță de urgență și poate organiza proceduri de consultare/mediere între entitățile avizatoare implicate și beneficiar pentru analizarea situației în vederea reducerii decalajelor și instituirii unor măsuri compensatorii.  +  Articolul 6(1) Beneficiarul notifică proiectul autorității desemnate sau, după caz, autorității comune instituite în conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. (2).(2) Notificarea reprezintă inițierea procedurii de acordare a autorizațiilor și constă în transmiterea către autoritatea desemnată/autoritatea comună a unei înștiințări cu privire la emiterea certificatului de urbanism, în termen de cel mult 10 zile de la emiterea acestuia, împreună cu toate datele, informațiile și documentele relevante aferente proiectului, elaborate până în momentul eliberării certificatului de urbanism, și va conține cel puțin următoarele:a) certificatul de urbanism, însoțit de documentația care a stat la baza emiterii acestuia, inclusiv memoriul tehnic și anexele vizate de emitent;b) memoriu care să cuprindă cel puțin următoarele:(i) informații generale privind proiectul;(ii) includerea proiectului în strategii/planuri similare aprobate prin acte normative naționale sau prin obligații asumate prin acorduri internaționale;(iii) necesitatea și oportunitatea realizării proiectului;(iv) o scurtă prezentare a situației actuale;(v) informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului/construcției;(vi) particularități ale amplasamentului propus pentru realizarea proiectului;(vii) o estimare a efectelor pozitive previzionate ale realizării proiectului;(viii) o estimare a impactului negativ previzionat în cazul nerealizării proiectului;(ix) informații privind sursele de finanțare a proiectului și estimarea sarcinii financiare necesare realizării acestuia;c) planuri de situație/amplasament relevante, după caz.(3) Data începerii procedurii de acordare a autorizațiilor se consideră data la care beneficiarul notifică proiectul autorității desemnate sau, după caz, autorității comune.(4) Data la care procedura de acordare a autorizațiilor se consideră încheiată este data emiterii autorizației de construire.(5) În cazul în care din analiza documentației prevăzute la alin. (2) și a tuturor completărilor ulterioare, după caz, nu rezultă îndeplinirea condițiilor care să permită implementarea proiectului din punct de vedere tehnic, economic și financiar, notificarea se respinge printr-o decizie justificată în mod corespunzător, în termen de cel mult 4 luni de la primirea notificării.(6) Entitățile implicate în procedura de acordare a autorizațiilor notifică autorității desemnate și beneficiarilor emiterea autorizațiilor, acordurilor, avizelor necesare emiterii autorizației de construire.  +  Articolul 7(1) Autoritatea desemnată cooperează cu autoritățile desemnate ale statelor membre implicate în cazul proiectelor care privesc România și alte state membre pentru a-și coordona calendarele și pentru a conveni asupra unei planificări comune în ceea ce privește procedura de acordare a autorizațiilor.(2) În cazul proiectelor transfrontaliere, se poate institui o autoritate comună, care este punctul de legătură cu coordonatorii europeni desemnați în conformitate cu dispozițiile art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 1.315/2013, în îndeplinirea atribuțiilor de raportare.(3) Autoritatea desemnată poate solicita coordonatorilor europeni facilitarea contactelor cu autoritățile desemnate ale statelor membre implicate în contextul procedurilor de acordare a autorizațiilor pentru proiectele transfrontaliere.(4) În cazul în care termenul menționat la art. 5 alin. (1) nu este respectat, autoritatea desemnată furnizează, la cerere, coordonatorilor europeni în cauză informații privind măsurile luate sau care sunt planificate pentru a permite încheierea procedurii de acordare a autorizațiilor cu o întârziere minimă.  +  Articolul 8(1) În cazul în care procedurile de achiziții publice/sectoriale sunt efectuate de o entitate comună în cadrul unui proiect transfrontalier, respectiva entitate aplică dispozițiile de drept intern în materie de achiziții publice/sectoriale ale unuia dintre statele membre în care entitatea comună își are sediul, în conformitate cu dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, sau ale art. 61 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu modificările și completările ulterioare, după caz, cu excepția situației în care se prevede altfel într-un acord încheiat între statele membre implicate. Un astfel de acord prevede, în orice caz, aplicarea dreptului intern al unui singur stat membru pentru procedurile de achiziții publice efectuate de o entitate comună.(2) Pentru achizițiile publice efectuate de o filială a unei entități comune se aplică dreptul intern al unui stat membru sau dreptul intern aplicabil entității comune, după caz.  +  Articolul 9Autoritatea desemnată furnizează Comisiei Europene pentru prima dată până la data de 10 august 2026 și ulterior, o dată la doi ani, informații privind numărul de proceduri de acordare a autorizațiilor care intră în domeniul de aplicare al prezentei ordonanțe de urgență, durata medie a procedurilor de acordare a autorizațiilor, numărul de proceduri de acordare a autorizațiilor care depășesc termenul și eventuala instituire a unor autorități comune în cursul perioadei de raportare.  +  Articolul 10(1) Prezenta ordonanță de urgență se aplică proiectelor pentru care procedurile de acordare a autorizațiilor încep după data de 10 august 2023.(2) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru proiectele prevăzute la art. 1, procedurile de lucru ale entităților implicate în procedura de acordare a autorizațiilor se modifică conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.(3) Prevederile art. 8 se aplică procedurilor de achiziții publice/sectoriale inițiate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prin publicarea unui anunț de participare. În cazul procedurilor de achiziții publice/sectoriale pentru care nu este obligatorie publicarea unui anunț de participare, prevederile art. 8 devin aplicabile după 10 august 2023.(4) Prevederile art. 8 nu se aplică unei entități comune constituite înainte de 9 august 2021, dacă procedurile de achiziții publice/sectoriale ale entității respective intră în continuare sub incidența dreptului aplicabil achizițiilor sale publice la data respectivă.  +  Articolul 11Termenul prevăzut la art. III din Legea nr. 352/2015 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 979 din 30 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2023.Prezenta ordonanță de urgență transpune Directiva (UE) 2021/1.187 a Parlamentului European și a Consiliului din 7 iulie 2021 privind măsurile de raționalizare în scopul înregistrării de progrese în direcția realizării rețelei transeuropene de transport (TEN-T), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 258 din 20 iulie 2021.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor și infrastructurii,
  Sorin-Mihai Grindeanu
  p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației,
  Marin Țole,
  secretar de stat
  Ministrul mediului, apelor și pădurilor,
  Mircea Fechet
  Ministrul afacerilor externe,
  Luminița-Teodora Odobescu
  București, 30 iunie 2023.Nr. 64.  +  ANEXĂ
  Secțiunile identificate în prealabil ale legăturilor transfrontaliere și ale legăturilor lipsă
  din coridoarele rețelei centrale, menționate la art. 1 alin. (1) lit. a)
   +  Coridorul rețelei centrale „Orient/Est-Mediterana“1. Legături transfrontaliere1.1. Transport feroviarBékéscsaba - Arad - Timișoara Craiova - Calafat - Vidin - Sofia - Thessaloniki1.2. Transport rutierDrobeta-Turnu Severin/Craiova - Vidin - Montana2. Legături lipsă2.1. Transport feroviarTimișoara - Craiova  +  Coridorul rețelei centrale „Rin - Dunăre“3. Legături transfrontaliere3.1. Transport feroviarBucurești - Giurgiu - RuseBékéscsaba - Arad - Timișoara - frontiera cu RS3.2. Căi navigabile interioareDunăre (Kehlheim - Constanța/Midia/Sulina) și bazinele hidrografice aferente Váh, Sava și Tisa3.3. Transport rutierTimișoara - frontiera cu RS4. Legături lipsă4.1. Transport feroviarCraiova - BucureștiArad - Sighișoara - Brașov - Predeal
  ------