LEGE nr. 186 din 26 iunie 2023privind înființarea Universității Naționale de Știință și Tehnologie Politehnica București
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 29 iunie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Se înființează, fără parcurgerea procedurilor de acreditare, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București, denumită în continuare Politehnica București, ca instituție de învățământ superior, persoană juridică de drept public, parte a sistemului național de învățământ superior, pe baza fuziunii prin comasare a Universității Politehnica din București cu Universitatea din Pitești. (2) Sediul principal al Politehnicii București este în municipiul București, Bd. Splaiul Independenței nr. 313, sectorul 6, cod poștal 060042. (3) În cadrul Politehnicii București funcționează Centrul Universitar Pitești, structură fără personalitate juridică, cu sediul în municipiul Pitești, județul Argeș, str. Târgul din Vale nr. 1, cod poștal 110040.  +  Articolul 2(1) Politehnica București cuprinde în structura sa componentele organizatorice prevăzute în anexa nr. 1. (2) După intrarea în vigoare a prezentei legi, în structura Politehnicii București intră și componentele organizatorice, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1, acreditate sau autorizate provizoriu, după caz, prin hotărâre a Guvernului sau ordin al ministrului educației, conform legii.  +  Articolul 3(1) Politehnica București preia studenții și studenții doctoranzi înmatriculați, după caz, la programele de studii universitare de licență, masterat sau doctorat, precum și cursanții înmatriculați la programele de studii postuniversitare, organizate în condițiile legii, de la universitățile care fuzionează. (2) Studenții prevăzuți la alin. (1) își păstrează drepturile și creditele obținute anterior fuziunii. (3) Politehnica București preia și preșcolarii, școlarii și elevii de la structurile de învățământ preuniversitar organizate în cadrul universităților care fuzionează.  +  Articolul 4(1) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, personalul didactic și nedidactic din universitățile care fuzionează se preia prin transfer în interesul serviciului de către Politehnica București. (2) Personalul prevăzut la alin. (1) își va desfășura activitatea în aceeași localitate unde se află sediul universităților care fuzionează și își menține drepturile avute anterior intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 5(1) Politehnica București preia în proprietate, prin efectul legii, bunurile imobile deținute cu titlu de proprietate de către universitățile care fuzionează. (2) Politehnica București preia în administrare, prin efectul prezentei legi, bunurile imobile deținute cu acest titlu de către universitățile care fuzionează. (3) Bunurile imobile prevăzute la alin. (1) și (2) sunt identificate în anexa nr. 2. (4) Politehnica București dispune, prin efectul legii, de un patrimoniu propriu, constituit la înființare din totalitatea drepturilor și obligațiilor preluate de la universitățile care fuzionează. (5) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, universitățile care fuzionează și Politehnica București vor încheia protocoale de predare-preluare, care cuprind prevederile bugetare, execuția bugetară până la data preluării, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent stabilit pe baza situațiilor financiare întocmite potrivit art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și celelalte drepturi și obligații ce decurg din acestea. (6) Până la data semnării protocoalelor prevăzute la alin. (5), finanțarea cheltuielilor de personal, precum și a cheltuielilor aferente funcționării universităților supuse fuziunii prin comasare se asigură din bugetul fiecărui ordonator de credite.  +  Articolul 6(1) Politehnica București este succesoarea de drept a universităților care fuzionează, respectiv a Universității Politehnica din București și a Universității din Pitești, și se subrogă în drepturile și obligațiile acestora din urmă. (2) Institutele de cercetare, centrele, cluburile sportive universitare aflate în coordonarea ori în subordinea universităților care fuzionează trec în coordonarea sau subordinea Politehnicii București.  +  Articolul 7Politehnica București, ca instituție de învățământ superior de stat, este finanțată din fonduri alocate de la bugetul de stat, venituri proprii și din alte surse, potrivit legii. Toate resursele de finanțare ale universității se constituie ca venituri proprii. Rectorul este ordonatorul de credite al universității.  +  Articolul 8De la data intrării în vigoare a prezentei legi și până la constituirea structurilor de conducere și ocuparea funcțiilor de conducere, prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, funcționarea Politehnicii București se realizează în condițiile stabilite prin contractul de fuziune.  +  Articolul 9Politehnica București își începe activitatea didactică, conform structurii prevăzute în anexa nr. 1, începând cu anul universitar 2023-2024.  +  Articolul 10Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  București, 26 iunie 2023.Nr. 186.  +  Anexa nr. 1
  COMPONENTE ORGANIZATORICE
  A. Programe de studii de licență, master și doctorat derulate la sediul principal al Politehnicii București1. Programe de studii universitare de licență
  Politehnica București - sediul principal
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/ Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNumărul maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Inginerie ElectricăInginerie electricăElectronică de putere și acționări electriceAIF240120
  Instrumentație și achiziții de dateAIF24075
  Sisteme electriceAIF240120
  Informatică aplicată în inginerie electricăAIF24060
  Inginerie electrică și calculatoare (în limba engleză)APIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul electric, electronic și energeticAIF24030
  2Facultatea de EnergeticăInginerie energeticăEnergetică și tehnologii de mediuAIF24090
  Energetică și tehnologii nucleareAIF24060
  Energetică și tehnologii informaticeAPIF24060
  Ingineria sistemelor electroenergeticeAIF24075
  Managementul energieiAIF24090
  TermoenergeticăAIF24060
  Energetică și ingineria fluidelorAPIF24090
  3Facultatea de Automatică și CalculatoareCalculatoare și tehnologia informațieiCalculatoareAIF240500
  Tehnologia informațieiAIF240100
  Ingineria sistemelorAutomatică și informatică aplicatăAIF240400
  4Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia InformațieiCalculatoare și tehnologia informațieiIngineria informațieiAIF240150
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleElectronică aplicatăAIF240150
  Electronică aplicată (în limba engleză)AIF24060
  Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologiiAIF240150
  Rețele și software de telecomunicațiiAIF240150
  Tehnologii și sisteme de telecomunicațiiAIF240150
  Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limba engleză)AIF24060
  5Facultatea de Inginerie Mecanică și MecatronicăInginerie industrialăDesign industrialAIF24045
  Inginerie mecanicăEchipamente pentru procese industrialeAIF24060
  Mașini și sisteme hidraulice și pneumaticeAIF24060
  Mecanică fină și nanotehnologiiAIF240100
  Sisteme și echipamente termiceAIF24075
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24065
  Mecatronică și roboticăMecatronicăAIF240120
  Științe inginerești aplicateOptometrieAIF24025
  6Facultatea de Inginerie Industrială și RoboticăInginerie industrialăIngineria securității în industrieAIF24060
  Ingineria sudăriiAIF24060
  Ingineria și managementul calitățiiAIF240150
  Logistică industrialăAIF24090
  Sisteme de producție digitaleAIF24090
  Tehnologia construcțiilor de mașiniAIF240200
  Inginerie industrială (în limba engleză - Industrial engineering)AIF240100
  Informatică aplicată în inginerie industrialăAPIF24090
  Tehnologii industriale inteligenteAPIF24050
  Inginerie și managementInginerie economică industrialăAIF240150
  Inginerie mecanicăCalculul structurilor mecaniceAPIF24060
  Științe inginerești aplicateInformatică industrialăAIF240120
  Mecatronică și roboticăRoboticăAIF24090
  Robotică (în limba engleză)APIF24090
  7Facultatea de Ingineria Sistemelor BiotehniceIngineria mediuluiIngineria sistemelor biotehnice și ecologiceAIF24095
  Informatică aplicată în ingineria mediului APIF24060
  Ingineria produselor alimentareIngineria produselor alimentareAIF24090
  Inginerie mecanicăMașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentarăAIF24070
  Sisteme de transport operațional APIF24060
  Mecatronică și roboticăMecatronica sistemelor biotehniceAPIF24060
  8Facultatea de TransporturiIngineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAIF240175
  Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehiculeAIF24090
  Ingineria transporturilorIngineria transporturilor și a traficuluiAIF240160
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleTelecomenzi și electronică în transporturiAIF240120
  Inginerie mecanicăVehicule pentru transportul feroviarAIF24090
  9Facultatea de Inginerie AerospațialăInginerie aerospațialăConstrucții aerospațialeAIF24060
  Echipamente și instalații de aviațieAIF24060
  Inginerie și management aeronauticAIF24050
  Navigație aeriană (în limba engleză)AIF24060
  Sisteme de propulsieAIF24060
  Design aeronauticAIF24050
  10Facultatea de Știința și Ingineria MaterialelorIngineria materialelorIngineria elaborării materialelor metaliceAIF24045
  Ingineria procesării materialelorAIF24030
  Știința materialelorAIF24050
  Ingineria materialelor metaliceAPIF24060
  Ingineria mediuluiIngineria și protecția mediului în industrieAIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică în industria chimică și de materialeAIF24060
  Științe inginerești aplicateInginerie medicalăAIF24045
  11Facultatea de Inginerie Chimică și BiotehnologiiȘtiințe inginerești aplicateBioinginerieAPIF24060
  Dezvoltare durabilă în ingineria de proces APIF24060
  Inginerie farmaceutică APIF24030
  NanoștiințeAPIF24030
  Ingineria mediuluiIngineria și protecția mediului în industria chimică și petrochimicăAIF24060
  Ingineria produselor alimentareControlul și expertiza produselor alimentareAIF24060
  Inginerie chimicăChimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimieAIF24060
  Chimie alimentară și tehnologii biochimiceAIF24060
  Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimiceAIF24060
  Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomaterialeAIF24060
  Știința și ingineria polimerilorAIF24060
  12Facultatea de Inginerie în Limbi StrăineCalculatoare și tehnologia informațieiIngineria informației (în limba engleză)AIF24090
  Ingineria informației (în limba franceză)AIF24060
  Ingineria internetului dispozitivelor inteligente (în limba franceză) APIF24060
  Ingineria internetului dispozitivelor inteligente (în limba engleză) APIF24060
  Inginerie chimicăInginerie chimică (în limba engleză)AIF24030
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleElectronică aplicată (în limba engleză)AIF24060
  Electronică aplicată (în limba franceză)AIF24060
  Electronică aplicată (în limba germană)AIF24060
  Inginerie mecanicăInginerie mecanică (în limba engleză)AIF24060
  Inginerie mecanică (în limba franceză)AIF24030
  Inginerie industrialăInformatică aplicată în inginerie industrială (în limba germană)APIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic (în limba germană)AIF24025
  Inginerie economică în domeniul mecanic (în limba germană)AIF24030
  13Facultatea de Științe AplicateȘtiințe inginerești aplicateInginerie fizicăAIF24060
  Matematică și informatică aplicată în inginerieAIF24090
  14Facultatea de Inginerie MedicalăȘtiințe inginerești aplicateBiomateriale și dispozitive medicaleAIF240200
  Echipamente și sisteme medicaleAIF240200
  Inginerie medicalăAIF2400*)
  15Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul AfacerilorInginerie și managementIngineria și managementul afacerilorAIF240150
  Ingineria și managementul afacerilor (în limba engleză)APIF24075
  Ingineria și managementul afacerilor (în limba germană)APIF24050
  Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energeticAIF240100
  Inginerie economică în industria chimică și de materialeAIF24040
  *) Specializări/Programe de studii universitare de licență pentru care nu se organizează admitere în anul universitar 2023-2024.
  2. Programe de studii universitare de master
  Politehnica București - sediul principal
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumirea programului de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumărul de credite de studiu transferabileNumărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați
  1Inginerie chimicăAplicații ale chimiei în expertize juridice**BucureștiromânăIF120550
  Controlul calității și securitatea produselor alimentare**BucureștiromânăIF120
  Biomateriale pentru ingineria țesuturilor/Biomaterials for tissue engineering**BucureștienglezăIF120
  Expertizarea alimentelor, produselor chimice și materialelor**BucureștiromânăIF120
  Ingineria proceselor chimice**BucureștiromânăIF120
  Materiale compozite avansate cu destinații speciale**BucureștiromânăIF120
  Micro- și nanomateriale**BucureștiromânăIF120
  Polimeri și biopolimeri inteligenți/Smart polymers and biopolymers**BucureștienglezăIF120
  Procesarea și designul avansat al materialelor/Advanced materials processing and design**BucureștienglezăIF120
  Produse farmaceutice și cosmetice**BucureștiromânăIF120
  Protecția consumatorului. Controlul calității produselor**BucureștiromânăIF120
  Știința și ingineria materialelor oxidice avansate și nanomateriale**BucureștiromânăIF120
  Știința și ingineria polimerilor**BucureștiromânăIF120
  Biorafinării și bioproduse**BucureștiromânăIF120
  Tehnologii inovative pentru materii prime secundare/ Innovative Technologies for Secondary Raw Materials**BucureștienglezăIF120
  2Inginerie electricăElectronică de putere și acționări electrice inteligente**BucureștiromânăIF120300
  Ingineria produselor și serviciilor în electrotehnică**BucureștiromânăIF120
  Ingineria sistemelor electrice integrate în autovehicule/ Integrated electrical systems engineering in vehicles**BucureștienglezăIF120
  Inginerie electrică și informatică aplicată**BucureștiromânăIF120
  Sisteme electrice avansate**BucureștiromânăIF120
  Sisteme inteligente de instrumentație și măsurare**BucureștiromânăIF120
  3Inginerie energeticăEficiență energetică**BucureștiromânăIF120450
  Energetica orașelor inteligente**BucureștiromânăIF120
  Hidro-informatică și ingineria apei**BucureștiromânăIF120
  Informatică aplicată în energetică**BucureștiromânăIF120
  Monitorizarea și controlul sistemelor electroenergetice**BucureștiromânăIF120
  Inginerie energetică/Energy engineering**BucureștienglezăIF120
  Inginerie nucleară**BucureștiromânăIF120
  Servicii energetice**BucureștiromânăIF120
  Surse regenerabile de energie**BucureștiromânăIF120
  4Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleCalcul avansat în sisteme încorporate/Advanced computing in embedded systems**BucureștienglezăIF1201.000
  Circuite și sisteme integrate de comunicații**BucureștiromânăIF120
  Comunicații fără fir avansate/Advanced wireless communications**BucureștienglezăIF120
  Comunicații mobile**BucureștiromânăIF120
  Comunicații multimedia**BucureștiromânăIF120
  Electronică și informatică aplicată**BucureștiromânăIF120
  Electronică și informatică medicală**BucureștiromânăIF120
  Imagistică avansată medicală**BucureștiromânăIF120
  Ingineria calității și siguranței în funcționare în electronică și telecomunicații**BucureștiromânăIF120
  Ingineria informației și a sistemelor de calcul**BucureștiromânăIF120
  Managementul serviciilor și rețelelor**BucureștiromânăIF120
  Microelectronică avansată/Advanced microelectronics**BucureștienglezăIF120
  Microelectronică și nanoelectronică**BucureștiromânăIF120
  Microsisteme**BucureștiromânăIF120
  Nano-bio-inginerie și managementul mediului**BucureștiromânăIF120
  Optoelectronică**BucureștiromânăIF120
  Rețele integrate de telecomunicații**BucureștiromânăIF120
  Sisteme inteligente pentru transporturi**BucureștiromânăIF120
  Sisteme telematice pentru transporturi**BucureștiromânăIF120
  Tehnici avansate pentru imagistica digitală**BucureștiromânăIF120
  Tehnologii integrate avansate în electronica auto**BucureștiromânăIF120
  Tehnologii multimedia în aplicații de biometrie și securitatea informației**BucureștiromânăIF120
  Tehnologii multimedia pentru producția de conținut în domeniul audiovizualului și comunicațiilor**BucureștiromânăIF120
  Tehnologii software avansate pentru comunicații**BucureștiromânăIF120
  Telecomunicații**BucureștiromânăIF120
  Electric Vehicle Propulsion and Control**BucureștienglezăIF120
  Sisteme inteligente pentru transporturi/Intelligent Transport Systems**BucureștienglezăIF120
  5Inginerie aerospațialăAvionică și navigație aerospațială**BucureștiromânăIF120250
  Ingineria transportului aerian/Air transport engineering**BucureștienglezăIF120
  Inginerie și management aerospațial**BucureștiromânăIF120
  Management aeronautic**BucureștiromânăIF120
  Propulsie aerospațială și protecția mediului**BucureștiromânăIF120
  Sisteme holistice spațiale**BucureștiromânăIF120
  Structuri aeronautice și spațiale**BucureștiromânăIF120
  6Ingineria autovehiculelorCercetare și dezvoltare în ingineria autovehiculelor**BucureștiromânăIF120150
  Sistemul integrat om-autovehicul-mediu**BucureștiromânăIF120
  Sisteme și tehnologii avansate în domeniul autovehiculelor**BucureștiromânăIF120
  7Ingineria transporturilorLogistica transporturilor**BucureștiromânăIF120175
  Management în transporturi**BucureștiromânăIF120
  Transport și trafic urban**BucureștiromânăIF120
  Transporturi și logistică verzi, inteligente și integrate/ Green, Smart and Integrated Transport and Logistics**BucureștienglezăIF120
  Managementul transporturilor/Transport Management**BucureștienglezăIF120
  8Ingineria produselor alimentareIngineria și managementul procesării și păstrării produselor agroalimentare**BucureștiromânăIF120100
  Tehnologii avansate în industria alimentară**BucureștiromânăIF120
  9Calculatoare și tehnologia informațieiAdministrarea bazelor de date**BucureștiromânăIF120900
  Arhitecturi avansate de calculatoare**BucureștiromânăIF120
  e-Guvernare**BucureștiromânăIF120
  Grafică, multimedia și realitate virtuală**BucureștiromânăIF120
  Ingineria sistemelor de programe/Software Engineering**BucureștienglezăIF120
  Ingineria sistemelor internet**BucureștiromânăIF120
  Inteligență artificială/Artificial Intelligence**BucureștienglezăIF120
  Management în tehnologia informației**BucureștiromânăIF120
  Management, inovare și tehnologii de sisteme colaborative/Management, innovation et technologies des systèmes collaboratifs**BucureștifrancezăIF120
  Securitatea rețelelor informatice complexe**BucureștiromânăIF120
  Servicii software avansate**BucureștiromânăIF120
  Sisteme avansate de securitate/Advanced cybersecurity**BucureștienglezăIF120
  Sisteme de calcul paralele și distribuite/Parallel and distributed computer systems**BucureștienglezăIF120
  Sisteme de programe financiare/Financial Computing**BucureștienglezăIF120
  Sisteme inteligente și vederea artificială**BucureștiromânăIF120
  Tehnologia informației aplicată în aviație/Information Technologies Applied in Aviation**BucureștienglezăIF120
  Calcul cuantic/Quantum Computing**BucureștienglezăIF120
  10Ingineria sistemelorAutomatică și informatică industrială**BucureștiromânăIF120440
  Control avansat și sisteme în timp real**BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul serviciilor/Service engineering and management**BucureștienglezăIF120
  Managementul și protecția informației**BucureștiromânăIF120
  Prelucrări complexe de semnal în aplicații multimedia**BucureștiromânăIF120
  Sisteme complexe/Complex systems**BucureștienglezăIF120
  Sisteme cyber-fizice/Cyber physical systems**BucureștienglezăIF120
  Sisteme informatice în medicină**BucureștiromânăIF120
  Sisteme inteligente de conducere**BucureștiromânăIF120
  Sisteme informatice integrate**BucureștiromânăIF120
  Robotică și automatizări/Robotics and Automation**BucureștienglezăIF120
  11Inginerie mecanicăCercetarea, proiectarea și testarea sistemelor biotehnice**BucureștiromânăIF120570
  Concepție integrată în ingineria mecanică**BucureștiromânăIF120
  Consultanță în proiectarea sistemelor mecanice**BucureștiromânăIF120
  Controlul zgomotelor și vibrațiilor**BucureștiromânăIF120
  Evaluarea riscului, siguranței și integrității echipamentelor sub presiune**BucureștiromânăIF120
  Fenomene de interacțiune vehicul-cale de rulare**BucureștiromânăIF120
  Ingineria calității și mediului în industriile de proces**BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul sistemelor și echipamentelor termice**BucureștiromânăIF120
  Inginerie și proiectare asistate de calculator pentru mașini și structuri mecanice**BucureștiromânăIF120
  Mecanică de precizie pentru sisteme mecatronice**BucureștiromânăIF120
  Modelarea și simularea sistemelor mecanice mobile**BucureștiromânăIF120
  Siguranța și integritatea structurilor**BucureștiromânăIF120
  Sisteme hidraulice și pneumatice avansate**BucureștiromânăIF120
  Termomecanica echipamentelor pentru procese industriale**BucureștiromânăIF120
  Vehicule feroviare de mare viteză**BucureștiromânăIF120
  Concepție integrată în ingineria mecanică/Integrated mechanical engineering design**BucureștienglezăIF120
  12Inginerie industrialăConcepția integrată a sistemelor tehnologice/Conception integrée des systèmes technologiques**BucureștifrancezăIF120890
  Concepție și management în productică**BucureștiromânăIF120
  Design industrial și produse inovative**BucureștiromânăIF120
  Design de produs și inginerie inovativă**BucureștiromânăIF120
  Echipamente pentru terapii de recuperare**BucureștiromânăIF120
  Evaluarea calității materialelor și produselor**BucureștiromânăIF120
  Grafică inginerească și design**BucureștiromânăIF120
  Ingineria calității**BucureștiromânăIF120
  Ingineria nanostructurilor și proceselor neconvenționale**BucureștiromânăIF120
  Ingineria proiectării și fabricării produselor**BucureștiromânăIF120
  Ingineria securității și sănătății în muncă**BucureștiromânăIF120
  Ingineria sistemelor industriale/Ingénierie des systèmes industriels**BucureștifrancezăIF120
  Ingineria și managementul proceselor de sudare și control**BucureștiromânăIF120
  Inginerie avansată asistată de calculator**BucureștiromânăIF120
  Inginerie industrială/Industrial Engineering**BucureștienglezăIF120
  Logistică industrială**BucureștiromânăIF120
  Managementul întreprinderilor industriale virtuale**BucureștiromânăIF120
  Mașini și sisteme de producție**BucureștiromânăIF120
  Tehnologii și sisteme poligrafice**BucureștiromânăIF120
  Aplicații informatice în inginerie industrială**BucureștiromânăIF120
  13Științe inginerești aplicateBioinginerie aplicată pentru medicina regenerativă**BucureștiromânăIF120450
  Biomateriale inteligente și aplicații/Smart biomaterials and applications**BucureștienglezăIF120
  Biomateriale metalice**BucureștiromânăIF120
  Ingineria și aplicațiile laserilor și acceleratorilor**BucureștiromânăIF120
  Inginerie de mentenanță pentru ELI-NP**BucureștiromânăIF120
  Inginerie medicală**BucureștiromânăIF120
  Modele de decizie, risc și prognoză**BucureștiromânăIF120
  Optometrie avansată**BucureștiromânăIF120
  Sisteme dinamice optimale și modele economico-financiare**BucureștiromânăIF120
  Tehnologii moderne pentru ingineria medicală**BucureștiromânăIF120
  Teoria codării și stocării informației**BucureștiromânăIF120
  14Mecatronică și roboticăMecatronică avansată (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică)**BucureștiromânăIF120150
  Robotică (interdisciplinar cu domeniul: Inginerie mecanică)**BucureștiromânăIF120
  15Ingineria materialelorSinteza și procesarea materialelor metalice speciale**BucureștiromânăIF120300
  Substanțe, materiale și sisteme biocompatibile**BucureștiromânăIF120
  Știința și expertizarea materialelor metalice avansate**BucureștiromânăIF120
  Știința și managementul testării materialelor**BucureștiromânăIF120
  Tehnici avansate pentru procesarea materialelor metalice**BucureștiromânăIF120
  16Ingineria mediuluiControlul analitic al calității mediului și tehnici de depoluare**BucureștiromânăIF120330
  Ingineria mediului**BucureștiromânăIF120
  Ingineria mediului și managementul calității în domeniul feroviar**BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul sistemelor biotehnice**BucureștiromânăIF120
  Inginerie și management în protecția mediului**BucureștiromânăIF120
  Managementul mediului și dezvoltare durabilă**BucureștiromânăIF120
  Protecția mediului în industria materialelor metalice**BucureștiromânăIF120
  17Inginerie și managementAntreprenoriat și ingineria afacerilor/Business Engineering and Entrepreneurship**BucureștienglezăIF1201.050
  Administrarea și ingineria afacerilor/Business Administration and Engineering**BucureștienglezăIF120
  Administrarea și ingineria afacerilor în industrie/ Geschäfts-und Industrieverwaltung** BucureștigermanăIF120
  Antreprenoriat industrial**BucureștiromânăIF120
  Antreprenoriat, managementul și ingineria afacerilor**BucureștiromânăIF120
  Calitate în inginerie și managementul afacerilor**BucureștiromânăIF120
  Calitatea produselor și serviciilor industriale**BucureștiromânăIF120
  Dezvoltarea și organizarea sistemelor mecatronice/ Entwicklung und Organisation mechatronischer Systeme**BucureștigermanăIF120
  Excelență sustenabilă și leadership în industrie/ Nachhaltige Geschaftsexzellenz und Leadership in der Industrie**BucureștigermanăIF120
  Ingineria managerială a sistemelor tehnice**BucureștiromânăIF120
  Ingineria resurselor umane în organizațiile industriale**BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul producerii materialelor metalice**BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul proiectelor complexe**BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul sistemelor de afaceri**BucureștiromânăIF120
  Inginerie economică în activități industriale**BucureștiromânăIF120
  Inginerie economică și managementul afacerilor**BucureștiromânăIF120
  Managementul facilităților**BucureștiromânăIF120
  Managementul sistemelor energetice**BucureștiromânăIF120
  Marketing industrial**BucureștiromânăIF120
  Ingineria și managementul orașelor inteligente**BucureștiromânăIF120
  Managementul întreprinderilor digitale/Management of the Digital Enterprises**BucureștienglezăIF120
  18Științe ale comunicăriiComunicare managerială*BucureștiromânăIF120125
  Tehnologia traducerii automate/Technologies de la traduction automatique*BucureștifrancezăIF120
  19Relații internaționale și studii europeneStudii europene*BucureștiromânăIF12075
  20EconomiePolitici economice europene*BucureștiromânăIF12075
  21Științe ale educațieiManagementul organizațiilor educaționale*BucureștiromânăIF120125
  Master didactic în Inginerie mecanicăBucureștiromânăIF120
  Master didactic în Inginerie și managementBucureștiromânăIF120
  Consiliere și leadership în educație și formare profesională*BucureștiromânăIF120
  * Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior în categoria masterat profesional.
  ** Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior în categoria masterat de cercetare.
  3. Programe de doctorat– conform Ordinului ministrului educației nr. 5.236/2021 privind menținerea acreditării Universității Politehnica din București în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat, astfel cum a fost modificat prin Ordinul ministrului educației nr. 4.186/2022
  Nr. crt.Școala doctoralăDomeniul de studii universitare de doctorat
  1.Antreprenoriat, ingineria și managementul afacerilorInginerie industrială
  Inginerie și management
  2.Automatică și calculatoareCalculatoare și tehnologia informației
  Ingineria sistemelor
  3.Inginerie chimică și biotehnologiiChimie
  Inginerie chimică
  Ingineria mediului
  4.Electronică, telecomunicații și tehnologia informațieiInginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale
  5.EnergeticăInginerie energetică
  6.Ingineria și aplicațiile laserilor și acceleratorilorCalculatoare și tehnologia informației
  Fizică
  7.Ingineria sistemelor biotehniceIngineria mediului
  Inginerie mecanică
  8.Inginerie aerospațialăInginerie aerospațială
  9.Inginerie electricăInginerie electrică
  10.Inginerie industrială și roboticăInginerie mecanică
  Inginerie industrială
  Inginerie și management
  11.Inginerie mecanică și mecatronicăInginerie mecanică
  12.Știința și ingineria materialelorIngineria materialelor
  13.Științe aplicateMatematică
  Fizică
  14.TransporturiIngineria transporturilor
  B. Programe de studii universitare de licență, master și doctorat derulate în cadrul Centrului Universitar Pitești1. Programe de studii universitare de licență
  Centrul Universitar din Pitești
  Nr. crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare (A)/Autorizare de funcționare provizorie (AP)Forma de învățământNumărul de credite de studii transferabileNumărul maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Științe, Educație Fizică și InformaticăBiologieBiologieAIF18060
  ChimieChimieAIF18025
  Chimie medicalăAIF18025
  HorticulturăHorticulturăAIF24030
  Ingineria mediuluiIngineria mediuluiAIF24030
  KinetoterapieKinetoterapie și motricitate specialăAIF18060
  PsihologieTerapie ocupaționalăAIF18060
  SănătateAsistență medicală generală*1)AIF24050
  Știința mediuluiEcologie și protecția mediuluiAIF18050
  Inginerie energeticăEnergetică și tehnologii nucleareAIF24045
  Educație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF18075
  Sport și performanță motricăAIF18075
  InformaticăInformaticăAIF180100
  MatematicăMatematicăAIF18030
  2Facultatea de Mecanică și TehnologieIngineria autovehiculelorAutovehicule rutiereAIF24090
  Ingineria transporturilorIngineria transporturilor și a traficuluiAIF24060
  Inginerie industrialăTehnologia construcțiilor de mașiniAIF24075
  Inginerie și managementInginerie economică industrialăAIF24075
  3Facultatea de Electronică, Comunicații și CalculatoareCalculatoare și tehnologia informațieiCalculatoareAIF24090
  Inginerie electricăElectromecanicăAIF24090
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleElectronică aplicatăAIF24060
  Rețele și software de telecomunicațiiAIF24045
  4Facultatea de Științe Economice și DreptAdministrarea afacerilorAdministrarea afacerilorAIF18050
  Economia comerțului, turismului și serviciilorAIF18060
  Economia comerțului, turismului și serviciilorAIFR18060
  ContabilitateContabilitate și informatică de gestiuneAIF18090
  Contabilitate și informatică de gestiuneAIFR18060
  FinanțeFinanțe și bănciAIF18060
  ManagementManagementAIF18060
  ManagementAIFR18060
  DreptDreptAIF240200
  DreptAIFR24060
  Științe administrativeAdministrație publicăAIF18075
  5Facultatea de Științe ale Educației, Științe Sociale și PsihologieȘtiințe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF18060
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Alexandria)AIF18060
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Câmpulung)AIF18050
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Râmnicu Vâlcea)AIF18060
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Slatina)AIF18060
  Asistență socialăAsistență socialăAIF18075
  PsihologiePsihologieAIF180100
  Științe ale comunicăriiJurnalismAIF18040
  SociologieResurse umaneAPIF18060
  6Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și ArteTeologieTeologie ortodoxă asistență socialăAIF18050
  Limbă și literaturăLimba și literatura română - Limba și literatura modernă (franceză/engleză)AIF18075
  Limba și literatura engleză - Limba și literatura modernă (franceză/spaniolă/germană)AIF18075
  Limbi moderne aplicateLimbi moderne aplicate (engleză; franceză)AIF18050
  IstorieIstorieAIF18030
  MuzicăMuzicăAIF18025
  Arte vizualeArtă sacrăAIF18020
  Teatru și artele spectacoluluiArtele spectacolului (Actorie)APIF24010
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  2. Programe de studii universitare de master
  Centrul Universitar Pitești
  Nr. crt.Domeniul de studii universitare de masterDenumirea programului de studii universitare de masterLocația geograficăLimba de predareForma de învățământNumărul de credite de studiu transferabileNumărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați
  1MatematicăMatematică didacticăPiteștiromânăIF120100
  2InformaticăTehnici avansate pentru prelucrarea informațieiPiteștienglezăIF120100
  3ChimieChimie criminalistică*PiteștiromânăIF12050
  4Știința mediuluiMonitorizarea și protecția mediului (interdisciplinar cu domeniile: Horticultură și biologie)*PiteștiromânăIF12075
  5Inginerie electricăSisteme de conversie a energiei*PiteștiromânăIF12045
  6Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleInginerie electronică și sisteme inteligente*PiteștiromânăIF120100
  Sisteme electronice pentru conducerea proceselor industriale*PiteștiromânăIF120
  7Ingineria autovehiculelorConcepția și managementul proiectării automobilului*PiteștiromânăIF120100
  Ingineria automobilelor pentru o mobilitate durabilă**/Automotive Engineering for Sustainable MobilityPiteștienglezăIF120
  8Ingineria transporturilorTransporturi și siguranță rutieră*PiteștiromânăIF12050
  9Inginerie industrialăIngineria și managementul fabricației produselor*PiteștiromânăIF12075
  Știința și tehnologia materialelor (interdisciplinar cu domeniile: Ingineria autovehiculelor, Chimie)**PiteștifrancezăIF90
  10Inginerie și managementManagementul logisticii*PiteștiromânăIF12060
  11BiologieBiologie medicală*PiteștiromânăIF12075
  12DreptCariere juridice*PiteștiromânăIF60100
  Dreptul conteciosului*PiteștiromânăIF60
  13Științe administrativeAdministrație publică și integrare europeană*PiteștiromânăIF12075
  14Științe ale comunicăriiComunicare organizațională*PiteștiromânăIF12050
  15Asistență socialăConsiliere în asistență socialăPiteștiromânăIF120150
  Managementul serviciilor sociale și de sănătatePiteștiromânăIF120
  16Administrarea afacerilorAdministrarea afacerilor în comerț, turism și servicii de ospitalitate*PiteștiromânăIF12050
  17ContabilitateContabilitate managerială și audit contabil*PiteștiromânăIF120100
  Management contabil și informatică de gestiune*PiteștiromânăIF120
  18FinanțeEconomie și finanțe europene*PiteștiromânăIF12075
  Management financiar-bancar și în asigurări*PiteștiromânăIF120
  19ManagementManagementul strategic al resurselor umane*PiteștiromânăIF12080
  Management strategic și dezvoltarea afacerilor/ Strategic management and business development*PiteștienglezăIF120
  20PsihologiePsihologie clinică - evaluare și intervenție*PiteștiromânăIF12050
  21Științe ale educațieiManagement educațional*PiteștiromânăIF120200
  Management educațional*SlatinaromânăIF120
  Educație timpurie*AlexandriaromânăIF120
  Educație timpurie*Râmnicu VâlcearomânăIF120
  Consiliere educațională*PiteștiromânăIF120
  22FilologieLimbaje specializate și traducere asistată de calculator (Interdisciplinar cu domeniul Calculatoare și tehnologia informației)*PiteștiromânăIF120155
  Tendințe actuale ale limbii și literaturii române*PiteștiromânăIF120
  Traductologie - Limba engleză/Limba franceză. Traduceri în context european*Piteștiengleză, francezăIF120
  23IstorieIstoria românilor și a României în context european*PiteștiromânăIF12030
  24TeologieApologetică și duhovnicie*PiteștiromânăIF120150
  Ecumenism în noul context european*PiteștiromânăIF120
  Misiune și slujire prin limbajul mimico-gestual*PiteștiromânăIF120
  Restaurarea icoanei, a picturii murale și de șevalet*PiteștiromânăIF120
  Teologie sistematică și practică. Tendințe noi în teologia românească*PiteștiromânăIF120
  25MuzicăEducație muzicală contemporanăPiteștiromânăIF12050
  26Știința sportului și educației fizicePerformanță în sport*PiteștiromânăIF120300
  Activități motrice curriculare și extracurriculare*PiteștiromânăIF120
  Kinetoterapia la persoanele cu dizabilități*PiteștiromânăIF120
  Organizare și conducere în sport*PiteștiromânăIF120
  * Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat profesional.
  ** Programele de studii universitare de master din structura instituției de învățământ superior încadrate de ARACIS în categoria masterat de cercetare.
  3. Programe de doctorat– conform Ordinului ministrului educației nr. 5.989/2021 privind menținerea acreditării Universității din Pitești în vederea organizării programelor de studii universitare de doctorat, așa cum a fost modificat prin Ordinul ministrului educației nr. 5.431/2022
  Nr. crt.Școala doctoralăDomeniul de studii universitare de doctorat
  1Ingineria autovehiculelorIngineria autovehiculelor
  2Știința sportului și educației fiziceȘtiința sportului și educației fizice
  3FilologieFilologie
  4Inginerie industrialăInginerie industrială
  5InterdisciplinarăIngineria materialelor*
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale*
  Inginerie mecanică*
  Matematică*
  Informatică*
  Biologie*
  * Acreditare condiționată. Universitatea din Pitești are obligația de a solicita la ARACIS o nouă evaluare în termen de maximum un an de la intrarea în vigoare a menținerii acreditării.
  C. Școala Gimnazială „Politehnica“
  Nr. crt.Denumirea unității de învățământNivelul de învățământAcreditat/Autorizare provizorieActul prin care s-a acordat acreditarea/autorizarea provizorie
  1.Școala Gimnazială „Politehnica“- PreșcolarAcreditatOrdinul ministrului educației nr. 5.851/2021
  - PrimarAutorizare provizorieOrdinul ministrului educației naționale nr. 4.600/2017
  - GimnazialAutorizare provizorieOrdinul ministrului educației nr. 5.308/2022
  D. Colegiul Terțiar Nonuniversitar din municipiul Pitești– În anul 2018 Colegiul Terțiar Nonuniversitar autorizează provizoriu prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.689/2018 6 domenii, 13 calificări profesionale: asistent medical generalist, asistent medical de farmacie, analist programator, tehnician echipamente de calcul, agent comercial, asistent de gestiune, funcționar bancar, agent fiscal, agent de turism - ghid, asistent de gestiune în unități de cazare și alimentație, asistent manager unități hoteliere, organizator de conferințe, congrese, târguri și expoziții, cameraman-fotoreporter; cu nivel de calificare 5, conform Cadrului național al calificărilor (CNC). – În anul 2019 Colegiul Terțiar Nonuniversitar autorizează provizoriu prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.382/2019 1 domeniu nou, cu 2 calificări profesionale: tehnician tehnolog mecanic și tehnician operator mașini cu comandă numerică.Domeniile și calificările sunt prezentate în tabelul următor:
  Nr. crt.DomeniulCalificareaCurriculum/Standard de pregătire profesionalăAutorizare provizorie
  1.Sănătate și asistență pedagogicăAsistent medical generalistOrdinul ministrului educației naționale nr. 3.499/2018Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.689/2018
  2.Asistent medical de farmacieOrdinul ministrului educației și cercetării nr. 5.042/2005
  3.InformaticăAnalist programatorOrdinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 4.857/2009
  4.Tehnician echipamente de calculOrdinul ministrului educației, cercetării și inovării nr. 4.857/2009
  5.ComerțAgent comercialOrdinul ministrului educației și cercetării nr. 4.760/2006
  6.Turism și alimentațieAsistent de gestiune în unități de cazare și alimentațieOrdinul ministrului educației și cercetării nr. 4.760/2006
  7.Agent de turism - ghidOrdinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.847/2007
  8.Asistent manager unități hoteliereOrdinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.847/2007
  9.Organizator de conferințe, congrese, târguri și expozițiiOrdinul ministrului educației și cercetării nr. 4.760/2006
  10.EconomieAsistent de gestiuneOrdinul ministrului educației și cercetării nr. 4.760/2006
  11.Funcționar bancarOrdinul ministrului educației și cercetării nr. 4.760/2006
  12.Agent fiscalOrdinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.173/2008
  13.Producție mediaCameraman-fotoreporterOrdinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 5.173/2008
  14.MecanicăTehnician tehnolog mecanicOrdinul ministrului educației și cercetării nr. 4.760/2006Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.382/2019
  15.Tehnician operator mașini cu comandă numericăOrdinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.847/2007
  În acest moment sunt școlarizate clase de asistent medical generalist și analist programator.Planul de școlarizare pentru anul 2023-2024 cuprinde următoarele clase:– asistent medical generalist, 2 clase, 60 de locuri;– analist programator, 1 clasă, 30 de locuri;– tehnician tehnolog mecanic, 1 clasă, 30 de locuri;– tehnician operator mașini cu comandă numerică, 1 clasă, 30 de locuri.
   +  Anexa nr. 2A. Bunuri imobile Universitatea Politehnica din BucureștiI. Spațiile aflate în proprietatea publică a statului, transmise în administrarea Universității Politehnica din București
  Nr. crt.AdresaDescrierea terenuluiModalitatea de dobândire
  1.Bd. Geniului nr. 42A, sectorul 6, BucureștiNr. MF: 154840Valoare: 5.519.714,31 leiTeren intravilan în suprafață de 1.717 mp, nr. cadastral 208092, carte funciară nr. 208092 București, sectorul 6Hotărârea Guvernului nr. 148/2004 privind transmiterea unui imobil, proprietatea publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pentru Universitatea Politehnica din București
  II. Spațiile aflate în proprietatea privată a Universității Politehnica din București
  Nr. crt.AdresaDescrierea terenuluiDescrierea construcțieiModalitatea de dobândire
  1.Bd. Iuliu Maniu nr. 1-3, sectorul 6, BucureștiCarte funciară nr. 207034(CF nr. vechi 44062)Număr cadastral 207034(nr. cadastral vechi 5899/1)Teren intravilan în suprafață de 80.185 mp(curți-construcții 67.662 mp și drum 12.523 mp)Nr. cadastral 207034Cămin A (hotel) - suprafață construită la sol 1.619 mp, 14 niveluri;Nr. cadastral 207034-C1Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 3.992/2003(anexa nr. 4/2003)
  Corp E - suprafață construită la sol 650 mp, 3 niveluri;Nr. cadastral 207034-C2
  Ghenă - suprafață construită la sol 56 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 207034-C3
  Bufet - suprafață construită la sol 155 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 207034-C4
  Cabină poarta I - suprafață construită la sol 64 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 207034-C5
  Corp A - suprafață construită la sol 3.674 mp, 11 niveluri; Nr. cadastral 207034-C6
  Corp legătură A - suprafață construită la sol 59 mp, 2 niveluri; Nr. cadastral 207034-C7
  Corp B - suprafață construită la sol 4.390 mp, 5 niveluri; Nr. cadastral 207034-C8
  Coș fum - suprafață construită la sol 5 mp, 1 nivel; Nr. cadastral 207034-C9
  Corp C - suprafață construită la sol 1.437 mp, 5 niveluri; Nr. cadastral 207034-C10
  Post Trafo - suprafață construită la sol 80 mp, 1 nivel; Nr. cadastral 207034-C11
  Corp F - suprafață construită la sol 704 mp, 2 niveluri; Nr. cadastral 207034-C12
  Magazie + Atelier - suprafață construită la sol 182 mp, 1 nivel; Nr. cadastral 207034-C13
  Magazie - suprafață construită la sol 26 mp, 1 nivel; Nr. cadastral 207034-C14
  Bordei - suprafață construită la sol 223 mp, 1 nivel; Nr. cadastral 207034-C15
  Bordei - suprafață construită la sol 352 mp, 1 nivel; Nr. cadastral 207034-C16
  Bordei - suprafață construită la sol 139 mp, 1 nivel; Nr. cadastral 207034-C17
  Cantină - suprafață construită la sol 1.684 mp, 2 niveluri; Nr. cadastral 207034-C18
  Scări - suprafață construită la sol 14 mp, 1 nivel; Nr. cadastral 207034-C19
  Garaj - suprafață construită la sol 91 mp, 1 nivel; Nr. cadastral 207034-C20
  Cabină poarta II - suprafață construită la sol 18 mp, 1 nivel; Nr. cadastral 207034-C21
  Rezervor - suprafață construită la sol 89 mp, 1 nivel; Nr. cadastral 207034-C22
  Stație pompare - suprafață construită la sol 53 mp, 1 nivel; Nr. cadastral 207034-C23
  Rezervor subteran - suprafață construită la sol 99 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 207034-C24
  Spălătorie - suprafață construită la sol 237 mp, 2 niveluri; Nr. cadastral 207034-C25
  Atelier - suprafață construită la sol 317 mp, 1 nivel; Nr. cadastral 207034-C26
  Magazie - suprafață construită la sol 118 mp, 1 nivel; Nr. cadastral 207034-C27
  Magazie - suprafață construită la sol 53 mp, 1 nivelNr. cadastral 207034-C28
  2.București, Str. Fabricii nr. 55, sectorul 6Carte funciară nr. 207033(CF nr. vechi 44061, nr. cadastral vechi 5689)Suprafața din acte 36.473 mp, măsurată 36.345 mpDin care:- 4.400 mp neproductiv;- 3.982 căi ferate;- 943 mp drum;- 27.020 mp curți- construcții.Nr. cadastral 207033Seră horticolă - suprafața construită la sol 352 mp;Nr. cadastral 207033-C1Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002- numărul poștal a fost alocat conform Certificatului nr. 6.900/1.850/10.02.2003 emis de Primăria Municipiului București
  Seră - Corp F - suprafața construită la sol 398 mp;Nr. cadastral 207033-C2
  Clădiri locuințe - suprafața construită la sol 205 mp;Nr. cadastral 207033-C3
  Grup sanitar Corp C - suprafața construită la sol 6 mp;Nr. cadastral 207033-C4
  Ateliere întreținere - suprafața construită la sol 86 mp;Nr. cadastral 207033-C5
  Birouri, clădiri administrative - suprafața construită la sol 100 mpNr. cadastral 207033-C6
  3.Str. Alexandru Ivasiuc nr. 7, sectorul 6, București, Carte funciară 207039 (CF nr. vechi 44065, nr. cadastral vechi 5664)Teren 21.494 mpNr. cadastral 207039Magazie în suprafață construită de 97 mp;Magazie în suprafață construită de 32 mp; Vestiare în suprafață construită de 190 mp Nr. cadastral 207039-C1Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002
  4.București, sectorul 1, str. Gheorghe Polizu nr. 1-7 Carte funciară nr. 202311 (CF nr. vechi 33458, nr. cadastral vechi 14358)Teren 36.979 mpNr. cadastral 202311Construcție compusă din 38 corpuri - suprafață construită la sol 19.429 mp: - Magazie N - suprafață construită 151 mp, suprafață desfășurată 151 mp;- Corp N - suprafață construită 148 mp, suprafață desfășurată 148 mp;- Corp N - suprafață construită 683 mp, suprafață desfășurată 683 mp;- Corp R - suprafață construită 1.412 mp, suprafață desfășurată 1.507 mp;- Corp P - suprafață construită 831 mp, suprafață desfășurată 2.493 mp;- Corp S - suprafață construită 644 mp, suprafață desfășurată 644 mp;- Magazie suprafață construită 63 mp, suprafață desfășurată 63 mp;- Corp M - suprafață construită 3.017 mp, suprafață desfășurată 3.148 mp;- Coș fum - suprafață construită 3 mp;- Cabină poartă - suprafață construită 7 mp, suprafață desfășurată 7 mp;- Stație gaze - suprafață construită 61 mp, suprafață desfășurată 61 mp;- Corp K - suprafață construită 284 mp, suprafață desfășurată 838 mp;- Corp J - suprafață construită 268 mp, suprafață desfășurată 363 mp;- Post trafo - suprafață construită 75 mp, suprafață desfășurată 75 mp;- Grup sanitar - suprafață construită 13 mp, suprafață desfășurată 13 mp;- Grup sanitar - suprafață construită 13 mp, suprafață desfășurată 13 mp;- Corp D - suprafață construită 837 mp, suprafață desfășurată 2.489 mp;- Corp C - suprafață construită 583 mp, suprafață desfășurată 2.216 mp;- Corp B - suprafață construită 347 mp, suprafață desfășurată 784 mp;- Corp I - suprafață construită 1.157 mp, suprafață desfășurată 5.785 mp;- Corp U - suprafață construită 150 mp, suprafață desfășurată 150 mp;- Biblioteca - suprafață construită 97 mp, suprafață desfășurată 97 mp;- Corp A - suprafață construită 3.111 mp, suprafață desfășurată 10.129 mp;- Acces subsol - suprafață construită 16 mp, suprafață desfășurată 16 mp;- Corp G - suprafață construită 415 mp, suprafață desfășurată 699 mp;- Corp F - suprafață construită 1.152 mp, suprafață desfășurată 6.385 mp;- Corp T - suprafață construită 220 mp, suprafață desfășurată 248 mp;- Acces subsol - suprafață construită 59 mp, suprafață desfășurată 59 mp;- Corp E - suprafață construită 758 mp, suprafață desfășurată 2.904 mp;- Corp H - suprafață construită 260 mp, suprafață desfășurată 260 mp;- Depozit substanțe chimice - suprafață construită 90 mp, suprafață desfășurată 90 mp;- Fântână - suprafață construită 51 mp;- Fântână - suprafață construită 20 mp;- Corp L - suprafață construită 2.154 mp, suprafață desfășurată 5.851 mp;- Depozit - suprafață construită 15 mp, suprafață desfășurată 15 mp;- Garaj - suprafață construită 49 mp, suprafață desfășurată 49 mp;- Remiză pompieri - suprafață construită 82 mp, suprafață desfășurată 82 mp;- Corp Cm - suprafață construită 264 mp, suprafață desfășurată 528 mpNr. cadastral 202311-C1Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002
  5.Splaiul Independenței nr. 313, sectorul 6, BucureștiCarte funciară nr. 241062Teren intravilan în suprafață de 602.273 mpNr. cadastral 241062Magazie - suprafață construită la sol 122 mp, suprafață construită desfășurată 122 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C1Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002
  Magazie - suprafață construită la sol 35 mp, suprafață construită desfășurată 35 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C2
  Corp D - suprafață construită la sol 2.106 mp, suprafață construită desfășurată 5.894 mp, 3 niveluri;Nr. cadastral 241062-C3
  Corp CI - suprafață construită la sol 940 mp; suprafață construită desfășurată 1.315 mp, 2 niveluri;Nr. cadastral 241062-C4
  Corp CH - suprafață construită la sol 1.001 mp, suprafață construită desfășurată 3.814 mp, 5 niveluri;Nr. cadastral 241062-C5
  Corp CG - suprafață construită la sol 5.215 mp, suprafață construită desfășurată 12.898 mp, 3 niveluri;Nr. cadastral 241062-C6
  Garaj - suprafață construită la sol 233 mp, suprafață construită desfășurată 233 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C7
  Garaj - suprafață construită la sol 52 mp, suprafață construită desfășurată 52 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C8
  Corp CF - suprafață construită la sol 3.536 mp, suprafață construită desfășurată 7.999 mp, 3 niveluri;Nr. cadastral 241062-C9
  Hol - suprafață construită la sol 156 mp, suprafață construită desfășurată 156 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C10
  Corp CD - suprafață construită la sol 2.900 mp, suprafață construită desfășurată 5.800 mp, 2 niveluri;Nr. cadastral 241062-C11
  Rezervor apă - suprafață construită la sol 17 mp, suprafață construită desfășurată 17 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C12
  Rezervor - suprafață construită la sol 15 mp, suprafață construită desfășurată 15 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C13
  Corp CB - suprafață construită la sol 2.825 mp, suprafață construită desfășurată 9.880 mp, 4 niveluri;Nr. cadastral 241062-C14
  Corp CJ - suprafață construită la sol 323 mp, suprafață construită desfășurată 969 mp, 3 niveluri;Nr. cadastral 241062-C15
  Corp CA - suprafață construită la sol 1.579 mp, suprafață construită desfășurată 4.380 mp, 3 niveluri;Nr. cadastral 241062-C16
  Cabină poartă - suprafață construită la sol 7 mp, suprafață construită desfășurată 7 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C17
  Biserică - suprafață construită la sol 225 mp, suprafață construită desfășurată 225 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C18
  Corp CE - suprafață construită la sol 854 mp, suprafață construită desfășurată 3.349 mp, 5 niveluri;Nr. cadastral 241062-C19
  Hol - suprafață construită la sol 35 mp, suprafață construită desfășurată 35 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C20
  Corp CK - suprafață construită la sol 1.469 mp, suprafață construită desfășurată 2.938 mp, 2 niveluri;Nr. cadastral 241062-C21
  Corp 2 amfiteatre - suprafață construită la sol 749 mp, suprafață construită desfășurată 2.247 mp, 3 niveluri;Nr. cadastral 241062-C22
  Corp BN - suprafață construită la sol 3.652 mp, suprafață construită desfășurată 17.141 mp, 5 niveluri;Nr. cadastral 241062-C23
  Subsol - suprafață construită la sol 26 mp, suprafață construită desfășurată 26 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C24
  Corp AN - suprafață construită la sol 4.729 mp, suprafață construită desfășurată 10.993 mp, 3 niveluri;Nr. cadastral 241062-C25
  Corp R - suprafață construită la sol 1.794 mp, suprafață construită desfășurată 9.950 mp, 6 niveluri;Nr. cadastral 241062-C26
  Corp JF - suprafață construită la sol 917 mp, suprafață construită desfășurată 3.668 mp, 4 niveluri;Nr. cadastral 241062-C27
  Corp JE - suprafață construită la sol 867 mp, suprafață construită desfășurată 3.432 mp, 4 niveluri;Nr. cadastral 241062-C28
  Corp JA - suprafață construită la sol 1.353 mp, suprafață construită desfășurată 4.383 mp, 4 niveluri;Nr. cadastral 241062-C29
  Corp JB - suprafață construită la sol 895 mp, suprafață construită desfășurată 3.580 mp, 3 niveluri;Nr. cadastral 241062-C30
  Corp JI - suprafață construită la sol 476 mp, suprafață construită desfășurată 1.696 mp, 4 niveluri;Nr. cadastral 241062-C31
  Corp JK - suprafață construită la sol 1.091 mp, suprafață construită desfășurată 364 mp, 4 niveluri;Nr. cadastral 241062-C32
  Corp JL - suprafață construită la sol 619 mp, suprafață construită desfășurată 3.095 mp, 5 niveluri;Nr. cadastral 241062-C33
  Post trafo - suprafață construită la sol 29 mp, suprafață construită desfășurată 29 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C34
  Corp JG - suprafață construită la sol 2.063 mp, suprafață construită desfășurată 2.922 mp, 2 niveluri;Nr. cadastral 241062-C35
  Corp JH - suprafață construită la sol 1.255 mp, suprafață construită desfășurată 2.050 mp, 2 niveluri;Nr. cadastral 241062-C36
  Corp JD - suprafață construită la sol 1.471 mp, suprafață construită desfășurată 2.942 mp, 2 niveluri;Nr. cadastral 241062-C37
  Hol - suprafață construită la sol 49 mp, suprafață construită desfășurată 49 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C38
  Depozit - suprafață construită la sol 5 mp, suprafață construită desfășurată 5 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C39
  Atelier - suprafață construită la sol 217 mp, suprafață construită desfășurată 217 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C40
  Corp JC - suprafață construită la sol 772 mp, suprafață construită desfășurată 3.088 mp, 4 niveluri;Nr. cadastral 241062-C41
  Ghenă - suprafață construită la sol 34 mp, suprafață construită desfășurată 34 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C42
  Garaj - suprafață construită la sol 55 mp, suprafață construită desfășurată 55 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C43
  Ateliere - suprafață construită la sol 240 mp, suprafață construită desfășurată 240 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C44
  Magazie - suprafață construită la sol 18 mp, suprafață construită desfășurată 18 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C45
  Cabină poartă - suprafață construită la sol 11 mp, suprafață construită desfășurată 11 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C46
  Corp L - suprafață construită la sol 1.435 mp, suprafață construită desfășurată 2.117 mp, 3 niveluri;Nr. cadastral 241062-C47
  Farmacie - suprafață construită la sol 25 mp, suprafață construită desfășurată 25 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C48
  Corp EL - suprafață construită la sol 1.644 mp, suprafață construită desfășurată 6.454 mp, 4 niveluri;Nr. cadastral 241062-C49
  Hol legătură - suprafață construită la sol 51 mp, suprafață construită desfășurată 102 mp, 2 niveluri;Nr. cadastral 241062-C50
  Corp EH - suprafață construită la sol 1.331 mp, suprafață construită desfășurată 3.993 mp, 3 niveluri;Nr. cadastral 241062-C51
  Corp EI - suprafață construită la sol 1.073 mp, suprafață construită desfășurată 4.292 mp, 4 niveluri;Nr. cadastral 241062-C52
  Corp EJ - suprafață construită la sol 1.501 mp, suprafață construită desfășurată 2.220 mp, 3 niveluri;Nr. cadastral 241062-C53
  Cabină poartă - suprafață construită la sol 16 mp, suprafață construită desfășurată 16 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C54
  Corp EN - suprafață construită la sol 986 mp, suprafață construită desfășurată 1.718 mp, 2 niveluri;Nr. cadastral 241062-C55
  Corp EM - suprafață construită la sol 1.449 mp, suprafață construită desfășurată 1.449 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C56
  Corp FA - suprafață construită la sol 1.304 mp, suprafață construită desfășurată 3.210 mp, 3 niveluri;Nr. cadastral 241062-C57
  Hol legătură - suprafață construită la sol 87 mp, suprafață construită desfășurată 87 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C58
  Magazie - suprafață construită la sol 9 mp, suprafață construită desfășurată 9 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C59
  Coș aerisire - suprafață construită la sol 5 mp, suprafață construită desfășurată 5 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C60
  Corp FB - suprafață construită la sol 2.091 mp, suprafață construită desfășurată 5.987 mp, 3 niveluri;Nr. cadastral 241062-C61
  Magazie - suprafață construită la sol 28 mp, suprafață construită desfășurată 28 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C62
  Magazie - suprafață construită la sol 50 mp, suprafață construită desfășurată 50 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C63
  Corp FC - suprafață construită la sol 491 mp, suprafață construită desfășurată 982 mp, 2 niveluri;Nr. cadastral 241062-C64
  Magazie - suprafață construită la sol 129 mp, suprafață construită desfășurată 129 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C65
  Garaj - suprafață construită la sol 43 mp, suprafață construită desfășurată 43 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C66
  Magazie - suprafață construită la sol 33 mp, suprafață construită desfășurată 33 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C67
  Magazie - suprafață construită la sol 24 mp, suprafață construită desfășurată 24 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C68
  WC - suprafață construită la sol 7 mp, suprafață construită desfășurată 7 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C69
  Corp FD - suprafață construită la sol 380 mp, suprafață construită desfășurată 380 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C70
  Depozit combustibil lichid - suprafață construită la sol 45 mp, suprafață construită desfășurată 45 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C71
  Corp GA - suprafață construită la sol 1.436 mp, suprafață construită desfășurată 1.436 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C72
  Coș evacuare - suprafață construită la sol 5 mp, suprafață construită desfășurată 5 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C73
  Corp GB - suprafață construită la sol 1.673 mp, suprafață construită desfășurată 1.673 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C74
  Corp GD - suprafață construită la sol 577 mp, suprafață construită desfășurată 577 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C75
  Corp GC - suprafață construită la sol 117 mp, suprafață construită desfășurată 117 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C76
  Post trafo - suprafață construită la sol 107 mp, suprafață construită desfășurată 107 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C77
  Corp EA - suprafață construită la sol 3.230 mp, suprafață construită desfășurată 9.208 mp, 3 niveluri;Nr. cadastral 241062-C78
  Corp EB - suprafață construită la sol 1.919 mp, suprafață construită desfășurată 7.882 mp, 5 niveluri;Nr. cadastral 241062-C79
  Corp EC - suprafață construită la sol 2.318 mp, suprafață construită desfășurată 6.870 mp, 4 niveluri;Nr. cadastral 241062-C80
  Cabină poartă - suprafață construită la sol 13 mp, suprafață construită desfășurată 13 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C81
  Corp ED - suprafață construită la sol 1.293 mp, suprafață construită desfășurată 7.268 mp, 6 niveluri;Nr. cadastral 241062-C82
  Corp EF - suprafață construită la sol 480 mp, suprafață construită desfășurată 2.400 mp, 5 niveluri;Nr. cadastral 241062-C83
  Hol legătură - suprafață construită la sol 202 mp, suprafață construită desfășurată 606 mp, 3 niveluri;Nr. cadastral 241062-C84
  Corp EG - suprafață construită la sol 2.226 mp, suprafață construită desfășurată 12.661 mp, 6 niveluri;Nr. cadastral 241062-C85
  Cabină pompe - suprafață construită la sol 4 mp, suprafață construită desfășurată 4 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C86
  Rezervor - suprafață construită la sol 92 mp, suprafață construită desfășurată 92 mp, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C87
  Magazie - suprafață construită la sol 184 mp, suprafață construită desfășurată 184 mp, parter, 1 nivel;Nr. cadastral 241062-C88
  Case pasive:1. Nr. niveluri: 2; suprafață construită la sol 192 mp;2. P+1E; an construcție 2011; suprafață construită desfășurată 384 mp;Nr. cadastral 241062-C89
  Bibliotecă centrală universitară Suprafață construită la sol 3.334 mp; S+P+4E; an construcție 2012; suprafață construită desfășurată 17.620 mp, 6 niveluri;Nr. cadastral 241062-C90
  PRECISSuprafață construită la sol 1.288 mp; S+P+7E; an construcție 2015; suprafață construită desfășurată 8.745 mp, 9 niveluri;Nr. cadastral 241062-C91
  CAMPUSSuprafață construită la sol 1.070 mp; S+P+7E; an construcție 2015; suprafață construită desfășurată 8.644 mp, 9 niveluri;Nr. cadastral 241062-C92
  AULĂSuprafață construită la sol 2.195 mp; D+P+2E/D+P+4E; an construcție 2020; suprafață construită desfășurată 6.330 mp, 6 niveluri.Nr. cadastral 241062-C93
  6.Splaiul Independenței nr. 290, sectorul 6, BucureștiCartea funciară nr. 224272(CF nr. vechi: 44063Nr. cadastral vechi: 5690)Teren intravilan în suprafață de 128.000 mpNr. cadastral 224272Clădire Cămin P15 - suprafața construită 1.096 mp, suprafața desfășurată 6.718 mp(suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C1Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002
  Post trafo - suprafața construită/ desfășurată 40 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C2
  Clădire Cămin P14 - suprafața construită 832 mp, suprafața desfășurată 4.992 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C3
  Intrare cămin P13-P14 - suprafața construită 133 mp, suprafața desfășurată 266 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C4
  Clădire Cămin P13 - suprafața construită 832 mp, suprafața desfășurată 4.992 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C5
  Clădire Cămin P7 - suprafața construită 533 mp, suprafața desfășurată 3.731 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C6
  Clădire Cămin P8 - suprafața construită 735 mp, suprafața desfășurată 5.145 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C7
  Clădire Cămin P9 - suprafața construită 706 mp, suprafața desfășurată 4.942 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C8
  Clădire Cămin P10 - suprafața construită 773 mp, suprafața desfășurată 5.411 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C9
  Clădire Cămin P11 - suprafața construită 880 mp, suprafața desfășurată 6.160 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C10
  Clădire Cămin P12 - suprafața construită 502 mp, suprafața desfășurată 3.514 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C11
  Clădire Cantină R3 - suprafața construită 3.775 mp, suprafața desfășurată 11.325 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C12
  Coș fumNr. cadastral 224272-C13
  Rezervor lubrifianți (construcție subterană - suprafață construită 60 mp (suprafață preluată din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)- subteran - fără număr cadastral
  Cămin P16 - suprafața construită: 1.096 mp, suprafața desfășurată: 6.718 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/16.08.2002)Nr. cadastral 224272-C14
  Cămin P17 - suprafața construită: 991 mp, suprafața desfășurată: 5.983 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C15
  Cămin P18 - suprafața construită: 991 mp, suprafața desfășurată: 5.983 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C16
  Cămin P19 - suprafața construită: 991 mp, suprafața desfășurată: 5.983 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C17
  Policlinică - suprafața construită: 709 mp, suprafața desfășurată: 709 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C18
  Cămin P20 - suprafața construită: 1.108 mp, suprafața desfășurată: 5.453 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C19
  Rezervor - suprafața construită: 81 mp (suprafață preluată din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C20
  Rezervor - suprafața construită: 81 mp (suprafață preluată din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C21
  Rezervor - suprafața construită: 81 mp (suprafață preluată din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C22
  Centrală termică - suprafața construită: 586 mp, suprafața desfășurată 1.110 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C23
  Cantina R1 - suprafața construită: 1.591 mp, suprafața desfășurată 4.773 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C24
  Cămin P6 - suprafața construită: 599 mp, suprafața desfășurată: 4.193 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C25
  Cămin P5 - suprafața construită: 821 mp, suprafața desfășurată: 5.747 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C26
  Cămin P4 - suprafața construită: 803 mp, suprafața desfășurată: 5.621 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C27
  Cămin P1 - suprafața construită: 897 mp, suprafața desfășurată: 6.279 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C28
  Cămin P2 - suprafața construită: 701 mp, suprafața desfășurată: 4.907 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C29
  Cămin P3 - suprafața construită: 852 mp, suprafața desfășurată: 5.964 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C30
  Gang - suprafața construită: 53 mp, suprafața desfășurată: 371 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C31
  Cămin P21 - suprafața construită: 1.108 mp, suprafața desfășurată: 5.453 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C32
  Rezervor combustibil (construcție subterană) - suprafața construită: 219 mp (suprafață preluată din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)- subteran - fără număr cadastral
  Punct termic - suprafața construită: 99 mp, suprafața desfășurată: 99 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C33
  Centrală termică - suprafața construită: 245 mp, suprafața desfășurată: 490 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C34
  Spălătorie - suprafața construită: 558 mp, suprafața desfășurată: 1.786 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C35
  Complex comercial + punct termic 4 - suprafața construită: 454 mp, suprafața desfășurată: 908 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C36
  Complex comercial - suprafața construită: 358 mp, suprafața desfășurată: 716 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C37
  Cămin P23 - suprafața construită: 842 mp, suprafața desfășurată: 5.052 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C38
  Intrare cămin P23, P22 - suprafața construită: 381 mp, suprafața desfășurată: 381 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C39
  Cămin P22 - suprafața construită: 859 mp, suprafața desfășurată: 5.154 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C40
  Cămin P24 - suprafața construită: 880 mp, suprafața desfășurată: 5.280 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C41
  Intrare cămin P24, P25 - suprafața construită: 375 mp, suprafața desfășurată: 375 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C42
  Cămin P25 - suprafața construită: 879 mp, suprafața desfășurată: 5.274 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C43
  Cămin P26 - suprafața construită: 879 mp, suprafața desfășurată: 5.274 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C44
  Intrare cămin P26, P27 - suprafața construită: 377 mp, suprafața desfășurată: 377 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C45
  Cămin P27 - suprafața construită 879 mp, suprafața desfășurată 5.274 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C46
  Cantina R2 - suprafața construită 1.915 mp, suprafața desfășurată 5.745 mp (suprafețe preluate din anexa nr. 6 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 224272-C47
  7.Str. G-ral Vasile Milea nr. 7A, sectorul 6, București Carte funciară nr. 209964 (CF nr. vechi 69567, nr. cadastral vechi 5899/2)Teren intravilan în suprafață de 1.472 mp din acte (1.497 mp din măsurători)Nr. cadastral 209964Construcție Corp D cu o suprafață construită la sol de 1.320 mpNr. cadastral 209964-C1Contract de vânzare-cumpărare autentificat cu nr. 1.285/23.12.2013 de notar public Nițescu-Țurea Elena- Monica
  8.Calea Victoriei nr. 149, sectorul 1, București Carte funciară nr. 202310 (CF nr. vechi 33459, nr. cadastral vechi 14357)Teren intravilan în suprafață totală de 3.957 mp din acte (3.911 mp din măsurători)Nr. cadastral 202310Teren intravilan în suprafață totală de 3.957 mp din acte (3.911 mp din măsurători)Nr. cadastral 202310Ordin ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002
  Corp A - spații de învățământ - suprafață construită la sol 200 mp (suprafața construită 217 mp, suprafața desfășurată 1.085 mp; conform anexei nr. 5 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 202310-C4
  Corp B - spații de învățământ - suprafață construită la sol 902 mp (suprafața construită 926 mp, suprafața desfășurată 3.456 mp; conform anexei nr. 5 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 202310-C5
  Corp C - spații de învățământ - suprafață construită la sol 449 mp (suprafața construită 452 mp, suprafața desfășurată 904 mp; conform anexei nr. 5 la Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.262/2002)Nr. cadastral 202310-C6
  Cabină poartă - suprafață construită la sol 7 mp.Nr. cadastral 202310-C7
  B. Bunuri imobile Universitatea din PiteștiSpațiile pe care Universitatea din Pitești le are în patrimoniul său la data intrării în vigoare a prezentei legi sunt constituite din bunuri imobile aflate în domeniul public al statului transmise din administrarea Ministerului Educației pentru Universitatea din Pitești și pentru folosința Universității din Pitești, fiind intabulate în cartea funciară, bunuri imobile aflate în proprietatea privată a statului și din bunuri imobile aflate în administrarea Universității din Pitești, care nu sunt intabulate.I. Imobile aflate în domeniul public al statului
  Nr. crt.Nr. M.F.Cod de clasificareDenumireAdresaDescrierea tehnicăValoare de inventar (în lei)Nr. cadastral/carte funciarăModalitate de dobândire
  1.1538728.26.10Clădiri și construcții metaliceStr. Știrbei Vodă nr. 149, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea44010-C2-PVA H Magazie - suprafață construită la sol = 228 mp, 1 nivel-P; 44010-C3-PAV Y2 Bordei - suprafață construită la sol = 16 mp, 1 nivel-P; 44010-C4-PAV Y1 Bordei - suprafață construită la sol = 138 mp, 1 nivel-P; 44010-C5-PAV H1 Magazie - suprafață construită la sol = 235 mp, 1 nivel-P; 44010-C6-PAV T Corp gardă - suprafață construită la sol = 218 mp, 1 nivel-P; 44010-C7-PAV C Infirmerie - suprafață construită la sol = 161 mp, 2 niveluri-P+1; 44010-C8-PAV F1 Magazie - suprafață construită la sol = 212 mp, 1 nivel-P; 44010-C9-PAV L Stație CL - suprafață construită la sol = 53 mp, 1 nivel-P; 44010-C10-PAV O Post Trafo - suprafață construită la sol = 51 mp, 1 nivel-P; 44010-C11-PAV U1 Punct control - suprafață construită la sol = 68 mp, 1 nivel-P; 44010-C12-PAV B Comandament - suprafață construită la sol = 1.329 mp, 4 niveluri-P+3; 44010-C13-PAV L1 Stație CL - suprafață construită la sol = 4 mp, 1 nivel-P; 44010-C14-PAV Y9 Baracă metalică - suprafață construită la sol = 153 mp, 1 nivel-P; 44010-C15-PAV G1 Stație pompe - suprafață construită la sol = 51 mp, 1 nivel-P; 44010-C16-PAV P1 Punct tehnic - suprafață construită la sol = 52 mp, 1 nivel-P; 44010-C17-PAV R1 Magazie - suprafață construită la sol = 162 mp, 1 nivel-P; 44010-C18-PAV R7 Remiză PSI - suprafață construită la sol = 93 mp, 1 nivel-P; 44010-C19-PAV R2 Magazie - suprafață construită la sol = 43 mp, 1 nivel-P; 44010-C20-PAV R3 Magazie - suprafață construită la sol = 7 mp, 1 nivel-P; 44010-C21-PAV Y6 Coteț - suprafață construită la sol = 367 mp, 1 nivel-P; 44010-C22-PAV D Centrală termică - suprafață construită la sol = 565 mp, 1 nivel-P; 44010-C23-PAV N1 Atelier - suprafață construită la sol = 848 mp, 1 nivel-P; 44010-C24-PAV K Stație pompe - suprafață construită la sol = 28 mp, 1 nivel-P; 44010-C25-PAV A Comandament - suprafață construită la sol = 2.304 mp, 4 niveluri-P+3; 44010-C26-PAV M2 Magazie - suprafață construită la sol = 1.039 mp, 2 niveluri-P+1; 44010-C27-PAV M1 Magazie - suprafață construită la sol = 1.053 mp, 2 niveluri-P+1; 44010-C28-PAV I1 Bordei - suprafață construită la sol = 199 mp, 1 nivel-P; 44010-C29-PAV I Bordei - suprafață construită la sol = 200 mp, 1 nivel-P; 44010-C30-PAV U Punct control - suprafață construită la sol = 61 mp, 1 nivel-P13.337.964,75Nr. cadastral 44010/ Cartea funciară 44010Hotărârea Guvernului nr. 918/2008 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pentru Universitatea din Pitești
  43114-C1-Pav. Y5 Saivan - suprafață construită la sol = 508 mp, 1 nivel-P; 43114-C2-Pav. Y4 Infirmerie - suprafață construită la sol = 248 mp, 1 nivel-P; 43114-C3-Pav. Y3 Cocină porci - suprafață construită la sol = 74 mp, 1 nivel-P; 43114-C4-Pav. Y3 Cocină porci - suprafață construită la sol = 161 mp, 1 nivel-PNr. cadastral 43114/Cartea funciară 43114
  2.1545568.26.10Terenuri și amenajări de terenuriStr. Știrbei Vodă nr. 149, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul VâlceaTeren intravilan construcții în suprafață de 96.978 mp17.160.699,27Nr. cadastral 44010/ Cartea funciară 44010Hotărârea Guvernului nr. 918/2008 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pentru Universitatea din Pitești
  Teren intravilan curți-construcții, pădure, pășune și drum în suprafață de 120.538 mpNr. cadastral 43114/ Cartea funciară 43114
  3.1550138.26.10Complex Dobrogostea Pavilion sediu administrativLocalitatea Dobrogostea nr. 457, comuna Merișani, județul Argeș82819-C1 - Administrație - suprafață construită la sol = 198 mp, suprafață construită desfășurată = 198 mp, 1 nivel97.236,52Nr. cadastral 82819/ Carte funciară 82819Hotărârea Guvernului nr. 184/1998 privind transmiterea unor imobile, situate în județul Argeș, în administrarea Ministerului Educației Naționale
  4.1550148.26.10Complex Dobrogostea Pavilion săli de clasăLocalitatea Dobrogostea nr. 457, comuna Merișani, județul Argeș82819-C4 - Săli de curs - suprafață construită la sol = 264 mp, suprafață construită desfășurată = 264 mp, 1 nivel119.290,17Nr. cadastral 82819/ Carte funciară 82819 Hotărârea Guvernului nr. 184/1998 privind transmiterea unor imobile, situate în județul Argeș, în administrarea Ministerului Educației Naționale
  5.1550158.26.10Complex Dobrogostea Pavilion Amfiteatru + Pavilion săli de meseLocalitatea Dobrogostea nr. 457, comuna Merișani, județul Argeș82819-C6 - Amfiteatru - suprafață construită la sol = 291 mp, suprafață construită desfășurată = 291 mp, 1 nivel; 82819-C7 - Cantină - suprafață construită la sol = 407 mp; suprafață construită desfășurată = 407 mp, 1 nivel321.639,53Nr. cadastral 82819/ Carte funciară 82819 Hotărârea Guvernului nr. 184/1998 privind transmiterea unor imobile, situate în județul Argeș, în administrarea Ministerului Educației Naționale
  6.1550168.26.10Complex Dobrogostea Centrală termicăLocalitatea Dobrogostea nr. 457, comuna Merișani, județul Argeș82819-C18 - Centrala termică - suprafață construită la sol = 130 mp, suprafață construită desfășurată = 130 mp, 1 nivel; 82819-C22 - Anexă - suprafață construită la sol = 13 mp, suprafață construită desfășurată = 13 mp, 1 nivel; 82819-C23 - Șopron - suprafață construită la sol = 51 mp, suprafață construită desfășurată = 51 mp, 1 nivel810,54Nr. cadastral 82819/ Carte funciară 82819Hotărârea Guvernului nr. 184/1998 privind transmiterea unor imobile, situate în județul Argeș, în administrarea Ministerului Educației Naționale
  7.1550178.26.10Complex Dobrogostea Pavilion 1Localitatea Dobrogostea nr. 457, comuna Merișani, județul Argeș82819-C8 - Dormitoare - suprafață construită la sol = 363 mp, suprafață construită desfășurată = 363 mp, 1 nivel125.591,22Nr. cadastral 82819/ Carte funciară 82819Hotărârea Guvernului nr. 184/1998 privind transmiterea unor imobile, situate în județul Argeș, în administrarea Ministerului Educației Naționale
  8.1550188.26.10Complex Dobrogostea Pavilion 2Localitatea Dobrogostea nr. 457, comuna Merișani, județul Argeș82819-C5 - Dormitoare - suprafață construită la sol = 350 mp, suprafață construită desfășurată = 350 mp, 1 nivel72.032,36Nr. cadastral 82819/ Carte funciară 82819Hotărârea Guvernului nr. 184/1998 privind transmiterea unor imobile, situate în județul Argeș, în administrarea Ministerului Educației Naționale
  9.1550198.26.10Complex Dobrogostea Pavilion 3Localitatea Dobrogostea nr. 457, comuna Merișani, județul Argeș82819-C13 - Dormitoare - suprafață construită la sol = 127 mp, suprafață construită desfășurată = 127 mp, 1 nivel68.022,61Nr. cadastral 82819/Carte funciară 82819Hotărârea Guvernului nr. 184/1998 privind transmiterea unor imobile, situate în județul Argeș, în administrarea Ministerului Educației Naționale
  10.1550208.26.10Complex Dobrogostea Pavilion 4Localitatea Dobrogostea nr. 457, comuna Merișani, județul Argeș82819-C2 - Dormitoare - suprafață construită la sol = 167 mp, suprafață construită desfășurată = 167 mp, 1 nivel76.471,73Nr. cadastral 82819/ Carte funciară 82819Hotărârea Guvernului nr. 184/1998 privind transmiterea unor imobile, situate în județul Argeș, în administrarea Ministerului Educației Naționale
  11.1550218.26.10Complex Dobrogostea Anexe (spălătorie, atelier mecanic)Localitatea Dobrogostea nr. 457, comuna Merișani, județul Argeș82819-C17 - Magazie - suprafață construită la sol = 25 mp, suprafață construită desfășurată = 25 mp, 1 nivel; 82819-C19 - Magazie - suprafață construită la sol = 41 mp, suprafață construită desfășurată = 41 mp, 1 nivel; 82819-C20 - Atelier mecanic - suprafață construită la sol = 80 mp, suprafață construită desfășurată = 80 mp, 1 nivel; 82819-C21 - Spălătorie - suprafață construită la sol = 100 mp, suprafață construită desfășurată = 100 mp, 1 nivel4.439,37Nr. cadastral 82819/ Carte funciară 82819Hotărârea Guvernului nr. 184/1998 privind transmiterea unor imobile, situate în județul Argeș, în administrarea Ministerului Educației Naționale
  12.1550228.26.10Complex Dobrogostea Clădiri aferente instalațiilor și împrejmuiriLocalitatea Dobrogostea nr. 457, comuna Merișani, județul Argeș82819-C3 - Fosă - suprafață construită la sol = 26 mp, suprafață construită la sol = 26 mp, 1 nivel; 82819-C9 - Puț - suprafață construită la sol = 4 mp, suprafață construită desfășurată = 4 mp, 1 nivel; 82819-C10 - Casă pompe - suprafață construită la sol = 18 mp, suprafață construită desfășurată = 18 mp, 1 nivel; 82819-C11 - Magazie - suprafață construită la sol = 28 mp, suprafață construită desfășurată = 28 mp, 1 nivel; 82819-C12 - Club - suprafață construită la sol = 62 mp, suprafață construită desfășurată = 62 mp, 1 nivel; 82819-C14 - Magazie - suprafață construită la sol = 125 mp, suprafață desfășurată = 125 mp, 1 nivel; 82819-C15 - Beci - suprafață construită la sol = 65 mp, suprafață construită desfășurată = 65 mp, 1 nivel; 82819-C16 - Rezervor - suprafață construită la sol = 21 mp, suprafață construită desfășurată = 21 mp, 1 nivel; 82819-C24 - Grajd - suprafață construită la sol = 116 mp, suprafață construită desfășurată = 116 mp, 1 nivel98.511,72Nr. cadastral 82819/Carte funciară 82819Hotărârea Guvernului nr. 184/1998 privind transmiterea unor imobile, situate în județul Argeș, în administrarea Ministerului Educației Naționale
  13.1550238.05.04Complex Dobrogostea Parc dendrologicLocalitatea Dobrogostea nr. 457, comuna Merișani, județul ArgeșSuprafață = 33.978 mp1.875.991,88Nr. cadastral 82819/ Carte funciară 82819Hotărârea Guvernului nr. 184/1998 privind transmiterea unor imobile, situate în județul Argeș, în administrarea Ministerului Educației Naționale
  14.1550248.26.10Complex Dobrogostea Teren arabilLocalitatea Dobrogostea nr. 457, comuna Merișani, județul ArgeșPlantații, suprafață = 17.962 mp443.937,01Nr. cadastral 82819/Carte funciară 82819Hotărârea Guvernului nr. 184/1998 privind transmiterea unor imobile, situate în județul Argeș, în administrarea Ministerului Educației Naționale
  15.1554868.26.10Campus Rectorat TerenTârgu din Vale, nr. 1, municipiul Pitești, județul ArgeșTeren intravilan construcții administrative în suprafață de 30.976 mp159.872.315,23Nr. cadastral 83388/Carte funciară 83388Hotărârea Guvernului nr. 710/1995 privind transmiterea unui imobil din municipiul Pitești, județul Argeș, în proprietatea publică a statului și în administrarea Ministerului Învățământului
  TOTAL193.674.953,91
  II. Imobile aflate în domeniul privat al statului
  Nr. crt.Nr. M.F.DenumireaAdresaDescrierea tehnicăValoare de inventar (în lei)Nr. cadastral/carte funciarăModalitate de dobândire
  1.INVPPS-24827013-2017Clădire Corp BStr. Aleea Școlii Normale nr. 7, municipiul Pitești, județul ArgeșSăli de curs - suprafață desfășurată = 5.498 mp, suprafață construită la sol = 2.749 mp, 2 niveluri (P+1)10.378.836,43Fără număr cadastralSentință civilă nr. 123/8.03.2022 pronunțată de Tribunalul Argeș în Dosarul nr. 8.149/280/2019 având drept obiect acțiune în constatarea dreptului de proprietate
  2.INVPPS-24827005-2017Teren Corp AStr. Doaga nr. 11, municipiul Pitești, județul ArgeșTeren intravilan curți-construcții în suprafață de 8.631 mp9.149.146,88Fără număr cadastralAct administrativ - Decizia nr. 587/14.12.1970 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Județului Argeș
  3.INVPPS-24827007-2017Teren Corp BStr. Aleea Școlii Normale nr. 7, municipiul Pitești, județul ArgeșTeren intravilan curți-construcții, în suprafață de 51.313 mp73.977.832,17Fără număr cadastralSentința civilă nr. 123/8.03.2022 pronunțată de Tribunalul Argeș în Dosarul nr. 8.149/280/2019 având drept obiect acțiune în constatarea dreptului de proprietate
  4.INVPPS-24827011-2017Teren Casa UniversitarilorStr. Eroilor nr. 4, municipiul Pitești, județul ArgeșTeren intravilan curți-construcții în suprafață de 1.430,70 mp, din măsurători - 1.252,33 mp2.366.197Număr cadastral 87367Protocol transfer, încheiat la data de 8 august 1972 între Ministerul Comerțului Interior și Ministerul Educației
  5.INVPPS-24827009-2017Teren Corp DFundătura Teilor nr. 4, municipiul Pitești, județul ArgeșTeren intravilan curți-construcții în suprafață de 2.298,50 mp2.610.152,02Fără număr cadastralAct administrativ - Decizia nr. 588/14.12.1970 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Județului Argeș
  6.INVPPS-45531016-2023ClădireStr. Știrbei Vodă nr. 149, municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea44010-C1 PAV M6 Magazie muniții - suprafață construită la sol = 224 mp, suprafață construită desfășurată = 1 nivel - P86.156,69Nr. cadastral 44010/ Cartea funciară 44010 Hotărârea Guvernului nr. 918/2008 privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, pentru Universitatea din Pitești Hotărârea Guvernului nr. 1.121/2012 privind modificarea anexei nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și trecerea unei construcții din domeniul public în domeniul privat al statului pentru Universitatea din Pitești
  TOTAL98.568.321,19
  III. Imobile aflate în administrarea Universității din Pitești
  Nr. crt.DenumireAdresaDescrierea tehnicăValoare de inventar (în lei)Nr. cadastral/carte funciarăModalitate de dobândire
  1.ClădiriTârgu din Vale nr. 1, municipiul Pitești, județul Argeș83388-C1 - Clădire Rectorat, suprafață construită la sol = 1.029 mp, suprafață construită desfășurată = 2.058 mp, 2 niveluri - P+1E; 83388-C2 - Clădire Academica și Editură, suprafață construită la sol = 315 mp, suprafață construită desfășurată = 630 mp, 2 niveluri - P+1E; 83388-C3 - Facultatea de Științe - suprafață construită la sol = 2.500 mp, suprafață construită desfășurată = 2.500 mp, 1 nivel - P; 83388-C4* - Clădire Corp central, suprafață construită la sol = 6.493 mp, suprafață construită desfășurată = 31.548 mp, 6 niveluri; format din 3 corpuri: C4c1 = s.c.sol = 1.351 mp, scd = 5.812 mp, P+3+4r; C4c2 = s.c.sol = 1.445 mp, scd = 6.967 mp, P+4; C4c3 = s.c.sol = 3.406 mp, scd = 18.769 mp, P+5; Curte interioară (2 x 145,5 mp = 291 mp) 83388-C6 - Clădire Facultatea de Științe, Educație Fizică și Informatică - suprafață construită la sol = 2.512 mp, suprafață construită desfășurată = 6.245 mp, 4 niveluri - P+3; 83388-C7 - Anexă tehnică, suprafață construită la sol = 285 mp, suprafață construită desfășurată = 285 mp, 1 nivel - P123.830.568,21Nr. cadastral 83388/ Carte funciară 83388Construcție proprie
  2.ClădiriStr. Aleea Școlii Normale nr. 7, municipiul Pitești, județul ArgeșSală sport - suprafață construită la sol = 620 mp, 1 nivel - P; Vestiar - suprafață construită la sol = 114 mp, 1 nivel - P; Vestiar - suprafață construită la sol = 99 mp, 1 nivel - P; Vestiar - suprafață construită la sol = 14 mp, 1 nivel - P; Biserică lemn - suprafață construită la sol = 81 mp, 1 nivel - P; Clopotniță - suprafață construită la sol = 93 mp, nivel Foișor - P; Bufet - suprafață construită la sol = 163 mp, 1 nivel - P; Cantină - suprafață construită la sol = 194 mp, 1 nivel - P; Centrală termică - suprafață construită la sol = 105 mp, 1 nivel - P; Cabină modulară poartă - suprafață construită la sol = 7 mp, 1 nivel - P; Atelier - suprafață construită la sol = 207 mp, 1 nivel - P; Vestiar - suprafață construită la sol = 69 mp, 1 nivel - P; Facultatea de Sport - suprafață construită la sol = 344 mp, nivel - P+E; Rampă auto - suprafață construită la sol = 25 mp, 1 nivel - P; Cămin studențesc 1 - suprafață construită la sol = 959 mp, nivel - S+P+5E; Cămin studențesc 2 - suprafață construită la sol = 726 mp, 1 nivel - P; Sală sport multifuncțională - suprafață construită la sol = 2.089 mp, nivel - P+E24.702.970,25Fără număr cadastralSentința civilă nr. 123/8.03.2022 pronunțată de Tribunalul Argeș în Dosarul nr. 8.149/280/2019 având drept obiect acțiune în constatarea dreptului de proprietate
  3.ClădiriStr. Doaga nr. 11, municipiul Pitești, județul ArgeșClădire Corp A și anexa tehnică, suprafață construită la sol = 1.137 mp, nivel - St+P+2; Laborator multifuncțional auto, suprafață construită la sol = 296 mp, nivel - P+1; Baracă metalică, suprafață construită la sol = 181 mp, nivel - P; Atelier student service corp A, suprafață construită la sol = 520 mp, nivel - P; Atelier școală Corp C, suprafață construită la sol = 600 mp, nivel - P; Centrul de Cercetare Inginerie Auto, suprafață construită la sol = 764,95 mp, nivel - P+1; Grup sanitar, suprafață construită la sol = 11 mp, nivel - P8.191.591,14Fără număr cadastralAct administrativ - Decizia nr. 587/14.12.1970 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Județului Argeș
  4.ClădiriStr. Eroilor nr. 4, municipiul Pitești, județul ArgeșClădire Casa Universitarilor - suprafață construită la sol = 879 mp, nivel - P+13.156.353,77Fără număr cadastralProtocol transfer, încheiat la data de 8 august 1972 între Ministerul Comerțului Interior și Ministerul Educației
  5.ClădiriFundătura Teilor nr. 4, municipiul Pitești, județul ArgeșClădire Corp D - suprafață construită la sol = 713,45 mp, nivel P+3; Garaj școală auto - suprafață construită la sol = 182,29 mp, nivel P; Anexă tehnică - suprafață construită la sol = 68,30 mp3.212.317,84Fără număr cadastralAct administrativ - Decizia nr. 588/14.12.1970 a Comitetului Executiv al Consiliului Popular al Județului Argeș
  TOTAL163.093.801,21
  NOTĂ:În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, universitatea va transmite toate documentele în vederea inițierii proiectului de hotărâre a Guvernului pentru actualizarea caracteristicilor tehnice și a valorii de inventar ale bunurilor imobile, cuprinse la punctul I, aflate în domeniul public al statului.
  -----