LEGE nr. 188 din 28 iunie 2023privind stabilirea unor măsuri în vederea finalizării procedurilor administrative de soluționare a cererilor aflate pe rolul comisiilor județene, respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940 și a Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947 și pentru modificarea Legii nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 30 iunie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, comisiile județene, respectiv a municipiului București pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare comisiile, transmit toate cererile aflate în curs de soluționare, împreună cu întreaga documentație aferentă acestora, către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților.(2) Documentele transmise în completare, la solicitarea comisiilor, ulterior intrării în vigoare a prezentei legi, se înaintează de către comisii, în termen de 15 zile de la înregistrare, către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), cererile care fac obiectul unor dosare aflate pe rolul instanțelor de judecată se transmit numai împreună cu hotărârea judecătorească prin care a fost soluționată definitiv cauza.(4) Obligațiile stabilite în sarcina comisiilor prin hotărâri judecătorești definitive ce au ca obiect cererile prevăzute la alin. (1) și (3) se duc la îndeplinire în procedura stabilită prin prezenta lege.(5) Activitatea comisiilor încetează în termen de 30 de zile de la data finalizării procedurii de transmitere a cererilor depuse în temeiul Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare.(6) În scopul accelerării și eficientizării procesului de despăgubire, în aplicarea prezentei legi, se suplimentează numărul de posturi din structura organizatorică a Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților cu un număr de 15 posturi.  +  Articolul 2(1) Cererile prevăzute la art. 1 alin. (1) se soluționează în ordinea înregistrării acestora la comisii, în termen de maximum 60 de luni de la expirarea termenului prevăzut la art. 9. (2) Cererile pentru care comisiile au solicitat documente suplimentare se soluționează numai după expirarea termenelor acordate în vederea completării.(3) În cazul cererilor aflate în curs de soluționare, față de care se constată necesitatea unor înscrisuri doveditoare care nu au fost solicitate de către comisii până la transmiterea lor către Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, se pot solicita înscrisurile necesare atât instituțiilor publice, cât și persoanelor care au formulat cerere de despăgubire, moștenitorilor legali și testamentari sau persoanelor care au vocație succesorală în raport cu persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) și (3) din Legea nr. 9/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și art. 1 alin. (1) din Legea nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare.(4) Persoanele care au formulat cerere de despăgubire, moștenitorii legali și testamentari ai acestora sau persoanele care au vocație succesorală pot completa cu înscrisuri dosarele aflate în curs de soluționare la Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților în termen de 120 de zile, termen de decădere care curge de la data la care persoanei i se comunică, în scris, care sunt documentele necesare soluționării cererii.(5) Termenul prevăzut la alin. (4) poate fi prelungit la cererea scrisă a persoanei care a formulat cerere de despăgubire, a moștenitorilor legali și testamentari sau a persoanelor care au vocație succesorală, o singură dată, pentru o perioadă de 60 de zile, în situația în care se face dovada efectuării unor demersuri pentru completarea dosarului.  +  Capitolul II Stabilirea și plata despăgubirilor  +  Articolul 3(1) Pentru soluționarea cererilor prevăzute la art. 1 se constituie Comisia Specială pentru Acordarea Despăgubirilor, denumită în continuare Comisia Specială, care funcționează în subordinea Secretariatului General al Guvernului.(2) Comisia Specială este formată din 5 membri, licențiați în studii juridice, și are următoarea componență:a) vicepreședintele Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților cu atribuții de coordonare a aplicării Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare, care este și președintele Comisiei Speciale;b) un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului;c) un reprezentant al Ministerului Justiției;d) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne;e) un reprezentant al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.(3) Componența nominală a Comisiei Speciale se stabilește prin decizie a prim-ministrului, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(4) Lucrările Comisiei Speciale se desfășoară la sediul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, la solicitarea președintelui Comisiei Speciale.(5) Fondurile necesare funcționării Comisiei Speciale se vor asigura prin bugetul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.  +  Articolul 4Analiza cererilor și a întregii documentații aferente se realizează de către personalul Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților, prin Secretariatul Comisiei Speciale, care se constituie prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților.  +  Articolul 5(1) Comisia Specială funcționează pe baza prevederilor prezentei legi și a regulamentului aprobat prin decizia prim-ministrului.(2) Comisia Specială are următoarele atribuții:a) stabilește, la propunerea Secretariatului, valoarea despăgubirilor bănești acordate ori respingerea cererilor prevăzute la art. 1;b) validează sau invalidează, în tot sau în parte, la propunerea Secretariatului, hotărârile emise de comisii anterior intrării în vigoare a prezentei legi. În situația în care constată că prin hotărâre nu au fost propuse despăgubiri pentru toate bunurile pentru care se face dovada dreptului la despăgubiri, Comisia Specială stabilește și valoarea acestora. În cazul hotărârilor care vizează cereri formulate în baza Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia Specială stabilește valoarea despăgubirilor conform prevederilor prezentei legi;c) pune în executare hotărârile judecătorești definitive prin care au fost stabilite obligații în sarcina comisiilor și a Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților;d) ia alte măsuri necesare aplicării prezentei legi.(3) În îndeplinirea atribuțiilor sale, Comisia Specială emite decizii sub semnătura președintelui acesteia. Comisia Specială lucrează în prezența a minimum 4 membri și decide cu majoritate de voturi.(4) Decizia Comisiei Speciale se comunică persoanelor îndreptățite în termen de 30 de zile de la data emiterii.(5) Deciziile Comisiei Speciale pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la secția civilă a tribunalului în a cărui circumscripție se află domiciliul reclamantului. Hotărârea pronunțată de instanța de judecată este supusă numai apelului.(6) În cazul nerespectării termenului de soluționare de 60 de luni, persoana îndreptățită se poate adresa instanței judecătorești prevăzute la alin. (5). (7) Sumele stabilite prin deciziile Comisiei Speciale se plătesc în condițiile art. 10 și 11 din Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul III Dispoziții speciale  +  Articolul 6În aplicarea prezentei legi se stabilesc următoarele măsuri:a) numirea și înlocuirea membrilor Comisiei Speciale se face prin decizie a prim-ministrului;b) membrii Comisiei Speciale beneficiază de indemnizație lunară reprezentând 50% din indemnizația lunară a vicepreședintelui Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților. Indemnizația se acordă în lunile în care Comisia Specială desfășoară cel puțin o ședință și se plătește din bugetul fiecărei instituții care are reprezentant în această comisie;c) membrii Secretariatului Comisiei Speciale pot beneficia de un spor de dificultate de până la 50% din salariul de încadrare; stabilirea acestui spor se face de către Comisia Specială, individual, la propunerea președintelui acesteia.  +  Capitolul IV Dispoziții finale  +  Articolul 7(1) Secretariatul propune Comisiei Speciale acordarea de despăgubiri sau respingerea cererii după verificarea existenței și întinderii dreptului la despăgubiri, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 164/2014, cu modificările ulterioare, și ale prezentei legi. (2) Evaluarea bunurilor imobile și a recoltelor neculese în anul părăsirii teritoriului, ce fac obiectul Legii nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare, se face, de către Secretariatul Comisiei Speciale, prin raportare la valorile și limitele prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la Legea nr. 164/2014, cu modificările ulterioare. (3) Evaluarea bunurilor imobile ce fac obiectul Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face prin raportare la valorile și limitele prevăzute în anexa nr. 1 la prezenta lege.(4) Evaluarea recoltelor neculese pentru care se acordă despăgubiri potrivit Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face prin raportare la valorile prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta lege și la limitele prevăzute la art. 9 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 753/1998, cu modificările și completările ulterioare, iar în cazul pomilor fructiferi altoiți și al plantației de pomi fructiferi altoiți, prin raportare la valorile și limitele prevăzute la art. 9 din Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 753/1998, cu modificările și completările ulterioare.(5) Evaluarea bunurilor imobile cu altă destinație ce fac obiectul Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ori al Legii nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare, se face prin raportare la valorile și limitele prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta lege.  +  Articolul 8Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 9Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților are obligația de a centraliza numărul cererilor înregistrate și de a-l publica pe pagina de internet a acesteia, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 10(1) În cazul în care despăgubirile bănești sunt solicitate de mai mulți moștenitori ai aceleiași persoane, cererile se conexează, iar Comisia Specială emite o singură decizie pentru toate bunurile solicitate.(2) Cota din despăgubiri ce revine fiecăruia dintre solicitanți se stabilește potrivit dreptului comun.  +  Articolul 11Legea nr. 164/2014 privind unele măsuri pentru accelerarea și finalizarea procesului de soluționare a cererilor formulate în temeiul Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, precum și al Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, și pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 din 15 decembrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Cererile formulate în temeiul Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al Legii nr. 290/2003, cu modificările și completările ulterioare, se analizează și se soluționează pe baza actelor care atestă existența dreptului la despăgubiri, certificate de autoritățile competente, acte care pot fi completate cu declarații ale martorilor, autentificate.2. Articolele 5-7 se abrogă.3. La articolul 10, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Plata despăgubirilor stabilite prin actele administrative prevăzute la art. 9 lit. c) și d) se efectuează în ordinea cronologică a emiterii acestora, în tranșe anuale egale, eșalonat pe o perioadă de 5 ani.  +  Articolul 12La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă literele a) și b) ale alineatului (1), alineatele (2) și (3) ale articolului 2 și articolul 7 din Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensații cetățenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România și Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă articolul 9 din Legea nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensații cetățenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reținute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord și Ținutul Herța, ca urmare a stării de război și a aplicării Tratatului de Pace între România și Puterile Aliate și Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 14 iulie 2003, cu modificările și completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ȘERBAN
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 28 iunie 2023.Nr. 188.  +  Anexa nr. 1
  Nr. crt.Categoria de bunuriEuro/mp
  1Teren intravilan zone urbane (maximum 450 mp)22,06
  2Teren intravilan zone rurale (maximum 1.000 mp)3,54
  3Construcții cu destinația de locuință din zona urbană35,96
  4Construcții cu destinația de locuință din zona rurală27,61
  5Anexe ale construcțiilor din zona urbană22,67
  6Anexe ale construcțiilor din zona rurală8,31
  7Teren agricol*1)0,62
  *1) Suprafața totală de teren reconstituită nu poate depăși limita de 50 ha teren de proprietar deposedat.NOTĂ:Valorile prevăzute în prezenta anexă se raportează la suprafața utilă a imobilelor.
   +  Anexa nr. 2
  Nr. crt.Categoria de recoltelei/kg
  1Porumb0,74
  2Bumbac6,64
  3Floarea-soarelui1,59
   +  Anexa nr. 3
  Nr. crt.Categoria de bunuriLegea nr. 9/1998euro/mpLegea nr. 290/2003euro/mp
  1Construcții cu destinația de spațiu comercial din zona urbană72,49256,53
  2Construcții cu destinația de spațiu comercial din zona rurală46,54146,64
  3Construcții cu destinația de spațiu industrial din zona urbană47,2463,89
  4Construcții cu destinația de spațiu industrial din zona rurală34,5057,54
  -------