HOTĂRÂRE nr. 263 din 22 februarie 2001privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea partiilor şi traseelor de schi pentru agrement
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 115 din 7 martie 2001    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) În scopul protecţiei turistilor şi practicării schiului de agrement în condiţii de siguranţă pentru turişti, partiile şi traseele de schi pentru agrement vor putea fi utilizate numai după omologarea acestora. (2) Asigurarea securităţii schiorilor pe partiile şi traseele de schi omologate constituie obligaţia administratorului acestora.  +  Articolul 2În sensul prezentei hotărâri, prin termenii următori se înţelege: a) domeniul pentru schi - terenul care oferă condiţiile adecvate practicării schiului pentru agrement; b) partia de schi pentru agrement - acea parte a domeniului pentru schi amenajat care este destinată practicării schiului pentru agrement în condiţii de siguranţă pentru schiori; c) traseul de schi - acea parte a domeniului pentru schi amenajat care face legătură între partiile de schi; d) administratorul partiilor şi/sau traseelor de schi pentru agrement - persoana juridică sau fizica autorizata care le exploatează şi le întreţine în scopul practicării schiului de agrement.  +  Articolul 3Refacerea oricăror lucrări executate pe partiile şi traseele de schi pentru agrement omologate, altele decât cele privind amenajarea sau întreţinerea acestora, este în sarcina părţii care a angajat executarea lucrărilor respective.  +  Articolul 4 (1) Omologarea partiilor de schi pentru agrement se face de Ministerul Turismului împreună cu consiliile judeţene în cadrul unor comisii special constituite, cu consultarea reprezentanţilor asociaţiilor profesionale de profil şi a consiliului local pe a cărui raza se afla partia sau traseul de schi supus omologării. (2) Administratorul va solicita omologarea partiilor de schi înainte de darea în exploatare a acestora. (3) Este interzis administratorilor sa exploateze părţii şi trasee pentru schi care nu au fost omologate.  +  Articolul 5Persoanele care utilizează partiile şi traseele de schi sunt obligate să respecte regulile de conduita stabilite prin normele prevăzute la art. 4.  +  Articolul 6Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni: a) exploatarea partiilor şi a traseelor de schi pentru agrement fără a fi omologate; b) neasigurarea indicatoarelor de semnalizare, a balizelor şi a mijloacelor de protecţie în locurile şi la obstacolele periculoase; c) neluarea măsurilor de interdicţie, totală sau parţială, a accesului pe partiile şi pe traseele de schi pentru agrement, în caz de ceata, viscol sau în cazul pericolului de declansare a avalanselor, precum şi în cazul utilizării acestora pentru antrenamente şi competitii sportive; d) efectuarea de lucrări pe partiile şi pe traseele de schi pentru agrement omologate, altele decât cele prevăzute în studiile şi proiectele de amenajare autorizate; e) utilizarea pentru pasunat a partiilor şi a traseelor de schi pentru agrement omologate; f) neasigurarea postului de prim-ajutor pe partiile de schi pentru agrement omologate.  +  Articolul 7Persoanele fizice care au săvârşit faptele prevăzute la art. 6 se sancţionează cu amendă de la 800.000 lei la 1.000.000 lei.  +  Articolul 8Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 6 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul cu atribuţii de control al Ministerului Turismului şi de cel al autorităţii administraţiei publice locale.  +  Articolul 9Contravenţiilor prevăzute la art. 6 le sunt aplicabile şi prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10Normele privind omologarea, amenajarea, întreţinerea şi exploatarea partiilor şi traseelor de schi pentru agrement se stabilesc de Ministerul Turismului, cu avizul Ministerului Tineretului şi Sportului şi al Ministerului Apelor şi Protecţiei Mediului în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 11 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 801/1996 pentru aprobarea Normelor privind amenajarea, omologarea, întreţinerea şi exploatarea partiilor şi traseelor de schi pentru agrement, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 25 septembrie 1996, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul turismului,Matei-Agathon DanMinistrul tineretului şi sportului,Georgiu Gingarasp. Ministrul apelorşi protecţiei mediului,Ioan Jelev,secretar de statMinistrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul administraţiei publice,Octav Cozmanca----------