REGULAMENT din 6 iunie 2023de organizare și funcționare a Comisiei pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 22 iunie 2023  Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 3.077 din 6 iunie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 din 22 iunie 2023.
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezentul regulament stabilește modul de organizare și de funcționare a Comisiei pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil.(2) Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil, denumită în continuare Comisia, funcționează ca organism de specialitate, fără personalitate juridică, pe lângă Ministerul Culturii, denumit în continuare Ministerul.  +  Capitolul II Componența și organizarea Comisiei  +  Articolul 2(1) Membrii Comisiei sunt numiți prin ordin al ministrului culturii, pentru un mandat de 2 ani, care poate fi reînnoit consecutiv o singură dată.(2) Prin ordinul prevăzut la alin. (1) se desemnează și secretarul Comisiei și supleanții acestuia, din cadrul direcției de specialitate în domeniul protejării patrimoniului cultural din Minister, denumită în continuare direcția de specialitate.  +  Articolul 3(1) Comisia este formată din 9 membri, dintre care:a) 6 specialiști/experți atestați în domeniul protejării monumentelor istorice, înscriși în registrele speciale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;b) un arheolog expert înscris în Registrul arheologilor din România;c) 2 funcționari din cadrul direcției de specialitate.(2) La numirea membrilor Comisiei vor fi avute în vedere următoarele criterii:a) nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, și, după caz, nu au săvârșit abateri disciplinare pentru care s-au aplicat sancțiuni disciplinare, pentru care nu a intervenit radierea, în condițiile legii;b) cel puțin 5 dintre membrii Comisiei sunt atestați în domeniul „studii, cercetări și inventariere monumente istorice - 3“, conform dispozițiilor Normelor metodologice privind atestarea specialiștilor, experților și verificatorilor tehnici în domeniul protejării monumentelor istorice aprobate prin Ordinul ministrului culturii nr. 2.495/2010;c) membrii prevăzuți la alin. (1) nu fac parte din Comisia Națională de Arheologie, Comisia Națională a Monumentelor Istorice sau din comisiile zonale ale monumentelor istorice;d) membrii prevăzuți la alin. (1) lit. a) și b) nu sunt funcționari publici în cadrul Ministerului Culturii sau în cadrul serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii;e) cel puțin un membru prevăzut la alin. (1) lit. c) are studii juridice.(3) În vederea nominalizării persoanelor care respectă criteriile prevăzute la alin. (2) Ministerul publică un anunț pe pagina de internet proprie, prin care solicită candidaturi însoțite de CV.  +  Articolul 4(1) Comisia este condusă de un președinte, numit, dintre membri prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. a) și b), prin ordinul ministrului culturii prevăzut la art. 2.(2) În caz de incompatibilitate, conflict de interese sau dacă se află în imposibilitatea exercitării sarcinilor, președintele Comisiei va fi înlocuit de un președinte de ședință, ales cu votul majorității simple a membrilor prezenți la respectiva ședință.  +  Articolul 5(1) Membrii Comisiei au obligația păstrării confidențialității, pe toată durata mandatului și după încetarea acestuia, cu privire la date și/sau informații cu caracter personal de care au luat cunoștință în timpul exercitării mandatului, cu excepția datelor și documentelor care, potrivit legii, constituie informații de interes public.(2) Obligația păstrării confidențialității incumbă și secretarului Comisiei și supleanților acestuia.(3) Membrii Comisiei au obligația exercitării mandatului cu respectarea următoarelor principii:a) respectarea și aplicarea corectă a legii;b) prioritatea interesului public;c) protejarea patrimoniul cultural;d) asigurarea egalității de tratament al cetățenilor prin aplicarea aceluiași regim juridic în situații identice sau similare;e) profesionalism, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;f) imparțialitate și independență, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, în exercitarea mandatului.  +  Capitolul III Conflicte de interese și incompatibilități  +  Articolul 6(1) În cazul în care există incompatibilități, conflicte de interese sau alte motive care pot afecta integritatea și imparțialitatea membrilor, aceștia vor informa secretarul Comisiei și nu vor participa la respectiva ședință.(2) Pentru evitarea conflictelor de interese, pe perioada exercitării mandatului, membrii comisiei nu vor participa la analizarea/soluționarea contestațiilor, atunci când se află în una dintre următoarele situații:a) sunt soț/soție, rude sau afini, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoana care a formulat contestația;b) contestația supusă analizei vizează documente la a căror pregătire, elaborare sau verificare a participat sau participă aceștia, soțul ori soția sau rudele sau afinii, de până la gradul al IV-lea inclusiv;c) au avut în ultimii 2 ani sau au o relație contractuală, în desfășurare, inclusiv un raport de serviciu, cu persoana care a formulat contestația sau cu persoane fizice ori juridice care au calitatea de elaborator, comanditar sau beneficiar al respectivelor documente care fac obiectul contestării.(3) În cazul în care, pe parcursul ședinței, un membru constată faptul că se află în una dintre situațiile prevăzute la alin. (2), acesta se retrage din ședință, iar secretarul Comisiei menționează acest fapt în procesul-verbal de ședință.  +  Articolul 7(1) În scopul cunoașterii și asumării angajamentelor prevăzute în prezentul regulament, membrii Comisiei semnează, până cel târziu la prima ședință la care participă, Declarația privind imparțialitatea, interesele și confidențialitatea, potrivit modelului cuprins în anexa nr. 1.(2) Nedepunerea declarației conform alin. (1) atrage revocarea mandatului de membru al Comisiei.  +  Articolul 8(1) Calitatea de membru al Comisiei încetează în următoarele cazuri:a) la încheierea mandatului;b) la renunțarea din proprie inițiativă la mandat, comunicată în scris ministrului culturii;c) în cazul încălcării prevederilor prezentului regulament și a Codului de conduită etică și integritate al membrilor comisiilor de specialitate din domeniile patrimoniu cultural și monumente de for public care funcționează la nivelul Ministerului Culturii și serviciilor publice deconcentrate ale acestuia;d) la constatarea nerespectării angajamentelor cuprinse în Declarația privind imparțialitatea, interesele și confidențialitatea;e) în cazul existenței unor absențe nemotivate, potrivit prevederilor prezentului regulament, respectiv absențe la două ședințe consecutive sau trei absențe cumulate într-o perioadă de 12 luni;f) în cazul necompletării tuturor fișelor de vot sau în cazul netransmiterii acestora în termenul prevăzut la art. 15 alin. (6), la două ședințe la care a participat;g) în cazul neîndeplinirii obligației prevăzute la art. 7 alin. (1);h) la propunerea unor soluții la contestații care încalcă prevederile legale, deși respectivele prevederi i-au fost aduse la cunoștință;i) când, în urma unei hotărâri judecătorești definitive, este condamnat penal pentru una dintre faptele prevăzute și sancționate în legătură cu exercitarea profesiei;j) în cazul aplicării de sancțiuni disciplinare, conform legii;k) în alte situații prevăzute de lege;l) în cazul decesului.(2) Potrivit prezentului regulament, absențele membrilor pot fi motivate doar în situații legate de starea acestora de sănătate, cu prezentarea unui înscris emis de personalul medical în acest sens, de evenimente familiale deosebite sau în situația delegării membrilor de către ministrul culturii pentru îndeplinirea unor obligații care nu permit participarea acestora la ședințele Comisiei.(3) Constatarea situațiilor prevăzute la alin. (1) este de competența secretarului Comisiei, situațiile astfel constatate urmând a fi aduse la cunoștința ministrului culturii.(4) Semnalarea situațiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) poate fi făcută în scris ministrului culturii și de către membrii Comisiei, precum și de către orice persoană fizică sau juridică interesată.(5) În cazul în care unul dintre membrii Comisiei pierde această calitate, în locul acestuia va fi numit prin ordin al ministrului culturii un nou membru, cu respectarea dispozițiilor art. 3 alin. (1), pentru perioada rămasă din respectivul mandat.  +  Capitolul IV Atribuțiile Comisiei  +  Articolul 9(1) Comisia analizează și soluționează motivat contestațiile privind declanșarea procedurii de clasare, de declasare sau de schimbare a grupei de clasare și ordinele de clasare, de declasare sau de schimbare a grupei de clasare sau răspunsul motivat privind neclasarea sau nedeclasarea, depuse potrivit dispozițiilor art. 15 alin. (1) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Pentru fiecare contestație analizată se întocmește, în scris, decizia motivată rezultată în urma votului și asumată prin semnătura membrilor, potrivit modelului din anexa nr. 2.(3) Comisia întocmește un raport privind activitatea sa, la finele fiecărui an calendaristic, pe care îl prezintă ministrului culturii.  +  Articolul 10Președintele Comisiei are următoarele atribuții:a) conduce activitatea Comisiei;b) conduce ședințele Comisiei;c) formulează concluziile/soluțiile Comisiei pentru fiecare subiect supus dezbaterii;d) supune la vot soluționarea contestației;e) formulează, în scris, decizia Comisiei, pe baza votului membrilor Comisiei.  +  Articolul 11Secretarul Comisiei are următoarele responsabilități:a) convoacă membrii Comisiei și invitații;b) ține evidența activității Comisiei, întocmește procesele-verbale de ședință și asigură semnarea acestora de către membrii Comisiei prezenți;c) întocmește ordinea de zi;d) întocmește lista de prezență;e) constată și semnalează situațiile de încetare a mandatului membrilor;f) gestionează documentele și corespondența adresate Comisiei;g) gestionează și ține evidența declarațiilor depuse conform dispozițiilor art. 7 alin. (1);h) convoacă contestatarii, pentru a susține documentațiile depuse, conform solicitării membrilor Comisiei;i) întocmește contractul civil încheiat cu fiecare membru al Comisiei și îl transmite spre semnare;j) asigură transmiterea contestațiilor către Comisie;k) prezintă Comisiei contestațiile depuse spre soluționare, dacă este cazul;l) face demersuri privind deplasarea Comisiei pentru analizarea în teren a unor aspecte referitoare la contestație, dacă este cazul.  +  Articolul 12Membrii Comisiei au următoarele obligații:a) participă la ședințele Comisiei, având drept de vot în adoptarea propunerilor/deciziilor acesteia;b) completează și depun la secretarul Comisiei Declarația privind imparțialitatea, interesele și confidențialitatea;c) analizează și soluționează contestațiile cuprinse pe ordinea de zi, fac observații, propuneri și recomandări;d) completează și semnează fișele de vot în cadrul fiecărei ședințe la care sunt prezenți, potrivit modelului din anexa nr. 3;e) semnează decizia Comisiei;f) solicită consemnarea în procesele-verbale ale ședințelor de lucru a opiniilor și punctelor de vedere exprimate;g) informează, în timp util, pe secretarul Comisiei despre imposibilitatea participării la ședință, în situații deosebite ce motivează absența, depunând, după caz, înscrisul emis de personalul medical în acest sens;h) sesizează în interes public, cu bună-credință, cu privire la orice faptă care presupune o încălcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrări, eficienței, eficacității și transparenței;i) comunică ministrului culturii și direcției de specialitate, în scris, solicitarea de renunțare la mandat.  +  Capitolul V Funcționarea Comisiei  +  Articolul 13(1) Funcționarea Comisiei este asigurată de Minister.(2) Fondurile necesare funcționării Comisiei se suportă din bugetul Ministerului, în condițiile legii.  +  Articolul 14(1) Cvorumul de ședință este întrunit în condițiile prezenței a cel puțin 6 membri.(2) În cazul neîntrunirii cvorumului menționat la alin. (1), ședința se reprogramează în cel mai scurt timp posibil, cu încadrarea în termenul legal de soluționare a contestației, respectiv de 30 de zile de la înregistrarea acesteia.(3) Înaintea votului final ce va fi exprimat asupra fiecărui punct aflat pe ordinea de zi, în cazul în care există membri care se află în situația prevăzută la art. 6 alin. (3) și care nu pot participa la vot sau dacă la momentul votului lipsesc, președintele va verifica întrunirea cvorumului legal. Dacă nu se întrunește cvorumul de ședință prevăzut la alin. (1), președintele amână votarea până la întrunirea cvorumului legal sau decide reprogramarea subiectelor conform prevederilor alin. (2), cu asigurarea respectării termenului legal de soluționare a contestației.  +  Articolul 15(1) Comisia își desfășoară activitatea în ședințe programate de către direcția de specialitate.(2) Ședințele Comisiei se desfășoară de regulă în mediul online. Ședințele se pot desfășura la sediul Ministerului sau în alte locații, cu aprobarea ministrului culturii.(3) Ședințele Comisiei sunt conduse de către președinte sau, în lipsa acestuia, de către un președinte de ședință ales dintre membrii prezenți, situație care se consemnează în procesul-verbal.(4) Participarea la ședințe a membrilor este obligatorie. Absențele motivate sau nemotivate se consemnează de către secretar în procesul-verbal.(5) În funcție de disponibilitățile tehnice, ședințele se pot desfășura fără participarea fizică, în același spațiu, a tuturor funcționarilor implicați, a membrilor Comisiei și a invitaților, cu asigurarea dezbaterilor din comisie prin e-mail, telefon sau videoconferință și comunicarea fișelor de vot completate de membri prin mijloace electronice.(6) În cazul ședințelor care se desfășoară prin mijloace electronice, transmiterea fișelor de vot de către membrii comisiei, prin mijloacele electronice, se face în termenul stabilit de secretarul Comisiei, dar nu mai târziu de momentul finalizării ședinței, în caz contrar fiind aplicabile prevederile art. 8 alin. (1) lit. f).(7) La ședințele cu participare fizică, fișa de vot este semnată olograf în original; în situația participării online, fișa este însușită prin semnătură electronică certificată sau prin scanarea fișei semnate olograf, după caz.  +  Articolul 16(1) Ordinea de zi a Comisiei se întocmește de către secretarul Comisiei.(2) Secretarul întocmește lista de prezență și procesul-verbal al ședinței, la care anexează fișele de vot.(3) Procesul-verbal al ședinței se întocmește potrivit modelului din anexa nr. 4 și cuprinde rezumatul discuțiilor cu privire la fiecare contestație precum și rezultatul votului și se înregistrează la direcția de specialitate.(4) Procesul-verbal al ședinței poate fi consultat de membrii Comisiei sau de funcționarii direcției de specialitate și este pus la dispoziția conducerii Ministerului, demnitarilor, organelor și instituțiilor abilitate prin lege.  +  Articolul 17În situația în care Comisia nu poate analiza toate contestațiile aflate pe ordinea de zi din cauza numărului mare sau a complexității acestora, prin decizia președintelui Comisiei cu consultarea membrilor, ședința poate continua în altă zi, cu asigurarea respectării termenului legal de soluționare a contestațiilor.  +  Capitolul VI Desfășurarea lucrărilor Comisiei și analizarea contestațiilor  +  Articolul 18(1) Contestațiile prevăzute la art. 34^2 alin. (7) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se depun de proprietarul bunului imobil în cauză la Ministerul Culturii în termen de 30 de zile de la data comunicării.(2) Contestațiile primite se analizează și se soluționează în termen de 30 de zile de la înregistrare.  +  Articolul 19(1) Contestațiile se pun la dispoziția membrilor Comisiei pentru analiză, prin grija secretarului Comisiei, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ședința Comisiei.(2) După prezentarea contestației de către președintele Comisiei, acesta dă cuvântul membrilor, care pot face observații și recomandări, pot propune soluții sau pot solicita precizări suplimentare de la serviciul public deconcentrat al Ministerului în a cărui rază teritorială se găsește imobilul la care se referă contestația supusă analizei.(3) Serviciul public deconcentrat al Ministerului transmite punctul de vedere formulat, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea solicitării Comisiei.  +  Articolul 20(1) Deciziile Comisiei se iau cu majoritatea simplă a voturilor, în caz de balotaj votul președintelui de ședință fiind hotărâtor.(2) În urma analizei contestației, Comisia adoptă, în mod motivat, o decizie privind admiterea sau respingerea contestației.(3) Președintele formulează concluzia motivată privind soluționarea contestației și o supune la vot.(4) Concluzia privind soluționarea contestației, formulată de către președinte, este aprobată prin vot de membrii Comisiei, fapt care se menționează în procesul-verbal de ședință și în fișa de vot.(5) În cazul în care nu se întrunește majoritatea simplă a voturilor, președintele Comisiei supune din nou analizei contestația, până când se ia o decizie cu majoritatea simplă a voturilor.(6) Secretarul Comisiei nu are drept de vot.  +  Articolul 21(1) În urma rezultatului votului, președintele întocmește decizia pe care și-o asumă prin semnătură, alături de fiecare membru al Comisiei.(2) Opiniile separate ale membrilor care au dat un vot contra celui majoritar, se motivează și se consemnează în procesul-verbal de ședință și în fișa de vot.(3) Decizia motivată a Comisiei se transmite contestatarului de către direcția de specialitate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data întocmiri acesteia conform alin. (1), și, spre știință, serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului competente teritorial.  +  Articolul 22(1) Comisia poate decide să invite la ședințe contestatarul și/sau reprezentanții legali ai acestuia și/sau reprezentantul comisiei de specialitate în baza propunerii căreia a fost elaborat actul administrativ contestat, pentru a susține contestația, respectiv propunerea comisiei de specialitate.(2) Comisia poate decide să invite la ședințe reprezentanți ai Institutului Național al Patrimoniului sau ai altor autorități/instituții/organizații/organisme cu activitate în domeniul protejării patrimoniului cultural sau specialiști și experți în domeniul protejării patrimoniului cultural, pentru prezentarea unor date, informații sau puncte de vedere, după caz.(3) Invitațiile la ședințele Comisiei sunt întocmite și transmise de către secretarul Comisiei cu cel puțin o zi lucrătoare înainte de data la care subiectul se dezbate în cadrul ședinței Comisiei.(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) și (2) nu pot participa la deliberările din cadrul ședințelor sau la vot, părăsind sala de ședință.(5) Membrii Comisiei pot fi delegați de către ministrul culturii să evalueze/să constate din punct de vedere științific, în teren, situații privind soluționarea contestației, cu decontarea cheltuielilor legate de deplasare, cazare și diurnă de către Minister.(6) În urma evaluării prevăzute la alin. (5), membrii Comisiei au obligația redactării unui raport detaliat, în termenul stabilit de ministrul culturii.  +  Capitolul VII Aspecte organizatorice  +  Articolul 23(1) Pentru activitatea prestată, membrii Comisiei primesc o indemnizație lunară în situația în care participă la cel puțin o ședință pe lună, indiferent de numărul ședințelor organizate într-o lună, la care se adaugă decontarea cheltuielilor efectuate în vederea participării la lucrări.(2) Cuantumul indemnizației prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al ministrului culturii și nu poate depăși 10% din indemnizația lunară a unui secretar de stat.(3) Condițiile privind decontarea cheltuielilor cu transportul și cazarea sunt prevăzute în contractul civil încheiat cu fiecare membru, potrivit legii.(4) Plata indemnizațiilor și decontarea cheltuielilor de participare la ședințe se asigură de către Minister, pe baza documentelor justificative.  +  Articolul 24(1) Documentele ședințelor sunt, în ordinea de arhivare, următoarele:a) lista de prezență;b) ordinea de zi;c) procesul-verbal cuprinzând fișele de vot;d) decizia motivată privind soluționarea contestației.(2) Arhivarea documentelor se face în original, la direcția de specialitate.  +  Articolul 25Componența Comisiei se publică pe pagina de internet a Ministerului.  +  Articolul 26Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa nr. 1la regulament
  DECLARAȚIE
  privind imparțialitatea, interesele și confidențialitatea
  Subsemnatul(a), ........................................, membru(ă) al plenului Comisiei pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, prevăzut de art. 326 din Codul penal, următoarele:I. ImparțialitatePe durata mandatului, în calitate de membru, nu voi participa la ședințele, dezbaterile și la votul comisiei din care fac parte dacă voi constata că mă aflu în una sau mai multe dintre situațiile prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a Comisiei pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil.Nu am niciun interes de natură să afecteze imparțialitatea mea pe parcursul procesului de deliberare în cadrul comisiei din care fac parte.II. Interese
  1. Asociat sau acționar la societăți comerciale, precum și membru în asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale, care au legătură cu obiectul de activitate al comisiei:
  Unitatea - denumirea și adresa -Calitatea deținută
  1.1......
  2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare și control ale societăților comerciale, ale asociațiilor sau fundațiilor ori ale altor organizații neguvernamentale care au legătură cu obiectul de activitate al comisiei:
  Unitatea - denumirea și adresa -Calitatea deținută
  2.1......
  Mă angajez ca, pe durata mandatului, dacă sesizez iminența unui conflict de interese cu privire la un subiect de pe ordinea de zi ori altă situație care constituie sau care poate genera un conflict de interese, să înștiințez de îndată comisia/secretariatul comisiei, să mă abțin de la dezbateri și luarea deciziei, inclusiv de la vot.
  III. ConfidențialitateMă angajez să păstrez confidențialitatea informațiilor și datelor cu caracter personal pe care le voi obține sau le voi afla ca efect al calității mele de membru al comisiei, cu excepția datelor și documentelor care, potrivit legii, constituie informație de interes public sau a căror comunicare se face în interes public, pe toată durata mandatului și după încetarea acestuia, potrivit prevederilor legii.
  Declar că am luat cunoștință de prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil, cu modificările și completările ulterioare, și sunt de acord ca datele mele personale să fie utilizate de către Ministerul Culturii în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, iar numele meu să fie făcut public pe perioada nelimitată în calitate de membru al comisiei de către Ministerul Culturii, serviciile publice deconcentrate ale acestuia și instituțiile din subordinea lui. Înțeleg și sunt de acord ca Ministerul Culturii să păstreze datele personale colectate cu termen de păstrare permanent, în condițiile prevăzute de Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  Semnătură
  Data
   +  Anexa nr. 2la regulamentComisia pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural ImobilInstituției/Domnului ....................................Adresa ....................................................Spre știință: .............................................
  DECIZIE
  Având în vedere contestația ................................., transmisă de Direcția Județeană pentru Cultură ............../Direcția pentru Cultură a Municipiului București cu Adresa nr. ................., înregistrată la Ministerul Culturii cu nr. ..................., cu privire la ............................, analizată de Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil în ședința din ....................................., ținând cont de următoarele:1. ..................................................................................,2. ..................................................................................,......................................................................................,Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil a constatat următoarele:............................................................... .Pentru următoarele motive:...................................................................,Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil, întrunită în data de ....................., decide:[ ] admite contestația ............................................................. .[ ] respinge contestația ........................................................... .Decizia a fost luată cu majoritatea simplă a voturilor.Au fost exprimate ................. voturi, dintre care ....... voturi de admitere, iar .................. voturi de respinge a contestației.
  Președinte Comisie
  Semnătură
  Prenume, nume
  Membru Comisie
  Semnătură
  Prenume, nume
  Membru Comisie
  Semnătură
  Prenume, nume
  Data:
  Formularul deciziei poate suferi modificări/adaptări în funcție de tipul de contestație și soluția adoptată.
   +  Anexa nr. 3la regulament
  FIȘA DE VOT
  Fișa de vot nr. ....Anexă la procesul-verbal al ședinței Comisiei pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil, desfășurată în baza prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 3.077/2023, în data de .................
  Contestația^1Observații^2Soluția propusă de membrul comisiei
  1..................................................................................................
  2..................................................................................................
  3..................................................................................................
  ........................................................................................................
  ^1 Se vor completa numărul de înregistrare al contestației de la structura de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și denumirea documentației, cu precizarea subiectului/imobilului/persoanei la care aceasta se referă.^2 Se vor completa aspecte relevante referitoare la documentație.
  Semnătură membru Comisie
  Data
  Prenume, nume
   +  Anexa nr. 4la regulament
  PROCES-VERBAL
  Procesul-verbal al ședinței Comisiei pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil, desfășurată în baza prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil, aprobat prin Ordinul ministrului culturii nr. 3.077/2023, în data de .................
  Contestația^1Observații^2Rezumatul ședinței și soluția adoptată de Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor în Domeniul Patrimoniului Cultural Imobil
  1........................................................................................
  2........................................................................................
  3........................................................................................
  ...............................................................................................
  Președinte ComisieSemnăturăPrenume, numeMembru ComisieSemnăturăPrenume, numeMembru ComisieSemnăturăPrenume, nume
  ^1 Se vor completa numărul de înregistrare al contestației de la structura de specialitate din cadrul Ministerului Culturii și denumirea documentației, cu precizarea imobilului la care aceasta se referă.^2 Se vor completa aspecte relevante referitoare la documentație.
  -----