ORDIN nr. 4.492 din 16 iunie 2023privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligației didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele școlare, unitățile de învățământ, unitățile conexe, precum și a personalului de îndrumare și control din inspectoratele școlare și a personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.865/2011
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 586 din 28 iunie 2023    Având în vedere prevederile art. 263 alin. (10) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,ministrul educației emite prezentul ordin.  +  Articolul INormele metodologice pentru stabilirea obligației didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele școlare, unitățile de învățământ, unitățile conexe, precum și a personalului de îndrumare și control din inspectoratele școlare și a personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.865/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 25 august 2011, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Directorii grădinițelor cu program normal, care au personalitate juridică și care funcționează cu peste 8 grupe de copii și minimum 150 de preșcolari, sunt degrevați parțial de norma didactică de predare și efectuează 2-4 ore/săptămână, în cadrul obligației didactice de predare în specialitate, în alte unități de învățământ, conform specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de studii.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), directorii grădinițelor cu program normal, cu personalitate juridică, absolvenți ai colegiilor de institutori care au dobândit atestatul de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau absolvenți ai specializării «Pedagogia învățământului primar și preșcolar», sunt degrevați parțial de norma didactică de predare și efectuează 2-4 ore/săptămână, în cadrul obligației didactice de predare, activități specifice funcției de metodist al inspectoratului școlar sau activități specifice funcției de profesor-metodist, respectiv formator în casele corpului didactic.2. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Directorii grădinițelor cu program prelungit/săptămânal și ai creșelor cu personalitate juridică sunt degrevați parțial de norma didactică de predare și efectuează 2-4 ore/săptămână în cadrul obligației didactice de predare în specialitate, în alte unități de învățământ, conform specializărilor înscrise pe diploma/diplomele de studii.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), directorii grădinițelor cu program prelungit/săptămânal și ai creșelor cu personalitate juridică, absolvenți ai colegiilor de institutori care au dobândit atestatul de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau absolvenți ai specializării «Pedagogia învățământului primar și preșcolar», sunt degrevați parțial de norma didactică de predare și efectuează 2-4 ore/săptămână, în cadrul obligației didactice de predare, activități specifice funcției de metodist al inspectoratului școlar sau activități specifice funcției de profesor-metodist, respectiv formator în casele corpului didactic.3. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Directorii adjuncți din unitățile de învățământ de nivel primar și/sau gimnazial sunt degrevați parțial de norma didactică de predare și efectuează 6-8 ore/săptămână din norma didactică de predare, în cazul în care unitățile de învățământ se află în una dintre următoarele situații:a) au peste 30 de formațiuni de studiu;b) au între 20 și 30 de clase/de formațiuni de studiu și îndeplinesc una dintre următoarele condiții:(i) au cel puțin 10 clase inclusiv din învățământul primar și/sau grupe din învățământul antepreșcolar/ preșcolar;(ii) au secții cu predare în limbile minorităților într-o unitate de învățământ cu predare în limba română;(iii) au secții cu predare în limba română într-o unitate de învățământ cu predare într-o limbă a minorităților;c) au între 20 și 30 de formațiuni de studiu și au internat și cantină.(2) Directorii adjuncți din unitățile de învățământ de nivel liceal/postliceal sunt degrevați parțial de norma didactică de predare și efectuează 6-8 ore/săptămână din norma didactică de predare, în cazul în care unitățile de învățământ se află în una dintre următoarele situații:a) au peste 25 de formațiuni de studiu;b) au între 20 și 25 de formațiuni de studiu și îndeplinesc una dintre următoarele condiții:(i) funcționează cel puțin 10 clase de elevi și/sau grupe de copii la învățământul profesional și/sau gimnazial și/sau primar și/sau preșcolar și/sau antepreșcolar;(ii) au secții cu predare în limbi ale minorităților într-o unitate de învățământ în care învățământul se desfășoară în limba română;(iii) au secții cu predare în limba română într-o unitate de învățământ în care învățământul se desfășoară în limbile minorităților;c) au între 20 și 25 de formațiuni de studiu și au internat și cantină.(3) Directorii și directorii adjuncți, absolvenți ai colegiilor de institutori care au dobândit atestatul de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, sau absolvenți ai specializării «Pedagogia învățământului primar și preșcolar», sunt degrevați parțial de norma didactică de predare și efectuează 6-8 ore/ săptămână, în cadrul obligației didactice de predare, activități specifice funcției de metodist al inspectoratului școlar sau activități specifice funcției de profesor-metodist, respectiv formator în casele corpului didactic.4. După capitolul VIII se introduce un nou capitol, capitolul IX, cu următorul cuprins:  +  Capitolul IX Centre județene de excelență/ Centrul Municipiului București de Excelență  +  Articolul 20Directorii centrelor județene de excelență și directorul Centrului Municipiului București de Excelență efectuează 4-6 ore/săptămână din norma didactică de predare.  +  Articolul IIPrevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu anul școlar 2023-2024.  +  Articolul IIIDirecția generală management resurse umane și rețea școlară din cadrul Ministerului Educației, inspectoratele școlare și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul educației,
    Ligia Deca
    București, 16 iunie 2023.Nr. 4.492.-----