LEGE nr. 175 din 19 iunie 2023privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 125/2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 20 iunie 2023  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 125 din 16 septembrie 2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 922 din 20 septembrie 2022, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorulcuprins: 1^1. La articolul 3 alineatul (3), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins: p) desfășoară activități de control la operatorii economici/asociațiile de dezvoltare intercomunitară/brokerii/ unitățile administrativ-teritoriale care au obligația de a utiliza aplicația informatică SIATD pentru verificarea tranzacțiilor raportate.2. La articolul I punctul 2, alineatul (4^1) al articolului 3 se modifică și va avea cu următorul cuprins: (4^1) În exercitarea atribuțiilor de la alin. (3) lit. c) și d), Administrația Fondului poate colabora cu unitățile administrativ-teritoriale sau cu subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, prin contracte de delegare multianuale încheiate cu acestea, în vederea derulării în comun a proiectelor și programelor pentru protecția mediului care au ca beneficiari ai finanțării din Fondul pentru mediu persoane fizice.3. La articolul I, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins: 7^1. La articolul 9 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) contribuția pentru economia circulară încasată de la proprietarii sau, după caz, administratorii de depozite pentru deșeurile municipale, deșeuri din construcții și desființări, destinate a fi eliminate prin depozitare, în cuantumul prevăzut în anexa nr. 2; sunt exceptate de la plata contribuției pentru economia circulară cantitățile de deșeuri CLO, astfel cum sunt definite la art. 9^2 lit. b), provenite dintr-o instalație integrată de tratare a deșeurilor municipale, care deține sau utilizează un laborator acreditat/autorizat de Asociația de Acreditare din România (RENAR); verificarea cantităților, inclusiv comparativ cu cantitățile prevăzute în actele de reglementare și a calității materialului raportat, se efectuează de către Garda Națională de Mediu în baza buletinelor de analiză și a altor documente însoțitoare;4. La articolul I, punctul 8 se modifică și va avea următorul cuprins: 8. La articolul 9 alineatul (1), literele d)l), q) și v) se modifică și vor avea următorul cuprins: d) o contribuție de 2 lei/kg, datorată pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare, prevăzute în anexa nr. 3, și cantitățile de deșeuri de ambalaje care intră în instalații de reciclare și/sau instalații de valorificare, după caz, de către: operatorii economici care introduc pe piața națională produse ambalate, operatorii economici care importă/ achiziționează intracomunitar produse ambalate pentru utilizare/ consum propriu, operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii, operatorii economici care introduc pe piața națională ambalaje de desfacere și operatorii economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje;............................................................................................. l) sumele încasate din restituirea finanțărilor sau a altor sume acordate/virate/decontate și accesoriile aferente acestora;..............................................................................................q) ecotaxa, în valoare de 0,15 lei/bucată, aplicată tuturor pungilor de transport, cu excepția celor fabricate din materialele care respectă cerințele SREN 13432:2002; ecotaxa se încasează de la operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de ambalaje de desfacere și se evidențiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afișează la loc vizibil la punctul de vânzare/desfacere, în vederea informării consumatorilor finali. Sunt exceptate de la plata ecotaxei pungile de uz casnic introduse pe piața națională de către operatorii economici, aceștia având obligația să le inscripționeze individual cu sintagma «pungi de uz casnic»; este interzisă comercializarea pungilor de uz casnic ca ambalaje la punctul de vânzare/desfacere;..............................................................................................v) o contribuție de 2 lei/kg, datorată de către: operatorii economici autorizați pentru implementarea răspunderii extinse a producătorului în domeniul ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri corespunzătoare obiectivelor anuale, stabilite în anexa nr. 3, și cantitățile care intră în instalații de valorificare/reciclare, și persoane juridice legal constituite, autorizate pentru preluarea responsabilității pentru gestionarea deșeurilor de anvelope uzate, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitățile corespunzătoare obiectivelor anuale de gestionare a deșeurilor de anvelope uzate și cantitățile efectiv gestionate;5. La articolul I, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu următorulcuprins: 9^1. După articolul 9^1 se introduce un nou articol, articolul 9^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 9^2În sensul aplicării art. 9 alin. (1) lit. c), următorii termeni se definesc astfel: a) deșeu organic/biologic stabilizat - deșeu stabilizat în scopul maturării și deshidratării ca tratament anterior depozitării;b) CLO - deșeu organic maturat până la stabilizarea raportului C:N (carbon:azot) și reducerea nivelului de acizi grași, care poate fi utilizat pentru acoperirea depozitelor de deșeuri, pentru reabilitarea minelor abandonate și/sau a terenurilor contaminate și/sau ca material de umplutură pentru lucrări de construcții. Acesta poate conține material contaminat față de compostul finit și nu îndeplinește criteriile complete ale unui compost.6. La articolul I punctul 10, litera b) a alineatului (2) al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins: b) cantitățile de deșeuri de ambalaje pentru care operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. d) au încheiat contracte cu operatorii economici autorizați pentru implementarea obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorului și pentru care aceștia din urmă nu au îndeplinit obiectivele prevăzute de lege, după încasarea garanțiilor prevăzute la art. 12^2 alin. (2) și a garanției prevăzute la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;7. La articolul I punctul 13, alineatul (9) al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins: (9) Aplicația informatică SIATD se utilizează de către persoanele juridice legal constituite, autorizate de Comisia de supraveghere a răspunderii extinse a producătorilor, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v), care gestionează deșeuri de ambalaje, de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare, valorificare sau salubrizare și raportează deșeuri pentru contribuabilii prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. v) și y), precum și de către persoanele juridice ale căror costuri nete și/sau costuri de colectare, valorificare, sortare sau raportare sunt finanțate de către persoanele juridice prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) și y).8. La articolul I punctul 14, alineatul (11) al articolului 10 se modifică și va avea următorul cuprins: (11) Începând cu data de 1 august 2023, persoanele juridice prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) care gestionează anvelope uzate și persoanele juridice prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. y) care gestionează baterii și acumulatori portabili, precum și echipamente electrice și electronice sunt obligate să utilizeze aplicația SIATD, în conformitate cu instrucțiunile emise.9. La articolul I punctul 15, alineatul (2) al articolului 11 se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i), j), p), v), w) și x) se declară și se plătesc anual de către contribuabilii care desfășoară respectivele activități, până la data de 25 ianuarie, inclusiv, a anului următor.10. La articolul I punctul 17, partea introductivă a alineatului (2^4) al articolului 11 se modifică și va avea următorul cuprins: (2^4) În cazul operatorilor economici care au încheiat contracte cu operatorii autorizați prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. v), sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d) se stabilesc prin decizie emisă de Administrația Fondului, după executarea garanției prevăzute la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, și se plătesc în funcție de data comunicării deciziei, astfel:11. La articolul I, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 18^1, cu următorulcuprins: 18^1. La articolul 12, alineatul (3^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(3^1) Pentru sumele de restituit, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. l), se datorează dobânzi calculate de la data plăților efectuate de Administrația Fondului, până la data recuperării sau a rambursării integrale.12. La articolul I punctul 20, articolul 12^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12^2(1) Garanția prevăzută la art. 16 alin. (8) lit. e) din Legea nr. 249/2015, cu modificările și completările ulterioare, se execută de către Administrația Fondului în cazul în care au fost stabilite obligații de plată în sarcina operatorilor economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. v) după încasarea garanției prevăzute la alin. (2) sau (3). În cazul în care obligația de plată depășește valoarea garanțiilor cumulate, contribuția rămasă va fi datorată de către operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. d) care au încheiat contract cu organizația care implementează răspunderea extinsă a producătorului pentru care au fost stabilite obligații de plată, în baza deciziei de impunere emise de Administrația Fondului. (2) Operatorii economici care desfășoară activități de colectare, valorificare, reciclare sau brokeraj și raportează deșeuri în SIATD pentru organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului constituie o garanție în cuantum de 50 lei/tonă calculată în baza cantității de deșeuri de ambalaje raportate în anul precedent.(3) Operatorii economici prevăzuți la alin. (2) care raportează pentru prima dată în SIATD constituie, în primul an de activitate, o garanție în cuantum de 50 lei/tonă, calculată la cantitatea de deșeuri de ambalaje precizată în contract ca fiind estimată a fi raportată în anul de activitate.(4) Garanțiile prevăzute la alin. (2) și (3) se constituie în favoarea contribuabililor prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. v) sub forma unui depozit în numerar sau a unei scrisori de garanție valabile pentru o perioadă de 18 luni de la data la care raportează deșeuri de ambalaje și se depun la Administrația Fondului. (5) Garanțiile prevăzute la alin. (2) și (3) se actualizează începând cu anul următor celui de raportare la valoarea de 50 lei/tonă calculată la cantitatea de deșeuri de ambalaje colectată valorificată/reciclată pentru organizația care implementează răspunderea extinsă a producătorului. (6) Sunt exceptate de la obligația de constituire a garanției prevăzute la alin. (2) și (3) operatorii economici care raportează în SIATD cantități de deșeuri de ambalaje provenite din sistemul public de salubrizare în baza unui contract de delegare a gestiunii, conform dispozițiilor art. 22 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(7) În cazul în care operatorii economici care desfășoară activități de colectare, valorificare/reciclare sau brokeraj nu fac dovada constituirii garanției prevăzute la alin. (2) și (3) în termen de 5 zile de la data constituirii acesteia, nu pot accesa sistemul SIATD și nu pot raporta cantități de deșeuri pentru operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. v). (8) Garanția prevăzută la alin. (2) și (3) se execută de către organizația care implementează răspunderea extinsă a producătorului în cazul în care au fost stabilite obligații de plată în sarcina contribuabililor prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. v) din culpa operatorilor economici care desfășoară activități de colectare, valorificare/reciclare sau brokeraj, iar contravaloarea acesteia se achită la Administrația Fondului în termen de 3 zile lucrătoare de la data executării acesteia.(9) Sumele provenite din executarea garanției potrivit alin. (1) se constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu. (10) Sumele provenite din încasarea garanțiilor prevăzute la alin. (2) și (3) constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu și nu se includ în cuantumul garanției prevăzute la alin. (1).13. La articolul I punctul 22, alineatele (1) și (3) ale articolului 13^1 se modifică și vor avea următorulcuprins:  +  Articolul 13^1(1) Lista programelor/proiectelor, prevăzute la art. 3 alin. (4^1), care se derulează pe bază de contract de delegare încheiat cu unitățile administrativ-teritoriale sau cu subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor se aprobă prin ordin al ministrului autorității centrale pentru mediu, cu consultarea structurilor asociative ale administrației publice locale...............................................................................................(3) În baza contractelor de delegare și a ordinului ministrului autorității publice centrale pentru mediu de aprobare a programelor/proiectelor care se derulează pe bază de contract de delegare, Administrația Fondului virează către unitățile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale, la o poziție distinctă de venituri, suma prevăzută în acordul de delegare14. La articolul I, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 25^1, cu următorul cuprins:25^1. Anexa nr. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 2
  Valoarea contribuției pentru economia circulară pentru deșeurile municipale,
  deșeurile din construcții și desființări, destinate a fi eliminate prin depozitare
  AnulValoarea contribuției pentru economia circulară (lei/tonă)
  202380
  Începând cu 1 ianuarie 2024160
  15. La articolul I punctul 26, anexa nr. 5 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 5
  Contribuția pentru echipamente electrice și electronice
  Categoria de echipamente electrice și electronice (conform anexei nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare)Contribuția (lei/kg)
  Categoriile 1-2, 4-6 din anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările și completările ulterioare2
  Categoria 3 din anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015, cu modificările și completările ulterioare4
   +  Articolul II(1) Prin derogare de la prevederile art. 464 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, personalul din cadrul Administrației Fondului pentru Mediu încadrat pe bază de contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată se numește în funcțiile publice stabilite prin actul administrativ al conducătorului instituției.(2) În termen de minimum 30 de zile de la data aprobării structurii organizatorice și în baza actului administrativ de stabilire a funcțiilor publice, președintele Administrației Fondului pentru Mediu face numirile în funcții publice pentru personalul care îndeplinește activitățile prevăzute la art. 370 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 465 și a celor de vechime în specialitatea studiilor corespunzătoare clasei și gradului profesional ale funcției publice.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ȘTEFANIA GORGHIU
  București, 19 iunie 2023.Nr. 175.-----