DECRET nr. 150 din 19 iunie 1974privind modificarea unor legi şi decrete*)
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 83 din 19 iunie 1974    -------- Notă *) Acest decret a devenit Legea nr. 48/1974În scopul punerii de acord a prevederilor unor legi şi decrete cu modificările aduse Constituţiei prin Legea nr. 1 din 28 martie 1974,Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Articolul 9 litera e) şi prima fraza din articolul 12 din Legea nr. 15/1972 cu privire la organizarea şi funcţionarea Consiliului Central de Control Muncitoresc al Activităţii Economice şi Sociale se modifica şi vor avea următorul cuprins:1. "e) sa propună organelor în drept revocarea persoanelor care deţin o funcţie electiva, precum şi a celor numite prin decret prezidential ori hotărîre a Consiliului de Miniştri";2. "Art. 12. - Consiliul Central de Control Muncitoresc al Activităţii Economice şi Sociale este format din preşedinte, prim-vicepreşedinte, vicepreşedinţi, secretar general şi membri, numiţi prin decret prezidential".  +  Articolul 2Articolul 21 alineatul 5 din Legea nr. 3/1973*) privind Consiliul Organizaţiei Economice-Sociale se modifica şi va avea următorul cuprins:"Preşedintele, prim-vicepreşedintele, vicepreşedintele şi secretarul general sînt numiţi prin decret prezidential".------- Notă *) Legea nr. 3/1973 a mai fost modificată prin Decretul nr. 499/1973, reprodus în Colecţia de Legi şi Decrete nr. III/1973, pag. 251.  +  Articolul 3Articolul 31 alineatul 2 şi articolul 35 din Legea nr. 2/1973 privind Curtea Superioară de Control Financiar se modifica şi vor avea următorul cuprins:1. "Competenţa consiliului curţii se aproba prin decret prezidential, la propunerea preşedintelui Curţii Superioare de Control Financiar".2. "Art. 35. - Preşedintele Curţii Superioare de Control Financiar, prim-vicepreşedintele, vicepreşedinţii şi secretarul general sînt numiţi prin decret prezidential. Atribuţiile prim-vicepreşedintelui, vicepreşedinţilor şi secretarului general se stabilesc de Consiliul Curţii Supreme de Control Financiar".  +  Articolul 4Articolul 12 alineatul 2 din Legea nr. 10/1973 privind Comitetul pentru Problemele Consiliilor Populare se modifica şi va avea următorul cuprins:"Preşedintele şi prim-vicepreşedintele se numesc prin decret prezidential şi sînt membri ai Consiliului de Miniştri".  +  Articolul 5Articolul 5 alineatul 3 şi articolul 6 din Legea nr. 15/1971*) pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Legislativ, cu modificările ulterioare, se modifica şi vor avea următorul cuprins:1. "Numirea în colegiu a consilierilor permanenţi se face prin decizie prezidentiala, la propunerea preşedintelui Consiliului Legislativ".2. "Art. 6. - Consiliul Legislativ are în conducerea sa un preşedinte şi un prim-vicepreşedinte, numiţi prin decret prezidential".------- Notă *) Legea nr. 15/1971 a mai fost modificată prin Decretul nr. 163/1973, reprodus în C.L.D. nr. I/1973, pagina 384.  +  Articolul 6Articolul 4 alineatul 1 din Legea nr. 3/1971*) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Demografie, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Comisia Naţionala de Demografie este alcătuită din preşedinte, trei vicepreşedinţi şi membri. Preşedintele şi vicepreşedinţii sînt numiţi prin decret prezidential, iar membrii prin decizie prezidentiala; prin aceeaşi decizie unul dintre membrii este desemnat secretar al comisiei".------- Notă *) Legea nr. 3/1971, republicată, este reprodusa în C.L.D. nr. I/1974, la pagina 278.  +  Articolul 7Articolul 3 litera i) din Legea nr. 5/1969 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Apărării Republicii Socialiste România se modifica şi va avea următorul cuprins:"i) examinează şi propune Marii Adunări Naţionale, Consiliului de Stat sau, după caz, Preşedintelui Republicii Socialiste România, proclamarea stării de necesitate, mobilizarea parţială sau generală, precum şi declararea stării de război;"  +  Articolul 8Articolul 8 litera i) din Legea nr. 14/1972 privind organizarea apărării naţionale a Republicii Socialiste România se modifica şi va avea următorul cuprins:"i) examinează şi propune Marii Adunări Naţionale, Consiliului de Stat sau, după caz, Preşedintelui Republicii Socialiste România, proclamarea stării de necesitate, mobilizarea parţială sau generală, precum şi declararea stării de război;"  +  Articolul 9Articolul 2 alineatul 1 din Decretul nr. 1016/1966 privind reglementarea acordării drapelului de lupta al unităţilor şi marilor unităţi de toate armele, modificarea înfăţişării pavilioanelor şi flamurilor navelor maritime militare şi navelor graniceresti, înfiinţarea marcii distinctive şi marcilor de comandament la navele marinei militare şi navele graniceresti, a geacului pentru navele marinei militare şi a pavilionului distinctiv pentru navele graniceresti, devenit Legea nr. 44/1966, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Drapelul se acordă prin decret prezidential atît unităţilor şi marilor unităţi de toate armele din Ministerul Apărării Naţionale, cat şi unităţilor din Ministerul de Interne, la înfiinţarea acestora."  +  Articolul 10Articolul 51 alineatul 1 din Legea nr. 23/1971*) privind apărarea secretului de stat în Republica Socialistă România, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Solemnitatea depunerii jurămîntului are loc în faţa preşedintelui şi secretarului comitetului executiv al consiliului popular respectiv".------- Notă *) Legea nr. 23/1971 a mai fost modificată prin Decretul nr. 304/1972, reprodus în C.L.D. nr. II/1972, la pagina 99.  +  Articolul 12Articolul 5 din Decretul nr. 724/1969 privind protejarea şi păstrarea bunurilor de interes naţional ce reprezintă valori artistice, istorice sau documentare, precum şi a unor obiecte conţinînd metale preţioase şi pietre preţioase de valoare deosebită, devenit Legea nr. 64/1969, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Trimiterera peste granita a obiectelor prevăzute în acest decret, în vederea organizării unor expoziţii, se poate face numai pe baza unei decizii prezidenţiale".  +  Articolul 13Decretul nr. 859/1966 privind reglementarea modului de atribuire sau schimbare de denumiri, devenit Legea nr. 40/1966, se modifica după cum urmează:1. Articolul 3 litera a) va avea următorul cuprins:"a) Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România - pentru judeţe, municipii, oraşe, comune şi sate;"2. După articolul 3 se introduce articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Atribuirea unor nume de persoane ca denumiri pentru unităţile socialiste, instituţii de învăţămînt, social-culturale, străzi etc. se face prin decizie prezidentiala".  +  Articolul 14Articolul 31 alineatul 1, articolul 66 alineatul final şi articolul 69 alineatul 2 din Legea nr. 9/1973 privind protecţia mediului înconjurător se modifica şi vor avea următorul cuprins:1. "Art. 31. - Calitatea de «rezervatie» sau «monument al naturii» se atribuie sau se retrage prin decizie prezidentiala pentru obiectivele menţionate la art. 30 lit. a), b) şi c) şi prin hotărîre a Consiliului de Miniştri pentru obiectivele de la lit. d), e) şi f), la propunerea Academiei Republicii Socialiste România, facuta din iniţiativa proprie sau la cererea comitetelor executive ale consiliilor populare, a organizaţiilor socialiste ori la sesizarea persoanelor fizice".2. "Competenţa consiliului naţional se stabileşte, la propunerea Consiliului de Miniştri, prin decret prezidential".3. "Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul Consiliului Naţional pentru Protecţia Mediului Înconjurător se numesc prin decret prezidential".  +  Articolul 15Articolul 61 alineatul 3 din Legea nr. 58/1968 pentru organizarea judecătorească, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"În cazul abaterilor grave, săvîrşite de judecătorii de la jduecatorii, tribunale judeţene, Tribunalul municipiului Bucureşti şi tribunalele militare, ministrul justiţiei poate dispune suspendarea acestora pînă la soluţionarea acţiunii disciplinare. În ce priveşte judecătorii Tribunalului Suprem care au săvârşit abateri grave, suspendarea se poate dispune prin decret prezidential, la propunerea preşedintelui tribunalului Suprem".  +  Articolul 16Articolul 36 alineatul 3 şi articolul 44 alineatul 2 din Legea nr. 60/1968 pentru organizarea şi funcţionarea Procuraturii Republicii Socialiste România, cu modificările ulterioare, se modifica şi vor avea următorul cuprins:1. "Componenta colegiului se aproba prin decizie prezidentiala, la propunerea procurorului general".2. "Adjunctii procurorului general se numesc prin decret prezidential, la propunerea procurorului general".  +  Articolul 17Articolul 19 din Decretul nr. 589/1969 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, devenit Legea nr. 38/1969, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Înfiinţarea, desfiinţarea şi schimbarea rândului misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare se fac prin decret prezidential".  +  Articolul 18Articolul 5 alineatul 1 din Legea nr. 12/1968 cu privire la apărarea, conservarea şi folosirea terenurilor agricole se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Ocuparea şi folosirea, definitiv sau temporar, a terenurilor agricole situate în afară vetrei satelor sau a perimetrului construibil al oraşelor, în alte scopuri decât producţia agricolă vegetala, nu se pot face decât în mod excepţional şi numai pe baza aprobării prealabile, date prin:- decret prezidential, pentru terenurile arabile, plantaţiile de pomi şi viţă de vie, precum şi pentru terenurile pe care s-au executat lucrări de îmbunătăţiri funciare;- hotărîre a Consiliului de Miniştri, pentru celelalte terenuri agricole".  +  Articolul 19Articolul 4 din Decretul nr. 620/1973 cu privire la măsurile de dezvoltare a bazei energetice şi de folosire mai judicioasă a combustibililor şi energiei, devenit Legea nr. 140/1973, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - În situaţii temeinic justificate în care procesele tehnologice nu permit înlocuirea hidrocarburilor, utilizarea acestora se va aproba prin decizii prezidenţiale, la propunerea Consiliului de Miniştri".  +  Articolul 20Articolul 21 alineatul 1 din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Şefii cultelor, precum şi mitropolitii, arhiepiscopii, episcopii, superintendentii, administratorii-apostolici, vicarii administrativi şi alţii, avînd funcţii asemănătoare, aleşi sau numiţi în conformitate cu statutele de organizare ale cultelor respective, nu vor fi recunoscuţi în funcţie decât în baza aprobării date prin decret prezidential, la propunerea Consiliului de Miniştri, în urma recomandarii Departamentului Cultelor".  +  Articolul 21Legea nr. 19/1971 cu privire la regimul preţurilor şi tarifelor, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. Articolul 88 va avea următorul cuprins:"Art. 88. - Consiliul de Stat: a) hotărăşte asupra nivelului general al preţurilor şi tarifelor; b) aproba reglementări referitoare la regimul preţurilor şi tarifelor, precum şi modificările ce se aduc acestui regim".2. După articolul 88 se introduc litera A.1 şi articolul 88^1, cu următorul cuprins:"A.1. Preşedintele Republicii Socialiste România:Art. 88^1 - Prin decret prezidential se aproba: a) limitele maxime de preţuri şi tarife la principalele grupe şi subgrupe de produse şi servicii, precum şi la obiectele de construcţii; b) preţuri şi tarife la produsele şi serviciile importante pentru economia naţionala şi nivelul de trai al populaţiei; modificarea acestor preţuri şi tarife; c) reasezarea preţurilor şi tarifelor pentru produsele şi serviciile precizate în nomenclatura prevăzută la alineatul ultim din prezentul articol; d) majorările de preţuri şi tarife care sînt unice pe ţara; e) majorările de preţuri cu amănuntul - cu excepţia celor pentru legume şi fructe - şi de tarife pentru serviciile prestate populaţiei, din competenţa Consiliului de Miniştri, ministerelor şi celorlalte organe prevăzute în art. 91, 96 şi 106.Prin decret prezidential se stabileşte nomenclatura cuprinzînd grupele, subgrupele, produsele, obiectele de construcţii şi serviciile pentru care preţurile se stabilesc potrivit alin. 1 lit. a), b) şi c). În aceeaşi nomenclatura se vor stabili grupele şi subgrupele de produse şi servicii pentru care Consiliul de Miniştri şi organele prevăzute în art. 91, 96 şi 106 vor stabili preţuri şi tarife pe sortimente şi servicii în cadrul limitelor maxime stabilite potrivit dispoziţiilor alin. 1 lit. a)".3. Prevederile cuprinse în articolele 89 literele b), d) şi g), 90 literele b) şi c), 91, 95, 96 şi 101 se modifica în mod corespunzător în conformitate cu modul în care au fost reglementate atribuţiile în domeniul stabilirii şi modificării preţurilor şi tarifelor prin articolul 88^1, introdus prin prezentul decret.4. Atribuţiile prevăzute în art. 20 alin. 2 şi art. 54 se vor exercita prin decret prezidential.  +  Articolul 22Atribuţiile prevăzute pentru Consiliul de Stat la articolele 1-4 şi 6 din Decretul nr. 338/1972 vor fi exercitate prin decret prezidential, potrivit competentelor în domeniul stabilirii şi modificării preţurilor şi tarifelor, astfel cum au fost stabilite în art. 88^1 introdus, în Legea nr. 19/1971, prin prezentul decret.---------