ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 63 din 30 iunie 2023pentru stabilirea unor măsuri la nivelul structurii organizatorice aferente unităților sanitare, precum și stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul sanitar public și pentru completarea unor acte normative în domeniul sănătății și în domeniul fiscal
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 30 iunie 2023  În considerarea obligației statului de a garanta dreptul la sănătate al populației și având în vedere faptul că, în lipsa unor măsuri concrete și rapide de stimulare a personalului din sistemul sanitar, ar fi afectat dreptul la sănătate al cetățenilor, deoarece asigurarea asistenței medicale reprezintă o prioritate strategică națională, iar în sistemul sanitar se înregistrează un deficit de personal în raport cu necesarul prevăzut în statele de funcții,ținând cont de faptul că în sistemul sanitar se înregistrează un deficit major în ceea ce privește resursa umană, iar atractivitatea desfășurării activității de continuitate a asistenței medicale este foarte redusă,luând în considerare că de la data intrării în vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și până în prezent drepturile salariale privind sporul pentru activitatea prestată în linia de gardă, sporul pentru activitatea prestată în ture, sporul acordat pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, nu se lucrează, sporul pentru munca prestată în timpul nopții nu sunt determinate prin raportare la salariul de bază existent în plată,având în vedere faptul că unitățile sanitare au obligația de a asigura asistența medicală și se confruntă cu o lipsă acută de personal, în parte determinată de diferențele salariale existente între contractul individual de muncă de la funcția de bază și contractul de prestare gărzi cu plată în afara normei legale de muncă,având în vedere faptul că acordarea voucherelor de vacanță conduce la recuperarea capacității de muncă, creșterea productivității muncii salariatului și la motivarea acestuia pentru a-și menține calitatea de salariat în unitățile sanitare publice, ceea ce va genera stabilitate și eficiență mărite la nivelul sectorului public sanitar, ținând cont de necesitatea asigurării unui cadru unitar în ceea ce privește aplicarea măsurilor de protecție a angajaților cu atribuții în ocrotirea sănătății populației, fără a determina situația în care personalul din unele unități sanitare publice să beneficieze de voucherele de vacanță, iar personalul din alte unități sanitare să nu poată beneficia de respectivele vouchere din cauza nealocării de fonduri cu această destinație, aspect ce conduce la un impact negativ asupra modului de gestionare a activității în unitățile sanitare publice, cu consecințe directe asupra acordării serviciilor medicale pentru populația României,întrucât în funcție de solicitările fiecărei ramuri/specialități/dificultăți date de locul de muncă și activitatea prestată în cadrul acestora, zilele de concediu de odihnă sunt negociate prin contractul colectiv de muncă,având în vedere importanța consolidării sectorului de sănătate inclusiv prin implementarea propunerilor formulate de către partenerii sociali cu ocazia negocierii contractului colectiv de muncă la nivel de sector bugetar Sănătate, luând în considerare că elementele sus-menționate constituie elemente ale unei situații urgente și extraordinare care impune adoptarea de măsuri imediate în vederea stabilirii cadrului normativ adecvat necesar încheierii contractului colectiv de muncă la nivel de sector bugetar Sănătate, ținând cont că există zone în care nu sunt înființate cabinete de medicină de familie sau puncte secundare de lucru ale acestora, mai ales în zona rurală, iar asistența medicală primară se poate acorda atât prin intermediul cabinetelor medicale, cât și prin intermediul unităților medico-sanitare cu personalitate juridică,în considerarea faptului că începând cu anul 2023 se acordă un pachet de servicii medicale pentru persoanele neasigurate similar cu pachetul de bază acordat în asistență medicală primară, este necesară intervenția legislativă pentru a asigura accesul la servicii medicale în asistență medicală primară, mai ales la populația îmbătrânită, caracterizată de o prevalență a bolilor cronice, începând cu contractele de furnizare de servicii încheiate potrivit prevederilor Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2023, care intră în vigoare la data de 1 iulie 2023. Întrucât la acest moment spitalele urmează să încheie contracte de furnizare de servicii medicale spitalicești cu casele de asigurări de sănătate pentru anul 2023, în conformitate cu prevederile Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2023,ținând cont de faptul că structurile aprobate au impact direct asupra tipului și numărului de servicii contractate, aspect care influențează în mod direct valoarea de contract a spitalului,luând în considerare faptul că este imperios necesar să existe structuri ale acestor unități sanitare funcționale și în vigoare la momentul contractării serviciilor și respectiv pe durata Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 248/2023, cu aplicabilitate semestrul II al anului 2023,în considerarea faptului că se impune instituirea unor măsuri necesare redresării economice, în special contribuabililor cu afaceri viabile, pentru a se evita astfel deschiderea procedurilor de insolvență sau faliment care din perspectiva recuperării creanțelor bugetare sunt ineficiente,având în vedere faptul că elementele mai sus menționate vizează interesul general public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IÎn anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, la capitolul II, după articolul 3 se introduce un nou articol, art. 3^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3^1(1) Începând cu data de 1 august 2023, personalul de specialitate medico-sanitar care efectuează gărzi în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial pentru activitatea prestată în linia de gardă și personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar-sanitar care asigură asistența medicală beneficiază și de o indemnizație lunară stabilită în cuantum brut după cum urmează:a) 500 lei pentru medicii specialiști și primari care efectuează lunar o gardă în afara normei legale de bază; b) 1.000 lei pentru medicii specialiști și primari care efectuează lunar cel puțin 2 gărzi în afara normei legale de bază;c) 500 lei pentru biologii, chimiștii și biochimiștii care efectuează lunar cel puțin 2 gărzi;d) 500 lei pentru asistenții medicali, tehnicienii de radiologie și imagistică licențiați, asistenții medicali de laborator clinic licențiați, licențiați în balneofiziokinetoterapie și recuperare, asistenții medicali dentari licențiați, asistenții medicali de profilaxie dentară licențiați, asistenții medicali licențiați în nutriție și dietetică, moașe, surori medicale, indiferent de nivelul studiilor;e) 100 lei pentru fiecare zi lucrată în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, nu se lucrează, dar nu mai mult de 300 lei lunar pentru toate categoriile de personal, cu excepția celor prevăzute la lit. a-c).(2) Pentru personalul prevăzut la alin. (1) din unitățile sanitare publice, inclusiv cele care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, influențele financiare determinate de drepturile salariale prevăzute la alin. (1) se asigură prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, de la titlul VI «Transferuri între unități ale administrației publice  +  Articolul IIImpactul financiar determinat de aplicarea măsurilor prevăzute la art. I se ia in calcul la stabilirea grilei de salarizare pentru funcțiile din unitățile sanitare din familia ocupațională de funcții bugetare „Sănătate și asistență socială“, aplicabilă începând cu anul 2024.  +  Articolul III(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, contravaloarea voucherelor de vacanță pentru personalul încadrat în unitățile sanitare publice, precum și în cele care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, cu excepția categoriilor de personal pentru care voucherele de vacanță sunt finanțate în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, prin transferuri către bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. (2) Dispozițiile alin. (1) se aplică pentru personalul care, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, nu a beneficiat de vouchere de vacanță, acordate în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare.(3) Plata contravalorii voucherelor de vacanță pentru personalul prevăzut la alin. (1) se face în baza unui contract distinct, de natură civilă, încheiat cu casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al unității sanitare, al cărui model este stabilit prin ordin comun al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IVDupă articolul 37 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1138 din 2 decembrie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, art. 37^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 37^1(1) Personalul contractual din sistemul public de sănătate beneficiază de concediu de odihnă anual de până la 38 de zile lucrătoare, în funcție de vechime, calculate în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă la nivel de sector bugetar Sănătate.(2) În termen de 12 luni de la data concedierii ca urmare a desființării unității sanitare, salariatul concediat prin concediere colectivă are dreptul de a fi reangajat cu prioritate pe postul reînființat în aceeași activitate, fără examen, concurs sau perioadă de probă.  +  Articolul VLa articolul 75 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alin. (8), cu următorul cuprins:(8) Prevederile alin. (2)-(7) sunt aplicabile și unităților medico-sanitare cu personalitate juridică, care desfășoară activitate în conformitate cu art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, înființate potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în care își desfășoară activitatea, într-o formă legală, un singur medic.  +  Articolul VILa articolul XLII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1186 din 9 decembrie 2022, cu completările ulterioare, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică până la data de 31 decembrie 2023.  +  Articolul VIILa articolul 22 din Ordonanța Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 5 august 2019, aprobată prin Legea nr. 216/2021, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 se poate depune până la data de 31 iulie 2024, sub sancțiunea decăderii.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacșu
  Ministrul sănătății,
  Alexandru Rafila
  p. Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Mădălin-Cristian Vasilcoiu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș
  București, 30 iunie 2023.Nr. 63. ------